текстуры для фотошопа

успешная оптимизация интернет сайтов

Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26465

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜNİZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 1

1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan hüküm ile Maliye Bakanlığı;vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu maddenin vermiş olduğu yetkiye istinaden, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca yetki belgesi verilen firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün izleme sistemi kurulması ve bu sistem kapsamında;

– Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesisleri ile seri üretim yapan alkollü içki üretim tesislerinde üretilen ürünlere (bira hariç) bandrol yapıştırılması, bandrolün ürün üzerinde varlığının ve güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, bandrolün aktive edilmesi,

– Bira üretim tesislerinde üretilen ürünlere kod uygulanması,

– Seri üretim yapmayan tesislerde üretilen ürünlere, beyan edilen ürün tipine göre aktif hale getirilmiş bandrollerin kullanılması,

– İthal edilen tütün mamullerine ve alkollü içkilere Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yerlerde kurulacak tesislerde bandrol kullanılması veya kod uygulanması,

— (Ek paragraf: RG-15/06/2007-26553)İthal edilecek alkollü içkiler (bira hariç) ve tütün mamullerinde yurtdışı üretim mahallinde bandrol uygulanması, ithal edilecek birada yurtdışı üretim mahallinde kodlanmış etiket yapıştırılması,

— (Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Bu işlemlere ilişkin kayıtların Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılarak saha denetimlerinde sistemin bir parçası olan mobil cihazlarla denetlenmesine olanak sağlayacak şekilde sistemin kurulumu ve işletilmesi

zorunluluğu getirilmiştir.

İhracat amacıyla üretilen tütün mamulleri ve alkollü içkiler ile 20 cl’den küçük iç ambalajla üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerde bandrol kullanılmaz veya kod uygulanmaz. Ancak, ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerin sayımları yetkili firma tarafından yapılacaktır.

(Ek paragraf: RG-15/06/2007-26553) Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ), bu Tebliğin uygulanmasında seri üretim yapmayan üretici ve/veya ithalatçı kapsamındadır.

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmaktadır.

2. Kullanılan Terimler

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Ürün İzleme Sistemi (ÜİS): Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; üretilen veya ithal edilen tütün mamullerinin ve 20 cl ve daha büyük iç ambalajlı alkollü içkilerin işaretlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda kurulan merkezi bilgi sistemine aktarılması ve mobil cihazlarla saha denetimine olanak sağlanması işlemlerinin bütünüdür.

Bandrol: Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) logolarını içeren, taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilir özelliklere sahip olan kıymetli damga niteliğindeki kağıttır.

Kod: Bandrole eşit bir statüye sahip olan ve harfler ve/veya rakamları temsil eden özellikli güvenlik işaretidir.

(Ek paragraf: RG-15/06/2007-26553) Kodlanmış Etiket: İthal edilecek bira üzerine yurt dışı üretim mahallerinde yapıştırılacak olan üzerine kod basılı etikettir.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Yurtiçinde üretilen biraya uygulanacak kod ve ithal edilecek biraya yurtdışı üretim mahallinde uygulanacak olan kodlanmış etiket bandrol hükmündedir.

Seri Üretim Yapan Tesisler: Ekli listede yer alan firmalara ait tesislerle, TAPDK üretim iznini haiz tütün mamulleri, alkollü içki, bira ve yıllık üretim kapasitesi tütün mamulleri üretimi için dakikada ikiyüz paket, alkollü içecek üretimi yıllık beşyüzbin litre veya saatte binikiyüz şişe ve daha fazla üretim veya dolum kapasitesine sahip ve otomatik dolum hattı olan bira dahil alkollü içki tesisleridir.

İthalatçı Firma: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içki (bira dahil) ithal etmek için TAPDK iznini haiz firmalardır.

Üreticiler: Tütün mamulleri ve/veya alkollü içki (bira dahil) üretmek için TAPDK iznini haiz firmalardır.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Sistem Kılavuzu: Ürün İzleme Sisteminin kurulum işlemleri, kurulum süreci ile sistemin kurulumu ve işletimi süresince yetkili firma, üreticiler ve ithalatçı firmaların sorumluluklarını, sistemin kurulumu ve uygulanmasını açıklayan, asıl ve eklerden oluşan, Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanmış belgedir.

Bandrol Kullanılması/Kod Uygulanması:Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde ürün üzerine bandrolün yapıştırılması,birada ise bira kutularına ve bira şişe kapaklarına kodların basılması ve yetkili firma tarafından bandrol ve kodların ürün izleme sistemi aracılığıyla aktif hale getirilmesidir.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Seri üretim yapmayan işletmeler ve/veya yurt dışı üretim mahallinde yapıştırılmak şartı ile ithal edilen ürünlerin ithalatçıları tarafından, aktive edilmiş olarak teslim alınan bandrolün/kodlanmış etiketin ürün üzerine yapıştırılmasıdır.

