20 Nisan 2012 CUMA                             Resmî Gazete                                    Sayı : 28270

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; piyasaya nihai ürün olarak arz edilen tüketici ürünlerinin güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, piyasaya nihai ürün olarak arz edilen ve Ek-1’de yer alan tüketici ürünlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunda yer alan tanımlara ek olarak, bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Biyoyararlılık: Çözünebilir özütün sahip olduğu toksikolojik değeri,

c) Çocuk Bakım Ürünü: 36 aya kadar çocukların uyku, dinlenme, hijyen ihtiyaçlarını,

beslenmesini veya emmesini kolaylaştırmayı amaçlayan ürünleri,

ç) Çocuk Giysisi: Çiziminden, üretimine veya satış noktasına kadar, erkek çocuklarda 182 cm, kız çocuklarda 176 cm boya ve 14 yaşına kadar olan çocuklar tarafından giyilmek üzere üretilmiş giysileri de içeren tüm giysileri,

d) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

e) Kırtasiye Malzemesi: Kalem, silgi, defter, cetvel, makas, boya malzemeleri, okul çantası gibi ürünleri,

f) Tüketici Ürünü: Ticari amaçla sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, tüketicilere yönelik üretilen veya tüketiciler için üretilmemiş olsa bile, öngörülebilir koşullar altında tüketiciler tarafından kullanılabilecek yeni, kullanılmış veya yenilenmiş ürünleri,

g) Yiyecek Taklidi Ürün: Gıda ürünü olmamalarına rağmen, sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple de tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından gıda ürünleriyle karıştırılarak tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atan malları

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Gerekleri

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1 listesinde yer alan ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını karşılaması zorunludur. Bu ürünlerin temel gereklere uygunluğu, bu Tebliğin aşağıdaki hükümleri ile ekindeki listelerde yer alan uyumlaştırılmış veya referans standartlar dikkate alınarak değerlendirilir.

Çocuk bakım ürünlerinin temel gerekleri

MADDE 6 – (1) Çocuk bakım ürünlerinin üzerinde güvenli ve doğru kullanımla ilgili talimatların bulunması zorunludur.

(2) Erişim alanı içinde çocuğun parmağının veya herhangi bir uzvunun sıkışabileceği hiçbir açık uçlu boru, çıkıntı, delik, hız tertibatı, civata veya açıklık bulunmaması gerekir.

(3) Metal malzemelerin korozyona karşı dayanıklı bir malzemeden yapılması veya korozyona karşı korunmuş olması gerekir.

(4) Ahşap esaslı ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmaması gerekir.

(5) Yürüteçler, çocuk arabaları, beşikler ve çocuk karyolalarında kilitleme mekanizması ile ayarlama sistemi bulunması zorunludur.

(6) Kenarlar, köşeler ve çıkıntıların yaralanma riskini azaltacak şekilde üretilmesi gerekir.

(7) Kordonlar, ipler ve bağ olarak kullanılan diğer parçaların boğulma riski oluşturmaması gerekir.

(8) Çocuk bakım ürünlerinin hareketli parçalarının fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde üretilmesi gerekir.

(9) Otuzaltı ayın altındaki çocukların kullanması için üretilmiş çocuk bakım ürünlerinin parçalarının ve ayrılabilir parçalarının, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olması gerekir.

(10) Piyasaya arz edilen çocuk bakım ürünlerinin ambalaj malzemelerinin boğulma riski taşımaması gerekir.

(11) Çocuk bakım ürünlerinin, alev, kıvılcım veya ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında kolayca yanmayan (ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), tutuştuğunda yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılmış olması gerekir.

(12) Çocukların sağlığını korumak için, çocuk bakım ürünlerinin kullanımı sonucu içeriğindeki kimyasal maddelerin çözünebilir toksik ekstratlarının vücuttaki oranlarının (biyoyararlılık) bir günde Ek-2’deki tabloda yer alan düzeyleri geçmemesi gerekir.

Kırtasiye malzemelerinin temel gerekleri

MADDE 7 – (1) Kırtasiye malzemeleri fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından güvenli olmak zorundadır.

(2) Kırtasiye malzemelerinin parçalarının ve yaylarının fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde üretilmesi gerekir.

(3) Ahşap esaslı ve bitki orijinli malzemelerde böcek tahribatı ve çürük bulunmaması, hijyenik olması gerekir.

(4) Kırtasiye malzemelerinin, Ek-2’deki tabloda yer alan biyoyararlılık sınır düzeylerini geçmemesi gerekir.

(5) Oyuncak sınıfına giren ve 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturabilecek kırtasiye malzemelerinin üzerinde “36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir” veya “Üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir” şeklinde uyarı bulunması gerekir.

