23 Eylül-2002 PAZARTESİ- Sayı-24885

Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BELİRLİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2002/63)

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerinde bulunabilen belirli bulaşanların maksimum seviyelerinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ, gıda maddelerinde bulunabilen mikotoksinler ve bekteriyel toksinler, metal ve metaloidleri ve yabancı madde ve bileşikleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Gıda bulaşanları: Bitki, hayvan ve/veya toprak kökenli yabancı maddeler, ilaç kalıntıları, metalik ve biyolojik bulaşmalar, insan sağlığına zararlı olan plastik madde, deterjan, dezenfektan, radyoaktif madde kalıntıları ve her türlü istenmeyen maddeleri,

Mikotoksinler: Gıda maddelerinde belirli çevre koşullarında bazı küfler tarafından üretilen toksik sekonder metabolitleri,

Bakteriyel toksinler: Gıda maddelerinde belirli koşullar altında bazı bakteriler tarafından üretilen toksik melabolitleri,

Melal ve metaloidler: Gıda maddelerinin doğal yapısında bulunabilen veya çevre, teknolojik işlemler yada ambalaj materyalleri gibi değişik yollardan gıdaya bulaşabilen kimyasal inorganik maddeleri,

Yabancı madde ve bileşikler: Gıda maddelerinde bitki, hayvan ve/veya toprak kökenli yabancı maddeleri ve her türlü istenmeyen kimyasal madde ve bileşikleri,

ifade eder.

Genel hükümler

Madde 5- Bulaşanlar ile ilgili genel hükümler aşağıda verilmiştir.

a) Piyasaya sunulduklarında, eklerde yer alan gıda maddelerinin bulaşan seviyeleri, bu ekte belirtilen limitlerden daha fazla olmamalıdır.

b) Eklerde belirtilen maksimum seviyeler gıda maddelerinin yenilebilir kısımları için verilmiştir.

c) Bu maddenin f bendinde belirtilen ürünler hariç, kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya birden fazla bileşenden oluşan gıda maddelerinde aşağıda belirtilen hükümler dikkate alınmak koşulu ile eklerde verilen maksimum seviyeler uygulanır. Bu hükümler kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş veya karışım halindeki gıda maddesi ile ilgili spesifik bir limit tespit edilmediği durumlar için uygulanır.

1) kurutma veya seyreltme işleminin sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler,

2) işlenmenin sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkan değişiklikler,

3) bileşenlerin üründeki nispi oranları,

4) miktar tayinin analitik limiti.

d) Eklerde belirtilen maksimum seviyeler, kurutma veya seyreltme işleminin ve bileşenlerin üründeki nispi oranları sonucunda bulaşan konsantrasyonunda ortaya çıkabilecek değişiklikler dikkate alınarak, bebek ve küçük çocuk gıdalarına da uygulanır.

e) Bu maddenin g bendinin 2 numaralı alt bendinde aksi belirtilmedikçe, eklerde verilen maksimum seviyelere uygun olmayan ürünler, karışım gıda maddelerinin üretiminde gıda bileşenleri olarak kullanılamazlar.

f) Doğrudan tüketime sunulacak veya bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılacak yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar ve doğrudan tüketime sunulan veya gıda bileşeni olarak kullanılan tahıl ve tahıl ürünlerinin işlenmişleri için ayrıca bir limit belirlenmediyse, bu ekte verilen maksimum seviyeler, bu ürünlerin işlenmişleri için de uygulanır.

g) EK-I deki Tablo-1 de yer alan ürünlerin mikotoksin seviyeleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yasaklanmıştır.

1) EK-I deki maksimum seviyelere uygun olan ürünlerin bu seviyeleri aşan ürünler ile karıştırılması veya ayıklama veya fiziksel işlem görecek ürünlerin direkt insan tüketimine sunulacak veya bir gıda bileşeni olan ürünler ile karıştırılması,

2) Doğrudan tüketime sunulacak veya bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılacak fındık, yer fıstığı ve diğer yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, incir ve diğer kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar, tahıl ve tahıl ürünleri ve sütte yer alan maksimum seviyelere uygun olmayan ürünlerin, başka bir gıda maddesinin üretiminde bileşen olarak kullanılması.