Bandrol kullanımı;

– Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerinin işletmelerindeki paketleme ve dolum hatlarında,

– Tütün mamulleri ve alkollü içki ithalatında, ithal edilen ürünler gümrük hattını geçtikten sonra yetkili firma tarafından İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde

gerçekleştirilecektir.

Tarama ve Etkinleştirme Sistemi: Ürün izleme sisteminin bir parçası olarak yetkili firma tarafından seri üretim yapan tesislerde kurulacak olan ve Sistem Kılavuzuna uygun olarak seri üretim yapan tesisler tarafından işletilecek olan otomatik sistemdir.

Aktif Hale Getirilme (Aktive Edilme): Üretim hattında veya yetkili firma tarafından Basım merkezinde, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde ürün üzerine yapıştırılan bandrollerde veya uygulanan kodlarda yer alan bilgilerin merkezi bilgi sistemine aktarılması işlemidir.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Ayrıca, seri üretim yapmayan işletmelere ve ithal edilecek ürünlere yurtdışı üretim mahallinde uygulanmak üzere ithalatçılara, beyan edilen ürün tiplerine göre, teslim edilecek bandrollerde/kodlanmış etiketlerde yer alan bilgilerin yetkili firma tarafından merkezi bilgi sistemine aktarılması da aktif hale getirilme hükmündedir.

Yetki Belgesi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından;

– Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin seri üretimini yapan işletmelerin, paketleme ve dolum hatlarında,

– İthal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için, İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) ürün izleme sistemi kurmaya, işletmeye, aktive edilmiş veya aktive edilmemiş bandrolleri/kodlanmış etiketleri üreticilere/ithalatçılara teslim etmeye, sistemdeki verileri Gelir İdaresi Başkanlığına aktarmaya yetki verilmiş firma olduğunu gösteren belgedir.

Yetkili Firma: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen yetki belgesini haiz firmadır.

Temasa Yetkili Kişi: Seri üretim yapan tesislerin işletmecileri tarafından belirlenen, ürün izleme sisteminin kurulması ve işletilmesi sırasında yetkili firmaya gerekli yardımı sağlayabilecek ve işletmeyi temsil edebilecek üst düzey yetkili kişidir.

Temasa yetkili kişinin ad, soyad, iletişim bilgileri, görevi ve vergi kimlik numarası, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Tebliğin yayımı tarihinden sonra kurulacak firmalarda tesisler üretime geçmeden önce Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

Basım Merkezi: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özellikleri belirlenen bandrollerin basımını yapan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’nin Cevizli/İSTANBUL adresinde bulunan Tekel Ambalaj Fabrikasının tesisleridir.

Gizli Bilgi: Yetkili firma tarafından bandrol ve kod kullanıcılarına yazılı veya sözlü ifşa edilen veya yetkili firma tarafından bandrol ve kod kullanıcılarından yazılı veya sözlü edinilen müşteriler, giderler, kar, satışlar, hizmetler, ürünler, ürün geliştirilmesi, kilit personel, iş ve hizmet bilgileri, fiyatlandırma, ücret politikaları ve seviyeleri, ödeme bilgileri, hesap detayları, banka bilgileri, diğer tüm finansal bilgiler, işletme metotları, teknoloji, fikir, buluş, teknik bilgi (know-how), marka, logo, yenilik, patent, telif hakkı, ticari sır, teknik süreç, formüller, planlar, projeler, lisanslar ve izinler, çizimler, modeller, tasarılar ve iş planları bilgilerini içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan bilgilerdir.

3. Uygulamanın Usul ve Esasları

3.1. Ürün İzleme Sisteminin Kurulması, Devreye Alınması ve İşletilmesi

3.1.1. Ürün İzleme Sisteminin Kurulması

Yetkili firma tarafından, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin yurtiçinde seri üretimini ve dolumunu yapan üretim tesislerinde, ithal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul,İzmir ve Mersin illerinde kurulan tesislerde ve seri üretim yapmayan işletmelere yapılan aktive edilmiş bandrol teslim yerlerinde Ürün İzleme Sisteminin bileşenleri kurulacak ve işletilecektir.

