26 Şubat 2009 PERŞEMBEResmî Gazete     Sayı : 27153

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/30)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik tarım ve/veya iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bazı Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca 2009 Yılı Bütçesinden Yapılacak Desteklemelerin Birim Fiyatlarından % 10 Kesinti Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2008/14353 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar kurulu kararı: 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2008/14353 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): ÇKS Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: ÇKS’ ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

e) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

f) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

g) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

h) İyi tarım uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ı) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği: 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliği,

i) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan iyi tarım uygulamaları birimlerini,

j) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,

k) İTUD icmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-8’de yer alan belgeyi,

l) İTUD icmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında İTUD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-9’da yer alan belgeyi,

m) İTUD icmal-3: İl müdürlükleri tarafından icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında İTUD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-10’da yer alan belgeyi,

n) Organik Tarım Yönetmeliği: 10/6/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

o) Organik Tarım: Organik Tarım Yönetmeliğine göre yapılan tarımsal faaliyeti,

ö) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi/işletme, arazi, ürün ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

p) OTB: Bakanlık il müdürlüklerinde kurulu bulunan organik tarım birimlerini,

r) OTBİS icmalleri: Organik Tarım Desteğinde kullanılmak amacıyla, 31/12/2008 tarihi esas alınarak, Organik Tarım Bilgi Sisteminden aktarılan, 5/12/2008 ile 31/12/2008 tarihleri arasında organik tarım faaliyetini sürdüren, organik tarım işletmelerine ait elektronik ortamda tutulan bilgileri,

s) OTD: Organik tarım desteğini,

ş) OTD icmal-1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’te yer alan belgeyi,

t) OTD icmal-2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-4’te yer alan belgeyi,

u) OTD icmal-3: İl müdürlükleri tarafından icmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında OTD hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-5’te yer alan belgeyi,

ü) Tarım arazisi: ÇKS’ de kayıtlı olan arazileri,

v) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

y) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

z) Yetkilendirilmiş Kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki verilmiş tüzel kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 –

(1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre yılı içerisinde organik tarım yapan ve ÇKS’ de 2008 üretim sezonu ile OTBİS icmalinde kayıtlı olan, bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

(2) İTUD ödemesi, İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan ve ÇKS’ de 2008 üretim sezonunda kayıtlı olan, bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 –

(1) OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapılan OTBİS icmalinde kayıtlı toplam tarım arazisi büyüklüğü ile ÇKS’ deki toplam arazi büyüklüğü karşılaştırılarak yapılır.

(2) İTUD ödemesi, İTU Yönetmeliğine göre İTU faaliyetinde bulunulan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ ye işlenmesi sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.

(3) OTD ve İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’ye işlenen müracaat bilgileri çerçevesinde ÇKS’ deki desteklemeye esas olan toplam alanları geçmemek kaydıyla yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 18 TL’dir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 –

(1) OTD ve İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı OTD ve İTUD icmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

(2) OTD ve İTUD ödeme planı, OTD ve/veya İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını ve ön incelemenin bitirilmesini müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından OTD ve/veya İTUD ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

OTD İçin Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 –

(1) OTD çalışmaları TÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS icmallerine esas teşkil eden veri girişlerini yapmak ve OTD’ den yararlanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerin askı sürecinden sonra yapacakları itirazları değerlendirerek bu tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumludurlar.

OTD başvuruları ve başvuruların kabulü

MADDE 10 –

(1) OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 2/3/2009 tarihinden itibaren 17/4/2009 günü mesai saati bitimine kadar Ek-1’e uygun OTD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçilerin OTBİS icmallerinde ve ÇKS’de kaydı olmak zorundadır.

(3) İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ile çiftçinin OTD başvurusu ÇKS’ de ilgili bölüme kaydedilir.

(4) OTD ödemeleri için ÇKS’ de kaydı olup da 5/12/2008 ile 31/12/2008 arasındaki herhangi bir tarihte organik tarım gerçekleştiren ve OTBİS’ de kayıtlı olan, ancak kendi isteği ile organik tarım faaliyetini sona erdirmesi nedeniyle yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kayıtlarının silindiğini beyan eden çiftçilerin başvurusu kabul edilir.

(5) ÇKS ile ilgili tüm iş ve işlemler ÇKS Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilir.

Askı işlemleri

MADDE 11 –

(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 28/4/2009 tarihine kadar OTD ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlükleri en geç 5/5/2009 tarihine kadar ilçe merkezinin OTD icmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin OTD icmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için OTD ödemesi yapılmaz. OTD ödemeleri için ÇKS’ de kaydı olup da OTBİS icmalinde kaydı olmayan, bu nedenle çıkarılacak askı icmallerinde ismi bulunmayan veya arazi büyüklüğü bilgileri hatalı veya eksik olan çiftçilerin OTD ödemelerinden yararlanabilmeleri için askı sürecinde itirazda bulunmaları zorunludur. Askı sürecinde yapılacak itirazlarda çiftçilerin, il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenmiş ÇKS arazi kayıt bilgileri ve Ek-2’de yer alan form ile birlikte sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa müracaat ederek bilgilerini düzelttirmesi kendi sorumluluğundadır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar çiftçilerin talebi üzerine OTBİS’ e veri girişini tamamlamak zorundadırlar. Çiftçiler askı sürecinin sona eriş tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde bilgilerini sözleşmesinin olduğu yetkilendirilmiş kuruluşa düzelttirmek ve il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek bilgilerini teyit ettirmek zorundadırlar. Bu durumdaki çiftçilerin gerekli düzelttirmeyi yaptırmamaları halinde ödenemeyen OTD için, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) OTD icmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında ÇKS’ deki maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’ den alınan Ek-4’teki OTD icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan OTD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe OTD icmal-2’si ile ÇKS’ den alınan Ek-5’deki OTD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’ de yapılacak güncellemeler OTD ödemesine esas teşkil etmez.

