24 Ağustos 1995 PERŞEMBE Sayı : 22384

YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2)

Bu Tebliğin amacı 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Kararnamenin Eki Yabancı Sermaye Çerçeve Kararına göre verilecek müsaadelerle ilgili müracaat ve uygulama esaslarını belirlemektir.

Faaliyet Konusu

Madde 1 – Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlığı (HM) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik belgelerinde yazılı olan ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde belirtilen konularla sınırlı olmak kaydıyla, her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sınai, ticari, zirai ve sair konularda faaliyette bulunabilirler.

Bankalar ile ana faaliyet konuları para ve sermaye piyasaları ile sigortacılık olan mali kurumların kuruluş ve faaliyet izinlerine ve özel düzenleme konusu yapılan her nevi işlemlerine ilişkin konularda ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Bu hususlar ile ilgili başvurular Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile birlikte özel mevzuatlarında gösterilen mercilere yapılır.

Yatırımlar ve Ticari Faaliyetler

Madde 2 – Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye’de yatırım yapmak ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanununa göre anonim veya limited şirket kurmak ve şube açmak için, aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait:

a) Faaliyet Belgesi,

b) Son yıl Faaliyet Raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva eden)

2. Dışarıda yerleşik kişilere ait:

a) Pasaport örneği,

b) Ticari ve sınai özgeçmişi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve bunları tevsik edici belgeler.

Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye’deki bir noterce tasdik edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz.

3. Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye’de faaliyette bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu.

4. Ek 1‘deki örneğe göre hazırlanmış müracaat formu.

5. Kurulacak şirketin anasözleşme taslağı.

6. Yatırım için ithali düşünülen makina, teçhizat ve demirbaşların proforma faturaları, prospektüs ve katalogları ile bunların FOB (menşe ülke döviz), (FOB)($), CIF(TL) ve gümrük vergi ve resimlerinin belirtildiği üç nüsha global liste.

7. Yatırım için teşvik araçlarından istifade edilmek isteniyorsa, Teşvik Mevzuatında öngörülen belgeler.

8. İzin alma işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek vekâletname (Noterden veya yukarıda belirtildiği şekilde tasdik edilmiş)

9. Eklenmesinde yarar görülen diğer bilgi ve belgeler.

İştirakler

Madde 3 – Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye’de mevcut şirketlere ortak olmak veya hisse almak için aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. (14’üncü maddede düzenlenen istisnalar hariç)

1. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait;

a) Faaliyet Belgesi,

b) Son yıl Faaliyet Raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva eden)

2. Dışarıda yerleşik kişilere ait:

a) Pasaport örneği,

b) Ticari ve sınai özgeçmişi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve bunları tevsik edici belgeler.

Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktır. Pasaport örneğinin Türkiye’deki bir noterce tasdik edilmiş olması halinde başkaca tasdik aranmaz.

3. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye’de faaliyette bulunmak istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu.

4. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşun ortak olacağı veya hissesini alacağı mevcut şirkete ait:

a) İlgili vergi dairesinden tasdikli son 5 yıla ait bilanço ve kâr/zarar tabloları (yılın

ikinci yarısında müracaat edilmesi halinde o yılın 6’ncı ay sonu itibariyle tanzim edilmiş şirketçe tasdikli bilanço ve kâr/zarar tabloları da eklenecek),

b) Ana Sözleşmesinin son şeklinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Müracaat tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü,

d) Sınai tesisler için, geçerli kapasite raporu ile varsa yatırım teşvik belgesi,

e) Ek 1‘deki örneğe göre hazırlanmış müracaat formu,

5. Hisse devir işlemlerinin üçüncü kişiler eliyle yapılması halinde ortaklarca verilen noterden onaylı veya yukarıdaki şekilde tasdik edilmiş vekâletname.

Yabancı ortaklardan, yerli ortaklara ya da Türkiye’de yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak hisse devirleri izne tabi olup, hisse satış bedelinin tespit edilmesinde taraflar arasında belirlenen değer esastır. Ancak HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde değerlendirme yapabilir veya başka kuruluşlara yaptırabilir. Yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilen değer üzerinden satışa izin verilebilir.

