21 Ocak 2011 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 27822 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/2)

MADDE 1 –

(1) 31/12/2009 tarihli ve 27499 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin 5 inci maddesinin (e) ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bu Tebliğin EK-2’si, dört bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, Bakanlık tarafından gözden geçirilen ve üzerinde değerlendirmeleri devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan yasaklı pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait listeyi,

4) Bölüm 4, Bakanlık tarafından geçici olarak tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri ve geçerlilik sürelerine ait listeyi içerir.”

“ı) Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerde EK-2’de yer alan maksimum kalıntı limitleri; hayvansal ürünlerde ise sadece EK-2’deki pestisitler için EK-3’de yer alan maksimum kalıntı limitleri kullanılır. EK-2 ve EK-3’de yer almayan pestisit ve ürünler için ise MRL değeri 0,01 mg/kg olarak kabul edilir.”

MADDE 2 –

(1) Aynı Tebliğin EK-1’i ve EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 –

(1) Aynı Tebliğin EK-3, Bölüm 1’de yer alan, Değerlendirilmesi Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitleri listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “MRL’nin Uygulanacağı Ürün ve Ürün Grupları” sütununda yer alan 0640000 kod numaralı “iv) Kakao (fermente edilmiş çekirdekler)” grubunun adı “(iv) Kakao çekirdekleri (fermente edilmiş veya kurutulmuş)” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Aynı listede yer alan; Acetamiprid, Acibenzolar-s-methyl, Atrazine, Azoxystrobin, Bentazone, Carbendazim ve benomyl, Chlormequat, Chlorothalonil, Cyfluthrin, Cypermethrin, Dithiocarbamates, Ethephon, Fenamidone, Fenhexamid, Fenitrothion, Fluroxypyr, Imazalil, Indoxacarb, Ioxynil, Isoxaflutole, Lambda-Cyhalothrin, Methomyl ve Thiodicarb, Profenofos, Prohexadione, Pyraclostrobin, Tetraconazole, Thiacloprid, Thiophanate-methyl, Thiram, Triadimefon ve triadimenol, Trifloxystrobin sütunları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

c) 1-methylcyclopropene sütunundan sonra gelmek üzere 2-phenylphenol sütunu ekteki şekilde eklenmiş ve Cyprodinil sütunu çıkarılmıştır.

ç) Aynı listenin sonunda yer alan (1), (9) ve (15) numaralı dipnotlar çıkarılmış, (10) numaralı dipnot “(10) RPA 202248: 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) (16), (17), (18) ve (19) numaralı dipnotlar aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(16) 31 Temmuz 2014’e kadar geçerli geçici MRL değeri.

(17) MRL değeri 30 Eylül 2012’ye kadar geçerlidir.

(18) 1 Temmuz 2011’e kadar geçerlidir.

(19) 1 Temmuz 2011’e kadar geçerlidir.”

e) (R) dipnotuna “Chlordane” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“Chlorothalonil – kod numarası 1012000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1012000: SDS-3702

Chlorothalonil – kod numarası 1012000: SDS-3703”

MADDE 4 –

(1) Aynı Tebliğin EK-3, Bölüm 2A’da yer alan, Değerlendirmesi Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “MRL’nin Uygulanacağı Ürün ve Ürün Grupları” sütununda yer alan 0640000 kod numaralı “iv) Kakao (fermente edilmiş çekirdekler)” grubunun adı “(iv) Kakao çekirdekleri (fermente edilmiş veya kurutulmuş)” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Aynı listede er alan; Acequinocyl, Amynopyralid, Boscalid, Buprofezin, Chlorantranilipole, Clothianidin, Difenoconazole, Dimethomorph, Fenazaquin, Fipronil, Flonicamid, Flubendiamide, Fludioxonil, Fluopicolide, Flusilazole, Flutriafol, Fosetyl-Al, Imidacloprid, Malathion, Mandipropamid, Metazachlor, Metconazole, Pirimicarb, Prosulfocarb, Prothioconazole, Spinetoram, Spirotetramat, Tebuconazole, Tebufenozide, Triclopyr, Thiamethoxam sütunları ile Valiphenal sütunu Valifenalate şeklinde düzeltilerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.

