19 Nisan 2014 CUMARTESİ            Resmî Gazete                            Sayı : 28977 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YEMLERDE İSTENMEYEN MADDELER HAKKINDA TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2014/11)AmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, hayvan yemlerinde istenmeyen maddelerle ilgili hususları belirlemektir. KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yem katkı maddeleri, yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı, tahıl, meyve, sebze, bitkisel ürünler ve hayvansal gıdalardaki pestisit kalıntıları, halk sağlığı ve hayvan sağlığı hakkındaki veteriner ürünleri ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla yemlerde istenmeyen maddelerle ilgili hususları kapsar. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmeliğe dayanılarak, b) Avrupa Birliği’nin 07/5/2002 tarihli ve 2002/32 sayılı Yemlerde İstenmeyen Maddeler Direktifine paralel olarak, hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Günlük rasyon: Belli tür, yaş ve verimdeki bir hayvanın tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu, %12 nem içeriği üzerinden hesaplanan günlük toplam yem miktarını, c) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları, ç) Hayvan yemi olarak kullanılan ürünler: Yem maddeleri, premiksler, yem katkı maddeleri ve hayvan yemi olarak kullanılan diğer ürünleri, d) Karma yem: Hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya tamamlayıcı yem şeklinde, yem katkı maddelerini içeren veya içermeyen, en az iki yem maddesinin karışımını, e) Müdahale eşik değeri: Yemlerde istenmeyen maddeler için müdahale edilmesi ya da kaynağı tespit edilerek, takip edilmesi gerekli olan Bakanlıkça belirlenen miktarları, f) Piyasaya arz: Yemlerin, bedelli veya bedelsiz piyasaya sunulmasını, g) Premiks: Hayvanlara doğrudan yedirilmeyen, yem katkı maddelerinin karışımı ya da bir veya birden fazla yem katkı maddesinin taşıyıcı olarak kullanılan bir yem maddesi veya suyla karışımını, ğ) Tamamlayıcı yem: Bileşimi itibariyle belirli maddeler bakımından zengin içeriğe sahip, başka bir yemle birlikte kullanıldığında günlük rasyon için yeterli olan karma yemi, h) Tam yem: Bileşimi bakımından günlük rasyon için yeterli olan yem karışımını, ı) Taşınma: Üretim hattının belirli bir bölümünde bir parti üretimin hemen ardından gelen partide bir önceki partiden geçen bir etken madde ya da ürünün düzeyini, i) Yem: Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş yem katkı maddeleri dâhil her türlü madde veya ürünü, j) Yem katkı maddesi: Yem katkı maddeleri için tanımlanan fonksiyonlardan bir veya birkaçına sahip, yeme veya suya katılan, yem maddesi ve premiksler dışındaki maddeler, mikroorganizmalar veya preparatları, k) Yemlerde istenmeyen maddeler: Patojenik etkenler dışında, yemlerde bulunan ve hayvan veya insan sağlığına veya çevreye yönelik potansiyel tehlike oluşturan veya hayvansal üretimi olumsuz yönde etkileyen maddeleri, l) Yem maddeleri: Hayvanların besin maddesi ihtiyaçlarını karşılayan, doğal, taze, korunmuş halde olan bitkisel veya hayvansal orijinli ürünler ve bunlardan endüstriyel işleme sonucu elde edilen ürünler ile hayvanların ağızdan beslenmesi amacıyla, premikslerde taşıyıcı olarak ya da karma yemlerin hazırlanmasında doğrudan ya da işlenerek kullanılan, yem katkı maddesi içeren ya da içermeyen organik veya inorganik maddeleri, ifade eder. Yem güvenilirliğiMADDE 5 – (1) Yem ancak, güvenilir ve ticari olarak uygun kalitede olması ve amacına uygun olarak kullanıldığında insan sağlığına, hayvan sağlığına ve çevreye tehlike oluşturmaması ve hayvansal üretimi olumsuz etkilememesi halinde piyasaya arz edilir. (2) Bu Tebliğin ek-1’inde belirtilen maksimum limitlerin üzerinde istenmeyen maddeleri içeren yemler, birinci fıkraya göre güvenilir olmayan yem olarak kabul edilir. İstenmeyen maddelerin limitleriMADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan istenmeyen maddelere yalnızca belirtilen şartlara uygun olan yemlerde müsaade edilir. (2) Yemlerde istenmeyen maddeler yüksek seviyede tespit edildiğinde veya maksimum seviye aşıldığı durumda, Bakanlık yemlerdeki istenmeyen maddelerin kaynağını belirlemek, azaltmak veya yok etmek amacıyla işletmeci ile işbirliğine giderek inceleme yapar. İncelemede geçmişteki bilgiler de göz önüne alınır. İstenmeyen maddeler yüksek seviyede tespit edildiğinde, inceleme amacıyla ek-2’de belirtilen müdahale eşik değerler dikkate alınır. (3) Bakanlık, bilimsel ve teknik gelişmeler doğrultusunda ek-1 ve ek-2’de düzenlemeler yapar. Uygulamadaki kısıtlamaMADDE 7 – (1) İstenmeyen maddeleri maksimum seviyeyi aşan miktarlarda içeren yemler, seyreltme amacıyla aynı veya farklı yemlerle karıştırılarak paçal yapılamaz. (2) Tamamlayıcı yemler, önerilen kullanım miktarları dikkate alındığında, özel hükümler bulunmadığı sürece istenmeyen maddeleri günlük rasyonda tam yemler için belirlenen düzeylerin üzerinde içeremez. Detoksifikasyon işlemiMADDE 8 – (1) Yem işletmecisi tarafından detoksifikasyon işlemi yapılması istendiğinde Bakanlık bununla ilgili uygulama prosedürünü inceler. Bu prosedürün uygulanabilir olup olmadığı konusunda karar verir. Bu prosedüre göre detoksifiye edilmiş ürünlerin ek-1’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Bu işlemin uygulanması Bakanlık kontrol görevlileri gözetiminde yapılır. İdari yaptırımMADDE 9 – (1) Bu Tebliğe göre uygun olan yemlerin Tebliğde yer almayan istenmeyen maddeleri içermesi halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem yapılır. Yürürlükten kaldırılan mevzuatMADDE 10 – (1) 5/2/2005 tarihli ve 25718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3) yürürlükten kaldırılmıştır. YürürlükMADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Tebliğin ekleri için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s