Yabancı ortaklar arasında ya da yabancı ortaklardan yurtdışında yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapılacak hisse devirleri izne tabi değildir. Ancak değişiklik hakkında değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

Yapılacak müracaata noterden onaylı pay defterinin bir sureti ile yeni yabancı ortakla ilgili yukarıda belirtilen diğer belgeler eklenir. Yerli ortaklar arasındaki hisse devirleri de izne tabi değildir.

İrtibat Bürosu Faaliyetleri

Madde 4 – Dışarıda yerleşik kuruluşlar Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1. İrtibat bürosunun tüm masraflarının yurt dışından getirileceğinin beyan edildiği taahhüt mektubu.

2. Dışarıda yerleşik kuruluşlara ait;

a) Faaliyet Belgesi (bu Tebliğin 2’inci maddesinde belirtilen şekilde tasdik edilmiş),

b) Son yıl Faaliyet Raporu (son yıl bilançosu ve faaliyet alanını ihtiva eden).

3. Türkiye’deki irtibat bürosunun yapacağı işler, çalıştırılacak personel sayısı, bir yıl içinde yapılacak masraflar hakkında ayrıntılı bilgi.

4. İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak kişiye verilecek yetki belgesi.

Dışarıda yerleşik kuruluşların Türkiye’de açacakları irtibat bürosunun tüm masrafları yurt dışından getirilecek dövizlerle karşılanır. İrtibat büroları hiçbir ticari faaliyet yapamaz ve verilen izin konusu dışında faaliyette bulunamazlar. Ayrıca bu bürolar, kapanış ve tasfiye haricinde, kâr ve benzeri transfer talebinde bulunamazlar.

Dolaylı İştirakler

Madde 5 – Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı sermayeli kuruluşlar Türkiye’de mevcut ve kurulacak diğer şirketlere gerekli izni almak kaydıyla iştirak edebilirler. İzin için, iştirak edilecek şirkete ait son yıl bilanço ve kâr/zarar tabloları, anasözleşmenin son şeklinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, varsa kapasite raporu ve teşvik belgesi sureti ile HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. İştirak edilen şirketlerin sermaye paylarında değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. (14’üncü maddede düzenlenen istisnalar hariç)

Sermaye Artışı

Madde 6 – Mevcut yabancı sermayeli kuruluşlar sermayelerini arttırmak istemeleri halinde:

a)- Yabancı ortak katılım payı oranının değişmediği durumda, HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün iznini almaksızın doğrudan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederler.

Mezkur kuruluşlar sermaye artışının gerçekleşmesini müteakip 1 ay içinde, sermaye artışının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederek sermayelerini tescil ettirirler.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verdiği izni müteakip Hazine Müsteşarlığına bilgi verir.

b)- Sermaye artışı ile birlikte yabancı ortak katılım payı oranlarında değişiklik söz konusu ise, yabancı sermayeli kuruluşlar izin için aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1- Son sermaye artışının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

2- Artırılacak sermayenin karşılanacağı kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi,

3- Kuruluşun yönetim kurulu kararı,

4- Gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdürlükçe istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Yabancı sermayeli şirketlerin sermaye artışında, artan sermaye Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen miktarlarda ve sürelerde ödenir.

Mevcut yabancı sermayeli kuruluşların, ileri bir tarihte yapacakları sermaye artışı için, yabancı ortaklardan sermaye avansı kabul etmeleri serbesttir. Yabancı ortak tarafından yurt dışından gönderilen sermaye avansı, izne tabi olmaksızın, şirket adına açılmış ya da açılacak döviz tevdiat hesabında tutulabilir ve şirket tarafından kullanılabilir. İleride bu paraların sermayeye kalbedilmesinde, döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru uygulanır.

Sermaye avanslarının, döviz hesabına alacak kaydedildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde sermaye olarak tescil edilmesi zorunludur. Sermaye artışından vazgeçilmesi ya da başka bir nedenle yabancı ortağa iade edilen veya bir yıllık süre içerisinde sermaye olarak tescil ettirilmeyen avanslar, döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildiği tarihten geçerli olmak üzere, yurt dışından sağlanan kredi olarak addolunur ve ilgili mevzuatın genel hükümleri çerçevesinde işlem görür.

Lisans Know-How, Teknik Yardım, Yönetim ve Franchise Anlaşmaları

Madde 7 – Kamu ve özel sektör kuruluşları, dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how, teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmalarının tescili için aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

Anlaşma Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Kaldırılması Sözleşmesi Hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktır.

