Resmî Gazete Tarihi: 15.05.2009 Resmî Gazete Sayısı: 27229

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tohumlukları yetiştiren, üreten, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyerek, ismine doğru, kaliteli ve standartlara uygun tohumlukların üretimi ve pazarlanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik; tohum yetiştiricilerinin, tohum işleyicilerinin, tohum, fidan, fide ve süs bitkileri üreticileri ile tohumluk bayilerinin ve doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerin denetimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili konularda iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunu,

b) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Doku kültürü ile tohumluk üreticisi: Doku kültürü yöntemi kullanarak tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişileri,

ç) Fidan üreticisi: Meyve ve asma türlerinde üretim materyali ve fidan üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Fide üreticisi: Her türlü fide üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

e) (Değişik: RG-7/12/2012-28490) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü (BÜGEM),

f) (Değişik: RG-7/12/2012-28490) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

g) Pazarlama: Tohumlukları, hangi şekilde olursa olsun kullanılmaya hazır olarak stokta bulundurma, satış için teşhir veya teklif etme, diğer kişiye satış veya teslimat işlemlerini,

ğ) Süs bitkisi üreticisi: Süs bitkileri ve çoğaltım materyallerini üreten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

h) Tohum işleyicisi: Tohum üreticilerine ait işlenmemiş veya yarı işlenmiş tohumları standartlar dâhilinde farklı işlemlerden geçirerek, tohum üreticisi için pazarlamaya uygun hale getiren gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Tohum üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

i) Tohum yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan gerçek veya tüzel kişileri,

j) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten, yetiştiren, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya derneklerden müteşekkil yapıyı,

k) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan  tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

l) Tohumluk bayisi: Tohumlukları yurt içinde toptan veya perakende olarak pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

m) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

n) (Ek: RG-2/4/2020-31087) Yetki belgeleri: Tohumculuk faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin il müdürlüğünce yetkilendirildiğini gösteren tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesini, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesini, tohumluk bayi belgesini, tohum yetiştirici ve tohum işleyici belgesini,

o) (Ek: RG-2/4/2020-31087) İşletme: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisinin, doku kültürü ile tohumluk üreticisinin, tohumluk bayisinin, tohum yetiştiricisinin ve tohum işleyicisinin faaliyet gösterdiği üretim alanını veya tesisini,

ö) (Ek: RG-2/4/2020-31087) Teknik personel: Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üretici belgesi, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi ve tohumluk bayi belgesi için yapılan başvurularda diploması beyan edilen ziraat mühendisi, orman mühendisi, peyzaj mimarı, ziraat teknisyeni, teknisyen, tekniker, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim almış dört yıllık fakülte mezunu personeli,

p) (Ek: RG-2/4/2020-31087) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

r) (Ek: RG-2/4/2020-31087) Resmi kayıt yeri: Kayıtlı olunan vergi dairesinin bulunduğu ili,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tohum Yetiştiricileri, Üreticileri ve İşleyicilerinin Yetkilendirilmesi

Tohum yetiştirici belgesi verilmesi

MADDE 5 –

(1) (Değişik: RG-2/4/2020-31087) Tohum yetiştirici belgesi, yetiştiricinin çiftçi kayıt sistemi kaydının yapıldığı ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için çiftçi kayıt sisteminde; örtü altı sebze için en az bir dekar sera, açık alan sebze için en az beş dekar ve tarla bitkileri için en az on dekar arazinin kayıtlı olması gerekir.

(3) (Ek: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Tohum yetiştirici belgesi başvurusu için başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı; dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır.

Tohum üretici belgesi verilmesi

MADDE 6 –

(1) (Değişik: RG-23/4/2015-29335) Tohum üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) Tohum üretici belgesi sahipleri, tohum üretimlerini sahip olduğu veya kiraladığı arazilerde veya tohum yetiştiricileri ile yapabilirler.

(3) Tarımsal amaçlı birlik ve kooperatifler, yalnız bölge birlikleri veya merkez birliği adına tohum üretici belgesi başvurusunda bulunabilir.

(4) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Tohum üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni ise diplomanın, tekniker ise bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve diplomanın örneği; başvuru sahibi ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya tekniker değil ise çalıştırıldığı beyan edilen ziraat mühendisine ait diplomanın örneği.

b) Peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerde ise kendisine veya çalışanına ait ziraat mühendisi ya da peyzaj mimarı diplomasının örneği.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibinin tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoda kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair beyanı.

d) Teknik donanım listesi.

e) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.”

