25/10/2005 tarih ve Resmî Gazete sayısı 25977

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(Tebliğ No: 2005/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

Madde 1 —

Bu Tebliğin amacı, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (a), (b), (c), (e), (f), (h), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen hususlara ilişkin düzenlemelerin belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2 —

Bu Tebliğ, 12/4/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37 nci maddesinin (A) bendi uyarınca 21/6/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’in 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Turizm Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelerin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

Madde 3 —

Turizm belgesi taleplerinde başvurular; Yönetmelikte ve bu Tebliğ ile istenilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

Başvuru dilekçesi

Madde 4 —

Turizm belgesi taleplerini içeren başvuru dilekçelerinde talep edilen tür ve varsa sınıf, belgeli tesislerde belge numarası, yatırımın veya tesisin adı ve adresi bilgilerine yer verilir.

Bakanlığa verilecek olan başvuru dilekçesi; belge talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

Bakanlığa verilecek dilekçe örneği Ek-1’de sunulmuştur.

Rapor

Madde 5 —

Turizm belgesi taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

a) Tesisin adı,

b) Tesisin açık adresi,

c) Yatırım belgesi taleplerinde pafta-ada-parsel numaraları,

d) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,

e) Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

f) Yatırım belgesi taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,

g) Yatırım belgesi taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi,

h) Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği ayrıntılı kapasitesi,

i) Yatırımın finansmanı ve pazarlanması.

Bakanlığa verilecek olan tesise ait rapor; belge talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim ve tarih belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

Bakanlığa verilecek rapor örneği Ek-2’de sunulmuştur.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı

Madde 6 —

Turizm belgesi taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

Turizm belgeli tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi

Madde 7 —

Eğlence merkezleri ve temalı parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi istenilir.

Tatil siteleri ve müstakil apart otellerin başvuru belgelerine ilişkin düzenlemeler

Madde 8 — Başvuru sahipleri;

a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum belgesini,

b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat maliklerinin muvaffakatını, Bakanlığa vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki tesislere ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi

Madde 9 —

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde;

a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;

1 – Tesisin adı,

2 – Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,

3 – Türü ve varsa sınıfı,

4 – Ayrıntılı kapasitesi,

5 – Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,

6 – Mal sahibinin adı veya ünvanı,

7 – İnşaata başlama tarihi,

8 – İşletmeye açılma tarihi,

9 – Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,

10 – İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar, belirtilir.

Uygun görülen her belge üzerinde inceleyen kişinin isim ve parafı ile inceleme tarihine yer verilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi

Madde 10 —

Doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;

1 – Tesisin adı,

2 – Tesisin açık adresi, telefon numarası,

3 – Türü ve varsa sınıfı,

4 – Ayrıntılı kapasitesi,

5 – Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi,

6 – Tesisin Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, konularına yer verilir.

Uygun görülen her belge üzerinde inceleyen kişinin isim ve parafı ile inceleme tarihine yer verilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda; başvurusu uygun görülenler denetime alınır, başvurusu uygun görülmeyenlerin evrakı, gerekçeli yazı ile başvuru sahibine iade edilir.
c) Yapılan denetim sonucunda;

1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 – Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislere ilişkin; denetim raporu sonucu veya gerekçeli Değerlendirme Kurulu Kararı başvuru sahibine tebliğ edilir.

Turizm yatırım belgesinin turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

Madde 11 —

Turizm işletmesi belgesi ve kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler incelenerek uygun görülen her belge üzerinde inceleyen kişinin isim ve parafı ile inceleme tarihine yer verilir. Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülenler denetime alınır.

b) Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

c) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

d) Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesisler hakkında denetim raporu veya Değerlendirme Kurulu Kararı sonucuna göre işlem yapılır.

Turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

Madde 12 —

Kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a) Yönetmelikte ve bu tebliğde istenilen belgeler incelenerek uygun görülen her belge üzerinde inceleyen kişinin isim ve parafı ile inceleme tarihine yer verilir.

b) Yapılan inceleme sonucunda;

1 – Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.