c) Aynı listede yer alan; Alachlor sütunundan sonra gelmek üzere Ametoctradin sütunu, Amidosulfuron sütunundan sonra gelmek üzere Amisulbrom sütunu, Bifenox sütunundan sonra gelmek üzere Bixafen sütunu, Cyproconazole sütunundan sonra gelmek üzere Cyprodinil sütunu, Nicosulfuron sütunundan sonra gelmek üzere Nicotine sütunu ekteki şekilde eklenmiştir.

ç) Kükürt sütunu çıkarılmıştır.

d) Aynı listenin sonunda yer alan dipnotlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) (*) dipnotundan sonra gelmek üzere (+) dipnotu aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

“(+) Kurutulmuş yabani mantara uygulanacak MRL değerleri: Porcini (Boletus edulis) için 2,3 mg/kg, diğerleri için 1,2 mg/kg. Mantardaki nikotinin doğal oluştuğuna dair bilimsel kanıtlar da dahil olmak üzere, yeni bilgi ve verilerin değerlendirilmesi amacıyla bu MRL değerlerinin yeniden gözden geçirilmesi 2 yıl içinde yapılmalıdır.”

2) (R) dipnotuna “Boscalid” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“Cyflufenamid – kod numarası 1000000: Cyflufenamid E izomeri ve 149-Fl (2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine) metaboliti toplamı; cyflufenamid cinsinden”

3) (R) dipnotuna “Haloxyfop” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“Metazachlor – kod numarası 1000000: Uygulamaya esas kalıntı tanımı: 2,6-dimethylaniline olarak tespit edilebilen, toplamda metazachlor olarak hesaplanabilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil metazachlor.

Phosmet – kod numarası 1000000: Phosmet

Prothioconazole – kod numarası 1000000: prothioconazole-desthio ve bunun glucuronide konjuge formu toplamı; prothioconazole-desthio cinsinden

Spirotetramat – kod numarası 1000000: Spirotetramat ve BYI08330-enol metaboliti; spirotetramat cinsinden”

MADDE 5 –

(1) Aynı Tebliğin EK-3, Bölüm 2B’de yer alan, Değerlendirmesi Devam Eden Pestisitlerin Bu Ekin Bölüm 1’inde Yer Almayan Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) “MRL’nin Uygulanacağı Ürün ve Ürün Grupları” sütununda yer alan 0640000 kod numaralı “iv) Kakao (fermente edilmiş çekirdekler)” grubunun adı “(iv) Kakao çekirdekleri (fermente edilmiş veya kurutulmuş)” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Aynı listede yer alan; Acetamiprid, Acibenzolar-s-methyl, Azoxystrobin, Cypermethrin, Ethephon, Fenbutatin oxide, Famoxadone, Fenitrothion, Fluroxypyr, Imazalil, Indoxacarb, Isoxaflutole, Lambda-Cyhalothrin, Methomyl ve thiodicarb, Profenofos, Prohexadione, Pyraclostrobin, Thiacloprid, Triadimefon ve triadimenol, Trifloxystrobin sütunları ile iki kez tekrar edilen Chlorpyrifos-methyl sütunları Chlorpyrifos ve Chlorpyrifos-methyl olarak ekteki şekilde değiştirilmiştir.

c) Aynı listesinin sonunda yer alan dipnotlarda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) (10) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) RPA 202248: 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylphenyl) propane-1,3-dione.”

2) (R) dipnotuna “MCPA ve MCPB” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“Milbemectin – kod numarası 0500000: Milbemectin”

MADDE 6 –

(1) Aynı Tebliğin EK-3, Bölüm 3’de yer alan, MRL Belirlenmesine İhtiyaç Duyulmayan Pestisitler listesine “Kükürt” eklenmiştir.

MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s