Tohum üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

MADDE 7 –

(1) Tarla bitkileri türlerine ait tohumları üretecek tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

a) İşletme için yeterli bina.

b) Üretim kapasitesine uygun depo.

c) Tarla bitki türlerine uygun numune alma ile ilgili alet ve ekipman.

ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

(2) Açık veya kapalı alanda sebze türlerinde sertifikalı veya standart tohumluk üretmek isteyen tohum üreticilerinin aşağıdaki donanımlara sahip olmaları gerekir:

a) İşletme için yeterli bina.

b) Üretim kapasitesine uygun depo.

c) Sebze türlerine uygun numune alma ile ilgili sonda ve bölücü.

ç) Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

d) (Mülga: RG-23/4/2015-29335)

Tohum üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 8 –

(1) Tohum üreticisi belgesi alanlar aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Üretilen tohumlara ait şahit numuneleri bir yıl süre ile muhafaza etmek.

c) Laboratuvar çalışmalarında Bakanlık tarafından belirlenmiş yöntemleri kullanmak.

ç) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

d) Bakanlık tarafından yetkilendirildiği bitki grubu ile ilgili düzenlenecek hakem testlere katılmak.

Tohum işleyici belgesi verilmesi

MADDE 9 –

(1) (Değişik cümle: RG-2/4/2020-31087) Tohum işleyici belgesi, tohum işleme tesisinin bulunduğu ilin il müdürlüğü tarafından, tohum işleme tesisi sahibi olan gerçek veya tüzel kişilere düzenlenir. Tohum üretici belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, diğer tohum üreticilerinin tohumlarını kendi tohum işleme tesislerinde işlemek istediklerinde ayrıca tohum işleyici belgesi alırlar.

(2) (Değişik cümle: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Tohum işleyici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Tesisin yıllık kapasitesini içeren ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen teknik rapor.

b) Tohum işlemede kullanılan makine ve ekipmanlar listesi.

c) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fidan, Fide ve Süs Bitkisi Üreticilerinin Yetkilendirilmesi

Fidan üretici belgesi verilmesi

MADDE 10 –

(1) (Değişik: RG-23/4/2015-29335)  Fidan üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Fidan üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair beyanı.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

Fidan üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 11 –

(1) Fidan üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

Fide üretici belgesi verilmesi

MADDE 12 –

(1) (Değişik: RG-23/4/2015-29335)  Fide üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Fide üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisinin lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Fide ürettiği bitki grubuna ait gerekli sera veya arazilerin çiftçi kayıt sistemine (Ek ibare: RG-2/4/2020-31087) , örtüaltı kayıt sistemine veya tarımsal üretim kayıt sistemine kayıtlı olması ve donanımlara ait liste.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlar

MADDE 13 –

(1) Sebze fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

b) (Değişik: RG-2/4/2020-31087) En az iki dekar fide yetiştirme serasına veya yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış, hastalıklardan ari kapalı en az iki dekar fide yetiştirme alanına sahip olmak ya da kiralamak.

c) (Değişik: RG-2/4/2020-31087) Tohum atma makinesi.

ç) Tohum çimlendirme ünitesi.

d) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

e) Sulama ve gübreleme üniteleri.

f) Dezenfeksiyon ünitesi.

(2) Çilek fidesi üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar:

a) İşletme için yeterli bina ve depoya sahip olmak veya kiralamak.

b) En az iki dekar fide yetiştirme alanına sahip olmak veya kiralamak.

c) Paketleme ve sevkiyat üniteleri.

ç) Dezenfeksiyon ünitesi.

Fide üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 14 –

(1) Fide üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

Süs bitkisi üretici belgesi verilmesi

MADDE 15 –

(1) (Değişik: RG-23/4/2015-29335) Süs bitkisi üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Süs bitkisi üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, (Ek ibare: RG-2/4/2020-31087) orman mühendisi, peyzaj mimarının lisans mezunu olduğuna dair diplomanın, teknisyen veya teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve lise veya ön lisans mezunu olduğuna dair diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b)  Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

c) İl müdürlüğü tarafından düzenlenen süs bitkileri ve süs bitkileri çoğaltım materyali üretim işletmesi kapasite raporu.