3) Ürünlerin kimyasal işlemlerle detoksifiye edilmeleri.

h) Gıda maddelerinde bulunabilen metal ve metaloidlerin maksimum limitleri EK-2’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

ı) Gıda maddelerinde bulunabilen yabancı madde bileşiklerin maksimum limitleri EK-3’de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 6- EK-1 deki Tablo-1 ‘de yer alan limitlerin kontrolü için “Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Tebliği” ne uygun numune alınmalı ve analizleri yapılmalıdır. Bu Tebliğin kapsamında yer alan diğer eklerdeki ürünlerden numune alınmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Numune Alma ve Analiz Metodları” bölümüne uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 7- Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri, üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 8- Bu Tebliğe ait hükümler, 24/6/1995 tarihti ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

MİKROBİYAL TOKSİNLER

Tablo -1

Gıda Maddelerindeki Maksimum Mikotoksin Seviyeleri

Gıda MaddesiMaksimum Seviye
 AflatoksinOkratoksin APatulin
 B1B1+B2+Gı+G2M1  
Fındık, yer fıstığı ve diğer yağlı kuru
meyveler,yağlı tohumlar, incir üzüm ve
kurutulmuş meyveler ve bunlardan üretilen işlenmiş gıdalar
S10   
Tahıllar (karabuğday-fogopyrum sp.dahil) ve
tahıl ürünleri
24   
Süt  0,05  
Süt tozu  0,5  
Peynir  0,25  
Bebek mamaları ve devam formülleri (süt bazlı)  0,05  
Bebek mamaları ve bebek gıdaları12   
Baharat510   
Diğer gıda maddeleri *510   
İşlenmemiş tahıl taneleri (çeltik ve
karabuğday dahil)
   5 
Tahıllardan elde edilen bütün ürünler (tahıl bazlı işlenmiş ürünler ve doğrudan insan tüketimine sunulan tahıl taneleri)   3 
Kuru üzüm   10 
Elma suyu ve elma suyu içeren içecekler ve
sirkeler **
    50

Tablo-2

Gıda Maddelerindeki Maksimum Bakteriyel Toksin Seviyeleri

Bakteriyel ToksinlerGıda MaddesiMaksimum Seviye (µg/kg)Açıklama
Stafilokokların EnterotoksinleriTüm gıda maddeleri*tespit edilmemeliELISA testi
BotulinTöm gıda maddeleri *tespit edilmemeliELISA veya Eşdeğer hassasiyet sağlayan bir metod

* Bulunması muhtemel riskli gıdalar

** Konsantre ürünlerde tarifine uygun hazırlama soncundaki üründe bakılır.

EK-2

METAL VE METALOİDLER

Madde               Gıda Maddesi                 Kabul edilebilir                Açıklama

En Yüksek Değer

(mg/kg)

Alüminyum         Pasta ürünleri, bisküvi                  15

Bira                                          2

Alkolsüz bira                              2

Arsenik               Yemeklik tuz                              0.1

Meyve suyu, nektarı, şurupları       0.2

Vermut                                      0.2

Şarap                                        0.2

Alkolsüz içecekler                        0.1

Kakao yağı şekerlemeleri              0.5

Katı ve sıvı yağlar (Kuyruk ve iç yağları dahil) 0.1

Kakao yağı                                0.5

Margarin                                    0.1

Minarin                                      0.1

Kompozit ve dolgulu çikolata           1

Toz kakao ve toz kakao şeker karışımları   1

Çikolata                                     0.5

şekerler (Beyaz şeker, pudra şekeri, dekstroz,         1

laktoz, fruktoz)

Glukoz şurubu                               1

Sirke                                           1

Yumuşakçalar                               1

Kabuklular                                    1

Balıklar                                        1

Mayonez                                   0,1

Bakır                  İçkiler                                      25 Bakır,demir, çinko toplamı

Kakao yağı şekerlemeleri  15 (1 lt.% 100 alkol üzerinden)

Üzüm şırası                                  5

Meyve suları, meyve şurupları ve nektarlar  5

Alkolsüz vermut                            5

Alkolsüz içecekler                          2

Şekerler (Beyaz şeker, pudra şekeri,2

dekstroz monohidral, dekstroz, laktoz, fruktoz)

