Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28710

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/34)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri,

a) Tamamen plastikten oluşmuş madde ve malzemelere,

b) Yapıştırılarak veya başka bir şekilde birleştirilen çok katmanlı plastik madde ve malzemelere,

c) (a) veya (b) bentlerinde yer alan ve baskılı ve/veya bir kaplama malzemesi ile kaplanmış madde ve malzemelere,

ç) Kapak ve kapatma elemanlarındaki contaları oluşturan plastik katmanlar veya plastik kaplamalar ve bunlarla birlikte iki veya daha fazla katmanlı farklı malzemelerden meydana gelen kapak ve kapatma elemanlarındaki plastik katmanlar veya plastik kaplamalara,

d) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlara

uygulanır.

(2) Bu Tebliğ hükümleri, iyon değiştirici reçineler, kauçuklar ve silikonlara uygulanmaz.

(3) Bu Tebliğ hükümleri baskı mürekkepleri ve yapıştırıcılar veya kaplamalara ilişkin kuralları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çok katmanlı plastik: İki veya daha fazla plastik katmandan oluşan madde veya malzemeyi,

c) Çok katmanlı-çoklu malzeme: En az bir katmanı plastik olmak koşuluyla farklı çeşitteki malzemelerin iki veya daha fazla katmanının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş madde ve malzemeleri,

ç) Kendiliğinden geçiş: Malzemenin üretim ve depolama gibi aşamalarında, çeşitli nedenlerle gıda ile temas etmeyen yüzeyin  gıda ile temas eden yüzey ile etkileşiminden kaynaklanacak migrasyonunu,

d) Fonksiyonel bariyer/İşlevsel engel: Madde veya malzemenin son halinin, bu Tebliğde ve Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan hükümlere uyumlu olmasını sağlayan, herhangi bir türdeki malzemenin bir veya birden çok katmanından oluşan engeli,

e) Gıda benzeri: Gıda ile temas eden malzemelerdeki migrasyonun tespitinde gıdanın yerine kullanılan, gıda gibi davranan test ortamını,

f) Katkı maddesi: Plastiğin üretimi sırasında fiziksel veya kimyasal bir etki gerçekleştirmesi için plastiğe ya da son ürün olan madde veya malzemeye üretim gereği eklenen ve madde veya malzemenin son halinde bulunması beklenen maddeyi,

g) Kısıtlama: Bir maddenin kullanımının sınırlandırılmasını, migrasyon limitini veya madde veya malzemenin içerdiği bir maddenin limitini,

ğ) Monomer veya diğer başlangıç maddesi;

1) Polimer üretimi için herhangi bir polimerizasyon işlemine tabi tutulan maddeyi veya

2) Modifiye edilmiş makromoleküllerin üretiminde kullanılan doğal ya da yapay makromoleküler maddeleri veya

3) Mevcut doğal ya da yapay makromoleküllerin modifikasyonu için kullanılan maddeyi,

h) Özellik/Spesifikasyon: Bir maddenin bileşiminin, saflık kriterini, fiziko-kimyasal karakteristiklerini, üretim sürecine ilişkin detaylarını veya migrasyon limitinin ifade edilmesine ilişkin ayrıntılı bilgileri,

ı) Plastik madde ve malzeme: 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan madde ve malzemeler ile (ç) ve (d) bentlerinde yer alan plastik katmanları,

i) Plastik: Madde ve malzemelerin son halinde temel yapısal bileşen işlevini yerine getirebilen, katkı maddelerinin veya diğer maddelerin eklenebildiği polimeri,

j) Polimer üretim yardımcısı (PÜY): Polimer veya plastik üretimi için uygun ortamın sağlanması amacıyla kullanılan; madde veya malzemenin son halinde bulunma ihtimali olan ancak, madde veya malzemenin son halinde bulunması veya fiziksel ya da kimyasal bir etkisinin olması beklenmeyen maddeyi,

