2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA                  Resmî Gazete                            Sayı : 28783 TEBLİĞ Şeker Kurumundan: ŞEKER İHRACATI VE ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; şekerin yurt içi arz talep dengesini, fiyatlarını, stok durumunu, üretici ve imalatçı ihracatçıların durumları dikkate alınarak ihracına ve ön izin belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; şeker için ihraç ön izin belgesi düzenlenmesine, izlenmesine ve ihracatçıların ve/veya şirketlerin sorumluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham ve beyaz şekeri, b) DİİB: Dâhilde İşleme İzin Belgesini, c) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi, ç) Elektronik imza yetkilisi: İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili olan ve EVİS üzerindeki başvuruyu elektronik imza veya mobil imza ile imzalayan kişiyi, d) ESHS: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri olan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını, e) EVİS: Şeker Kurumu Elektronik Veri İşleme Sistemini, f) İhracatçı: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip şeker ihracatı yapan gerçek veya tüzel kişileri, g) İhraç ön izin süresi: İhracatçıdan ve/veya şirketlerden istenecek bilgi ve belgeler de dikkate alınarak en fazla altı aya kadar Kurumca takdir edilen izin süresini, ğ) Kanun: 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayılı Şeker Kanununu, h) Kullanıcı: EVİS üzerinden ihracatçı adına başvuruları giren, işlemin takibini yapan ve belge başvuru işlemlerini onaylamak üzere ihracatçı tarafından bildirilen yetkilendirilmiş kişi veya kişileri, ı) Kurul: Şeker Kurulunu, i) Kurum: Şeker Kurumunu, j) Mobil elektronik imza: Şeker Kurumu ile mobil elektronik imza kullanımına ilişkin sözleşmesi bulunan GSM operatörlerince verilen SIM kartın kullanılarak yaratılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununca tanımlanan güvenli elektronik imza niteliğindeki elektronik sertifikayı, k) Nitelikli elektronik sertifika: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri haiz elektronik sertifikayı, l) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmişsakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu, m) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği, ifade eder. İhracatçıların tanımlanmasıMADDE 5 – (1) EVİS üzerinden ihraç ön izin belgesi talebinde bulunulabilmesi ve diğer işlemlerin yapılabilmesi için ihracatçılara ilişkin bilgiler, Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Bu işlem için aşağıda sıralanan bilgi ve belgeler, ihracatçılar tarafından dilekçe ekinde Şeker Kurumuna iletilir. a) EK-1’de yer alan ihracatçı bilgileri, b) Ana sözleşmede ihracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, c) Kuruluş ilanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı ya da Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri), ç) Vergi levhasının ihracatçı onaylı sureti. Kullanıcıların yetkilendirilmesiMADDE 6 – (1) İhracatçılar tarafından EVİS’e giriş ve başvuru işlemleri elektronik imza veya mobil imza aracılığı ile yapılır. İhracatçılar “Kullanıcı” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri EK-2’de, başvuruyu imza ve onaya yetkili “Elektronik imza yetkilisi” olarak yetkilendirdiği kişi ya da kişileri ise EK-3’te yer alan form ile Şeker Kurumuna yazılı olarak iletir. (2) İletilen bu bilgiler Kurum tarafından EVİS’e tanıtılır. Başvurular elektronik imza yetkilileri tarafından yetki seviyelerine göre imzalanır. İhracatçı, lüzumlu görmesi halinde; üçüncü kişilere, ihracatçıyı temsil ve ilzama kişi veya kişilerce imzalanmak kaydıyla EK-4’te yer alan noter onaylı taahhütname ile yetki verilebilir. İhraç ön izin belgesi başvurularının elektronik ortamda imza yetkilisi tarafından imzalanmasını müteakip, başvuru Kurum tarafından değerlendirmeye alınır. (3) Kullanıcıların ya da elektronik imza yetkililerinin yetkisinin herhangi bir şekilde sona ermesi durumunda ihracatçı bu durumu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Güncelleme işlemleriMADDE 7 – (1) İhracatçılar, Kurum kayıtlarına alınan bilgilerdeki her türlü değişikliği yazılı olarak en geç beş işgünü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ön izin talebiMADDE 8 – (1) İhracatçılar tarafından yetkilendirilen kullanıcılar, Kurumun internet sitesi üzerinden Kuruma başvurur. İhracatçının başvurusunda, şekerin temin edileceği gerçek veya tüzel kişi şirketlerden birisi olarak belirtilmiş ise, ihraç edilecek şeker için Kuruma; a) DİİB kapsamı dışında C şekeri için; Şirketin C şekerinin serbest bölgeden ve ülkemizden üçüncü ülkelere yurtdışı edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir taahhütname ile ihracatçı ve şirket arasında varılan ihracatın süresinin de yer aldığı ön anlaşma ve/veya sözleşmenin bir sureti, b) Serbest bölgeye ihraç edilecek C şekeri için; Şirketin, şekerin doğrudan ya da işlenerek mamul bünyesinde Türkiye dışındaki bir ülkeye ihraç edilmesi ile ilgili sorumluluğu kabul ettiğini belirtir taahhütname, c) C şekeri dışındaki şekerler için; şeker tahsis taleplerinin şirket ya da şirketlerce karşılanabileceğini gösterir şirket yazısı, ibraz edilir. (2) Başvuruların EVİS üzerinden gerçekleştirilemediğinin Kurumca tespiti halinde, yazılı olarak iletilen başvurular da değerlendirilerek sonuçlandırılır. Ön izin talebinin değerlendirilmesiMADDE 9 – (1) Kurum, tam ve eksiksiz yapılan başvuruları üç gün içinde sonuçlandırır. Talebin uygun görülmesi halinde ihracatçıya Kurum tarafından