Glukoz şurubu                               5

Çikolata                                     15

KompozH ve dolgulu çikolata         20

Toz kakao, kuru kakao-şeker karışımları     50

Tuz                                             2

Şarap                                          1

Bira                                          0.2

Alkolsüz bira                              0.2

Yenilebilir katı ve rafine sıvı yağlar  0.1

Sızma ve ham bitkisel yağlar                    0.4

Zeytinyağı                                  0.1

Hayvansal yağlar                        0.4

Sade yağ                                 0.05

Margarin                                               0.1

Minarin                                                 0.1

Mayonez                                              2

Sirke (Bakır+çinko)                                10

Yumuşakçalar                                        20

Kabuklular                                            20

Balıklar                                                 20

Bor                    Şarap                                        80

Civa

Aşağıdaki paragrafla belirtilenler hariç su

ürünleri (kabuklular ve yumuşakçalar dahil); 0.5

Aşağıdaki balıklarda;                                           1.0

Fener balığı (Lophius spp.),

Atlantik yayını/kedi balığı(Anarhicdas lupus),

Deniz levreği (Dicentrarchus labrax),

Morina benzeri balık (Molva dipterygia),

Torik (Sarda sarda).

Yılan balığı (Anguilla spp.),

Emperor (hoplostethus atlanticus),

Grenadler (Coryphaenoides rupestris),

Kalkan benzeri yassı balık (Hippoglossus

Hippoglossus), Kılıç balığı benzeri balık

(Makaira spp.), Turna (Esox lucius),

Torik/iri uskumruya benzer balık (Orcynopsis unicolor).

Portekiz köpek balığı (Centroscymnes coelolepis),

Vatoz (Raja spp.),

Mercan türü balıklar (Sebasles marinus),

S.mentella, S. viviparus),

Kılıç benzeri balık (Istiophorus platypterus),

Kıl kuyruk yılan batığı (Lepidopus caudatus,

Aphanopus carbo), Köpek balığı (tüm türleri),

Uskumru türü balıklar (lepidocybium

flavobrunneum, Ruvettus preliousus, Gempylus

serpens), Mersin balığı (Acipenser spp.),

Kılıç balığı (Xiphias gladius),

Orkinos (Thunnus spp. ve Euthynnus spp.)

Tuz                                                                 0,1

Meyve suları, nektarları ve meyve şurupları0,01

Alkolsüz vermut                                                 0,01

Alkolsüz İçecekler                                              0,005

Mantarlar                                                          0,5

Çinko                 İçkiler                                                              25 Bakır, demir ve çinko toplamı

(% 100’lük alkolün 1 litresinde)

Alkolsüz elma şarabı                                           5

Meyve suları, seyrettik meyve suları, nektarları 5

ve meyve şurupları,

Alkolsüz vermut,                                                 5

Şarap                                                              5

Alkolsüz İçecekler                                              2

Yumuşakçalar                                                   50

Kabuklular                                                        50

Balıklar                                                 50

Demir                içkiler                                                              25

Yenilebilir katı ve rafine sıvı yağlar              1.5

Konserve gıda                                                   15

Zeytinyağı                                                        3.0

Hayvansal yağlar                                   1.5

Sade yağ                                                          0.2

Margarin                                                          1.5

Minarin                                                 1.5

Kakao yağı                                                       2

Sirke                                                               10

Meyve ve sebze suları                                        15

Sızma ve ham bitkisel yağlar                                 5

Kadmiyum      a. b ve c bentlerinde belirtilen balık etleri için;  0.05

(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün

balığa maksimum değerler uygulanacaktır)

a) Canlı balık (0301), taze veya soğutulmuş,

balık (0302) (balık filetosu ve 0304 grubunda

belirtilen balık etleri hariç), Dondurulmuş balık

(0303), (balık filetosu ve 0304 grubunda

belirtilen balık elleri hariç), taze, soğutulmuş

veya dondurulmuş Fileto veya diğer

balık etleri (kıyılmış olabilir) (0304);

b) insan tüketimine uygun Kurutulmuş,

tuzlanmış veya salamura içinde

balık, dumanlanmış balık (Dumanlama işlemi

boyunca veya öncesinde pişirilmiş olsun

veya olmasın) balık unları ve peleti.

