Resmî Gazete: 10/04/2011 Sayı: 27901

TOHUMLUK PATATES SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – 

(1) Bu Yönetmelik, tohumluk patates ihtiyacının ülke içerisinde üretilmesini teşvik etmek, zararlı organizma ve kalite ile ilgili standartları belirleyerek, zararlı organizmaların kontrolünü ve kaliteli tohumluk patates üretimini sağlamak amacıyla, tohumluk patateslerin sertifikasyon sistemi dâhilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından ülkemiz içerisinde üretilmesi ve pazarlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bilimsel amaçlı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılan tohumluk patates ve çiftçilerin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği tohumluk patates ile ticarete konu olmamak kaydıyla çiftçiler arasında yapılan mübadelelere konu olan tohumluk patatesler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 6 ncı maddesi ile 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik: RG-9/12/2020-31329) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Başvuru kuruluşu: Üretimin yapıldığı ildeki Bakanlık il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından beyanname kabulü ve tarla kontrolleri için yetkilendirilen kuruluşları,

c) Bitki sağlığı kontrol kuruluşu: Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerini veya Bakanlıkça patatese ilişkin bitki sağlığı kontrolleri için yetkilendirilmiş kuruluşları,

ç) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

d) Klonal seleksiyon: Vejetatif yoldan üretilen tohumluk patateslerden, aynı yetişme ortamında mukayeseleri sonucunda en iyilerin seçimine yönelik yapılan seleksiyonu,

e) Kontrolör: 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş olan Tohumluk Kontrolör Kartı sahibi kişileri,

f) Ön temel tohumluk: Çeşidin ve bitki sağlığının korunması bakımından kabul gören uygulamalara göre üretilmiş, başlıca amacı temel sınıftaki tohumluk patates üretiminde kullanılmaya yönelik olan, araştırma kuruluşları tarafından üretilen ve resmî kontroller sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen standartları karşıladığı tespit edilen patates yumrularını,

g) Pazarlama: Tohumluk patateslerin üçüncü taraflara bir ücret karşılığında olsun ya da olmasın, satışı, satılmak üzere saklanması, satışa sunulması ve ticari kullanıma yönelik her türlü elden çıkarılması, tedarik edilmesi veya transfer edilmesini,

ğ) Resmî kontroller: Başvuru kuruluşları veya Bakanlık tarafından tohumluk patates üretimi ile ilgili kontrolleri yapmakla yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, üretim parsellerinin ve tohumluk partilerinin bu Yönetmelikte belirtilen standartları karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla yapılan kontrolleri,

h) Resmî önlemler: Bakanlık veya Bakanlığın sorumluluğu altında hareket eden sertifikasyon kuruluşları ve başvuru kuruluşları ile Bakanlığın kontrolüne tabi olan yardımcı faaliyetler söz konusu olduğunda, alınan önlemlerden özel kazanç elde etmeyen ve bu amaçla Bakanlıkça yetkilendirilen kontrolörler tarafından alınan önlemleri,

ı) Sertifikalı tohumluk: Resmî kontroller sonucunda temel tohumluk için ortaya konan koşulları karşıladığı anlaşılan doğrudan temel tohumluk veya sertifikalı tohumluk, ya da temel tohumluk öncesi bir jenerasyona ait tohumluktan üretilmiş, başlıca amacı tohumluk patates dışındaki patateslerin üretimi olan ve resmî kontroller sonucunda bu Yönetmelikte belirtilen standartları karşıladığı tespit edilen patates yumrularını,

i) Sertifikasyon kuruluşu: Bakanlık tarafından patates sertifikasyonu ile yetkilendirilen kuruluşu,

j) Temel tohumluk: Çeşidin ve bitki sağlığının korunması için kabul edilen uygulamalara göre üretilmiş, başlıca amacı sertifikalı tohumluk patates üretimi olan ve resmî kontroller sonucunda, bu Yönetmelikte temel tohumluk patatesler için ortaya konan standartları karşıladığı tespit edilen patates yumrularını,

k) TTSM: Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünü,

l) Üretici: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre tarla bitkileri grubu için düzenlenmiş olan Tohum Üretici Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sertifikasyon Esasları

Genel hükümler

MADDE 4 –

(1) Sertifikasyon sistemi dâhilinde üretimi yapılacak olan çeşitlerin 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği hükümlerine göre kayıt altına alınmış olması gerekir.