k) Polimer: Katılım polimerizasyonu veya kondensasyon polimerizasyonu gibi bir polimerizasyon işlemi ya da monomerler veya diğer başlangıç maddelerinin diğer bir benzer işlemiyle veya doğal ya da yapay makromoleküllerin kimyasal modifikasyonuyla veya mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküler maddeleri,

l) Polimerizasyon yardımcısı: Polimerizasyonu başlatan ve/veya makromoleküler yapı oluşumunu kontrol eden maddeyi,

m) Spesifik migrasyon limiti (SML): Madde veya malzemeden gıdaya veya gıda benzerine geçen belirli bir maddenin izin verilen maksimum miktarını,

n) Toplam migrasyon limiti (TML): Madde veya malzemeden gıda benzerine geçen uçucu olmayan maddelerin izin verilen maksimum miktarını,

o) Toplam spesifik migrasyon limiti (SML(T)): Belirtilen maddelerin kısmi miktarlarının toplamı olarak ifade edilen ve gıda veya gıda benzerine geçen, belirtilen maddelerin toplamı için izin verilen maksimum miktarını,

ö) Üretim gereği ortaya çıkan maddeler: Üretimde kullanılan maddenin içindeki bir safsızlığı veya üretim aşamasında oluşan tepkime ara ürününü veya parçalanma ya da tepkime ürününü,

p) Yağsız gıda: Migrasyon testinde sadece, Türk Gıda Kodeksi – Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinin Ek-1’inde yer alan “gıda benzeri D1” ve “gıda benzeri D2” dışındaki  gıda benzerlerinin kullanıldığı gıdaları,

ifade eder.

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan plastik madde ve malzemeler sadece;

a) Beklenen ya da öngörülen kullanım koşullarında, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallar, 8 inci maddesinde yer alan etiketlemeye ilişkin kurallar ve 10 uncu maddesinde yer alan izlenebilirlikle ilgili hükümlerle uyumlu,

b) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte yer alan iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretilmiş ve

c) Bu Tebliğde yer alan diğer özel kurallarla uyumlu

olması halinde piyasaya arz edilebilirler.

(2) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde sadece Ek-1’deki “Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi”nde yer alan maddeler kullanılabilir. Kullanımına izin verilen maddeler listesi;

a) Monomerler ve diğer başlangıç maddelerini,

b) Renklendiriciler dışındaki katkı maddelerini,

c) Çözücüler dışındaki polimer üretim yardımcılarını,

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromolekülleri

içerir.

(3) İkinci fıkrada yer alan hükümlere istisna olarak plastik madde ve malzemelerin plastik katmanlarının üretiminde, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nde yer alan hükümlere uygun olmak koşuluyla renklendiriciler ve çözücüler kullanılabilir.

(4) Ek-1’deki izin verilen maddeler listesinde yer almayan;

a) İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum, kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve çinkonun çift tuzlar ve asit tuzları dâhil olmak üzere tuzlarına,

b) Bileşenleri arasında kimyasal tepkime olmaması koşuluyla, izin verilen maddelerin karışımlarına,

c) Mikrobiyal fermantasyonla elde edilen makromoleküller hariç, Tebliğde yer alan kurallara uygun şekilde katkı olarak kullanılan ve madde veya malzemenin son halinde temel yapısal bileşen işlevine sahip, en az 1000 Da (Dalton) molekül ağırlığındaki doğal ya da yapay polimerik maddelere,

ç) Mikrobiyal fermantasyondan elde edilen makromoleküller hariç, sentezlenmeleri için gerekli monomerler veya başlangıç maddeleri izin verilen maddeler listesinde yer alıyorsa, monomer ya da diğer başlangıç maddeleri olarak kullanıldıklarında prepolimerlere, doğal veya yapay makro moleküler maddelere ve bunların karışımlarına,

altıncı ve yedinci fıkralar ile 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerde yer alan kurallara göre izin verilir.

(5) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan üretim gereği ortaya çıkan maddeler ve polimerizasyon yardımcıları da plastik madde veya malzemelerin plastik katmanlarında bulunabilir.

