15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA              Resmî Gazete                            Sayı : 28648

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA

UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU

KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2013/21)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle, ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında alternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 8/4/2013 tarihli ve 28612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/3/2013 tarihli ve 2013/4463 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 2013 yılı uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulanmasını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları, (bulaşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, sonraki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.)

g) İcmal-1: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl Müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe Müdürlüğünü,

i) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe Tahkim Komisyonunu,

j) Nadas: Patates Siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,

k) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Patates Siğili Hastalığı (Synchytrium Endobioticum) Görülen Alanlarda ve

Güvenlik Kuşağında Yapılacak Desteklemenin Ödeme Esasları,

Uygulaması ve Denetimi

Destekten faydalanacak çiftçiler

MADDE 5 – (1) 2013 yılından itibaren patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda 3 yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı olmak şartı ile dekar başına destekleme ödemelerinden yararlanır. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir. Üç yılı kapsayacak ödeme 2013 yılında yapılır.

Çiftçilere verilecek destekleme miktarı

MADDE 6 – (1) Çiftçilere 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dekara 110 TL destekleme ödemesi yapılır.

Desteklemenin ödeme planı

MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2013 yılından itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre, kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın Bankaya gönderilmesinden sonra, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri

MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular ÇKS kayıt süreleri içerisinde 15/10/2013 tarihine kadar il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla, üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde başvururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2),

c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.

Destekleme taleplerinin tespiti, kontrolü, icmallerin hazırlanması

MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bilgilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3) ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 5 iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onaylanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçevesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destekleme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluşturulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 15 – (1) 13/8/2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2010/39) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin ekleri için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s