(2) Ön temel ve temel sınıfta üretilecek tohumluklar için beş yıl, sertifikalı sınıfta üretilecek tohumluklar için üç yıl aynı tarlaya patates dikilmemiş olması gerekir.

(3) Açık alanda yapılan tohumluk üretimlerinde, üretim parselleri tohumluk patates üretimi olmayan parsellere en az iki metre uzaklıkta olması gerekir.

Sertifika kademeleri

MADDE 5 –

(1) Tohumluk patates sertifikasyon sınıfları ve kademeleri aşağıda verilmiştir.

a) Ön Temel Doku Kültürü;

1) Süper Elit SE.

b) Ön Temel;

1) Ön Elit ÖE,

2) Elit E.

c) Temel;

1) Temel 1 T1,

2) Temel 2 T2.

ç) Sertifikalı;

1) Sertifikalı 1 S1,

2) Sertifikalı 2 S2.

(2) Çoğaltım amacıyla ithal edilen tohumluk patateslerin, ithal edilen ülkedeki sertifika kademelerine karşılık gelen kademeleri Genel Müdürlükçe belirlenerek ilan edilir.

(3) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre Doku Kültürü ile Tohumluk Üretici Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, doku kültürü yöntemi ile üretim yapabilir. Doku kültürü fidesi veya bu fidelerden elde edilerek kontrollü ortamdan çıkarılmamış mini yumru dikilerek kontrollü ortamlarda yapılan bütün üretimler için süper elit beyannamesi verilir.

Klonal seleksiyon

MADDE 6 –

(1) Araştırma kuruluşları kendi klonal seleksiyon programlarını oluşturarak, doku kültürü ortamında üretim olmadan da sertifikasyon siteminde tohumluk patates üretimi yapabilirler.

(2) Bu şekilde üretimde ön elit beyannamesi verilen tohumluk patates üretim parsellerinden en fazla % 10’u kadar bitki seçilir. Seçilen bitkilerin hasadı kontrolör nezaretinde yapılır ve elde edilen ürüne kontrolör tarafından klonal seleksiyonla seçilmiş olduğuna dair belge düzenlenir. Bu tohumluklar ayrı bir parti olarak değerlendirilir ve zararlı organizma kontrollerine tabi tutulurlar.

(3) Klonal seleksiyon ile tohumluk üretiminde farklı tohumluk üretim parsellerinde seçilen bitkilerden elde edilen yumrular, aynı üretim parselinde kullanılmaz.

Zararlı organizma kontrolleri

MADDE 7 –

(1) Bütün sınıflardaki üretimlerde tarlada bulunan bitkiler kontrolör tarafından Ek-1’de belirtilen bitki standartları yönünden gözle kontrol edilir. Şüpheli durumlarda numune alınarak bitki sağlığı kontrol kuruluşuna gönderilir.

(2) Ön temel doku kültürü sınıfındaki tohumluk partileri ile ilgili zararlı organizma analizleri üretici tarafından yapılır.

(3) Ön temel ve temel sınıfındaki tohumluk partilerinden numuneler alınarak zararlı organizma kontrolleri amacıyla bitki sağlığı kontrol kuruluşuna gönderilir. Bitki sağlığı kontrol kuruluşu bu numunelerde Ek-1’de parti toleranslarında sıfır tolerans olarak yer alan zararlı organizmaların var olup olmadığını inceler.

