SPASTİK ÇOCUKLAR ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından::

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/03/1986

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 19054

BİRİNCİ BÖLÜM :

Genel Hükümler

Amaç:

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Gerçek kişilerce ve Özel Hukuk Tüzel kişilerince açılacak olan Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezlerinin kuruluş ve işleyişine dair esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartlan, ücret tarifeleri, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirtmektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu yönetmelik Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında Gerçek Kişilerce ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince açılan Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezini kapsar.

Dayanak:

Madde 3 – Bu yönetmelik 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (g) fıkrası ile 34. ve 35 inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar:

Madde 4 – a) Bu yönetmelikte kullanılan; “Genel Müdürlük” Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünü, “İl Müdürlüğü” İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurulmamış illerde 2828 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünü), “Kuruluş” Gerçek kişiler ve özel Hukuk Tüzel kişilerince açılacak Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezlerini ifade eder.

b) Spastik Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi; Doğum öncesi, Doğum anı ya da sonradan herhangi bir nedenle beyin hareket merkezinde meydana gelen arıza sonucu ortaya çıkan kasıntılı hareket felci olan 0-14 yaş spastik çocuklara tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren gündüzlü kuruluştur.

İKİNCİ BÖLÜM :

Kuruluş Açma ve İşletme İle İlgili İşlemler

Müracaat:

Madde 5 – Kuruluş açmak ve işletmek isteyen gerçek kişiler ve Özel Hukuk Tüzel kişileri bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ederler. Dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir:

a) Kurucu ve Sorumlu Müdür için;

– Nüfus cüzdanı örneği

– İkametgah İlmühaberi

– İyi hal ve Doğruluk Kağıdı (Savcılıktan)

– Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

b) Kuruluşun adı ve adresi,

c) Kuruluş binasının Belediye imar Müdürlüğünden alınacak bütün taksimatını gösterir tasdikli planı,

d) Binanın faaliyet bölümlerinin; muayene odası, terapi ve eğitim odalarının kullanım amaçlarına göre tıbbi, mesleki ve diğer bölümlerini gösterir krokisi ile binanın dıştan çekilmiş her cepheden 2’şer adet fotoğrafı,

e) Binanın tapu senedi ya da kira kontratı,

f) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,

g) Kuruluş için Emniyet ve Trafik Müdürlüklerinden alınacak rapor,

h) Kuruluşun bir apartman katında açılması halinde apartman sakinlerinin her birinden noter huzurunda alınacak yazılı izin belgeleri,

ı) Kuruluşun işletme talimatı ve çalışma programı

i) Binanın fizik şartlan ile araç ve gereçlerin spastik çocuklar rehabilitasyon merkezine uygunluğunu gösterir il müdürlüğünce hazırlanacak rapor.

Madde 6 – Kuruluş açacak ve devir alacak kişiler ve sorumlu müdürde aşağıdaki şartlar aranır.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmak,

Ağır hapis, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı .hapis cezasından hükümlü bulunmamak. Özel Hukuk Tüzel kişileri açacağı ya da devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişiliğin resmi kuruluş belgelerinin yanı sıra temsilcisinde de belirtilen Gerçek Kişiler için geçen şartlar aranır.

Kuruluş Açma ve İşletme İzni ile İlgili İşlemler:

Madde 7 – Kuruluş açma ve işletme izni için aşağıdaki belirtilen işlemler yapılır:

a) 5’inci maddede istenilen belgeler hazırlanarak dosya halinde incelenmek ve eksiklikleri varsa tamamlanmak üzere kurucu tarafından Valiliğe teslim edilir.

b) Valilikçe tamamlatılan dosya bir yazıya bağlanarak onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, belgeler belirlenen esaslara uygun olduğu takdirde Kuruluş Açma ve işletme izni onayı alır ve teker teker tasdik olunan belgelerden birer adedi Genel Müdürlükçe saklanır. Diğer belgelere onay sureti bağlanarak Valiliğe gönderilir.

c) Gönderilen belgelerin birer kopyası İl Müdürlüğünde saklanır. “Kuruluş açma ve işletme izin belgesi” doldurulduktan ve imzalandıktan sonra kumcuya gönderilir. Kuruluş açma ve işletme izin belgesinin kuruluşun görülebilecek bir yerine astırılması İl Müdürlüğünce sağlanır.

d) Kuruluş açma ve işletme izin belgesi verilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, İl Müdürlüğünce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğüne bildirilir

Kuruluşun Hizmete Geçmesi:

Madde 8 – Genel Müdürlük onayı alınıp kuruluş açma ve işletme izin belgesi tanzim edildikten sonra kuruluş hizmete açılır ve kabul işlemlerine başlar.