Süs bitkisi üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 16 –

(1) Süs bitkisi üretici belgesi alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Üretim ve satışlarına ait kayıtları beş yıl süre ile muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edildikleri eğitim ve toplantılara katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doku Kültürü ile Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi verilmesi

MADDE 17 –

(1) (Değişik: RG-23/4/2015-29335) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi (Ek ibare: RG-2/4/2020-31087) üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir.

(2) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda dört yıllık fakülte eğitimi aldığını belirten diplomanın örneği.

b) Doku kültürü üretimi için laboratuvar, donanım, iklim ve alıştırma odası ve diğer tesislerde kiracı veya mülk sahibi olunduğuna dair beyan.

c) Başvuru sahibinin işletme binasında ve arazide kiracı veya mülk sahibi olduğuna dair beyanı.

ç) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin sahip olması gereken donanımlar

MADDE 18 –

(1) Doku kültürü ile üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, doku kültürü laboratuvarına, alıştırma ortamına ve gerekli donanımlara sahip olmalıdır. Doku kültürü laboratuvarında ve alıştırma ortamında bulunması gereken bölümler şunlardır:

a) Ön hazırlık odası: Besi ortamlarının hazırlandığı, kültürde kullanılacak bitki parçalarının temizlenip, sterilize edildiği, kullanılacak malzemelerin bulundurulduğu bölümdür.

b) Transfer odası: Steril edilmiş bitki veya bitki parçalarının steril kabin içinde besi ortamına aktarıldığı bölümdür.

c) İklim (Kültür) odası: Besi ortamındaki bitkiciklerin optimum büyümeleri için gerekli olan sıcaklık ve ışık kontrollü kabin veya odalardır.

ç) Alıştırma ortamı: Besi ortamından çıkarılıp yetiştirme harcına aktarılan bitkiciklerin dış ortama alıştırılmaları için kullanılan sıcaklık, nem ve ışığın kontrollü olarak ayarlandığı oda veya seralardır.

(2) Doku kültürü laboratuvarında saf su cihazı, steril kabin, otoklav, buzdolabı, pH metre, manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, stereo mikroskop, etüv, hassas terazi, alev lambası, pipet, yetiştirme kapları ve diğer laboratuvar malzemeleri bulunmalıdır.

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi düzenlenmesi

MADDE 19 –

(Mülga: RG-23/4/2015-29335)

Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 20 –

(1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Ürettiği materyal ile ilgili üretim, sertifikasyon, analiz ve pazarlama kayıtlarını beş yıl süresince muhafaza etmek.

b) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

Doku kültürü ile tohumluk üreticilerinin denetlenmesi

MADDE 21 – (Mülga: RG-23/4/2015-29335)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tohumluk Bayilerinin Yetkilendirilmesi

Tohumluk bayi belgesi verilmesi

MADDE 22 –

(1) (Değişik: RG-2/4/2020-31087) Tohumluk bayi belgesi, bayilik yapılan ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yalnızca tespit edilen adreste geçerlidir. Birden fazla adres için başvurularda, başvuru yapılan bütün adreslerde ayrı ayrı tespit yapılır ve her adres için ayrı belge düzenlenir.

(2) Tohumluk bayi belgesi fide, fidan ile tarla bitkileri ve sebze tohumu gruplarına göre düzenlenir.

(3) Tohumluk satışı yapılan, süpermarket ve benzeri yerler, sadece bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilere ait tohumlukları pazarlayabilir.

(4) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Tohumluk bayi belgesi başvurusu için aşağıdaki belgeler, dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla alınır:

a) (Değişik cümle: RG-2/4/2020-31087) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi veya ziraat teknisyenine ait diplomanın, teknikere ait bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını gösterir belgenin ve diplomanın örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.

b) Bayilik yerinin ve/veya deponun açık adresi.

c) Başvuru sahibinin kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ile gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasının, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının beyanı.

ç) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek olan yıllık kapasite beyanı.

Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar

MADDE 23 –

(1) Tohumluk bayisinin sahip olması gereken donanımlar:

a) Satış için yeterli büyüklükte dükkân.

b) Satış kapasitesine uygun depo.

c) Sebze tohumları için uygun soğutma ünitesi.

ç) Fide ve fidan için satış kapasitesine uygun bekletme alanı.

Tohumluk bayisinin yükümlülükleri

MADDE 24 –

(1) Tohumluk bayileri aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

a) Kayıt altına alınmış çeşitlere ait sertifikalandırılmış ve etiketlenmiş veya standart tohumlukları satmak.

b) (Mülga: RG-7/12/2012-28490)

c) Bakanlık tarafından davet edilecekleri eğitim ve toplantılara katılmak.