Üreticiler yetkili firmanın ilgili tesis, ürün, ekipman ve çalışanlarına erişimini sağlayacak olup kendilerine verilen sistem kılavuzuna uygun hareket edeceklerdir. Seri üretim yapan firmalar tarama ve etkinleştirme sisteminin ilgili tesislerde kurulmasına izin vereceklerdir.

Üreticiler, üretim tesislerinde bulunan sistem bileşeninin zilyetliğine, Gelir İdaresi Başkanlığı menfaatine yediemin sıfatı ile sahip addedilir; sisteme ilişkin mevzuata uygun olmayan şekilde faaliyette bulunamaz ve mevzuatla belirlenen durumlar dışında sistem bileşenlerinin zilyetliğini devredemez, sistem kılavuzuna uygun olarak hareket etmek ve sistem bileşenlerine gelebilecek her türlü zararın önlenmesine yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

3.1.2. Sistemin Devreye Alınması ve İşletilmesi

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) 24 Temmuz 2007 tarihinden itibaren ÜİS dışında tütün mamulleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacaktır.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Yetkili firma tarafından seri üretim tesislerinde sistemin devreye alınmasına yönelik işlemlerin 24 Temmuz 2007 tarihine kadar tamamlanması ve üreticilerin de bu sistemi kullanmaları zorunludur. Sistemin devreye alınma süreci 20 Haziran 2007 tarihinden itibaren başlayacak olup, sistem kurulacak her üreticiye sistem kılavuzuyla birlikte, sistemin planlanan devreye alınış tarihi konusunda bilgi verilecektir. Yetkili firma tarafından, sistem bileşenlerinde yapılacak son uyarlama ve hassas ayarların tamamlanması ile birlikte üreticiye devreye alınma belgesi verilecektir. Devreye alınma belgesi verilen üreticiler, bu belgede belirtilen tarihten itibaren sistemi kullanmaya başlamak zorundadır.

Seri üretim yapmayan üreticilere ise aktive edilmiş olan bandrolleri teslim alabilecekleri tarih ve yer Gelir İdaresi Başkanlığınca bildirilecektir.

İthal edilecek tütün mamulleri ve alkollü içkiler için İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde kurulacak olan tesislerin yerleri ve faaliyete geçiş tarihleri Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulacaktır.

3.2. Bandrolle İlgili İşlemler

3.2.1. Bandrolün Basılması

Tütün mamullerine ve alkollü içkilere yapıştırılacak olan Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenmiş olan özellikleri içeren bandroller, basım merkezinde basılarak yetkili firmaya teslim edilecektir. Yetkili firma, basım merkezinden teslim aldığı bandrollere ürün takip ve izleme sisteminin gizli güvenlik unsurlarını ekleyerek bandrol kullanıcılarına teslim edilebilir hale getirecektir.

3.2.2. (Değişik başlık: RG-15/06/2007-26553) Bandrollerin, Kodların Uygulanması İçin Güvenlikli Mürekkep Kartuşlarının, Kodlanmış Etiketlerin Talep ve Teslim Edilmesi

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Seri üretim yapan tütün mamulleri veya alkollü içkilerin üreticileri talep ettikleri bandrol ve/veya kod miktarını yazılı olarak yetkili firmaya bildireceklerdir. Yetkili firma, talep edilen miktarda bandrolü ve/veya kodların uygulanması için güvenlikli mürekkep kartuşunu basım merkezinde talep tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edecektir.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithal edecekleri ürünlere yurtdışı üretim mahallinde bandrol/kodlanmış etiket uygulatmayı talep eden ithalatçılar ürün tipine göre aktive edilmiş bandrol/kodlanmış etiket taleplerini yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir. Yetkili firma talep tarihinden itibaren bir ay içinde, talep edilen miktarda aktive edilmiş bandrolü/kodlanmış etiketi basım merkezi ile İzmir ve Mersin illerinde kurulacak tesislerde teslim edecektir.

İthalatçılar, ihtiyaçları olan bandrol ve/veya kod miktarını, bandrol ve/veya kodlamanın yapılacağı yetkili firma tesisini aylık olarak önceden yetkili firmaya yazılı olarak bildireceklerdir.