Personel Çalışma İzni:

Madde 9 – Kuruluş açma ve işletme izin belgesi verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruluşta istihdam, edilen her personel için 5 inci maddenin (a) fıkrasında belirtilen belgeler düzenlenerek kurucu veya sorumlu müdür tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. İl Müdürlüğü bu belgeleri 11 nci maddede belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygun gördüklerini tasdik eder.

Personelin kuruluşta çalışması İl Müdürünün teklifi ve Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının onayı ile gerçekleşir. Personel belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir. İkinci nüshaları İl Müdürlüğünde, üçüncü nüshaları da kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen ve Valilik onayı alınmayan personel kuruluşta çalışamaz. Aynı işlem yeni alınacak personel için de yerine getirilir.

Sorumlu müdür değişikliğinde ise gerekli belgeler onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Personel değişikliği halinde gerekli belgelerin 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :

Personelin Nitelik, Görev. Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 10 – Kuruluşta sorumlu müdür, tabip, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, eğitimci, hemşire, hizmetli olmak üzere çeşitli personel çalıştırılır.

Madde 11 – Kuruluş personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları ile personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sorumlu Müdür:

Sorumlu müdürün Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı ya da Milli veya Milletlerarası spastik .çocukların Rehabilitasyonu konusunda bir kursu başarı ile bitirme belgesi bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları veya aynı belgeye sahip Nöroloji Uzmanı olması gereklidir. Bu özellikleri taşıyan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler. Kuruluşun yönetim ve teknik işlerini aracına uygun olarak yürütme; spastik çocukların en iyi şekilde muayene, kontrol, tedavi programlarını tespit, tedavi ve rehabilitasyonu ile psiko-sosyal ihtiyaçlarının sağlanmasından birinci derecede sorumludur. Bir kişi birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir görevde çalışamaz.

b) Tabip: Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı veya Nöroloji alanlarının birinde uzmanlığı olanlar.

1. Kuruluşun sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden yönetime karşı sorumludur.

2. Kuruluşa müracaat eden çocuklara uzmanlık dallarında sağlık hizmeti verir.

c) Fizyoterapist: Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar.

1 – Uzman tabip tarafından muayene ile tedavi programı tespit edilen çocuklara rehabilitasyon yönünden gerekli uygulamaları yapar.

2 – Çocukların fizik gelişmelerini sürekli izleyerek belli aralıklarla kayıt tutar.

3. Çeşitli fizyoterapi teknik ve yöntemlerini kullanarak çocukların mevcut fizik güçlerini geliştirir, günlük aktivitelerini bağımsız yapabilmelerine yardımcı olur.

4 – Kuruluşta çocukların kazalardan korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

d) Hemşire: Sağlık Meslek Lisesi Mezun Olanlar.

1 – Kuruluşa müracaat eden çocukların özürleri ile ilgili gerekli bilgileri alarak tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlar.

2 – Tıbbi muayene, tedavi, değerlendirme ve kontrolün yapılmasında tabip ve fizyoterapiste yardımcı olur.

3 – Tabibin verdiği ilaçlan çocukların kullanmalarını sağlar, enjeksiyonları ve pansumanları yapar, bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydeder.

4 – Acil vakalarda mesleğinin gerektirdiği ilk yardımı yaparak sorumlu müdür veya ilgili tabibe durumu bildirir.

e) Sosyal Çalışmacı: Sosyal Hizmet Alanında Yüksek Öğrenim Görmüş Olanlar:

1 – Kuruluşa müracaat eden çocuklar ve aileleri ile ilgili gerekli bilgileri kapsayan sosyal inceleme raporu hazırlar.

2 – Çocukların kuruluşa alışma ve uyumlarında yardımcı olur, ailenin ve çocuğun sosyal değişimlerini izler, problemlerini tespit eder ve çözümlenmesinde diğer meslek elemanlarıyla ekip halinde çalışır.

3 – Çocukların çevreleri ile sağlıklı münasebet kurma, geliştirme ve sürdürmelerine, kapasiteleri oranında sosyal benliklerini kazanmalarına yardımcı olur.

4 – Çocukların sosyal değişmelerini izleyerek belli aralıklarla kayıt tutar.