c) Konserve edilmiş veya hazırlanmış balık,

havyar ve balık yumurtalarından hazırlanan

havyar benzeri ürünler

Aşağıdaki balık etleri için :                                    0.1

(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün

balığa maksimum değerler uygulanacaktır)

Dil balığı (Dicologoglossa cuneata),

Yılan balığı (Anguilla anguilla),

Avrupa hamsisi ((Engraulis encrasicholus)

Louvar or luvar (Luvarus imperialis),

İstavrit (Trachurus trachurus),

Kefal (Mugil labrosus labrosus),

Karagöz (Dipiodus vulgaris),

Sardalya (Sardina pilchardus).

Sardalye türleri (Sardine spp.),

Torik (Sarda sarda),

Orkinos (Thunnus ve Euthynnus türleri),

Kahverengi yengeç eti ve istakozun baş ve toraks

eti ve benzer büyük kabuklular (Nephropidae

ve Palinuridae) hariç tüm kabuklularda:                   0.5

Çift kabuklu yumuşakçalarda;                               1.0

Kafadan bacaklılarda;                                                     1.0

(iç organları alınmış Cephalopodlar)

Tuz                                                                             0.5

Tahıllar (kepek, embriyo, buğday tanesi

ve pirinç hariç)                                                              0.1

Kepek, embriyo, buğday tanesi ve pirinç   0.2

Alkolsüz vermut                                                             0.03

Alkolsüz İçecekler                                                           0.01

Şarap                                                                           0.01

Etler                                                                             0.05

Koyun, sığır, domuz ve kümes

hayvanlarının karaciğerleri                                                0.5

Koyun, sığır, domuz ve kümes

hayvanlarının böbrekleri                                                  1.0

Lifli sebzeler, taze otlar, kerevizgiller

ve kültür mantarı                                                           0.2

Sebzeler ve meyveler (lifli sebzeler, taze otlar

kültür mantarı, saplı sebzeler, köklü

sebzeler ve patates hariç)                                               0.05

Kereviz hariç saplı sebzeler, köklü

sebzeler ve soyulmuş patates                                          0.1

Soya fasulyesi                                                               0.2

Yerfıstığı                                                                       0.2

Meyve suları. nektarlar, şuruplar                                       0.03

Meyveler                                                                      0.05

Kalay                 Konserve et suları                                                           150

Konserve gıdalar                                                            250

Dondurulmuş meyve ve sebzeler                                      250

Meyve suları                                                                  200

Tüm gıda maddeleri*                                                       200

Kobalt                Biralar                                                                          0.2

Alkolsüz biralar                                                  0.2

Kurşun               Süt**                                                                           0.02

Süttozu                                                             0.2

Bebek mamaları ve bebek formülleri                                  0.02

Devam mamaları ve devam formülleri                    0.02

Tuz                                                                             2

Şarap                                                                           0.2

Alkolsüz elma şarabı                                                       0.2

a. b ve c bentlerinde belirtilen balık etleri İçin;         0.2

(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün

balığa maksimum değerler uygulanacaktır)

a) Canlı balık (0301), taze veya soğutulmuş

balık (0302) (balık filetosu ve 0304 grubunda

belirtilen balık etleri hariç), Dondurulmuş balık

(0303), (balık filetosu ve 0304 grubunda

belirtilen balık etleri hariç), Taze, soğutulmuş

veya dondurulmuş fileto veya diğer

balık etleri (kıyılmış olabilir) (0304);

b) İnsan tüketimine uygun Kurutulmuş,

tuzlanmış veya salamura içinde

balık, dumanlanmış balık (Dumanlama işlemi

boyunca veya öncesinde pişirilmiş olsun

veya olmasın) balık unları ve peleti.

c) Konserve edilmiş veya hazırlanmış balık,

havyar ve balık yumurtalarından hazırlanan

havyar benzeri ürünler

Aşağıdaki balık elleri İçin :                                    0.4

(Bütün olarak balık yenilmesi halinde bütün

balığa maksimum değerler uygulanacaktır)

Dil balığı (Dicologoglossa cuneata).

Yılan balığı (Anguilla anguilla).