(4) Sertifikalı sınıftaki tohumlukların üretildiği alanlardan sapın yaprak dökmesinden sonra her 10 dekardan veya ürünün hasadından sonra depolanmadan önce her 25 tondan 200 yumru alınarak Ek-1’de sertifikalı sınıf için sıfır tolerans olarak belirtilen zararlı organizmaların analizlerinin yapılması amacıyla bitki sağlığı kontrol kuruluşuna gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tohumluk Üretimi

Beyanname verilmesi

MADDE 8 –

(1) Üretici, tohumlukların dikiliş tarihinden itibaren otuz gün içinde başvuru kuruluşuna beyanname verir. (Değişik cümle: RG-9/12/2020-31329) Başvuru sırasında tohumluk parseli için ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan tohumluk beyannameleri aşağıdaki belgelerden oluşan eklerle, elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuru kuruluşuna teslim edilir.

a) Dikilen tohumluğa ait sertifika,

b) Tohumluk üretim alanının Ek-1’de toprak toleransları içerisinde yer alan zararlı organizmalar yönünden ari olduğuna dair toprak analiz raporu,

c) Üretim tarlalarını gösteren krokiler.

(2) Doku kültürü yöntemi ile kontrollü ortamda üretilen süper elit beyannamelerine sertifika belgesi eklenmez.

(3) Klonal seleksiyon ile seçilmiş olan bitkilerden elde edilen yumrularla yapılan tohumluk patates üretimleri için ön elit beyannamesi verilir. Bu üretimlerde dikilen tohumluğun klonal seleksiyonla seçilmiş olduğuna dair belge ve tohumlukların zararlı organizma kontrolünün yapıldığına dair rapor dikilen tohumluğun sertifikası olarak kabul edilir.

(4) (Ek: RG-9/12/2020-31329) Islak imzalı müracaatlarda tohumluk beyannameleri üç nüsha olarak düzenlenir. Kabul edilerek onaylanan beyannamelerin birinci nüshası başvuru kuruluşunda saklanır. İkinci nüsha tarla kontrollerinde kullanılması için kontrolörlere verilir. Üçüncü nüsha “SERTİFİKALANDIRMADA KULLANILAMAZ” kaşesi vurularak üreticiye verilir.

Tarla kontrolleri

MADDE 9 –

(1) Tarla kontrolleri çeşit ayrımının ve zararlı organizma tespitinin en iyi yapıldığı dönemlerde en az iki defa yapılır.

(2) Kontrolör üretim parsellerinin Ek-1’de belirtilen bitki standartlarına uygun olup olmadığını denetlemek üzere, Genel Müdürlük tarafından belirlenen yöntemlere göre tarla kontrolü yapar. Tarla kontrolünün tamamlanmasından sonra tarla kontrol raporu düzenlenir.

(3) Tarla kontrolünde tohumluğun talep edilen sınıf/kademeye girmesini engelleyen sebepler varsa ve teknik olarak bu engellerin üretici tarafından giderilmesi mümkünse, üreticiye tarla kontrol ihbarnamesi verilir. İhbarnamede belirtilen zamanda kontrolör tarafından yeniden tarla kontrolü yapılır.

Partilendirme

MADDE 10 –

(1) Hasat edilen yumrular partiler halinde ayrılır ve her partiye bir numara verilir. Bir partiye verilen numara yıl değişse bile tekrarlanmaz.

(2) 25 x 25 mm’lik kare gözden geçecek kadar küçük yumrular tohumluk olarak pazarlanmaz. 35 mm üzerindeki tohumlukların sınıflanmasında, partideki yumru büyüklükleri beşin katları şeklinde ifade edilir ve partideki yumruların büyüklüğü arasındaki değişkenlik 25 mm’yi aşamaz. Bir tohumluk partisinde, belirtilen asgari büyüklükten daha küçük olan yumruların oranı ağırlık olarak % 3’ten veya belirtilen azami büyüklükten daha iri olan yumruların oranı ağırlık olarak % 3’ten fazla olamaz.

(3) Ön temel doku kültürü ve ön temel sınıftaki tohumluklarda yumru büyüklüğü sınırlaması uygulanmaz. Bu sınıflarda her üretim parseli bir parti olarak kabul edilir.