2 – Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi halinde 2634 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır ve talep reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Sınıflandırma çalışmaları

Madde 13 —

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde; Bakanlıkça gerekli görülen hallerde veya işletmenin talebi halinde, tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi, personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca uygulanır. Sınıflandırma Komisyonu üyelerinin değerlendirme formu uygulaması sonucundaki puanlarının ortalamasının alınması ile tesisin türünün ve varsa sınıfının asgari puan barajını aşıp aşmadığı belirlenir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda tesisin kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin işletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir ve tesisin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan tesise ilişkin yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

Sınıflandırma çalışmalarında; yatırım kapsamında tutulan üniteler ile konaklama tesisi bünyesindeki Yönetmeliğin 31 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan nitelikleri sağlamayan, yüzme havuzu puanlandırılmaz. Puanlandırılmayan bu havuzlar “B Tipi”, nitelikleri sağlayarak puanlandırılan diğer havuzlar ise “A Tipi” olarak isimlendirilir.

Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca denetim raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Turizm Belgesi, Plaket ve Alt Plaketin Hazırlanması ve Bu Belgelerde Yer Alacak Bilgiler

Turizm yatırım belgesinde yer alacak bilgiler

Madde 14 —

Turizm yatırım belgesinde;

a) Tesisin adı,

b) Adresi veya pafta-ada-parsel numarası,

c) Türü ve varsa sınıfı,

d) Kapasitesi,

e) İnşaata başlama tarihi,

f) İşletmeye açılma tarihi,

g) Belge sahibinin adı veya unvanı,

h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,

i) Belge tarih ve numarası,

j) Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı, bilgilerine yer verilir.

Turizm işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler

Madde 15 —

a)Turizm işletmesi belgesinde;

1 – Tesisin adı,

2 – Adresi,

3 – Türü ve varsa sınıfı,

4 – Kapasitesi,

5 – Belge sahibinin adı veya unvanı,

6 – Kiracı veya işletmecinin unvanı,

7 – İşletmenin tahsisli arazide yer alması durumunda mal sahibi,

8 – Belge tarih ve numarası,

9 – Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı, bilgilerine yer verilir.

b) Kısmi turizm işletmesi belgelerinde yukarıdaki bilgilere ilave olarak yatırımdaki ünitelerin işletmeye açılış tarihi bilgisine yer verilir.

Ana belge ve alt belge düzenlenmesi

Madde 16 —

Turizm kenti, zincir tesisler, tatil merkezi ve turizm kompleksi türlerine ilişkin turizm belgesi; ana belge ve alt belge veya belgeler şeklinde düzenlenebilir. Alt belge veya belgeler düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı veya unvanı, ana belgeye bağlı olduğu hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.

Belge ve plaket düzenlenmesi

Madde 17 —

Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, belgeli turizm işletmelerince tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne göre bu tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm belgesi, belgeli turizm işletmelerince müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılır. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve esaslar

Madde 18 —

a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan iller aşağıda belirtilmiştir.

1 – Adana15 – Elazığ29 – Mardin
2 – Adıyaman16 – Gaziantep30 – Muğla
3 – Amasya17 – Giresun31 – Ordu
4 – Ankara18 – Hatay32 – Osmaniye
5 – Antalya19 – Iğdır33 – Rize
6 – Aydın20 – İçel34 – Sakarya
7 – Balıkesir21 – İstanbul35 – Samsun
8 – Batman22 – İzmir36 – Siirt
9 – Bursa23 – Kahramanmaraş37 – Sinop
10 – Çanakkale24 – Kilis38 – Şanlıurfa
11 – Denizli25 – Kocaeli39 – Şırnak
12 – Diyarbakır26 – Konya40 – Tekirdağ
13 – Düzce27 – Malatya41 – Trabzon
14 – Edirne28 – Manisa42 – Yalova
  43 – Zonguldak

b) İklim koşullarına göre klima sistemi istenilen tesislerden kış turizmi, termal ve yayla turizmine yönelik faaliyet gösteren asli konaklama tesislerinde klima sistemi şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Ayrık Yerleşim Düzenlerinde Servis Merdiveni ve Asansörü Bulundurulmasına İlişkin Esaslar

Servis merdiveni ve asansörü düzenlemesi

Madde 19 —

Dört ve beş yıldızlı otellerde servis merdiveni veya asansörü düzenlenmesinde Yönetmelikte müşteri asansörü için belirlenen kriterler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleşim düzenindeki dört ve beş yıldızlı oteller için de geçerlidir.