1. Taraflarca imzalı 3 nüsha anlaşma metni ve noterden onaylı tercümesi,

2. Anlaşma konusu mal ve hizmetlerin üretileceği tesislerin varlığını tevsik edici belgelerle mamulün patenti tescilli ise tevsik edici belge.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlarla yapacakları lisans, know-how, teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmaları HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce tescil edilmesi halinde yürürlüğe girer.

Bu anlaşmaların uygulanmasından doğan ödemelerin transferi HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce tescil edilen anlaşma şartları çerçevesinde bankalarca yapılır.

Kar, Temettü ve Sermaye Payının Yurtdışına Transferi

Madde 8 – Yabancı sermayeli kuruluşların yabancı ortaklarının hisselerine tekabül eden kar ve temettüden, yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde, gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan net miktar, ilgililerin aşağıda belirtilen ilgili dönemine ait belgelerden 3’er nüsha bankalara ibraz etmeleri halinde, yurt dışına transfer edilir. Bankalar, transfer işlemini müteakip, bu belgeler ile transfer edilen meblağla ilgili döviz satış bordrosunun birer nüshasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderirler.

1. İlgili vergi dairesince onaylı vergi beyannamesi, bilanço ve kar/zarar hesabı,

2. Vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişleri,

3. Kar dağıtım tablosu.

Ancak, bir önceki hesap döneminin sona ermesini müteakip, şubeler ile Türk Ticaret Kanunu gereği yıllık olağan genel kurul veya ortaklar kurulu toplantısını yaparak kar dağıtım kararı alan anonim ve limited şirketler, yukarıda belirtilen belgelerden, vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişlerini ilgili bankaya bilahare ibraz etmek üzere diğerlerinin ibrazı suretiyle kar transferi yapabilirler.

Madde 9 – Yabancı sermayeli kuruluşların yabancı ortak sermaye paylarının kısmen veya tamamen yurt içinde yerleşik kişi ve kuruluşlara satışı halinde satış bedelinin, kuruluşun tasfiyesi halinde tasfiye bedellerinin, HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün satış veya tasfiyeye ilişkin izninin alınması kaydıyla transferi ilgili bankalarca yapılır.

Yabancı Ortak Sermaye Payının Ödenmesi

Madde 10 – Şirket kuruluşu, ortaklığa katılma ve şube açma durumlarında, yurt dışında yerleşik her bir kişi veya kuruluşun asgari 50.000.-ABD Doları tutarında yabancı sermaye getirmesi gerekmektedir. Yabancı ortak sayısı birden fazla olması halinde getirilmesi gereken asgari toplam yabancı sermaye, 50.000 ABD Dolarının yabancı ortak sayısıyla çarpımıyla ifade olunur. Bu asgari toplam yabancı sermaye içinde yabancı ortakların iştirak oranları serbestçe belirlenir.

Ayrıca şirket sermayesi ve ortak paylarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanununda belirtilen asgari sermaye ve hisse tutarlarına da uyulması zorunludur. Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar, HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü izni çerçevesinde sermaye paylarını aşağıdaki şekillerde öderler:

a) Ayni Sermaye

Ayni sermaye olarak Türkiye’ye ithal edilecek malzemelerin ekspertizi HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek eksperler tarafından yapılır. Ekspertiz konusu malların Türk Lirası değerlerinin tesbitinde, ithal malzemelerle ilgili gümrük giriş beyannamesinde belirtilen fiili ithal tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca uygulanan cari döviz alış kuru esas alınır. Bu şekilde hesaplanacak değeri aşmamak kaydıyla yatırımcı taraflar arasında mutabık kalınacak değerin tescili de mümkündür. Yapılacak ekspertizle ilgili olarak eksperlerin yol ve ikamet masrafları ile Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce tesbit edilecek ekspertiz ücreti malzemeyi ithal eden kuruluş tarafından karşılanır.

Fiili ithalatı ve tescili yapılan ayni sermayenin şirket sermayesine kalbedilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına yapılan müracaata, HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün tescil yazısı eklenir.

b) Nakdi Sermaye

Nakit olarak ödenecek yabancı sermayenin yurt dışından bankalar aracılığıyla döviz olarak transfer edilmesi veya efektif olarak getirilmesi halinde yurda girişte gümrüklere deklare edilmiş olması esastır. Bu şekilde yurda getirilen dövizler bankalarca döviz alım belgesi tanzimi suretiyle satın alınır ve dövizin geliş nedeni bölümüne yabancı sermaye şerhi konur.