(6) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler, beklenen ve öngörülen kullanım koşulları için uygun teknik kalitede ve saflıkta olur. Maddenin bileşiminin üretici tarafından bilinmesi ve Bakanlığın talep etmesi halinde beyan edilmesi zorunludur.

(7) Plastik madde ve malzemelere ilişkin genel kısıtlamalar Ek-2’de yer almaktadır.

Maddelere ilişkin özel kurallar

MADDE 6 – (1) Plastik madde ve malzemelerdeki plastik katmanların üretiminde kullanılan maddeler için; spesifik migrasyon limiti 7 nci maddede, toplam migrasyon limiti 8 inci maddede, kısıtlamalar ve özel kurallar Ek-1’in birinci bölümünde yer alan Tablo 1’in 10. sütununda, detaylı özel kurallar Ek-1’in dördüncü bölümünde yer almaktadır.

(2) Nanoform maddeler, sadece Ek-1’de yer alan özel kurallarda açıkça bahsedilerek izin verilmişse kullanılır.

Spesifik migrasyon limitleri

MADDE 7 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıdaya geçiş miktarı Ek-1’de verilen spesifik migrasyon limitlerinden (SML) fazla olamaz. Spesifik migrasyon limitleri, gıdanın her kilogramı için miligram madde (mg/kg) olarak ifade edilir.

(2) Ek-1’de spesifik migrasyon limiti veya kısıtlaması bulunmayan maddeler için spesifik migrasyon limiti 60 mg/kg olarak uygulanır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada yer alan kurallara istisna olarak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre de ayrıca izin verilmiş olan katkı maddelerinden veya  29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği’ne göre de ayrıca izin verilmiş olan aroma vericilerden gıdaya, son üründe teknik olarak etki gösterecek miktarda migrasyon olmayacaktır ve ayrıca;

a) Katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımlarına izin verilmiş olan gıdalar için Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde veya Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde veya bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan veya

b) Gıdada katkı maddesi veya aroma verici olarak kullanımına izin verilmemiş olan gıda katkı maddeleri veya aroma vericilerin miktarları ise Ek-1’de verilen kısıtlamaları aşmayacaktır.

Toplam migrasyon limiti

MADDE 8 – (1) Plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin gıda benzerlerine geçişi, gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 miligramı (10 mg/dm2) geçmeyecektir. Ancak, 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan küçük çocuk veya bebek gıdalarıyla temas eden veya temas etmesi öngörülen madde ve malzemelerde toplam migrasyon limiti 60 mg/kg’ı geçmeyecektir.

Çok katmanlı plastik madde ve malzemeler

MADDE 9 – (1) Çok katmanlı plastik madde veya malzemelerin her bir plastik katmanının bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak, katman doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa;

a) Vinil klorür monomerler hariç olmak üzere, katmanın Ek-1’de belirtilen kısıtlama ve özelliklerle uyumlu olması gerekli değildir.

b) Katman, izin verilen maddeler listesinde yer almayan maddelerden üretilmiş olabilir. Ancak kullanılan maddenin, 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan analiz metotlarının istatistiksel kesinliği dikkate alınarak 0,01 mg/kg tespit limitiyle, gıda veya gıda benzerine migrasyon olmaz ve daima gıda veya gıda benzerindeki derişimi cinsinden ifade edilir. Bu limit, yapısal ve toksikolojik olarak ilişkili bileşik gruplarına, özellikle de izomerlere veya aynı fonksiyonel gruba sahip bileşiklere uygulanır ve bunlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan olası kendiliğinden geçişi de içerir.

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkranın (b) bendine göre kullanımına izin verilen maddeler; 26/12/2008 tarihli ve 27092 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme sistemi üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(3) Çok katmanlı plastik madde veya malzemenin son hali; 7 nci maddede belirtilen spesifik migrasyon limitleri ve 8 inci maddede belirtilen toplam migrasyon limitleri ile uyumlu olacaktır.

Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemeler

MADDE 10 – (1) Çok katmanlı-çoklu malzemeden oluşan madde veya malzemelerin plastik katmanlarının her birinin bileşimi bu Tebliğ hükümlerine uygun olacaktır. Ancak katman, doğrudan gıda ile temas etmiyor ve gıdadan fonksiyonel bariyerle/işlevsel engelle ayrılmışsa kullanımına izin verilen maddeler listesinde yer almayan bir madde kullanılarak üretilmiş olabilir.

(2) İzin verilen maddeler listesinde yer almayan ancak, birinci fıkraya göre kullanımına izin verilen maddeler; Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’ine göre kanserojen, mutajen veya üreme üzerinde toksik etkiye sahip maddeler olarak kabul edilen ya da olmasından şüphelenilen grup içinde yer alamaz ve nanoformdaki maddeler olamaz.

(3) Birinci fıkraya istisna olarak; 7 nci ve 8 inci madde hükümleri çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde ve malzemelerdeki plastik katmanlarına uygulanmaz.

(4) Çok katmanlı-çoklu malzeme yapısındaki madde veya malzemelerdeki plastik katmanlar her zaman, vinil klorür monomerler için Ek-1’de belirtilen kısıtlamalara uyumlu olacaktır.

Uygunluk beyanı ve belgeleme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki madde ve malzemeler için yapılacak uygunluk beyanına ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır.

a) Perakende dışındaki pazarlama aşamalarında; plastik madde ve malzemelerin üretiminin ara basamaklarındaki ürünler ile bu madde ve malzemelerin üretiminde kullanılacak maddeler için, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine uygun yazılı beyan bulundurulur.

b) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, işletmeci tarafından Ek-3’te yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

c) (a) bendinde belirtilen yazılı beyan, üretimin ara basamaklarından başlayarak madde veya malzemelerin kolaylıkla tanımlanmasını sağlar. Madde veya malzemenin bileşiminde veya üretim şeklinde migrasyonu etkileyecek bir değişim olduğunda veya yeni bilimsel verilerin ortaya çıkması halinde bu beyan yenilenir.

(2) Bakanlığın talep etmesi halinde, işletmeci tarafından, madde ve malzemenin üretiminin ara basamaklarındaki ürünlerden başlayarak, madde ve malzemenin üretiminde kullanılacak maddeler de dâhil olmak üzere, bu madde ve malzemenin bu Tebliğ hükümleri ile uyumlu olduğunu gösteren uygun belgelerin beyanı zorunludur. Bu belgeler;

a) Test koşulları ve sonuçlarını,

b) Hesaplamaları,

c) Matematiksel modellemeleri,

ç) Diğer analizleri,

d) Güvenilirliğine ilişkin kanıtları veya uygunluğun ispat edilmesinde kullanılan yöntemin muhakeme sistemini

içerir.

(3) Uygunluğun deneysel olarak gösterilmesinde kullanılacak deneysel yöntemlere ilişkin kurallar 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yer almaktadır.

Migrasyon testi sonuçlarının ifade edilmesi

MADDE 12 – (1) Spesifik migrasyon değerleri, gerçek veya öngörülen kullanım koşullarındaki gerçek yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.

(2) Birinci fıkraya istisna olarak, aşağıdaki durumlarda migrasyon değeri, gıdanın her kilogramı için 6 dm2’lik yüzey/hacim oranı uygulanarak “mg/kg” olarak ifade edilir.

a) Dolum kapasitesi, 500 mLveya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan kaplar veya kap benzeri malzemeler,

b) Şeklinden dolayı temas halinde olduğu madde veya malzemenin yüzey alanı ile temas ettiği gıda miktarı arasında ilişki kurulamayan madde ve malzemeler,

c) Henüz gıda ile temas etmemiş film ve levhalar,

ç) İçerdiği gıdanın miktarı 500 mL veya 500 g’dan az veya 10 L’den fazla olan film veya levhalar.

(3) İkinci fıkrada yer alan hükümler, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği, Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliğinde tanımlanan bebek ve küçük çocuk gıdalarıyla temas etmesi beklenen veya temas eden madde ve malzemelere uygulanmaz.