(4) Tohumluk patatesler homojen partiler halinde, mühürlenmiş ve bu Yönetmelikte belirtilen kurallara göre ambalajlanan ve mühürlenen paketler veya konteynerler içerisinde pazarlanır. Paketlerin yeni ve konteynerlerin temiz olması zorunludur.

Parti kontrolleri

MADDE 11 –

(1) Tohumluklar, sertifikalandırılmak amacıyla partiler halinde depolarda muhafaza edilir. Tohumluk partileri, kontrolör tarafından Ek-1’de belirtilen parti toleranslarında yer alan etmenler yönünden kontrol edilerek parti kontrol raporu düzenlenir.

Sertifikalandırma

MADDE 12 –

(1) Tarla kontrol raporu, parti kontrol raporu ve zararlı organizma kontrol raporu, bu kontrolleri yapan birimler tarafından sertifikasyon kuruluşuna gönderilir.

(2) Sertifikasyon kuruluşu, bütün raporları olumlu olarak kendisine ulaşan tohumluk partilerine 5 inci maddede yer alan kademelerden uygun olan sertifikayı, Genel Müdürlük tarafından belirlenen örneğe uygun olarak düzenler.

Ambalajlama ve etiketleme

MADDE 13 –

(1) Sertifikalandırılan tohumluklar ambalajlanarak ve etiketlenerek satışa arz edilir.

(2) Ambalajların üzerine üretici ile ilgili bilgiler ve tohumluk patateslerin kimyasal işlemden geçirildiği durumlarda, “İLAÇLIDIR” ibaresi ile kullanılan ilacın etkili maddesi yazılır.

(3) Etiketler üreticiler tarafından sertifikasyon kuruluşundan veya Bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlardan temin edilir. Etiketlerin asgari boyutları 110×67 mm olmalıdır ve aşağıdaki bilgileri içermelidir.

a) Etiketi düzenleyen kuruluşunun adı ve logosu,

b) Tohumluk partisinin numarası,

c) Mühürleme yapıldığı ay ve yıl,

ç) Çeşit adı,

d) Tohumluk sınıfı ve kademesi,

e) Beyan edilen net ağırlık,

f) “Türkiye’de üretilmiştir” ibaresi,

g) Yumru büyüklüğü.

(4) Etiket üzerinde yer alması gereken bilgilerden parti numarası, çeşit adı, mühürleme tarihi, net ağırlık ve yumru büyüklüğü üretici tarafından otomatik yazıcılarla doldurulur. Otomatik yazıcıları olmayan üreticiler etiketleri bütün bilgileri doldurulmuş olarak talep eder. Ön temel doku kültürü ve ön temel sınıfların etiketlerinde yumru büyüklüğü yer almaz.

(5) Bir partiye ait ambalajlara takılan etiketler sıralı biçimde olur. Hangi partide hangi seri numaralı etiketlerin kullanıldığı üretici tarafından sertifikasyon kuruluşuna bildirilir.

(6) Tohumluk patateslerin bulunduğu paketler ve konteynerler, açılamayacak şekilde resmî olarak veya resmî gözetim altında üretici tarafından mühürlenir. Kapandığından emin olmak için, mühürleme sistemine resmî etiket eklenir. Yeniden kullanılamayan bir mühürleme sistemi kullanıldığında, mühürün etiket taşımasına ihtiyaç duyulmaz. Çuval gibi paketler ile yapılacak pazarlamalarda paketlerin etiketle birlikte dikilmesi mühürleme olarak kabul edilir.

(7) Mühürlenen paketler ve konteynerler, resmî olarak veya resmî gözetim altında yapılması haricinde, açılıp tekrar mühürlenmez. Paketler yeniden mühürlendiği takdirde, yeniden mühürleme eylemi, yeniden mühürlemenin yapıldığı en son tarih ve yeniden mühürlemeye izin veren resmî kurum etiketin üzerinde belirtilir.