Talep edilmesi halinde, getirilen yabancı sermaye Türk Lirasına çevrilmeden bankalarda, kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya sermayesini artıran şirket adına açılacak döviz tevdiat hesabında tutulabilir ve yabancı ortak sermaye payına mahsuben lehdarına ödenir.

Döviz tevdiat hesabında tutulan yabancı sermaye için ilgili bankaca, yabancı sermayeli kuruluş ile yabancı ortağın adı, dövizin transfer edildiği ülke, dövizin cinsi, miktarı, ABD Doları karşılığı ve döviz tevdiat hesabının açıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca uygulanan döviz alış kurundan TL karşılığının belirtildiği bir dekont düzenlenir.

Bu dekontun aslı veya onaylı örneği adına döviz tevdiat hesabı açılan şirket tarafından, düzenleme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Döviz tevdiat hesabıyla ilgili dekont aslı veya onaylı örneği veya getirilen yabancı sermayenin Türk Lirasına çevrilmesi halinde döviz alım belgesi aslı veya onaylı örneği, dövizler efektif olarak getirilmiş ise deklarasyon belgesinin aslı veya onaylı örneği, Sanayi ve

Ticaret Bakanlığına yapılan müracaat sırasında Bakanlığa ve sermaye tescili ve izin belgesinin vize ettirilmesi sırasında HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne sunulur.

Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete veya hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir.

c) Diğer Sermaye

Yukarıda belirtilen ayni ve nakdi sermaye haricinde, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Kararnamenin 5 inci maddesinde belirtilen transfer edilebilir kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, know-how teknik yardım, yönetim ve franchise anlaşmaları karşılığında ödenecek meblağlar, dış kredi anapara ve faiz ödemeleri ile yabancı ortağın mevcut ve alacaklarının yabancı ortak sermaye payı olarak şirket sermayesine kalbedilmesi halinde, sözkonusu meblağlar fiili giriş olarak hesaba alınırlar ve kaydedilirler.

Sermaye Tescili ve İzin Belgesi Vizesi

Madde 11 – Yabancı sermayenin tescili ve izin belgesinin vizesi için kuruluşlar aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler:

1- İzin Belgesinin aslı,

2- Şirket kuruluşunun veya sermaye artışının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

3- Getirilen dövizler Türk Lirasına çevrilmiş ise Döviz Alım Belgesinin aslı veya noterden veya bankaca onaylı sureti, döviz tevdiat hesabında tutulmuş ise bankaca düzenlenen belgenin aslı veya noterden veya bankaca onaylı bir sureti,

4- Hisse devri durumunda Ortaklar Pay Defterinin ilgili sayfalarının noterden onaylı suretleri.

Yabancı Personel Çalıştırma

Madde 12 – Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarınca istihdam edilecek yabancı uyruklu idari ve teknik personele, personelin yeterli teknik ve idari bilgiyi haiz olması halinde çalışma müsaadesi verilir.

Kuruluş halindeki şubelerin yabancı uyruklu umum vekiline de, şubenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde kuruluş işlemlerini yürütebilmesini teminen çalışma müsaadesi verilir.

Yabancı personel çalıştırmak isteyen kuruluşlar aşağıdaki belgelerle HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler.

1– EK-2‘deki örneğe göre doldurulmuş Yabancı Personel Bildirim Formu.

2- Yabancı personelin;

– Noterden tasdikli pasaport sureti,

– Yabancı ortak temsilcisi ise bunu tevsik eden belge,

– T.C. uyruklu kişilerle evli olanların Evlenme Cüzdanı sureti,

– Diploma sureti,

– Diğer bilgi ve belgeler.

3- Yabancı personel istihdam edecek kuruluşla ilgili olarak;

– Özel öğretim kurumlarının, Milli Eğitim bakanlığından alınmış kurum ruhsatının sureti,

– Turizm kuruluşlarının istihdam edecekleri idari personel için, varsa Turizm Bakanlığından alınmış işletme veya yatırım belgesinin sureti,

– Kamu kuruluşlarınca uluslararası ihaleye açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,

– Son yıla ait vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tabloları, kuruluşların varsa ihracatı teşvik belgesi ve yatırım teşvik belgesi.