3.2.3. Bandrol ve Kod Uygulaması Bedelleri

Yetkili firma tarafından tütün mamulleri ve alkollü içki üretici ve ithalatçılarına teslim edilecek bandrol ve uygulanacak kod bedellerine ilişkin birim fiyatlar (KDV hariç) aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Sıra NoÜrünün CinsiBirim Fiyatı(YTL)
1Yurt içinde üretilen tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol0,00570
2Yurt içinde üretilen alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol0,02875
3Yurt içinde üretilen bira paketleme birimi için yapılacak kodlama0,00180
4İthal edilecek tütün ürünlerinde kullanılacak olan bandrol0,01560
5İthal edilecek alkollü ürünlerde kullanılacak olan bandrol0,18300
6İthal edilecek bira paketleme birimi için yapılacak kodlama0,22900
(Ek: RG-15/06/2007-26553)İthal edilecek bira paketleme birimi için yurt dışında uygulanacak olan kodlanmış etiket0,00430
(Ek: RG-15/06/2007-26553)Yurt dışı üretim mahallinde tütün ürünlerine uygulanacak olan bandrol0,00570
(Ek: RG-15/06/2007-26553)Yurt dışı üretim mahallinde alkol ürünlerine uygulanacak olan bandrol0,02875

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) 2008 ve sonraki yıllarda teslim edilecek olan bandrol/kodlanmış etiket ve uygulanacak kodların bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl için belirlenen yıllık ÜFE oranında artırılacak ve bir yıl süresince uygulanacaktır. Yıllık fiyat artışı ait olduğu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

3.2.4. Bandrol ve Kodlama Bedellerinin Ödenmesi

Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri, kendilerine teslim edilen bandrollerin ve/veya yapılan kodlamaların bedellerini aylık olarak teslimi izleyen ayın beşinci günü akşamına kadar;

– Seri üretim yapmayan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri kullanacakları bandrollerin bedellerini teslim anında,

– Tütün mamulleri ve alkollü içki ithalatçıları ise İstanbul, İzmir ve Mersinde kurulacak tesislerde kendi ürünleri için kullanılan bandrollerin ve yapılan kodlamaların bedellerini bandrol ve kodlama işlemi tamamlandıktan sonra ürünlerini teslim almadan önce

Tütün, Tütün mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. hesabına yatıracaklardır.

Bandrol satışları ve yapılan tahsilatlar kurulacak olan sistem vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilecektir.

TAPDK mevzuatında yer alan hizmet bedeli ilgili mevzuata göre bu Kuruma ayrıca ödenecektir.

3.2.5. Bandrol ve Kodların Kullanılması

Bandroller;

– Seri üretim yapan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete, yumuşak paketlerde üst orta kısma, sert paketlerde kapak açıldığında yırtılacak şekilde, (Ek cümle: RG-15/06/2007-26553) (Bu uygulama sert paketler için 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olup, bu tarihten önce sert paketlere aktive edilmiş bandrol yapıştırılacaktır.)

– Seri üretim yapmayan tütün mamulleri üretim tesislerinde, paketleme sırasında her bir pakete ambalaj açıldığında yırtılacak şekilde,

– Bira dışındaki alkollü içki işletmelerinde üretim hattında, her bir şişe veya diğer iç ambalajların kapağı üzerine kapak açıldığında yırtılacak şekilde

yapıştırılacaktır.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Birada, ambalajın şişe olması halinde kapağa, kutu olması durumunda kutunun altına kodlama/kodlanmış etiket uygulaması yapılacaktır.

Yetkili firma, ithalatçılar tarafından ithal edilen tütün mamulleri ve alkollü içkilere İstanbul, İzmir ve Mersinde kurulacak tesislerinde yukarıda belirtilen şekilde bandrol yapıştıracak, birada ise kodlama yapacaktır. Bu tesislerde, ithal edilen ürün ambalajlarının açılması, bandrollenmesi ve yeniden paketlenmesi yetkili firma tarafından yapılacaktır.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Bandroller geri besleme hariç ikinci defa kullanılmayacaktır ve hiçbir şekilde ikinci defa ürün üzerine yapıştırılmayacaktır.

3.2.6. Bandrollerin ve Mürekkep Kartuşlarının Güvenliği

Basım merkezinde basılan ve yetkili firmaya teslim edilen bandrollerin;

– Seri üretim yapan işletmelere basım merkezinde teslimine,

– (Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Seri üretim yapmayan işletmelere veya ithalatçılara, basım merkezi, İzmir ve Mersin tesislerinde teslimine,

– İstanbul, İzmir ve Mersin tesislerinde ithalata konu ürünlere yapıştırılarak aktive edilen bandrollerin yapıştırıldığı ürünün ithalatçıya teslimine

kadar olan güvenliği yetkili firma tarafından sağlanacaktır.

Tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerine teslim edildikten sonra bandrollerin ve mürekkep kartuşlarının güvenliği bu üreticilerin sorumluluğundadır.