Ayrıca, kademeli yarım katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis asansörü veya merdiveni her farklı kademedeki bölüm için, hizmetin aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değildir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslar

Bedensel özürlüler için düzenlemeler

Madde 20 —

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

c) Genel tuvaletler:

1 – Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.

2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.

3 – Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.

4 – Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:

1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.

2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.

3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.

4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 – Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.

6 – Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.

7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.

1 – Kapı fotoselli olmalıdır.

2 – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.

3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.

4 – Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Belgeli Tesislere İlişkin Belge Devri Talep ve Tespiti İşlemleri İçin Usul ve Esaslar

Turizm yatırımı belgeli tesislerde belge devri

Madde 21 —

Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde belge devri

Madde 22 —

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi tarafından veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Adına belge devri talebinde bulunan kişinin tüzel kişilik olması durumunda veya tüzel kişiliğin unvanında değişikliği yapılması halinde, yeni tüzel kişilik adına düzenlenmiş, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur.

Yapılan inceleme sonucunda;

a) Başvuru belgeleri uygun bulunan tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.

b) Başvurularda istenilen evrakın gönderilmemesi veya gönderilmiş olan evrakın uygun bulunmaması durumunda mevcut belge sahibine bilgi, talep sahibine gereği için tebligat yapılır. Tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenilir. Verilen süre içerisinde uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) fıkrası hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Talep olmaksızın yatırım veya işletmenin devredildiğinin tespiti durumunda 2634 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uygulanarak belge devri için gerekli evrakın gönderilmesi amacıyla altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde; tesisin tümünün veya alt ünitelerinin belge sahibi dışında başka bir kişiye kiralanması veya belge sahibi dışında başka bir kişi tarafından işletilmesi durumunda “Kiracı” veya “İşletmeci”, belge sahibinin talebi halinde yeni belgeye şerh edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yatırım belgesiyle işletmeye açılan tesisler

Madde 23 —

Yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Özel tesislerin isimlendirilmesi

Madde 24 —

Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren konaklama tesisleri özel konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi altında belgelendirilir.

Tesisin adı

Madde 25 —

Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b) İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi

Madde 26 —

Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili işlemler

Madde 27 —

Bakanlığımızdan veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

Madde 28 —

1/9/2002 tarihli ve 24863 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesisleri Yönetmeliği’nin Uygulanmasına Dair 2002/1 No’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 —

Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında olup yatırım belgesi süresi sona eren ve bu Tebliğin yayımından önce son durumları tespit edilerek işlem yapılmış olan tesisler hariç olmak üzere diğer tesisler hakkında Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Talep edilen süreler Bakanlığa yapılan başvuru yazılarında belirtilir. Süre uzatımı verilmesinden sonra ikinci kez uzatım talebinde bulunulamaz. Talepte bulunulmayan veya talepleri uygun görülmeyen tesislerin belgeleri yatırım döneminde tesisin belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olması şeklinde değerlendirilerek 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi gereği belgesi iptal edilir.

Geçici Madde 2 —

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce belge almış olan tesisler, oda kapasitelerini artırmadıkları sürece, bu Tebliğde bedensel özürlüler için belirtilen düzenlemeleri yapmak zorunda değildir.

Geçici Madde 3 —

a) 3/7/2004 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 2 nci maddesi kapsamına giren tesislere verilecek belgeler; geçiş dönemi turizm yatırımı veya geçiş dönemi turizm işletmesi belgesi olarak isimlendirilir. Bu kapsama giren tesislerden mevcut turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi olanların bu belgeleri; ayrıca bir tespite gerek kalmaksızın, yatırım veya işletme döneminde belge almaya esas vasıflarını yitirmiş olması nedeniyle 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca iptal edilir.

