24 Ekim 2008 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 27034

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HİNDİBA EKSTRAKTI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2008/56)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hindiba ekstraktının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, ambalajlama, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünün özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, hindiba ekstraktını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.       

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Hindiba: Kurutulmak ve kavrulmak üzere uygun şekilde temizlenen, beyaz hindiba/witloof chicory üretimi için kullanılanlar hariç, Cichorium intybus L. köklerine verilen ismi,

b) Hindiba ekstraktı veya çözünebilir hindiba: Kavrulmuş hindibanın, asit veya baz ilavesi ile hidroliz işlemine tabi tutulmadan sadece su kullanılarak ekstrakte edilmesi sonucu elde edilen konsantre ürünü,

c) Şeker: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nde yer alan şekeri,

ifade eder.

Ürün özellikleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Hindiba ekstraktı veya çözünebilir hindiba kuru madde miktarları EK-1’e uygun olmalıdır.

b) Kurutulmuş ve macun haldeki hindiba ekstraktında hindiba kaynaklı olmayan maddelerin miktarı kurumadde üzerinden ağırlığının %1’ini geçemez.

c) Sıvı haldeki hindiba ekstraktında ağırlığının %35’inden fazla olmayacak şekilde kavrulmuş veya kavrulmamış şeker bulunabilir.

Katkı maddeleri

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği, 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği ve 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Bulaşanlar

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ’e uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.      

Hijyen

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümü ile 2/9/2001 tarihli ve 24511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

Ambalajlama ve etiketleme-işaretleme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünler; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme Bölümü ile 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır.

a) EK-1’de verilen ürün adları sadece burada belirtilen ürünler için geçerli olup ürünlerin ticarette tanıtılmaları amacıyla kullanılmalıdır. Bu isimler uygun olması halinde ayrıca “macun” veya “macun halinde” veya “sıvı” veya “sıvı halinde” ifadeleriyle de desteklenebilir. Ayrıca sıvı haldeki hindiba ekstraktında hindiba esaslı kuru maddenin ağırlığı % 45’in üstünde olması halinde ürün adının yanı sıra “konsantre” ifadesi kullanılacaktır.

b) Sıvı haldeki hindiba ekstraktında kullanılan şeker türlerinin adları etiket üzerinde ‘…. lı’ ‘….ile hazırlanmıştır’ , ‘…. ilaveli’ , veya ‘….ile kavrulmuştur ’ ifadeleri ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ifade ürün ismi ile aynı yüzde olmalıdır.

c) Macun ve sıvı haldeki hindiba ekstraktında minimum hindiba esaslı kuru madde miktarı belirtilecektir. Bu maddelerin miktarı son ürünün ağırlığına göre yüzde ile ifade edilmelidir.

Taşıma ve depolama

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve bunlara uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

Tescil ve denetim

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim ve hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler 27/5/2004 tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Avrupa Birliği’ne uyum

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ, 1999/4/EC sayılı Kahve ve Hindiba Ekstraktı hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin hindiba ekstraktı ile ilgili bölümleri dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

HİNDİBA EKSTRAKTI VEYA ÇÖZÜNEBİLİR HİNDİBANIN KURU MADDE MİKTARLARI

Hindiba ekstraktı veya çözünebilir hindibanın fiziksel özelliğiHindiba ekstraktı veya çözünebilir hindibanın kuru madde miktarı ağırlıkça (%)
Kurutulmuş haldeen az 95
Macun halde70–85
Sıvı halde25–55

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s