3.2.7. Bandrollerin ve Güvenlikli Mürekkep Kartuşun Zayi Olması Halinde Yapılacak İşlemler

Üreticiler tarafından teslim alınan bandrollerin ve güvenlikli mürekkep kartuşlarının çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde, bu durumu ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde yazılı olarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması ve söz konusu evrakın bir örneğinin de aynı süre içerisinde yetkili firmaya gönderilmesi gerekmektedir.

3.2.8. Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler (Değişik:RG-23/12/2008-27089)

3.2.8.1. Tütün Mamulleri Bandrollerinde Fire Uygulaması

Aktive edilmiş tütün mamulü bandrol fireleri mamul çeşidine göre gruplara ayrılarak, aktive edilmemiş tütün mamulü bandrol fireleri ise tek bir grup olarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir. Bu şekilde tespit edilen firelere ilişkin bilgiler, seri üretim yapan üreticiler tarafından aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen EK-I.A Tütün Mamullerinde Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili firmaya bildirilecektir.

Ürünün ambalajından ayrı olarak veya düzgün kesilmiş paketlerle birlikte muhafaza edilen aktive edilmiş bandrol fireleri, sayılmasının mümkün olması durumunda sayılarak, sayılmasının mümkün olmadığı durumda ise hassas terazide tartılarak veya aşağıda belirtilen komisyonun belirleyeceği başka herhangi bir yöntemle tespit edilecektir. Aktive edilmiş bandrol fireleri ürün ambalajları ile birlikte muhafaza edildiği durumda, paketlerin düzgün kesilmiş ve aynı ağırlığa sahip olması gerekmektedir.

Aktive edilmemiş bandrollerin fire miktarı tespit edilirken, belli bir miktar aktive edilmemiş bandrol hassas terazide tartılarak toplam ağırlığı belirlenecek ve bu suretle tespit edilen tahmini toplam aktive edilmemiş bandrol miktarının, firmanın beyan ettiği rakama yakın olması durumunda beyan edilen rakam doğru kabul edilecektir. Aksi takdirde komisyon kararı esas alınacaktır.

Seri üretim yapan üreticiler tarafından yılın ilk altıayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları, Temmuz ayı içerisinde; yılın ikinci altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları ise Ocak ayı içerisinde; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma personelinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen EK-I.B Tütün Mamullerinde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.

Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların tütün mamulü bandrol fireleri, seri üretim yapmayan üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-I.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.

3.2.8.2. Alkollü İçki Bandrollerinde Fire Uygulaması

Distile alkollü içki ve fermente alkollü içki grupları itibariyle ayrılmış aktive edilmiş alkollü içki bandrol fireleri marka, hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak, aktive edilmemiş alkollü içki bandrol fireleri ise hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.

Aktive edilmiş bandrol fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya kapişon ya da kapaklarla birlikte muhafaza edilecektir.

Seri üretim yapan işletmeler, aktive edilmiş ve aktive edilmemiş bandrol firelerine ilişkin bilgileri aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.A Alkollü İçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili firmaya bildirecektir. Bandrol fireleri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.

Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların alkollü içki bandrol fireleri, üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer veşekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.

4. Bakım ve Onarım

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Yetkili firma, ÜİS’nin tüm bileşenlerinin bakım ve onarımından sorumludur. Kötü kullanım veya sistem kılavuzuna uyma yükümlülüğünün ihlali sebebiyle ortaya çıkan bakım ve onarım ihtiyaçlarını üreticiler karşılayacaktır. Üreticiler kendi tesislerinde kurulmuş olan sistem bileşenlerinin güvenliğinden sorumludur. Sistem bileşenlerinin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması halinde üreticiler tarafından, bu durumun ispatlayıcı belgelerle birlikte olayın vuku bulduğu tarihi izleyen 7 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığına ve yetkili firmaya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Yetkili firma, zayi olan sistem bileşenlerini kendisine yapılan bildirimden itibaren on beş gün içinde üreticilere teslim etmek ve kullanımını sağlamakla sorumludur.

(Değişik paragraf: RG-15/06/2007-26553) Yetkili firma, kendisine yapılan her bir arıza bildirimini en fazla 2 saat içinde cevaplandıracaktır. Arıza bildirimi üzerine yapılacak ilk araştırma sonucunda sorunun giderilmesi için ilgili tesise bir uzmanın gönderilmesinin gerekmesi halinde yetkili firma, kendisine yapılan tüm arıza bildirimlerinden itibaren en fazla 8 saat içinde gerekli uzmanın ilgili tesiste olmasını sağlayacaktır.