ç) Türkçe bilgileri içermeyen ithal tohumlukları satmamak.

d) Bayilik bünyesinde özel bölme olmadan, gıda maddeleri ve yem satışı yapmamak.

e) Satışını yaptığı tohumluklara ait sertifikasyon belgelerinin suretini bulundurmak.

f) Tohumlukların orijinal ambalajlarını bozmamak ve açık olarak satmamak.

g) Denetim amacıyla gelen resmi kontrolörlere gerekli bilgi, belge ve istendiğinde tohumluk numunelerini tutanak karşılığında vermek.

ALTINCI BÖLÜM

Belge Düzenlenmesi, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Tespit ve belge düzenleme

MADDE 25 –

(1) İl müdürlüğü, tohum yetiştirici ve süs bitkisi üreticisi belgesi için yapılan başvuruyu belgeler üzerinden inceler ve uygun görülenler için iki nüsha belge düzenler. İl müdürlüğü belgelerin bir nüshasını muhafaza ederek diğer nüshasını başvuru sahibine verir.

(2) (Değişik: RG-23/4/2015-29335) İl müdürlüğü, tohum, fidan, fide, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi, tohum işleyici belgesi ve tohumluk bayi belgesini aşağıdaki esaslar dâhilinde düzenler.

a) İl müdürlüğü tarafından, başvuru sahibinin bildirdiği donanımlar yerinde tespit edilir. Başvuruda belirtilen donanımların bir kısmının veya tamamının başka bir il müdürlüğü sınırlarında bulunması durumunda, başvuru yapılan il müdürlüğü, tespitin yapılmasını donanımların bulunduğu il müdürlüğünden ister.

b) Yapılan tespitte eksiklikleri bulunan başvuru sahiplerine tamamlaması için en fazla bir ay süre verilir. İkinci tespitte de eksiklikler bulunması halinde başvuru reddedilir.

c) Yapılan tespitlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmayan başvuru sahipleri yetkilendirilir. Belgeler iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan bir tanesi il müdürlüğünde muhafaza edilirken ikinci nüshası üreticiye verilir.

 (3) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2)Tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi gerçek veya tüzel kişilere, üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

(4) (Ek: RG-23/4/2015-29335) (Değişik: RG-2/4/2020-31087) İl müdürlükleri tarafından tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi belgesi iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler on beş gün içerisinde gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) (Ek: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(2) Elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenir.

Belge örnekleri ve geçerlilik süreleri

MADDE 26 –

(Değişik: RG-2/4/2020-31087)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek olan yetki belgelerinin örnekleri Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. İl müdürlükleri bu örneklere uygun olarak belgeleri düzenler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen yetki belgeleri, veriliş tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi, Genel Müdürlükçe veriliş tarihinden itibaren üretici belgesi son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Süresi bitiminde belgelerini yenilemeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, yeniden tespit yapılarak ve mevcut belge iptal edilerek tekrar belge düzenlenir. Ancak eski gerçek veya tüzel kişiliğin devamı olup T.C. kimlik/vergi kimlik numarası değişmeyerek unvan değişikliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin yetki belgeleri üzerindeki “Adı, Soyadı-Unvanı” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır. İl müdürlüğü bu tür işlemleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında verilen yetki belgeleri üzerindeki “Yetkilendirilen Bitki Grubu” ve/veya aynı il sınırı içinde “Adres” hanesinin değişmesi durumunda, tespit yapılarak mevcut belge iptal edilmeden yalnızca değişikliği istenen kısım üzerinde düzeltme yapılır. İl müdürlüğü bu tür işlemleri Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

(5) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun “Adı, Soyadı-Unvanı” ve/veya “Yetkilendirilen Bitki Grubu” hanesinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

(6) Verilen, yenilenen, düzeltme yapılan ve iptal edilen yetki belgeleri tarım bilgi sistemine kaydedilir.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 27 –

(Değişik: RG-2/4/2020-31087)

(1) Doku kültürü ile tohumluk üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum, fidan, fide ve süs bitkisi üreticileri ve tohumluk bayileri ile tohum işleyicileri yılda en az bir defa il müdürlüğü tarafından denetlenir. Denetlemelerde bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulup uyulmadığı ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine, daha önce kontrol edilmiş olan tesis ve donanımların mevcut olup olmadığına bakılır. Denetimler sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uyduğu ve yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilenlere iki nüsha denetim raporu düzenlenir, nüshalardan biri il müdürlüğünde muhafaza edilirken diğeri imza karşılığı verilir.