Benekli deniz levrek (Dicentrarchus punctatus),

İstavrit (Trachurus trachurus),

Kefal (Mugil labrosus labrosus),

Karagöz (Diplodus vulgaris),

Grunt (Pomadasys benneti)

Sardalya (Sardina pilchardus)

Sardalya benzeri türter (Sardine spp.)

Torik (Sarda sarda),

Orkinos (Thunnus ve Euthynnus türleri)

Kahverengi yengeç eti hariç tüm kabuklularda;         0.5

Çift kabuklu yumuşakçalarda;                               1.5

Kafadan bacaklılarda;                                                     1.0

(İç organları alınmış Cephalopodlar)

Meyve suları, neklarları ve direkt tüketime

sunulan konsantreler                                                      0.05

Limon suyu                                                                  1.0

Alkolsüz vermut                                                             0.2

Alkolsüz içecekler                                                           0.1

Katı ve sıvı yağlar (süt yağı dahil)                          0.1

Yenilebilir buzlu ürünler                                       0.2

Yabani manlar                                                               1

Dondurulmuş meyve ve sebzeler                           1

Meyveler (Üzümsü ve küçük meyveler hariç)           0.1

Üzümsü ve küçük meyveler                                             0.4

Konserve gıda                                                               1

Kara buğday dahil tahıllar ve baklagiller                   0.2

Sebzeler (Lahana, lifli sebzeler ve

kültür mantarı ve taze otlar hariç) ve

soyulmuş patates                                                          0.1

Lahana, lifli sebzeler ve kültür mantarı                    0.3

Sirke                                                                            1

Mayonez                                                                      0.1

Yenilebilir sakatat                                                           0.5

Etler                                                                            0.1

Kültür mantarı                                                               0.5

Baharat                                                                        3

Baharlı otlar (Maydanoz, tere v b)                        0.5

Kakao yağı ve şekerlemeleri                                            1

Toz kakao                                                                    1

Kakao yağı                                                                   0.5

Çikolata                                                                       1

Glukoz şurubu                                                               0.5

Şekerler (Beyaz şeker, pudra şekeri,dekstroz,         0.5

laktoz, fruktoz)

İçyağlar, kuyruk yağları,                                      0.1

Et suyu tableti                                                               1.0

Konserve et suları                                                          0.5

Monokloropropan-

1,2-diol (3-MCPO)Hidrolize bitkisel protein***                                  0.02

Soya sosu***                                                               0.02

Nikel     Yenilebilir sıvı yağlar                                            0.2

Margarinler                                                                   0.2

Minarin                                                                        0.2

Biralar                                                                          0.1

Alkolsüz biralar                                                              0.1

* Bulunması muhtemel gıdalar

** Süt ürünleri İçin uygun konsantrasyon faktörü uygulanmalıdır.

*** Maksimum limit, %40 kuru madde içeren sıvı ürünler için verilmiş olup kuru maddede maksimum limit 0.05 mg/kg değerine karşılık gelmektedir. Maksimum limit kuru madde miktarına paralel olarak ayarlanmalıdır.