5. Gizli Bilgilerin Korunması

Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yetkili firma ile gizli bilgi edinen tüm üreticiler ve ithalatçı firmalar yetki belgesi süresince ve sonrasında edinmiş oldukları gizli bilgileri, kesin gizlilik içerisinde tutacak, üçüncü kişilere hiçbir amaçla aktarmayacaktır. Rekabetçi alanlar da dahil kendisi veya üçüncü kişiler için veya başka bir amaç için hiçbir şekilde kullanmayacaktır. Doğrudan veya üçüncü kişi vasıtasıyla herhangi bir yolla ifşa etmeyecek, kullanmayacak, yaymayacak ve yayımlamayacaktır.

Yetkili firma, Tebliğ ile getirilen zorunlulukları ve sistemin işletilmesi doğrultusunda çalışanlarına bilmesi gerekli gizli bilgiyi açıklayabilecek, ancak gizli bilginin amacı ve güvenliği hakkında çalışanlarını uyaracaktır. Gizlilik hükümlerinin firma çalışanları tarafından ihlali halinde yetkili firma sorumlu olacaktır. Buradaki çalışanlar tabiri; yöneticiler, memurlar, hissedarlar ve acenteler ile sınırlı olmaksızın vekiller, muhasebeciler, danışmanlar, finansal danışmanlar ve benzeri kişileri kapsar.

6. Banka Teminat Mektubu Verilmesi

(Değişik: RG-15/06/2007-26553) Seri üretim yapan tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri (bira dahil) en az bir aylık ortalama bandrol ve kod taleplerinin bedeli tutarında banka teminatı mektubunu, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye vereceklerdir.

7. Sorumluluklar

Tütün mamulleri ve alkollü içki üretimini yapan işletmeler ÜİS’nin bileşenlerinin kurulması için yetkili firmanın sistemi kurma ve işletme amaçlı taleplerini karşılamakla sorumludur.

8. İşi Bırakan Üreticiler

Üreticiler işi bırakmaları halinde kullanılmamış bandrol ve güvenlikli kartuşlarını, yetkili firmaya ait sistem bileşenlerini bir tutanak tanzim etmek suretiyle yetkili firmaya işin bırakıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde teslim edecektir.

9. Yeni İşe Başlayan Üreticilere İlişkin İşlemler

Bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra tütün mamulleri ve alkollü içki üretiminde (bira dahil) faaliyette bulunacak üreticiler yukarıda belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

10. Cezai Müeyyideler (Değişik:RG-23/12/2008-27089)

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Öte yandan alkollü içki veya tütün mamullerini bandrolsüz-kodsuz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktalarına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı uygulama geçerli olacaktır.

Bununla birlikte bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının; toptancı, perakendeci açık içki satıcısı ve satış noktalarında yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük cezası üretici veya ithalatçı adına kesilecektir.

Tebliğ olunur.

EK:

SİGARA ÜRETİM TESİSLERİ
Sıra NoAna Üretim Tesisinin UnvanıAdresiŞehir
 Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.Tekel Sitesi 81540 CevizliİSTANBUL
1Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.Turan Cemal Beriker Bulvarı 01330 SeyhanADANA
2Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.İstiklal Mah.İskele Sok. 19 MayısSAMSUN
3Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.Hersan Mah.İnhisarlar Sok 13000BİTLİS
4Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.Tekel Sitesi 81540 CevizliİSTANBUL
5Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.İnönü Cad. No:154MALATYA
6Sigara Sanayii İşletmeleri ve Ticareti A.Ş.Yeniyurt Mah.Vali Zekai Gümüşdiş Cad. Turhal yolu üzeri 3.kmTOKAT
7Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.Philsa Caddesi No:22 35860 TorbalıİZMİR
 Philips Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.Dr.F.Kerim Gökay Cad. No:62-64 34724 Küçük Çamlıca-Üsküdar.İSTANBUL
8JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.İzmir Aydın Karayolu 35860 TorbalıİZMİR
9BAT Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.Tire Organize San. Bölgesi 35900 TireİZMİR
 BAT Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.Oycan Plaza Ayazağa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:15 Kat:3, 34398 MaslakİSTANBUL
10Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.:Manisa Organize Sanayi BölgesiMANİSA
 Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.:H.Edip Adıvar Mah. Çiftecevizler Deresi Sok. No:2 Akın Plaza Kat:9 34382 ŞişliİSTANBUL
11European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi TarsusMERSİN
 European Tobacco Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Sigorta İşhanı Kat:4 No:404 33100MERSİN