(8) Ön temel doku kültürü ve ön temel sınıfındaki tohumluklarda beyaz zemin üzerine çapraz mor kuşak, temel sınıftaki tohumluklarda beyaz, sertifikalı sınıftaki tohumluklarda mavi renkli etiketler kullanılır.

(9) Etiketler dikme veya yapıştırma olarak hazırlanır. Üzerinde bağcık geçirmek için bir delik bulunan etiketler kullanıldığında etiketin eklentisi mühürlenir.

(10) Paket ve konteynerler, etiketle aynı renkte olan ve etikette bulunması gereken bilgileri içeren bir resmî belge ile birlikte sevk edilirler. Bu belge, etiketten açıkça ayırt edilebilecek şekilde hazırlanır. Bu ayrıntılar paketin üzerine silinmez biçimde basılmışsa veya yapışkan bir etiket ya da yırtılmaya dayanıklı materyalden yapılmış bir etiket kullanılmışsa, bu belgeye ihtiyaç duyulmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Pazarlama, Kontrol, Alt Düzenleme ve Resmî Önlemler

Pazarlama

MADDE 14 –

(1) Bu Yönetmelik kapsamında sertifikasyon kurallarına uygun olarak incelenip; 5 inci maddede belirtilen kademelerde tohumluk olarak sertifikalandırılmayan patatesler tohumluk olarak pazarlanamaz.

(2) Tohumluk patateslerin kayıt altına alınması için test veya deneme, bilimsel çalışmalar ve işleme veya paketleme amacıyla hizmet sağlayıcılarına tedarik edilmesi hizmet sağlayıcının bu şekilde tedarik edilen tohumluk patatesler üzerinde hak kazanmaması koşuluyla pazarlama olarak değerlendirilmez.

(3) Üreticinin endüstriyel amaçlara veya endüstriyel amaçlı tohum çoğaltımına yönelik bazı tarımsal hammaddelerin üretimi için, hizmet sağlayıcılarına tohumluk patates tedarik etmesi, hizmet sağlayıcının bu şekilde tedarik edilen tohum veya hasat ürünü üzerinde hak kazanmaması koşuluyla, pazarlama olarak kabul edilmez. Bu durumda, üretici beyanname verilmesi esnasında başvuru kuruluşuna hizmet sağlayıcısıyla yapılan, temin edilen tohumluk patateslerin hâlihazırda karşıladığı standartlar ve koşulları da içeren sözleşmenin ilgili kısımlarının bir suretini ibraz eder.

(4) Filizlenme engelleyiciler ile işlem gören patates yumrularının tohumluk olarak pazarlanması yasaktır.

(5) Tescil denemeleri süresince üretim izni alınmış çeşitler hariç, Milli Çeşit Listesinden çıkarılan çeşitlere ait tohumlukların, talimatlar ile belirlenen stok bildirim cetveline işlenerek Genel Müdürlüğe bildirilmek kaydı ile üç yıl çoğaltım ve ticareti yapılabilir. Bu tür tohumluklar için kahverengi etiket kullanılır. Etikette söz konusu patateslerin daha esnek şartları karşılayan bir kategoriye ait olduğu belirtilir.

(6) Üretim izni almış olan çeşitler listelerden çıktığı zaman üretim süreci devam eden veya stokta bulunan tohumluklar yıl sonuna kadar tohumluk olarak pazarlanabilir.

(7) Çoğaltım amacıyla en az temel sınıftaki tohumlukların ithaline izin verilir. İthal edilen tohumluklar bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak zorundadır.

(8) İki kg’ı aşan miktarlardaki ithal tohumluk patateslerin piyasaya arzında; ambalaj üzerinde tür, çeşit, sınıf, üretildiği ülke ve kontrol kuruluşunun adı, ithalatın yapıldığı ülke, ithalatçı adı ve tohumluk patates miktarına ilişkin bilgiler bulunur. Bu bilgiler ambalajlara yapıştırma olarak eklenebilir.

(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilip belgelendirilen tohumluklar, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre belgelenmesi durumunda organik tohum olarak pazarlanabilir.