5 – Çocukların aileleri ve çevreleri tarafından kabullenilmesi için gerekli mesleki çalışmaları yapar, rehberlik eder.

Sosyal çalışmacı yukarıdaki görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

f) Psikolog: Psikoloji Alanında Yüksek Öğrenim Görmüş Olanlar.

1 – Mesleki test, yöntem ve gelişme ölçekleri ile çocukların zihinsel potansiyellerini, psikolojik gelişmelerini, ruhsal durumlarını, yeteneklerini ve psiko-motor aksamalarım belirler.

2 – Çocukların özürlü olmaları sebebiyle aile ve çevre münasebetlerinde çıkan psikolojik problemleri çözmek için çocuk ve aile ile gerekli mesleki çalışmaları diğer ekip elemanları ile yürütür.

3 – Çocuklara kapasiteleri oranında normal davranış kalıplarını benimsetir, duygusal benlik ve doygunluk kazanmalarına yardımcı olur.

4 – Çocukların zihinsel ve duygusal bakımından gelişmesini inceleyerek belli aralıklarla gelişme aşamalarını gösteren kayıtlar tutar.

Psikolog yukarıda belirtilen görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

g) Eğitimci: Çocuk gelişimi ya da özel eğitim alanında konu ile ilgili yüksek öğrenim veya kurs görmüş olanlar.

1 -Çocukların genel gelişim özelliklerine, kişilik yapılarına ve yeteneklerine uygun eğitim programları hazırlar ve uygular.

2 – Çocukların günlük aktivitelerini bağımsız olarak yapabilmeleri ve genel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla mevcut zihinsel fonksiyonlarını, fizik güçlerini ve yeteneklerini uygun eğitim yöntem ve materyalleri aracılığıyla geliştirir.

3 – Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamı hazırlar, gerekli araç-gereci tespit eder ve kuruluş yönetimince teminini sağlar.

4 – Çocuklara gelecekte bir iş ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli beceriler kazandırır.

5 – Verilen eğitimin çocukların gelişmesindeki etkilerini değerlendirir ve belli aralıklarla gelişme aşamalarını gösteren kayıtlar tutar.

6 – Ailelere özel eğitim teknik, yöntem ve materyali ile bunların amaca uygun olarak evde kullanılması konusunda rehberlik eder.

Eğitimci yukarıdaki görevlerini diğer uzman elemanlarla ekip çalışması halinde yürütür.

h) Hizmetli: En az ilkokul mezunu olanlar. (Kadın-Erkek)

1 – Çocukların tedavi, oyun, dinlenme temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili kendisine düşen görevleri yerine getirir.

b) Ahşap ve yangına karşı güvenlik tedbirleri bulunmayan binalarda bu tip kuruluşlar açılamaz.

c) Kuruluşun ısıtması, kalorifer sistemi olmadığı hallerde kömür sobası veya borulu akaryakıt sobası ile yapılabilir. Saç odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz. Özellikle sobalı kuruluşlarda, ısıtma araçları çocuklar yönünden tehlike yaratmayacak biçimde kurulacak yada yerleştirilecek çocukların ısıtma .araçlarına ulaşmalarını engelleyecek tedbirler alacaktır.

d) Kuruluş binasının çocuklar ve personel tarafından kullanılan bütün bölümlerinin uygun sıcaklıktan ve aynı ısıda tutulması gereklidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :

Kuruluşlarda Aranacak Şartlar

Kuruluşun İskan Durumu;

Madde 12 – Kuruluşun iskan yönünden taşıması gereken özellikler aşağıda gösterilmiştir.

a) Bina iskan yönünden çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma uygun bir mahalde bulunmalıdır.

b) Kuruluş bir bahçe içinde müstakil tek veya çok katlı bir binada kurulabileceği gibi bir apartmanda da işletme açılabilir. Kuruluş amacına uygun olarak çocukların yararlanabileceği oyun, araç ve gereçlerinin konulabileceği genişlikte bir bahçeye sahip olmalıdır.