DİĞER TÜTÜN MAMULLERİ ÜRETİM TESİSLERİ
Sıra NoAna Üretim Tesisinin UnvanıAdresiŞehir
1Teka Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.Cevizli Tekel Kampüsü KartalİSTANBUL
 Teka Puro Üretim ve Ticareti A.Ş.Cevizli Tekel Kampüsü KartalİSTANBUL
2İmeks Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti.1479 Sok. Kenet Sitesi No:16 Kat:2-7 AlsancakİZMİR
 İmeks Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti.Atatürk Sanayi Sitesi Mezarlık Yolu Cad. 3. Sok.: No: 19 TorbalıİZMİR
3Şerbetli Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd.Şti.Sahil Cad. No:26 BeşikdüzüTRABZON
 Şerbetli Gıda ve Ambalaj Sanayi Ticaret Ltd.Şti.Trabzon-Arsin Organize Sanayi Bölgesi 3.Cad. No:6 ArsinTRABZON
4Selar Tütün Ürünleri Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Prof. Bülent Tarcan Cad. No:37 K.2 D.3 BeşiktaşİSTANBUL
 Selar Tütün Ürünleri Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.Seyrantepe Mahallesi Civan Sokak No:1 KağıthaneİSTANBUL
5Smyrna Tobacco Meyva Aromalı ve Aromasız Nargile Tütünü ve Tütün Mamulleri Üretim Sanayi Ticaret Ltd.Şti.Kıbrıs Şehitleri Cad. 1443 Sok. No:48 K.4 D.8 AlsancakİZMİR
 Smyrna Tobacco Meyva Aromalı ve Aromasız Nargile Tütünü ve Tütün Mamulleri Üretim Sanayi Ticaret Ltd.Şti.A.O.S.B. 10016 Sokak No:64 B.ÇiğliİZMİR

ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETİM TESİSLERİ
Sıra NoAna Üretim Tesisinin UnvanıAdresiŞehir
1Ataol Bağcılık ve Şarapçılık Koll. Şti. – Faik Ahmet Ataol ve OrtaklarıAlaybey Mah. Çınarçeşme Sok. No:3 BozcaadaÇANAKKALE
2Bağcı Koll. Şti. – Acar Bağcı ve Fehmi BağcıYukarı Mah. Kalamış Yolu No:38 Mürefte – ŞarköyTEKİRDAĞ
3Biricik Sirke – Selim ErdoğanYeni Mahalle Sanayi Bölgesi 1.22.c.04.d.2.n Pafta 398 Parsel 1 Ada BekilliDENİZLİ
4Corvus Tarım, Gıda, Tekstil, Şarapçılık, İnş. Turizm ve Havacılık San. ve Tic. A.Ş.Alaybey Mah. Tuzburnu Mevkii 475. Ada 6-7 Parsel BozcaadaÇANAKKALE
5Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.Yeniyurt Mah. Yenişehir Cad. No:1TOKAT
6Doluca Bağcılık ve Şarapçılık A.Ş.Halkalı Cad. 218 Sefaköy 34620 HalkalıİSTANBUL
7Erdoğan Nak. Şarapçılık ve Sirke İmalat, Paz. San. ve Tic. Ltd.ŞtiYeni Mahalle Ongan Cad. BekilliDENİZLİ
8Game Gıda San. ve Tic. Ltd.ŞtiUlu Cami Mah. Yalı Cad. No:33 Mürefte – ŞarköyTEKİRDAĞ
9Kalecik Şarap San. ve Tic. A.Ş.Emenağaç Mah. Alantaran Mevkii İstasyon Kümesi No:17 KalecikANKARA
10Kavaklıdere Şarapları A.Ş.Çankırı Yolu 6. km 06750 AkyurtANKARA
11Kutman Şarapları – Ahmet Adnan KutmanYeni Mahalle Yalı Cad. Bila no Mürefte – ŞarköyTEKİRDAĞ
12Küp Şarapçılık Fermantasyon Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd.ŞtiYeni Mah. Sağlık Cad. No:27-29-31 BekilliDENİZLİ
13Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Elazığ Şarap FabrikasıAkpınar Mah. Kolordu Cad. No:5ELAZIĞ
14Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Şarköy Şarap FabrikasıCamikebir Mah. Mürefte Yolu Üzeri ŞarköyTEKİRDAĞ
15Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ İçki Fabrikası100. Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No:90TEKİRDAĞ
16Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Ürgüp Şarap FabrikasıSivritaş Mah. Mehmet Akif Cad. No:15 ÜrgüpNEVŞEHİR
17Pamukkale Şarapçılık San. ve Tic. A.Ş.Tilkilik Mah. Şehitlik Sok. No:30 20460 GüneyDENİZLİ
18S.S. Meyve ve Mamülleri Tarım Satış Kooperatifleri Birliği “Taskobirlik”Nar Yolu 69 P.K. 4NEVŞEHİR
19Sevilen Şarap Sanayi A.Ş.Akçay Cad. No:239 35410 GaziemirİZMİR
20Silis Gıda Kozm. ve Det. San. ve Tic. – A. Cahit KutmanMerkez Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:8 Bolluca Beldesi – GaziosmanpaşaİSTANBUL
21Sobe Gıda, İçecek Dağ. ve Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd.ŞtiKemalpaşa Yolu Ortaköy Mevkii No:22 35860 TorbalıİZMİR
22Şarköy Çiftlik Market – Gökhan KüçükTavşanpınarı Mevkii Gaytan Yolu ŞarköyTEKİRDAĞ
23Talay Şarapçılık A.Ş.Cumhuriyet Mah. Lale Sok. No:5 BozcaadaÇANAKKALE
24Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği MüdürlüğüAtatürk Orman Çiftliği Çiftlik Cad. GaziANKARA
25Turasan Şarapçılık – Hasan TurasanYunak Mah. Tevfik Fikret Cad. No:6/A ÜrgüpNEVŞEHİR
26Yazgan Şarapçılık San. ve Tic. A.Ş.93 Sok. No:7 35060 PınarbaşıİZMİR
27Yunatçılar Şarapçılık San. ve Tic. Ltd.ŞtiCumhuriyet Mah. Emniyet Sok. No:24 BozcaadaÇANAKKALE
28Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. – Adana ŞubesiCeyhan Yolu Üzeri 5.km YüreğirADANA
29Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. – Ankara ŞubesiFatih Mah. Turgut Özal Bulvarı No:48 KazanANKARA
30Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. – İstanbul ŞubesiEski Londra Asfaltı No:22 Haznedar – BahçelievlerİSTANBUL
31Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. – İzmir ŞubesiKemalpaşa Cad. No:51 Işıkkent – BornovaİZMİR
32Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. – Lüleburgaz ŞubesiE-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı LüleburgazKIRKLARELİ
33İstanbul Gıda Tur. San. ve Tic. A.Ş.Gebze Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı 1200. Sok. Bila No GebzeKOCAELİ
34Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Yozgat Bira FabrikasıSivas Cad. No:1YOZGAT
35Park Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.ŞOrganize Sanayi Bölgesi 7. Sok. No:21 ÇerkezköyTEKİRDAĞ
36Süral Otelcilik ve Turizm İşl. A.Ş.Antalya – Manavgat Karayolu 42.km Çakış Köyü Yol Kavşağı ManavgatANTALYA
37Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş.Kemalpaşa Yolu Üzeri No:52 35070 IşıkkentİZMİR
38Burgaz Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş. – Rakı Üretim TesisiE-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı Evrensekiz-LüleburgazKIRKLARELİ
39Burgaz Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş. – Votka Üretim TesisiE-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı Evrensekiz-LüleburgazKIRKLARELİ
40Burgaz Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş. – Cin Üretim TesisiE-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı Evrensekiz-LüleburgazKIRKLARELİ
41Burgaz Alkollü İçkiler San. Tic. A.Ş. – Likör Üretim TesisiE-5 Karayolu Üzeri Evrensekiz Kavşağı Evrensekiz-LüleburgazKIRKLARELİ
42Elda İçecek ve Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş.İTOB Organize San. Böl. Tekeli MenderesİZMİR
43Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Ankara İçki FabrikasıAtatürk Orman ÇiftliğiANKARA
44Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Bilecik İçki Fabrikasıİstasyon Mah. Söğüt Yolu ÜzeriBİLECİK
45Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale Kanyak FabrikasıBarbaros Mah. Atatürk Cad. No:364ÇANAKKALE
46Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır İçki FabrikasıEski Mardin Yolu Üzeri Çarıklı Köyü MevkiiDİYARBAKIR
47Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul İçki Fabrikasıİskele Cad. Erguvanlı Yalı Sok. No:19 PaşabahçeİSTANBUL
48Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. İzmir İçki FabrikasıMürselpaşa Bulvarı No:176 halkapınarİZMİR
49Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Nevşehir İçki FabrikasıKarayazı Mevkii Avanos Yolu ÜzeriNEVŞEHİR
50Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ İçki Fabrikası100. Yıl Mah. Atatürk Bulvarı No:90TEKİRDAĞ
51Tariş Tat Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş.Alaşehir-Salihli Karayolu 20.Km AlaşehirMANİSA

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s