Geçiş dönemi belgeleri, Arazi Tahsis Komisyonu kararı veya ilgili kurum veya kuruluş yazısı ile verilir ve ayrıca başka belge istenmez. Bu belgeler, Arazi Tahsis Komisyonu veya ilgili kurum veya kuruluşlarca verilen süre kadar geçerlidir.

b) Bu belgelerde;

1 – Tesisin adı,

2 – Adresi, varsa ek tahsis alanı/ pafta-ada-parsel numarası,

3 – Türü ve varsa sınıfı,

4 – Belge sahibinin adı veya unvanı,

5 – Mal sahibinin ünvanı,

6 – Tespit edilen kapasite,

7- İzin verilen kapasite,

8 – İnşaata başlama tarihi,

9 – İşletmeye açılma tarihi,

10 – Belge tarih ve numarası,

bilgilerine yer verilir.

Ayrıca belgenin ön yüzünün alt bölümünde imzadan sonra gelmek üzere “Bu belge 4916 sayılı Kanun’un Geçici 2 nci maddesine istinaden Arazi Tahsis Komisyonu’nun veya ilgili kurumun ..…………. .tarih ve ………. sayılı yazısı üzerine düzenlenmiş olup ……………………..tarihine kadar geçerlidir. Bu süre sonunda belge başka bir işleme gerek kalmaksızın geçerliliğini yitirecektir.” ifadesi yer alır.

c) Geçiş dönemi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş taleplerinde Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen belgelerle başvurulur. Başvuru sonucunda;

1 – Başvurunun eksik belge ile yapılması veya yapılacak denetimde eksikliklerin tespit edilmesi durumunda belgede yer alan süre içerisinde eksikliklerin giderilmesi belge sahibine tebliğ edilir.

2 – Başvurunun uygun görülmesi ve denetiminin de uygun olması durumunda denetim raporu gereği olur ile belge düzenlenir.

Geçici Madde 4 —

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamındaki ilave mahal gerektirmeyen hizmet artırıcı unsurlar Ek-3’de verilmiştir. Tesisler; Ek-3’de yer alan bu unsurları, kendi tür ve sınıflarına göre tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sağlamak zorundadırlar.

Geçici Madde 5 —

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte turizm deneme işletmesi belgesine yer verilmemiş olması nedeniyle bu belgeye sahip işletmelerle ilgili yapılacak talep ve tespitler hakkında turizm işletmesi belgeli tesisler için uygulanan hükümler uygulanır.

Geçici Madde 6 —

Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Bakanlıkça istenilen evrakın gönderilmesi için süre verilen veya süresi tamamlanmış olmasına rağmen Bakanlık nezdinde işlemleri devam etmekte olan tesislerin söz konusu istenilen evrakı göndermeleri için verilen süreler, herhangi bir yazışmaya gerek kalmaksızın altı aya tamamlanır.

Yürürlük

Madde 29 —

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 —

Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 
 
EK -1 :

Turizm belgesi taleplerini içeren başvuru dilekçesi örneği:

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Kontrolörler Kurulu Başkanlığına

ANKARA

Tesisin Adı                                :

…………………………………………………………………………………….

Tesisin Adresi                           :

…………………………………………………………………………………….

Başvuru Sahibinin Adresi          :

…………………………………………………………………………………….

Belge No (**)                            :

…………………………………………………………………………………….

Tür ve Sınıf                                :

…………………………………………………………………………………….

Talep konusu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                           İmza

                                                                                                      Adı Soyadı

                                                                                          Tüzel Kişilik Unvanı (*) Kaşe

                                                                                                          Tarih

EKLER

1 -……………………………………………………………………………………………………..(… sayfa)

2 -……………………………………………………………………………………………………..(… sayfa)

3 -……………………………………………………………………………………………………..(… sayfa)

4 -……………………………………………………………………………………………………..(… sayfa)

5 -……………………………………………………………………………………………………..(… sayfa)

(*)   : Başvuru sahibi tüzel kişi ise belirtilecektir.

(**) : Tesis belgeli ise belirtilecektir.