(4) Değerlendirme sonucunda OTD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

(6) OTD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas OTD icmal-3’ler TÜGEM’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İTUD İçin Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 –

(1) İTUD çalışmaları TÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.

(2) İTU için yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe tespit komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda bulunan çiftçiler tarafından talep edilen belgeleri düzenlemekle sorumludurlar.

İTUD başvuruları ve başvuruların kabulü

MADDE 13 –

(1) Çiftçilerin, 2/3/2009’dan itibaren 17/4/2009 günü mesai saati bitimine kadar Ek-6’ya uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’de kayıtlı oldukları ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

(2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı 5/12/2008 tarihi itibariyle ve sonrasında geçerliliği olan İTU sertifikası ile birlikte Ek-7’ye uygun olarak, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek-7 belgesi, çiftçilerin il/ilçe müdürlüklerinden alacakları 2008 üretim sezonuna ait ÇKS Belgesi esas alınarak tanzim edilir.

(4) 2009 yılında düzenlenen sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(5) İl/ilçe müdürlükleri başvuru dilekçesi ve ekleri tamam olan çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’de ilgili bölüme kaydeder.

(6) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı durumunda, bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde “iyi tarım uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır” ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.

Askı işlemleri

MADDE 14 –

(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından en geç 28/4/2009 tarihine kadar İTUD ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlükleri en geç 5/5/2009 tarihine kadar İTUD icmal-1’ini ilçe merkezinde, köyün/mahallelerin İTUD icmal-1’ini ise kendi köyünde/mahallesinde ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ye İTUD ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz.

(2) İTUD icmal-1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren yirmi gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’den alınan Ek-9’daki İTUD icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan İTUD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe İTUD icmal-2’si ile ÇKS’den alınan Ek-10’daki İTUD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.

(4) Değerlendirme sonucunda İTUD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’ e gönderilir.

(6) İTUD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas İTUD icmal-3’ler TÜGEM’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 15 –

(1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış İl/ilçe tahkim komisyonları, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

(2) Komisyonlar;

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin OTD ve/veya İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, OTD ve/veya İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla OTD ve/veya İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, OTD ve/veya İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) OTD ve/veya İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 16 –

(1) OTD ve İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) OTD uygulamasına ilişkin olarak OTB üyeleri, İTUD uygulamasına ilişkin olarak İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır. OTD ve/veya İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme başlatılır. Ön inceleme yapılan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tabidir.

(3) Ön inceleme, örnekleme yöntemiyle belirlenecek ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır.

(4) OTD ön incelemeleri OTB’ nin görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) İTUD ön incelemelerinde, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile iyi tarım uygulamaları sertifikasında veya eklerinde yer alan bilgiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve dönem raporlarında yer alan bilgiler ile İTU Yönetmeliği çerçevesinde karşılaştırılır.

(6) İTUD ön incelemelerinde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında uyumsuzluk bulunan çiftçilerin ön incelemesi öncelikli olarak tamamlanmalıdır. Bu incelemelerde çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.

(7) Ön incelemede, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. OTB ve İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

ALTINCI BÖLÜM

Uygulamalardan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 17 –

(1) Aşağıdaki çiftçiler OTD ve/veya İTUD uygulamasından yararlanamaz;

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,

b) OTD uygulamasında OTBİS icmallerinde kayıtlı olmayan,

c) Bu Tebliğin 10 ve 13 üncü maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan,

ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,

d) OTD için askı sürecinde ismi bulunmayıp, itirazını gerçekleştiren çiftçilerden belirtilen süre içerisinde sözleşmeli bulunduğu yetkilendirilmiş kuruluştaki bilgilerini düzelttirmeyen,

e) OTD ve/veya İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,

f) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 18 –

(1) Aşağıdaki araziler OTD ve/veya İTUD uygulaması kapsamı dışındadır:

a) OTD için OTBİS’ e kaydı yapılmayan araziler,

b) İTUD için ÇKS’ ye kaydı yapılmayan araziler,

c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,

ç) Sertifikası iptal edilen araziler,

d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,

e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu yapılmayan araziler,

f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,

g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, OTD ve/veya İTUD askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,

ğ) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından OTD ve/veya İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

h) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından OTD ve/veya İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere OTD ve/veya İTUD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere OTD ve/veya İTUD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve ilgilileri ile kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemler yapılır. OTD ve İTUD ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(2) Haksız yere OTD ve/veya İTUD ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan OTD ve/veya İTUD ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye OTD ve/veya İTUD ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması halinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların ödenmesinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar OTD ve İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca OTD ödemelerinde OTBİS’ e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu, Organik Tarım Yönetmeliği veya İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s