(4) Birinci fıkraya istisna olarak, kapaklar, contalar, tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için spesifik migrasyon değeri;

a) İkinci fıkrada yer alan hükümler de dikkate alınarak, kapatma elemanının kullanılacağı kabın gerçek içeriği üzerinden mg/kg olarak veya malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma malzemesinin toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak,

b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; “mg/madde” olarak

ifade edilir.

(5) Kapaklar, contalar tıpalar ve benzeri kapatma elemanları için toplam migrasyon değeri;

a) Malzemenin kullanım amacı biliniyorsa; kapatılmış kabın ve kapatma elemanının toplam temas yüzeyi üzerinden mg/dm2 olarak,

b) Maddenin kullanım amacı bilinmiyorsa; mg/madde olarak

ifade edilir.

Migrasyon limitlerine uygunluğun değerlendirilmesi için kurallar

MADDE 13 – (1) Hali hazırda gıda ile temas etmekte olan madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için  Ek-4’ün birinci bölümünde yer alan kurallar uygulanır.

(2) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması için gıdada veya Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerlerinde, Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.1 maddesinde yer alan kurallar uygulanır.

(3) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin spesifik migrasyon limitlerine uygunluğunun taranması Ek-4’ün ikinci bölümünün 2.2 maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk ikinci fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır.

(4) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun doğrulanması, Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği’nde yer alan gıda benzerleri A, B, C, D1 ve D2 kullanılarak ve Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.1 maddesinde yer alan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

(5) Henüz gıda ile temas etmemiş madde ve malzemelerin toplam migrasyon limitlerine uygunluğunun taranmasında Ek-4’ün üçüncü bölümünün 3.4 maddesinde belirtilen kurallara göre tarama yaklaşımları kullanılabilir. Madde veya malzemenin bu yaklaşımla incelenmesi sonucunda uygunsuzluğun belirlenmesi halinde, bu uygunsuzluk dördüncü fıkrada belirtilen kurallara göre doğrulanır.

(6) Gıda ile yapılan spesifik migrasyon testlerinden elde edilen sonuçlar, gıda benzerleri ile elde edilenlere göre daha güvenilir kabul edilir.  Gıda benzeri ile yapılan testlerden elde edilen sonuçlar tarama/inceleme yaklaşımları ile elde edilenlerden daha güvenilir kabul edilir.

(7) Spesifik ve toplam migrasyon testi sonuçları migrasyon limitleri ile karşılaştırılmadan önce sonuçlar Ek-4’ün dördüncü bölümünde belirtilen düzeltme faktörleri ile ilgili kurallar çerçevesinde uygulanır.

Eklerde yer almayan maddelerin değerlendirilmesi

MADDE 14 – (1) 5 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve Ek-1’de yer almayan madde ve malzemelerin Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde yer alan genel kurallara uygunluğuna, uluslararası kabul görmüş bilimsel prensiplere dayalı risk değerlendirmesi yapılarak karar verilir.

Avrupa Birliğine uyum

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ, 10/2011/EU sayılı “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Üzerine Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğle, 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2005/31)yürürlükten kaldırılmıştır.

İdari yaptırım

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeciler, 30/6/2015 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) Bu Tebliğin yayımından önce faaliyet gösteren işletmeciler, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Geçici 1 inci maddeye istisna olarak; 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 31/12/2016 tarihine kadar;

a) 13 üncü maddede yer alan kurallara göre veya

b) 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi  Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliğine göre

sağlanır.

(2) 1/1/2017 tarihinden itibaren 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen uygunluk beyanını destekleyici belgeler 13 üncü maddede yer alan kurallara göre sağlanır.

(3) 31/12/2015 tarihine kadar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanmış olan kapaklar veya kapatma elemanlarındaki plastik katmanlarda, plastikleştiriciler dışındaki katkı maddelerinin kullanımı 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan kurallara uymak zorundadır.

(4) 31/12/2015 tarihine kadar elyafla güçlendirilmiş plastikler için cam elyaf kaplamasında kullanılan ve Ek-1’de yer almayan katkı maddeleri 14 üncü maddede yer alan risk değerlendirmeye ilişkin hükümlere uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s