(6) Tekstil ve plastik içerikli kırtasiye ürünlerinin, alev, kıvılcım veya ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında kolayca yanmayan (ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen), tutuştuğunda yavaş yanan ve yanma süresini geciktirici maddelerden yapılmış olması gerekir.

Çocuk giysilerinin temel gerekleri

MADDE 8 – (1) Çocuk giysilerinde yer alan kordon ve büzme iplerinin, boğulma ve fiziki yaralanma riski oluşturmayacak şekilde üretilmesi gerekir.

(2) Çocuk giysilerinin, kolay alev almaması gerekir.

Yiyecek taklidi ürünlerin temel gerekleri

MADDE 9 – (1) Yiyecek taklidi ürünler ya da ayrılabilir kısımlarının, tüketiciler ve özellikle çocuklar tarafından ağza alınması, emilmesi ya da yutulması halinde boğulma, zehirlenme yahut sindirim sisteminde delinmeye veya tıkanmaya yol açmaması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırım

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin hükümleri, bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce piyasaya arz edilen tüketici ürünlerinde uygulanmaz. Tüketici ürününün bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edildiğinin ispat yükü üreticilere aittir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER VE İLGİLİ STANDARDLAR

 ÜRÜNÜN ADIBAŞLICA RİSKLERUYUMLAŞTIRILMIŞ VEYA REFERANS STANDARDLAR
1Çocuk Bakım Ürünleri-YürüteçlerBoğulma, kesikler, yaralanmalarTS EN 1273: 2007 Çocuk kullanım ve bakım araçları – Bebek yürüteçleri – Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
Kimyasal
2Çocuk Bakım Ürünleri-Taşınabilir Bebek Yatakları ve DestekleriBoğulma, yaralanmalarTS EN 1466 +A1 :2008 Çocuk bakım eşyaları- Taşınabilir bebek yatakları ve destekleri- Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
Kimyasal
3Çocuk Bakım Ürünleri-Çocuk MobilyalarıKimyasalTS EN 1130-1: 2001 Mobilya-Evlerde kullanılan, çocuk karyolası ve beşikler-Bölüm:1 Emniyet kuralları TS EN 1130-2 : 2001 Mobilya-Evlerde kullanılan, çocuk karyolası ve beşikler-Bölüm:2 Deney Metotları
Boğulma, yanma, kesikler, yaralanmalar
4Çocuk Bakım Ürünleri-Çocuk ArabalarıYaralanma, boğulma,kesikler   TS EN 1888: 2007 Çocuk bakım eşyaları -Tekerlekli çocuk arabaları -Güvenlik kuralları ve deney yöntemleri
Kimyasal
5Çocuk Bakım Ürünleri-Emzik BağlayıcılarıBoğulmaTS EN 12586 : 2007 +A 1: 2011 Çocuk bakım eşyaları-Emzik bağlayıcıları-Güvenlik kuralları ve deney metotları
Kimyasal
6Kırtasiye ÜrünleriFizikselTS EN 71-1 :2011 Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler
YanıklarTS EN 71-2 + A1:2011 Oyuncak Güvenliği- Bölüm 2: Alevlenebilirlik
KimyasalTS 5219 EN 71-3: 1997 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin GöçüTS 5219 EN 71-3 / A1 :2005 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü TS 5219 EN 71-3 /AC:2005 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü TS 5219 EN 71-3/A1/AC :2010 Oyuncak Güvenliği Bölüm 3: Bazı Elementlerin Göçü
TS EN 71-9 : 2007 Oyuncak Güvenliği- Bölüm 9: Organik Kimyasal Bileşikler- Özellikler
7Çocuk GiysileriBoğulmaTS EN 14682 :2011 Çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri –Özellikler
YanıklarTS EN 14878:2008 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler TS EN 14878 /AC :2010 Çocuk Geceliği veya Pijamalarının Yanma Davranışı-Özellikler
8 Yiyecek Taklidi Ürünler-Plastik Dekoratif EşyalarBoğulmaTS EN 71-1 :2011 Oyuncak Güvenliği Bölüm 1: Mekanik ve Fiziksel Özellikler
9 Yiyecek Taklidi Ürünler-Mıknatıslı Ürünler
10Yiyecek Taklidi Ürünler-Oyuncaklar Dışında Kalan Suda Genişleyen Ürünler
11Yiyecek Taklidi Ürünler-Banyo ÜrünleriZehirlenme
12 Yiyecek Taklidi Ürünler-Dekoratif MumlarZehirlenme

Ek-2:

Biyoyararlılık Sınır Düzeyleri

Sıra NoKimyasal Maddelerin AdıLimit Değeri (mikrogram)
1Antimon0.2
2Arsenik0.1
3Baryum25.0
4Kadmiyum0.6
5Krom0.3
6Kurşun0.7
7Civa0.5
8Selenyum5.0

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s