elektronik imza ile onaylanan ihraç ön izin belgesi ücretsiz olarak düzenlenir. (2) Sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracatlar ile miktarı 50 kg ve altındaki ticari değeri olmayan şekerler, ihraç ön izin belgesi düzenlenmeksizin ihraç edilir. Serbest bölgelere yapılacak ihracatta ise şekerin ya da işlenerek elde edilen mamulün ihracatçı tarafından taahhüt edilen süre içerisinde bölgeden yurt dışı edildiğinin belgelendirilmesi şartı aranır. Serbest bölgelere tüketim amacı ile yapılacak şeker ihracatında ise bu şart aranmaz. Başvuru sırasında serbest bölgeye ihracatın hangi amaçla yapıldığı ihracatçı tarafından beyan ve taahhüt edilir. (3) Kullanıcı, başvuru sürecine ve sonuçlarına ilişkin sorgulamaları EVİS aracılığıyla gerçekleştirir. İhraç ön izin belgesi süresi ve kullanımıMADDE 10 – (1) Kurumca verilecek ihraç ön izinlerinin süresi altı ayı geçemez. (2) Kurum tarafından düzenlenen ihraç ön izin belgesi ihracatçı tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir. (3) İhracatçıların, ihraç ön izin süresi içerisinde ihracatlarını tamamlayamamaları ve süre uzatım talebinde bulunmaları halinde Kurumca ek süre verilebilir. Ek süre verilebilmesi için ihracatçının ek süre talebini ihraç ön izin süresi içerisinde Kuruma bildirmesi gereklidir. Kurumca ek süre verilmesi halinde, bu süre ilk başvurudaki belgede yer alan süreyi geçemez. (4) İhracatçılar, ön izin belge süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içerisinde şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamesi, ihraç ön izin belgesi, ihraç edilen şekerin temin edildiği şirket/firma faturasının birer suretini Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. (5) Şirketin ihracatçı olması durumunda ise, dördüncü fıkrada belirtilen belgelere ilave olarak Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve ilgili satış faturalarının onaylı suretleri de Kuruma aylık olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte gönderilir. (6) İhraç ön izin belgeleri devredilemez. İhracatçının sorumluluğuMADDE 11 – (1) İhracatçı, Kurum ve şirket tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olup, gerektiğinde doğruluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Kurul, ihraç ön izninin iptaline yetkili olup, yanlış beyanda bulunan ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni düzenlenmez. (2) C şekerini kısmen veya tamamen ihraç etmeyip yurtiçinde satan veya bedelsiz devreden ihracatçılara, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda öngörülen idari para cezaları tatbik edilir. Bu ihracatçılara Kurulca belirlenecek bir süreyle ihraç ön izni belgesi düzenlenmez. (3) İhracatçılar, ihraç edemediği C şekeri miktarını Kuruma ön izin belge süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. İhracatçılar ihraç etmek amacıyla temin ettikleri C şekerine ilişkin stoklarındaki her türlü değişimi, değişimi müteakip en geç otuz gün içerisinde Kuruma bildirmek ve gerekli bilgi ve belgelerle ispatlamakla yükümlüdür. Şirketlerin sorumluluğuMADDE 12 – (1) Şirketler; ihraç etmek üzere C şekeri talebinde bulunan ihracatçıların güvenilirliğini teminen talep edilecek bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit için, gerekli özen ve hassasiyeti göstermekle yükümlüdür. (2) C şekerinin ihraç amaçlı satışında; a) İhraç Ön İzin Belgesinin, b) Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB’ekayden yapılan satışlarda istenir), c) İlgili satış faturalarının, onaylı suretlerinin Kuruma aylık olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte, şekerin yurt dışı edildiğini belgeleyen gümrük çıkış beyannamelerinin ise beyannamenin kapanmasını müteakip en geç bir ay içinde Kuruma gönderilmesinden Şirketler sorumludur. (3) Şirketlerden, Dahilde İşleme İzin Belgesine kayden ihraç kaydıyla alınan C şekerinin yurtdışı edilmediğinin anlaşılması halinde, Kanunda belirtilen idari para cezası, söz konusu DİİB’in ait olduğu firmaya uygulanır. (4) Şirketler tarafından ihraç kaydıyla ihracatçıya yapılan C şekeri satışlarında, a) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsikinden önce yurt dışı edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde şirkete, b) Şekerin yurtdışı edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile belgelendirilmesinden sonra yurt dışı edilmeyerek yurtiçinde satıldığı ve/veya bedelsiz devredildiğinin tespiti halinde ihracatçıya, Kanunda belirtilen idari para cezası uygulanır. (5) Şirketler ihraç amaçlı şeker teslim edecekleri ihracatçılarla yapacakları satış şartnamesi ya da sözleşmelerde bu Tebliğ hükümlerini göz önünde bulundurur. YetkiMADDE 13 – (1) Kurum ihraç ön izni belgesi başvuruları ile ilgili hususlarda uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya ve düzenlemeleri yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli gördüğü hallerde ihracatı durdurmaya ve gerekli yerlere bildirmeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve EVİS ile ilgili yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye yönelik tedbirleri alır. (2) EVİS kaynaklı yaşanılan sorunlardan Kurum sorumlu tutulabilir. Geçiş hükmüGEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 3/6/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatında İhracatçılara Ön İzin Verilmesi Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Karara göre düzenlenmiş bulunan ihraç ön izin belgeleri anılan Karara göre geçerliliklerini korur. YürürlükMADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür. EK-1 İHRACATÇILARA AİT BİLGİ TABLOSU 

