15 Kasım 2012 PERŞEMBE                    Resmî Gazete                                    Sayı : 28468

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/75)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve okul sütü programı (program) kapsamında, öğrencilere, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle sağlıklı gelişmelerini sağlamaktır.

(2) Bu Tebliğ, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, özel okullar dahil, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 24/9/2012 tarihli ve 2012/3741 sayılı Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Karar: 24/9/2012 tarihli ve 2012/3741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

c) Okul sütü: Yurtiçinde üretilen çiğ sütten 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine uygun olarak elde edilen ve ambalajının şekli Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/6)’nde tanımlanan yağlı, sade 200 ml’lik UHT içme sütünü,

ç) Okul sütü komisyonu: İllerde vali yardımcısı başkanlığında il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve Sağlık Bakanlığının ildeki temsilcilerinden oluşan ve sekretaryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülen komisyonu,

d) Program: Okul sütü programını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk, Eğitim ve Tanıtım

Sorumluluk

MADDE 4 – (1) Programın uygulanacağı okullar Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(2) Programın koordinasyonu Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya bu Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

(4) Dağıtımı yapılacak olan okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak belirlenir.

(5) İllerde kurulan okul sütü komisyonları mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yaparlar.

(6) İllerde okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından il milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

(7) Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

(8) Öğrencilere ait bilgilerin e-okul sistemine kaydedilmesi, e-okul sistemine giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

(9) Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulur.

(10) Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde Sağlık Bakanlığınca yürütülür.

(11) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılır.

(12) Okul sütü üretimi yapılan illerde, Bakanlık il müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınır, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilir.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 5 – (1) Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla gerekli tedbirler alınır.

(2) Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

(3) Öğrencilerin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler tarafından yapılır.

(4) Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Finansman, Ödemeler, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Finansman ve ödemeler

MADDE 6 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(2) İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününde yükleniciye bildirir ve Bakanlığa gönderir. Yüklenicilerin itirazı halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(3) Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini (Ek-2) hazırlar.

(4) Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılır.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Program ile ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s