Dış Krediler

Madde 13 – Yabancı sermayeli kuruluşlar gerek yatırımları gerek faaliyetleri için kullanacakları dış kredileri HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün izni olmaksızın serbestçe temin edebilirler. Kambiyo Mevzuatı uyarınca temin ettikleri dış krediler için Müsteşarlığın ilgili birimlerine başvurarak kaydettirirler.

İzin Alınmasını Gerektirmeyen İşlemler

Madde 14 – Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşların (yurt dışındaki yatırım ortaklıkları ve fonları dahil) menkul kıymetler borsalarında işlem gören hisse senetleri ve ortaklığı temsil eden diğer menkul kıymetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla satın almaları ve satmaları serbest olup, Müsteşarlıktan ayrıca izin alınmasına gerek yoktur. Ancak, Türkiye’deki bir şirketin % 10 ve daha fazla hissesine sahip olan yurt dışında yerleşik kişinin, hissedarı bulunduğu şirketin yönetim veya genel kurullarına katılmak istemesi halinde, iştirakın Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirilmesi şarttır.

Menkul kıymetler borsalarında işlem görmeyen hisse senedi ve ortaklığı temsil eden diğer menkul kıymetlerin, yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlarca satın alınması, bu Tebliğin 3’üncü maddesi hükümlerine tabidir. Ancak, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile münhasıran portföy yatırımı yapmak amacıyla kurulan benzeri şirketlerce, hisse senetleri ve ortaklığı temsil eden diğer menkul kıymetlerin iki yıldan daha fazla süre için elde tutulmak üzere satın alınması, alım tarihinden itibaren bir ay içerisinde HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulması kaydıyla, izin yükümlülüğü dışındadır.

Bilgi Verme

Madde 15 – Bu Tebliğ hükümlerine göre izin verilen veya daha önceki mevzuat kapsamında izin almış olan yabancı sermayeli kuruluşlar, HM Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü talep etmesi halinde şirket faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar.

Mevcut Yabancı Sermayeli Kuruluşların Durumu

Madde 16 – 4/3/1992 tarihli ve 92/2789 sayılı Karara göre faaliyette bulunan kuruluşlar

7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Karar ve bu Tebliğ hükümlerine tabiidirler.

Kaldırılan Hükümler

Madde 17 – 25/5/1986 tarihli ve 19117 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında 1 no’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı yürütür.

EK-1

ŞİRKET KURULUŞU, İŞTİRAK VE ŞUBE AÇILMASI İÇİN MÜRACAAT FORMU

1- YABANCI ORTAĞA AİT BİLGİLER

1.1. Adı veya ünvanı :

1.2. Ülkesi :

1.3. Adresi :

1.4. Telefon numarası :

1.5. Faks numarası :

1.6. Ülkesindeki faaliyet konusu :

1.7. Haklarında bilgi temin edilebilecek banka v.b. kuruluşların ad, adres, telefon ve faks numaraları:

YERLİ ORTAĞA AİT BİLGİLER

2.1. Adı veya ünvanı :

2.2. Adresi :

2.3. Telefon numarası :

2.4. Faks numarası :

2.5. Faaliyet konuları :

Not : Yukarıdaki bilgiler herbir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır.

KURULACAK VEYA İŞTİRAK EDİLECEK ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

3.1. Statüsü :

Anonim şirket —– Limited Şirket —– Şube açılması —–

3.2. Kuruluş şekli:

Yeni kuruluş —– Mevcut şirkete iştirak —-

3.3. Kuruluş yeri (merkezi ) :

3.4. Mevcut şirkete iştirak ediliyorsa şirketin ;

Ünvanı :

Adresi, telefon ve faks numaraları :

3.5. Kurulacak şirketin/şubenin veya iştirak edilecek şirketin sermaye yapısı Hisse Tutarı Ortak adı Ülkesi Oranı (%) (Milyon TL) :

a) Yabancı ortaklar

b) Yerli ortaklar

TOPLAM

Not: Yabancı ortak mevcut bir şirkete iştirak ediyorsa iştirak öncesi ve iştirak sonrasını göstermek üzere iki ayrı tablo hazırlanacaktır.