1İhracatçı Adı 
2Vergi No 
3Vergi Dairesi 
4Bağlı Bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
5Adres 
6Telefon 
7Faks 
8e-Posta 

  1.     İhracatçı adı eksiksiz yazılır. 2.     Vergi Numarası eksiksiz olarak yazılır.(0 ile başladığı belirtilir. Örnek: 0*******) 3.     Bağlı olduğu Vergi Dairesi. 4.     Bağlı bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği. 5.     İhracatçı adresi eksiksiz yazılır. 6.     Telefon Numaraları (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: 0212********;0312******* ) 7.     Faks Numaraları (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: 0212*******;0312******* ) 8.     E-posta adresleri (Birden fazla var ise “;” ile ayırıp yazılabilir – Örnek: … .@abc.com;…@abc.com)     

 (Temsil ve ilzama yetkili kişi veyakişilerin adı, soyadı ve imzaları) (İhracatçı Kaşesi)

 EK-2KİŞİ YETKİLENDİRME FORMU   Tarih: …./…/….   T.C.ŞEKER KURUMUNA             İhracatını gerçekleştirmek istediğimiz şekere ilişkin olarak Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, elektronik ortamda yapılacak başvuruların düzenlenmesi ve takip edilmesi kapsamında aşağıda bilgileri verilen personelimiz firmamız tarafından kullanıcı olarak yetkilendirilmiştir. Bilgileri ve gereği arz olunur.     

