24 Temmuz 2010 CUMARTESİ       Resmî Gazete     Sayı : 27651

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/30)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren tohumculuk kuruluşlarının 2010 yılı yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 11/2/2010 tarihli ve 2010/117 sayılı Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,

ç) Çiftçi: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan yetkilendirilmiş tohumcu kuruluşlar detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren belgeyi,

f) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal 1 deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında hakedişleri gösteren belgeyi,

g) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan İcmal 2 deki bilgilere göre her il için ilçe detayında hakedişleri gösteren belgeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

ı) Sertifikalandırılan tohumluk: Yurt içinde üretilen elit, orijinal ve sertifikalı kademede sertifikalandırılan tohumluğu,

i) Tohumluk: Bitkisel üretimde kullanılan tohum ve yumruyu,

j) Tohumluk bayii: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği çerçevesinde tohumluk bayisi belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

l) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

m) Tohumluk yetiştiricisi: Sözleşmeli olarak tohum üreticileri adına yetiştiricilik yapan gerçek veya tüzel kişileri,

n) Tohumluk üreticisi: Tohumları yetiştiren ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak yetiştirten, işleyen ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,

o) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ö) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 4 –

(1) Tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve ÇKS’de kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Desteklenecek türler ve ödeme şekli

MADDE 5 –

(1) Yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve yurt içinde satışı gerçekleşen buğday, arpa, tritikale, çavdar, yulaf, çeltik, nohut, mercimek, kuru fasulye, patates, soya, susam, aspir, kanola (kolza), yer fıstığı, yonca, korunga ve fiğ tohumlukları için kilogram başına destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme miktarları

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin tohumluklarını yurt içinde üretip sertifikalandıran ve yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre üretim desteği ödenir.

Buğday0,10 TL/kg
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates0,08 TL/kg
Çeltik0,25 TL/kg
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ0,50 TL/kg
Soya0,35 TL/kg
Kanola (kolza)1,20 TL/kg
Susam0,60 TL/kg
Yonca1,50 TL/kg
Yer fıstığı0,80 TL/kg

Müracaat yeri ve şekli

MADDE 7–

(1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları ve bunlar adına üretim yapan tohum yetiştiricilerinin ÇKS’ye kayıtlı olmaları ve bilgilerini güncellemeleri esastır.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, üretimi gerçekleştireceği ildeki il müdürlüğüne, üretecekleri tohumlukların sertifikalandırılması için tohumluk beyannamesi verdikten sonra, ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne desteklemeden yararlanmak için başvuru yaparlar.

(3)Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu, birden fazla ilde tohumluk üretimi gerçekleştirecekse, ÇKS’ye kayıtlı olduğu ili/ilçeyi bir yazıyla tohumluk beyannamesi verdiği il müdürlüklerine bildirir. Tohumluk beyannamesi verilen il müdürlükleri o tohumculuk kuruluşuna ait üretim ve destek verilerini (ek-2ek-3), kuruluşun ÇKS kaydının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

(4) 2010 yılı üretimleri için başvurular, Tebliğin yayım tarihinde başlar 31 Aralık 2010 tarihi mesai saati bitiminde sona erer.

Müracaatta istenilecek belgeler

MADDE 8 –

(1) Başvuru sırasında, yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarından aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sertifikalı tohumluk üretim desteği müracaat formu (ek-1),

b) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilen arazinin de gösterildiği ÇKS belgesi,

c) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (ek-2),

ç) Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir),

d) Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (ilgili il müdürlüğü tarafından onaylanacak),

e) TÜGEM tarafından verilen yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge (belge tarihi destekleme için son müracaat tarihinden sonraki tarih olamaz),

f) Tohumluk satış faturası (faturalar 30 Haziran 2011 tarihinden sonraki tarihli olamaz).

Sertifikaların ÇKS’de eşleştirilmesi, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 9 –

(1) Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri ÇKS’ye tanıtılmak üzere Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girerler.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunca üretimi yapılan tohumluklara ait sertifikalar, destekleme için müracaat ettiği il/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS kaydı ile eşleştirilir. Sertifikanın sistemde yer aldığı teyit edildikten ve başvuruda alınan belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, destekleme müracaat dosyasındaki bilgilerle ÇKS’ye destekleme kaydı yapılır.

(3) Müracaatı alan il/ilçe müdürlüğü yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşunun desteklemeye konu ettiği sertifikalara ait tohumlukların üretildiği arazileri, çiftçi kayıt sisteminden kontrol edip doğruladıktan sonra, sertifikanın ön tarafına “Bu sertifikaya ait…….kg tohum, üretim desteğinden faydalanmıştır, ihraç edilemez” ibaresini koyarak onaylar.

(4) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu destekleme bilgilerini içeren İcmal-1’ler (ek-4) il/ilçe müdürlüklerince ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. Sertifikalandırılmış ve satışı tamamlanmış olan türlerin 2010 yılı üretimleri için İcmal 1’ler 31 Ocak 2011 tarihinde il müdürlüklerinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz. Ancak askıya çıkış tarihine kadar sertifikasyon işlemleri ve satış faturaları tamamlanmamış olanlar askıda yer almazlar. Bu kuruluşlar sertifikasyon işlemlerinin tamamlanmasından sonra sertifikaları ve faturaları 30 Haziran 2011 tarihi mesai bitimine kadar il/ilçe müdürlüğüne teslim ederler. İl/ilçe müdürlüğü ilgili kuruluş veya kuruluşlara ait sertifika bilgilerini işleyerek alınan İcmal 1’leri kuruluşa haber vermek kaydıyla uygun görülen bir tarihte askıya çıkarır. Diğer işlemler aynı şekilde devam eder.

(5) Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (ek-5) düzenlenip, onaylanır ve en geç 3 iş günü içinde İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(6) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (ek-6) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylandıktan sonra, ek-7 ve ek-8 ile birlikte TÜGEM’e gönderilir.

(7) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 10 –

(1) 2010 üretim sezonunda, aynı alana güzlük ve yazlık ekim yaparak sertifikalı tohumluk üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, her iki dönem üretim için de desteklemeden faydalandırılır.

(2) Aynı alanda tohum üreten yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile bunun adına sözleşmeli olarak tohum yetiştiren çiftçilerin beyan ettikleri sertifika bilgileri uyumlu olmalıdır.

(3) 2010 üretim sezonunda (2009 güzlük ve 2010 yazlık ekilişler) ÇKS’ye kayıtlı arazilerde üretilen tohumluklar destekleme kapsamındadır.

(4) Sertifika tarihi ile tohum satış faturası tarihi uyumlu olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 11 –

(1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman Bakanlığın 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır. Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemeler, başvurunun yapıldığı il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmalleri (ek-6) esas alınarak sertifikalı tohumluk üretim desteği ödemeleri ile ilgili talimat ve kaynağın bankaya gönderilmesinden sonra, banka aracılığıyla, ilgili şubelerde tohumculuk kuruluşları adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 12 –

(1) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları aşağıda belirtilen durumlarda sertifikalı tohumluk üretim desteğinden yararlanamazlar.

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

b) Kamu kurum ve kuruluşları,

c) İhraç amaçlı üretilen tohumluklar,

ç) ÇKS’ye kayıtlı olmayan arazilerde üretilen tohumluklar.

Denetim

MADDE 13 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 –

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 –

(1) 05/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/60 sayılı Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yetki

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s