3.6. Faaliyet konusu (detaylı açıklayınız):

3.7. Yabancı sermayenin geliş şekli :

Nakdi sermaye —— Ayni sermaye ——- Diğer —– (Açıklayınız)

3.8. İstihdam edilecek personel sayısı:

Yerli —– Yabancı ——–

3.9. Müracaatın teknik ve hukuki sorumlusunun ;

Adı :

Adresi :

Telefon numarası :

Faks numarası : (Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktır)

YATIRIMIN TOPLAMI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI

Yıllara

Genel Toplama Göre Dağılım

Yatırım İç Dış İç Dış 19—- İç Dış 19—–

Harcamaları (TL) —————-

Para Para ——————

Toplam Para Para ———————-

Toplam Para Para Toplam ————————-

1- Etüt-proje gideri

2- Arazi bedeli

3- Bina-inşaat işleri

a) Ana fabrika binası

b) Yardımcı işletme

c) Sosyal binalar

4- Makine ve techizat

a) Yerli

b) İthal (FOB TL)

5- Gümrük vergi ve resimleri

6- Yardımcı işletmeler makine ve donatımı

a) Su

b) Elektrik

c) Yakıt

d) Diğer (Buhar vb.)

7- Diğer yatırım harcamaları

a) Dış navlun, sigorta

b) İç navlun, sigorta

c) Montaj

d) Taşıt araçları

e) İşletmeye alma gider

f) Genel giderler

g) Beklenmeyen giderler

h) Yatırım dönemi faizleri

SABİT YATIRIM TOPLAMI

8- İşletme Sermayesi

TOPLAM YATIRIM TUTARI

(Fiziki yatırım yapılması halinde doldurulacaktır)

YATIRIM FİNANSMANI

Yıllar

Kaynaklar 19.. 19.. 19.. Toplam

1- Özkaynaklar

a) Sermaye

b) Şirket Fonları (Mevcut Şirketlerde)

2- Yabancı kaynaklar

a) Orta ve Uzun vadeli krediler

– İç kredi

– Dış kredi

b) Kısa Vadeli Krediler

3- Gümrük Muafiyeti

TOPLAM FİNANSMAN

NOT : Teşvik tedbirlerinden istifade edilecekse, Teşvik Mevzuatında öngörülen fizibilite raporu hazırlanacaktır.

EK-2

YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU

(4 nüsha doldurulacaktır) Fotoğraf

A. İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER :

1. Adı/Ünvanı :

2. Türkiye’deki Merkez Adresi :

3. Yabancı Sermayeli Olup Olmadığı :

Evet ! _ ! Hayır ! _ !

4. Yabancı Personelin Çalışacağı Adres :

5. Fiili İştigal Konusu :

6. Kuruluş Tarihi :

7. Kayıtlı Sermayesi (TL):

8. Ödenmiş Sermayesi (TL):

9. Son Yıl Cirosu (TL):

10. Son Yıl İhracatı ($) :

11. Kuruluşda Halen Çalışan Toplam Türk Personel Sayısı :

12. Halen Çalışan Yabancı Personelin :

Adı ——————–

Uyruğu —————–

Görevi ——————-

B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER :

1. YABANCI PERSONELİN

– Pasaport No :

– Adı ve Soyadı :

– Baba Adı :

– Ana Adı :

– Doğum Yeri ve Tarihi :

– Uyruğu : __ __

– Cinsiyeti : Bayan ! __ ! Erkek ! __ !

– Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__!

– Evli ise eşinin uyruğu :

2. İlGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE İZİN ALINMIŞSA ;

– Bu izni veren merci :

– İzin yazısı tarih ve No:

3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yazınız )

İşyerinin Adı —————–

Çalıştığı Süre —————–

Görevi Ayrılış nedeni ————– —————– —————-

4. TAHSİL DURUMU

– Son Mezun Olduğu Okulun Adı :

– Yeri :

– İhtisas Konusu :

5. İKAMETGAH ADRESİ

– Yurtiçi :

– Yurtdışı :

6. TÜRKİYE’DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE

– Bulunduğu Yerler :

– Tarihleri :

– Sebepleri :

7. TÜRKİYE’DE REFERANS OLARAK VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN AD, ADRES ve TEL NO:

8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ :

9. ÇALIŞACAĞI SÜRE:

10. ALACAĞI ÜCRET (Aylık Brüt):

C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMIN GEREKÇESİ :

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ : ……../……/19….

İŞVEREN (Kaşe ve İmza) Yabancı Personel (İsim ve İmza)

EKLENECEK BELGELER :

– Tebliğde belirtilen belgeler eklenir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s