Kullanıcı Adı ve SoyadıTC Kimlik NumarasıUnvanıTelefon
    
    
    
 (İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları) (İhracatçı Kaşesi)

 EK-3  Tarih: …./…/…. T.C.ŞEKER KURUMUNA             İhracatını gerçekleştirmek istediğimiz şekere ilişkin olarak Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde, elektronik ortamda yapılacak başvuruları imzalamaya veya onaylamaya yetkili kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır.             Bilgileri ve gereği arz olunur.     

 (İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları) (İhracatçı Kaşesi)
Sıra NoYetkilinin Adı ve SoyadıYetkilinin TC Kimlik No.Münferiden İmzaya Yetkili (*)Müştereken İmzaya Yetkili (**)Müşterek İmza Sayısı (***)
1  ( ) Evet / ( ) Hayır( ) Evet / ( ) Hayır 
2  ( ) Evet / ( ) Hayır( ) Evet / ( ) Hayır 
3  ( ) Evet / ( ) Hayır( ) Evet / ( ) Hayır 
4  ( ) Evet / ( ) Hayır( ) Evet / ( ) Hayır 
5  ( ) Evet / ( ) Hayır( ) Evet / ( ) Hayır 
İhracatçıların Elektronik İmza Yetkilileri Bilgi Tablosu (*) Elektronik İmza Yetkisi (Münferit) : İmza sirkülerinde yer aldığı şekliyle ihracatçı adına tek başına İhraç Ön İzin Belgesi başvurusunda bulunabilecek yetkililer işaretlenir.(**) Elektronik İmza Yetkisi (Müşterek) : İmza sirkülerinde yer aldığı şekliyle ihracatçının müştereken imza kullanarak İhraç Ön İzin Belgesi başvurusunda bulunabilecek yetkilileri işaretlenir.(***) İhracatçının temsil edildiği müşterek imza sayısı belirtecek olup, müştereken imza atacak kişilerin isimleri bu bölüme ayrıca yazılır.Tabloya ihtiyaç sayısı kadar satır eklenebilir.

  EK-4TAAHHÜTNAME  Tarih: …./…/….   Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza veya mobil imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla ……………………vergi numaralı ve ………………………………………………………………… unvanlı firmamızın sorumlu olacağını ve bu durumun değişmesi halinde konuyu yazılı olarak Şeker Kurumuna bildireceğimi kabul ve taahhüt ederim.   

 (İhracatçıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin ad soyadı ve imzaları) (İhracatçı Kaşesi)
Taahhüdün Başlangıç Tarihi: Gün/Ay/Yıl
Taahhüdün Bitiş Tarihi: Gün/Ay/Yıl
T.C. Kimlik No:
Adı ve Soyadı:
Baba Adı:
Anne Adı:
Doğum Yeri:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
Nüfusa Kayıtlı 
Olduğu İl/İlçe:
Cilt No:
Aile Sıra No:
Sıra No:

   İşbu Taahhütname altındaki imzanın şahıs ve kimliği ibraz ettiği ……….. Nüfus Müdürlüğünce ………..nedeni ile, ……… tarih, ……….kayıt, ……. seri ve ………sicil numarası ile verilen fotoğraflı Nüfus Cüzdanına (veya başka belge) göre; ……. ili, …….ilçesi, ……… mahalle/köyü …..cilt, …… aile sıra ve …..sıra numaralarında kayıtlı bulunan ……… ile …….. oğlu/kızı ……… (doğum yeri) ve ……….(doğum tarihi) doğumlu ………..’a ait olup dairemde (veya işlerinin yoğunluğu nedeniyle daireye gelemediğinden mahallinde) imzaladığını onaylarım. (Tarih) (Noter Kaşesi, Noterin Adı ve İmzası)   DAYANAK:………… Noterliğinden ……… tarih ve …… yevmiye no ile onaylı imza sirkülerine göre ……………………………………….. (İhracatçının ismi) şirketini ………………’ın (eğer birden fazla kişi ise bunların ismi) münferiden/müştereken temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü. 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s