11 Ocak 2005 SALI – Sayı : 25697

Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA MAKSİMUM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KALINTI LİMİTLERİ TEBLİGİ

(Tebliğ No: 2004/42)

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; tahıllarda, meyve ve sebzeler dahil bitkisel ve hayvansal orijinli belirli ürünlerde bulunmasına izin verilen maksimum bitki koruma ürünleri kalıntı limitlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ; tahıllarda, meyve ve sebzeler dahil bitkisel ve hayvansal orijinli belirli ürünlerde bulunmasına izin verilen maksimum bitki koruma ürünleri kalıntı limitlerini ve uygulama esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;

a) İyi Tarımsal Uygulamaları (GAP-Good Agricultural Practice); Kalıntı miktarını en düşük seviyede olması kaydıyla, tarımsal ürünleri korumak için hasat zamanındaki kalıntı miktarını kuvvetli olarak etkileyen doz oranı,konsantrasyon, gibi izinli ilaç kullanım koşullarını,

b) Bitki koruma ürünleri; Tarımsal ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve dağıtılması sırasında hastalık zararlı, yabancı ot ve mikroorganizmaların kontrolü, uzaklaştırılması, imha edilmesi, önlenmesi amacıyla kullanılan; bitki gelişimini düzenleyiciler dahil kimyasal maddeleri,

c) Bitki koruma ürünleri kalıntıları; Bitki koruma ürünlerinin kullanımı sonucu tarımsal ürünlerde ve gıdalarda ortaya çıkan, türevleri, dönüşüm ürünleri, metabolitleri, parçalanma ürünleri de dahil toksikolojik anlamda kirliliğe sebep olan maddeleri,

d) Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI-Acceptable Daily Intake); İnsan vücut ağırlığının kg’ı başına mg olarak ömür boyunca insan sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etki oluşturmadan gıdalarla günlük olarak alınabilecek en yüksek kalıntı miktarını,

e) Maksimum kalıntı limitleri (MRL-Maximum Residue Limits); GAP ve ADI değerleri araştırmaları doğrultusunda elde edilen, toksikolojik limitler değil ancak toksikolojik olarak kabul edilebilir limitlerini,

ifade eder.

Genel özellikler

Madde 5 — Tarımsal ürünlerde maksimum kalıntı limitlerinin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğ’de maksimum kalıntı limitleri EK-1 ve EK-2 olarak iki liste şeklinde düzenlenmiştir. EK-1; Avrupa Birliği direktifleri yanında Codex Alimentarius ve Tarımsal ürünlerde 8/9/1995 tarih ve 22398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zirai Mücadelede Kullanılan ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”e göre ülkemizde ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin kabul edilebilir en yüksek kalıntı limitleri ALARA (As low as reasonably achievable) prensibi de dikkate alınarak hazırlanmıştır. EK-2’de ise sadece Avrupa Birliği direktiflerinde yer alan maksimum kalıntı limitleri yer almaktadır,

b) Ürünler için EK-l’de verilen kabul edilebilir en yüksek limitler ürünlerin piyasaya arzında dikkate alınacak ve uygulanacaktır.

c) Ürünlerde kalıntılarının EK-1’deki limitlere uygun olmaması halinde üretici sorumludur.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

Madde 6 —Bu Tebliğ kapsamında yer alan ambalajlı ve dökme halindeki ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme-işaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Buna ilave olarak; dökme ve ambalajlı şekilde piyasaya sunulan ürünlerde etiket üzerinde, ürünün hasat edildiği bölge ve üreticisinin adı ve adresi bulunacaktır.

Taşıma ve depolama

Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metodları

Madde 8 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metodlara göre analiz edilmelidir.

Tescil ve denetim

Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 10 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 27/05/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

Avrupa Birliği’ne uyum

Madde 11 — Bu Tebliğ, 79/895/EEC “Meyve ve sebzelerin içinde ve üstündeki maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesi”, 90/642/EEC “Meyve ve sebzeler dahil bitkisel orijinli belirli ürünlerin içinde ve üstündeki maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesi”, 86/362/EEC “Tahıllar içinde ve üstündeki maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesi” ve 86/363/EEC “Hayvansal orijinli gıdaların içinde ve üstündeki maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesi” Konsey Direktifleri ile bu direktiflerin değişikliklerini içeren en son 2002/76/EEC, 86/362/EEC ve 90/642/EEC “tahılların ve meyve ve sebze dahil belirli bitkisel orijinli ürünlerin içinde ve üstündeki maksimum (metsulfuron methyl) kalıntı limitlerinin belirlenmesi” direktiflerinin ikinci ekinde değişiklik yapan Komisyon Direktifi dahil olmak üzere, 36 direktif dikkate alınarak, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl, ithalat yapan firmalar 30 gün içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Geçici Madde 2 — Bu Tebliğ’de EK-l’de yer alan maksimum kalıntı limitleri, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üye olması tarihine kadar geçerli olacak; bu süre içersinde EK-2 aranmayacaktır. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üye olması durumunda ise EK-1 yürürlükten kaldırılarak EK-2 yürürlüğe girecek, söz konusu liste EK olarak adlandırılacaktır.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Türk Gıda Kodeksi Ekleri Resmî Gazete’nin Basıla Nüshasında Mevcuttur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s