Kontrol denemeleri

MADDE 15 –

(1) Ön elit sınıftaki tohumluk partilerinde ön kontrol denemeleri TTSM tarafından yapılır. Bu denemelerde, tohumluk partilerini temsil eden örneklerin ismine doğruluğu kontrol edilir. İsmine doğruluk kontrollerinde farklılıkların belirlenmesi halinde; belirlenen çeşitlere ait partilerin sertifikaları iptal edilir ve bu partilerden çoğaltılmış olan bütün partiler tohumluk olarak pazarlanamaz.

(2) TTSM tarafından belirlenerek ilan edilen programlar dâhilinde sertifikalı sınıftaki tohumluklardan kontrolörler tarafından alınarak TTSM’ye gönderilen numunelerde son kontrol denemeleri kurulur. Bu denemelerde ismine doğruluk ile ilgili sorun yaşanması halinde üretici uyarılır ve sorun yaşanan çeşidin üst sınıfındaki tohumluklar ön kontrole alınır.

Alt düzenleme ve resmî önlemler

MADDE 16 –

(1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya ve resmî önlemleri almaya yetkilidir.

(2) Bakanlık, tohumluk patates arzı konusunda geçici sıkıntıların ortaya çıkması ve bu sıkıntının başka türlü üstesinden gelinemeyen bir sıkıntı olduğuna karar verilmesi durumunda, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla belirli bir süre için daha esnek şartlara tabi tutulan bir kategoriye ait tohumluk patateslerin veya Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmamış bir çeşide ait tohumluk patateslerin arz sıkıntısını gidermek için yetecek miktarlarda pazarlanmasına izin verebilir.

(3) İkinci fıkra hükümleri dahilinde pazarlanmasına izin verilen tohumluk patateslerin 5 inci maddede belirtilen sınıfların standartlarını taşıması durumunda, ait olduğu sınıfın etiketi düzenlenir. 5 inci maddede belirtilen sınıflara dahil olmayan tohumluklar için kahverengi etiket kullanılır. Etikette söz konusu patateslerin daha esnek şartları karşılayan bir kategoriye ait oldukları belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 17 –

(1) Tohumluk patateslerin pazarlanmasında 5553 sayılı Kanuna veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa aykırı hareket edenler hakkında, 5553 sayılı Kanunun veya 5996 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Ücretler

MADDE 18 

(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tarla kontrolü, parti kontrolü, belgelendirme, zararlı organizma kontrolüne ilişkin yapılan testler, ismine doğruluk testleri ve etiket hizmetleri ücrete tabidir. Bu ücretler, Bakanlık tarafından her yıl ocak ayında belirlenerek yayımlanır. Ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

İstisnalar

MADDE 19 

(1) Genel Müdürlük, çeşitlerin yerinde korunmasını, doğal ve yarı doğal ortamlarla bağlantılı olan ve genetik erozyon tehdidi altında bulunan genetik bitki kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla bu amaca yönelik tohumlukların pazarlanabileceği sertifikalı tohumluk pazarlamasını engellemeyecek özel koşullar belirleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 –

(1) 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden sertifikasyon işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Diğer mevzuatta 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik ile başlatılan sertifikasyon işlemleri, bu Yönetmelik hükümlerine göre devam ettirilir.

Stok bildirimi yapılan çeşitlerin üretimi

GEÇİCİ MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıt listelerinden silinen ve stokları Genel Müdürlüğe bildirilen çeşitlerin çoğaltım ve ticaretine, çeşitlerin kayıt listelerinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere üç yıl izin verilir.

2023 yılı uygulaması

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: RG-25/2/2023-32115) 

(1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2023 yılı tohumluk beyannameleri, dikiliş tarihinden itibaren altmış gün içinde başvuru kuruluşuna verilir.

Yürürlük

MADDE 21 –

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 –

(Değişik: RG-9/12/2020-31329) 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin ekini görmek için tıklayınız

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/4/2011

27901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.          

9/12/2020

31329

2.       

25/2/2023 

 32115

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s