EK-3

YABANCI MADDE VE BİLEŞİKLER

MaddeGıda MaddesiKabul edilebilir EnYüksek Değer (mg/kg)Açıklama
Aromatik ve alifatik hidrokarbonlarFındık, ceviz v.b. meyveler10Ambalaj materyalinden  kaynaklanan (jüt çuvalı)
Benzo(a)pirenMantarlar0.05Kuru madde Özerinden
 Kuru maya0.05Kuru madde Özerinden
 Bitki infüzyonları0.05Kuru madde Özerinden
 Çay0.05Kuru madde Özerinden
 Katı ve sıvı yağlar0.01Kuru madde Özerinden
 Margarinler0.01Kuru madde Özerinden
 Minarinler0.01Kuru madde Özerinden
 Balık ürünleri0.01Füme
 Üzümsü meyveler0.001Çevreden kaynaklanan
 Hububat0.001Çevreden kaynaklanan
 Peynir0.001Çevreden kaynaklanan
 Sert çekirdekli mevveler0.001Çevreden kaynaklanan
 Yumuşak çekirdekli meyveler0.001Çevreden kaynaklanan
 Sebzeler0.001Çevreden kaynaklanan
 Etli ürünler0.001Füme
 Hububat ürünleri0.001Çevreden kaynaklanan
BromŞarap1 
Butanol-1Tüm gıda maddeleri1Alkollü içkiler, doğal aroma elde edilen aroma kaynakları hariç
Bulanol-2Tüm gıda maddeleri1Alkollü içkiler, doğal aroma elde edilen aroma kaynakları hariç
Dietil eterTüm gıda maddeleri2Alkollü içkiler, doğal aroma
ekle edilen aroma kaynakları
hariç
Dikloro-1,2-propanol-2Sıvı baharatlar0.05 
DiklorometanÇayKahveTüm gıda maddeleri520.02Kafein ekstraksiyonu
sonucu, ham ekstraktta,
kuru madde üzerinden
Kafein ekstraksiyonu
sonucu, ham ekstraktta,
kuru madde üzerinden
Aroma maddelerinden
taşınan
Diglukosid malvidolŞarap15Şarap hibridleri
Etilmelil ketonKahveÇayKatı ve sıvı yağlar
MargarinlerMinarinlerTüm gıda maddeleri
2020555lHam eksrakt, kafein
ekstraksiyon kaynağıYağlı maddelerin fraksiyonlarındın ayrılması ile
Yağlı maddelerin fraksiyonlarından ayrılması ile
Yağlı maddelerin fraksi
yonlarından ayrılması ile
Doğal aroma maddelerinden taşınan
Erusik asitKatı veya sıvı tüm yağlar%5 den fazla yağ ilave edilen gıda maddeleriDiğer gıda maddeleri%5 %5  %10Toplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanırToplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanırToplam yağ asitleri içeriği üzerinden hesaplanır
FlorürŞarap1 
HekzanSoya esaslı ürünler
Yağsız, un ve proteinli gıda maddeleriKakao yağıYağsız hububat tohumlarıKatı ve sıvı yağlar
Margarinler MinarinlerTüm gıda maddeleri
3010  55 5551Solvent ekstraksiyonu,yağ maddelerin ayrışmasıSolvent ekstraksiyonuyağ maddelerin ayrışmasıSolvent ekstraksiyonuyağ maddelerin ayrışmasıSolvent ekstraksiyonuyağ maddelerin ayrışmasıSolvent ekstraksiyonuyağ maddelerin ayrışması(Yukarıdaki ürünlerin dışındaki gıda maddeleri)
Hidrokarbonlar HalojenlerTüm gıda maddeleri0.05Çevreden kaynaklanan
HistominTongiller, Uskumru ve Sardalya gibi Engrsulidae, Scobridae ve Clupeidac familyasına ait balıklarŞaraplar 100*     10Bozulma İndikatörü
Kloro-J-propandiol1.2Sıvı baharatlar10 
Metil asetat KahveÇaySakkarozTüm gıda maddeleri202011 
Metilpropanol-1Tüm gıda maddeleri 1İçkiler, doğal aromakaynakları hariç
Nitrat MarulBebek devam formülleri Bebek mamalarıDiğer bebek ve çocuk gıdalarıIspanakKırmızı pancar suyu RezeneÇin lahanası(Brassica pekinesis) IspanakLahana(Brassica oleracca L.) Otlu peynirPeynir350023040400 3000250020001500 2000 8754010Konserve veya dondurulmuş 
NitritBebek mamaları0.1 
Poliklorobifeniller**Balık ciğeriBalık yumurtasıEtlerKabuklu su ürünleri Derisi dikenlilerYumuşakçalarBalıklarSüt ve süt ürünleri YumurtaDiğer bebek ve çocuk gıdalarıSebzeli gıda maddeleri Bebek mamaları ve formolleriDevam mamaları ve formolleri230,222220,10,20,1 0,1  0,012  Yağlı madde üzerinden    Yağlı madde ÖzerindenBütün 
Propanol-1Tüm gıda maddeleri1İçkiler hariç, doğa1 aromamaddelerinden kaynaklanan
Propanol-2Tüm gıda maddeleri10İçkiler hariç
SiklohekzanTüm gıda maddeleri1Aroma maddelerinden kaynaklanan
SiyanürSert çekirdekliMeyve içkileri100Toplam HCN(% 100’lük alkolün 1 litresinde)
SülfatŞarap2000K2SOüzerinden hesaplanan

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s