(2) İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edilmesi halinde; eksiklikler belge sahibine bildirilerek eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir ay süre verilir. Belge sahibi verilen süre içerisinde, eksiklikleri tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için il müdürlüğüne müracaat eder. Eksikliklerin tamamlandığının bildirilmemesi veya verilen süre sonunda eksikliklerin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilir. Eksikliklerini tamamlayanlara iki nüsha denetim raporu düzenlenir, nüshalardan biri il müdürlüğünde muhafaza edilirken diğeri imza karşılığı verilir.

(3) Belge düzenleyen il müdürlüğü; üreticilere ait tesis ve donanımlardan bir veya birkaçının veya tamamının il sınırları dışında bulunması ya da il sınırları dışına taşındığını tespit etmesi durumunda, tesis ve donanımların bulunduğu ya da taşındığı il müdürlüğünden denetim talep eder ve gelen sonucu üretici dosyasında muhafaza eder. Denetim neticesinde belge iptali gerekiyorsa bu işlem, belgeyi düzenleyen il müdürlüğü tarafından yapılır ve tesis ve donanımların bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir.

(4) Üreticinin resmi kayıt yerinin değişmesi durumunda üretici otuz gün içerisinde; resmi olarak kayıtlı olduğu ilini bildirmek için belge aldığı ilin il müdürlüğüne, belge talebi için ise resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğüne müracaat eder. Eski resmi kayıt yerinden alınan belge, belgeyi düzenleyen il müdürlüğünce iptal edilir. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun resmi kayıt yerinin değişmesi durumunda kuruluş sahiplerine; resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğünden aldığı üretici belgeleri ve ilgili alt birliğe ait güncel üyelik belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi verilir.

(5) İl müdürlüğü bu Yönetmelik kapsamında yetki belgelerini düzenleme ve denetimle ilgili görevlerini, yetki devri yapılacak ilçe müdürlüğünde resmi kontrolörü olması durumunda, ilçe müdürlüğüne devredebilir.

(6) Tohum yetiştiricileri, tohum üretimleri aşamasında yapılan tarla kontrolleri esnasında denetlenir.

Alt birliklere üyelik

MADDE 28 –

(1) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yetkilendirilerek belgelendirilen gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet alanı ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Denetimlerde, ilgili alt birliğe üyeliğini gösteren belgeyi ibraz etmeyen gerçek veya tüzel kişilere, 27 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Alt birliğe üyeliğini belgelendirmeyen gerçek veya tüzel kişilerin belgeleri iptal edilir.

Bakanlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi

MADDE 29 –

(1) Bakanlık ana hizmet birimlerinin görev alanına giren faaliyetleri yürüten bakanlık birimlerinin, bu Yönetmelik hükümlerine göre belge alması zorunlu değildir.

Sorumluluk

MADDE 30 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda diploması beyan edilen (Değişik ibare: RG-2/4/2020-31087) teknik personel, üretim ve satışlardan, belge sahibi ile birlikte müteselsilen sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ücretler

MADDE 31 –

(1) Bu Yönetmelik esasları dahilinde verilecek olan belgeler ücrete tabidir. Bakanlık tarafından bu ücretler her yıl Ocak ayında belirlenir. (Değişik cümle: RG-2/4/2020-31087) Ücretler, ilgili mevzuat hükümlerince hizmeti veren döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 32 –

(1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 33 –

(1) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümleri doğrultusunda belge almış olanların belgeleri, belgelerin geçerlilik tarihinin sonuna kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri doğrultusunda il merkezinde istihdam ettikleri bir mesul kişi ile tohumluk bayi belgesi alan kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri gibi kurumlarla çiftçi birlikleri ve ziraat odaları gibi kurumların belgeleri 13/1/2011 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra adı geçen kuruluşlar, tohumluk bayisi olarak yetki almak istediklerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre başvuruda bulunurlar.

2023 yılı belge geçerlilik süreleri

GEÇİCİ MADDE 3-

(Ek: RG-25/2/2023-32115)

(1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında düzenlenen yetki belgelerinin geçerlilik süresi 31/7/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 34 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 –

(Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

_________________________________

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2009

27229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

4/4/2012

28254

2.       

7/12/2012

28490

3.

23/4/2015

29335

4.

8/7/2019

30825 Mükerrer

5.       

2/4/2020

31087

6.

25/2/2023

32115

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s