Emniyet ve Trafik Güvenliği:

Madde 13 – Binanın bulunduğu yer genel ahlak kurallarına uygun özellikler taşımalı, tercihen şehir merkezine yakın ve çocukların gidiş gelişlerine trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

Yangından Korunma ve Isıtma:

Madde 14 – Kuruluş yangından korunma ve ısıtma sistemi açısından aşağıdaki şartlara uygun bir düzenlemeye sahip olacaktır.

a) Kuruluşta yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi bulunacak, yangın için gerekli tedbirler alınacaktır.

b) Ahşap ve yangına karşı güvenlik tedbirleri bulunmayan binalarda bu tip kuruluşlar açılamaz.

c) Kuruluşun ısınması, kalorifer sistemi olmadığı hallerde kömür sobası veya borulu akaryakıt sobası ile yapılabilir. Saç odun sobası, borusuz akaryakıtlı ve gazlı ısıtıcılar, açık elektrik sobaları vb. ısıtma araçları kullanılamaz.

Özellikle sobalı kuruluşlarda, ısıtma araçları çocuklar yönünden tehlike yaratmayacak biçimde kurulacak ya da yerleştirilecek çocukların ısıtma araçlarına ulaşmalarını engelleyecek tedbirler alınacaktır.

d) Kuruluş binasının çocuklar ve personel tarafından kullanılan bütün bölümlerinin uygun sıcaklıktan ve aynı ısıda tutulması gereklidir.

Kuruluşta Aranacak Diğer Özellikler:

Madde 15 – Kuruluşta aranacak diğer özellikler şunlardır;

a) Kuruluş binasının faaliyet bölümlerinin tercihen doğrudan ve yeterli güneş ışığı ile aydınlanmalıdır.

Binanın çocuklar için kullanılacak bölümlerinin taban, tavan yüksekliği en az 270 cm. olmalıdır.

b) Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenen bir maddeyle döşenmeli, duvarlar düzgün ve kolay temizlenecek nitelikte, odaların yapısı ve eşyalar toz tutmayacak şekilde düz ve basit olmalıdır.

c) Merdivenlerin genişliği ve yüksekliği çocukların iniş ve çıkışlarına kolaylık sağlayacak şekilde olmalıdır. Çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.

d) Kuruluşta ihtiyaca göre yeterli sayıda tuvalet (alafranga, alaturka) ve lavabo bulunmalı, bunlar özürlülerin kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır.

Tuvaletlerin tabanları ile duvarlarının belli bir yüksekliğe kadar olan bölümleri yıkanmaya elverişli olmalıdır.

e) Binanın faaliyet bölümleri ve çocuklar tarafından kullanılan diğer bölümleri ile koridor ve giriş yerleri yeterli biçimde aydınlatılmaya ve havalandırmaya uygun olmalıdır.

f) Her çocuğun özel eşyalarını koyacağı gerekli malzeme dolapları olmalıdır.

g) Kuruluşta gerekli ilaç ve sağlık malzemesinin konulacağı bir sağlık bölümü olmalıdır.

h) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyenik şartları bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

Kuruluşun Bölümleri:

Madde 16 – Kuruluş bölümleri ve özellikleri aşağıda belirlenen şekilde olmalıdır.

a) Egzersiz Salonu: Spastik çocukların optimal rehabilitasyonlarını sağlamak için kişisel terapide kullanılacak bütün yardımcı araçların bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı salondur.

Egzersiz salonunda; çalışma minderi ve aynası, tırmanma merdiveni rampa, eğitim merdiveni, boya göre ayarlanan bir paralel bar, ayakta durma masası, denge çalışmaları için gerekli cihaz ve malzeme, direnci ve boyu ayarlanabilir özel kondisyon bisikleti ve koordinasyon çalışmaları için çeşitli oyuncaklar bulunmalıdır.

b) Konuşma Tedavi Odası: Çocuk konuşurken her yönden dudak ve yüz hareketlerini görebilecek şekilde ayarlanmış aynalı masa, konuşma tedavisi için gerekli tüm materyallerin konulabileceği bir dolap bulunan ve uygulamaların yapıldığı odadır.

c) Kavram Eğitimi Odası: Kavram eğitimi için tüm materyallerin bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı odadır.

d) Uğraşı Tedavi Odası: Çocuklara günlük yaşayış faaliyetlerini kazandırmada, var olanları geliştirmede, motor fonksiyonlarını arttırmada ve destekleyici uğraşı tedavisinde kullanılacak cihaz ve malzemelerin bulunduğu ve uygulamaların yapıldığı odadır.

e) Ayrıca kuruluşta personel dinlenme odası, çocuk velilerinin bekleme salonu, mutfak bulunmalıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM :

Kuruluşun İşleyişine Dair Esaslar

Madde 17 – Çocukların kuruluşa kabulünde izlenecek yol:

a) Aileden istenen belgeler

1 – Dilekçe

2 – Çocuğun nüfus cüzdanı veya örneği

b) Çocuğun rehabilitasyonu için kuruluşa müracaat eden her ailenin kuruluşta hazırlanacak formlara uygun olarak sosyal incelemesi yapılır. Bu incelemede ailenin sosyal ve ekonomik özellikleri tespit edilmeye çalışılır.

c) Kuruluşa müracaat eden her çocuğun uzman elemanlarca muayene değerlendirme ve kontrolü yapılır. Çocuklarla ilgili tüm belgeler ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda kuruluş yönetimi çocuğu sıraya koyar, kabul eder veya reddeder. Kabul edilenlerin belgeleri bir dosyada saklanır.

Kuruluşa Kabul Edilecek Çocuklarda Aranacak Özellikler:

Madde 18 – Kuruluşa Cerebral PalsyIi olup başkaca bulaşıcı ve ağır hastalığı bulunmayan çocuklar kabul edilir.

Kuruluştan Ayrılma:

Madde 19 -Ayrılma isteğe bağlı olup, aile istediğinde çocuğunu kuruluştan ayırabilir.

Madde 20 – Çocuğun kuruluşla münasebeti aşağıdaki hallerde doğrudan Kuruluş Müdürlüğünce kesilir.

a) Kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğu anlaşıldığında,

b) Çocukların ve ailelerin kuruluşun işleyiş ve düzenine aykırı hareketleri sabit olduğunda.

Ücret Tespiti:

Madde 21 – Ücrete ait uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir.

a) Velilerden alınacak ücretin taban ve tavan miktarları her mali yıl başlangıcından en geç 2 ay sonra il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonca belirlenen ücretler Genel Müdürlüğü onayına sunulur ve onaydan sonra yürürlüğe giren ücretler dışına çıkılamaz. Yeni ücretler en geç mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından itibaren uygulanır. Tespit edilen ücretler kuruluşun görülebilecek bir yerine asılır.

b) Ücret Tespit Komisyonu, Valinin (veya görevlendireceği Vali Yardımcısının) başkanlığında, 11 Müdürü, Devlet Hastanesi Başhekimi, Tabip Odası, Ticaret Odası, Defterdarlık, Belediye temsilcilerinden teşekkül eder.

c) Ücret tespiti komisyonca fiyat endeksleri, çevrenin sosyo-ekonomik şartları ve emsal gündelik ücretler göz önünde bulundurularak yapılır. Tespit edilen gündelik ücretler Genel Müdürlükçe aynen yada değiştirilerek uygulanır.

d) Ücretler bir yıl geçmeden arttırılmaz. Ancak kuruluşlar, Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyatları indeks artışı % 25’i geçtiği takdirde en az 6 ay geçmek şartıyla bir yıllık süreyi beklemeden ücret artışı isteminde bulunabilir. Kuruluş ücret değişikliği için İl Müdürlüğüne müracaat eder.

Alındı Belgesi Verme Mecburiyeti:

Madde 22 – Çocuklara alınan paralara karşılık kuruluşun mührü ve yetkilinin imzasını taşıyan bir alındı belgesi, verilir. Tedavi için aileden en fazla on seanslık ücret talep edilebilir. Ücret tespit komisyonunca tespit edilip resmileşen ücret dışında kuruluş başka isim altında ücret alma yoluna gidemez. Verdiği hizmetler için çocuğun eğitimi ile ilgili kırtasiye hariç ayni ve nakdi yardım veya fazladan katkı talebinde bulunamaz.

Ücretin İadesi:

Madde 23 – Çocuğun herhangi bir sebeple kuruluştan ayrılması halinde ücret iade edilmez. Ancak kuruluşça çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.

Program Düzenleme:

Madde 24 – Kuruluşun günlük çalışma programı. kuruluşa alman çocukların durumlarına, ailelerin çalışma süresi ve zamanı ile çevrenin özelliğine göre, kuruluş yönetimince hazırlanır. İl Müdürlüğüne gönderilir. İnceleme sonucunda Genel Müdürlük Onayı ile kesinleşir.