EK -2 :

Turizm belgesi taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda düzenlenecek rapor örneği:

RAPOR

Tesisin Adı                                          :…………………………………………………………

Tesisin Adresi                                     :…………………………………………………………

Pafta-ada-parsel no’su (*)                   :…………………………………………………………

Tür ve Sınıf                                         :…………………………………………………………

Belge No (**)                                      :…………………………………………………………

Talep Sahibinin Adı                            :…………………………………………………………

Talep Sahibinin Adresi-İrtibat Tel.     :…………………………………………………………

Mal Sahibinin Adı (*)                         :…………………………………………………………

Mal Sahibinin Adresi-İrt. Tel. (*)       :…………………………………………………………

Yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

Tesis kapasitesi:

(Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği ayrıntılı kapasite)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Yatırımın finansmanı ve pazarlanması:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

                                                                                    İmza

                                                                                    Adı Soyadı

                                                                                    Tüzel Kişilik Unvanı (***) Kaşe

                                                                                    Tarih

(*) Yatırım belgesi taleplerinde belirtilecektir.

(**) Tesis belgeli ise belirtilecektir.

(***) Başvuru sahibi tüzel kişi ise  belirtilecektir.

EK -3:

HİZMET ARTIRICI UNSURLAR

BİR YILDIZLI OTELLER

06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

İKİ YILDIZLI OTELLER

Odalarda saç kurutma makinesi,

Odalara içecek hizmeti,

06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

ÜÇ YILDIZLI OTELLER

Rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması,

Odalara içecek hizmeti, 

Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması,

Yirmidört saat büfe hizmeti.

DÖRT YILDIZLI OTELLER

Bagaj odasında emanet hizmeti,

Odalarda ve genel mahallerde klima,

Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,

Odalarda yatak örtüsü,

Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi.

BEŞ YILDIZLI OTELLER

Bagaj odasında emanet hizmeti,

Odalarda yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi, priz,

Odalarda boy aynası, yatak örtüsü, banyoda büyüteçli ayna,

Odalarda en az on adet amblemli malzeme,

Odalarda ve genel mahallerde klima,

Oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı sağlanması,

Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,

Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi,

Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon,

Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi,

Garaj veya üzeri kapalı otoparkta yirmidört saat görevli personel.

MOTEL

Telefon, faks, internet hizmeti,

Yirmidört saat büfe hizmeti.

DÖRT YILDIZLI TATİL KÖYLERİ

Bagaj emanet hizmeti,

Oda banyolarında saç kurutma makinesi,

Odalarda minibar,

Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,

Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu,

Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri,

Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.

BEŞ YILDIZLI TATİL KÖYLERİ

Odalarda en az beş adet amblemli malzeme,

Oda banyolarında saç kurutma makinesi,

Odalarda minibar,

Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,

Odaların balkon, teras gibi bölümlerinde ayrı oturma grubu ve nitelikli açık alan düzenlemesi,

Dört odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ve tütün mamulleri içilmeyen oda düzenlemesi,

Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu,

Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri,

Özel geceler, yarışma, parti gibi ek eğlence imkânları ile müşterilerin bu imkanlara katılımının sağlanması,

Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.

PANSİYONLAR

İlk yardım malzeme ve gereçleri bulunan dolap.

APART OTELLER

Apart ünitelerde kapalı metal çöp kutusu,

Apart ünitelerde ilk yardım dolabı.

LOKANTALAR

Türk mutfağına yönelik hizmet verilmesi halinde Türk kahvesi ve çayının geleneksel usullere uygun hazırlanması.

BİRİNCİ SINIF LOKANTALAR

Sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeşitlerinden en az beşer adetinin yer aldığı mönü.

YÜZME HAVUZLARI

Havuzda can güvenliğini sağlayan sertifikalı cankurtaran,

Güvenlik önlemlerinin Türkçe belirtildiği levhalar.

DAĞ EVİ

Çamaşır yıkama ve ütüleme hizmeti,

Yeterli çevre aydınlatması,

Bakı terası gibi manzara seyri amaçlı düzenleme,

Jeneratör.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s