Teftiş ve Denetim:

Madde 25 – Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda en az bir defa denetlenir. Gerektiğinde Genel Müdürlük müfettiş ve yetkili elemanlarınca da kuruluşlar denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim sırasında kuruluş yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi istediğinde sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdürler.

b) Denetim ve teftiş sonucuna göre kuruluşların ilgili kanunlar ve yönetmelik hükümlerine aykırı görülen aksaklıkları İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşlara bildirilir. Kuruluşlar bir ay içinde belirtilen aksaklıkları düzeltmek ve gidermek mecburiyetindedirler.

c) Verilen süre içerisinde belirtilen aksaklıkları gidermeyen kuruluşlar, İl Müdürlüğünün veya Genel Müdürlüğün teklifi ile mahallin en büyük mülki amirliğince aksaklıkların önem derecesine göre geçici veya sürekli olarak kapatılır. Sonuç Genel Müdürlüğe bildirilir

D) Kuruluşların Sürekli Kapatılması;

– Genel ahlak kurallarına aykırı hareketin tespit edilmesi,

– Belirlenenden fazla ücret almada ısrar edilmesi,

– Önce geçici kapatma cezası alan kuruluşların önceden bildirilen aksaklıkları devam ettirdiğinin görülmesi ve İl Müdürlüğünün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde aksaklıkların giderilmemesi,

– Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması hallerinde olur,

e) Sürekli kapatılan kuruluş ilgili bütün belgelerini 15 günlük süre içinde İl Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

f) Kuruluş kapatıldığında peşin alman ücretten kuruluşun kapalı günlerine düşen pay velilere geri verilir.

g) Rehabilitasyon için alınan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu Hükümlerine, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

Devir ve Nakli:

Madde 26 – Devir ve nakil ile ilgili işlemler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilere devrinde, yeni kurucular noterden alacakları devir senedi ile Valiliğe müracaat ederler.

b) Kuruluşların başka bir binaya naklinde ise yeni bina ile ilgili gerekli belgelerle birlikte kurucular Valiliğe müracaat ederler.

c) Kuruluşların devir ve naklinde işletme izni işlemlerinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri aynen yerine getirilir.

d) Genel Müdürlüğün onayından sonra yeni kurucu adına veya yeni bina için açılış izni belgesi düzenlenir.

Kuruluşun Kurucu Tarafından Kapatılması:

Madde 27 – a) Kurucular en az bir ay önceden Valiliğe, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğini bildirmek mecburiyetindedirler. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.

b) Kapanan kuruluş ilgili tüm belgelerini on beş gün içerisinde Valiliğe teslim eder. il Müdürlüğünce durum Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Yukarıda belirtilen şartlara uymadan kuruluşlarım kapatan kuruluşlar yeni bir kuruluş açamaz veya ortak olamazlar.

ALTINCI BÖLÜM :

Çeşitli Hükümler

İl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler:

Madde 28 – Kuruluşlar her ayın ilk haftasında personel listelerini, aylık ücret bordrosunun bir örneğini, değişiklik varsa o personelle ilgili bilgileri, çocuk sayısını iki nüsha olarak hazırlarlar. Bir nüshası kuruluşta kalır. Diğer nüsha denetim için il Müdürlüğüne gönderir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlara bu yönetmeliğin 25’nci maddesi uygulanır.

Kuruluş Adları:

Madde 29 – Kuruluşlar Devletin veya diğer, kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve yabancı dildeki ad ve unvanları, kelime ve deyimleri kullanamazlar.

Kuruluş Binalarının Kullanımı:

Madde 30 – Kuruluşlarda çocuklara ayrılan bölümlerde kurucu veya personel ikamet edemez ve konut olarak kullanılamaz. Kuruluş binası hiçbir şekilde asıl amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Kuruluşta Bulunacak Defter ve Dosyalar:

Madde 31 – Kuruluşlarda aşağıda gösterilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur:

a) Gelen yazı kayıt defteri,

b) Giden yazı kayıt defteri,

c) Gerekli muhasebe kayıtları,

d) Çocuklara ait kütük defteri,

e) Teftiş ve denetleme defteri,

f) Çocuk dosyaları (Bu dosyalarda çocuklar hakkında fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine ait kayıtlar bulunur.)

g) Personel özlük dosyaları,

Diğer Hususlar:

Madde 32 – Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 24/51983 tarih ve 2828 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Geçici Maddeler:

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Genel Müdürlükten açılış onayı alarak faaliyette bulunan kuruluşlar şartlarını bu Yönetmelikte yer alan hükümlere bir yıl içinde uydurmak zorundadırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM :

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük:

Madde 33 – Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 34 – Bu yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Yürütür.

Mevzuat Kanunlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s