8 Haziran 2003 PAZAR Sayı : 25132

2000/467 SAYILI HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARININ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (Tebliğ No : 2003/16 )

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi, genetik ıslahı daha etkili ve yaygın hale getirmek için suni tohumlama ile soy kütüğü kayıtları tutulması ve belgeli damızlık kullanımının teşvik edilmesi, hayvan varlığımız içerisinde genetik yönden ilerleme sağlayarak üstün verimli hayvanlar elde etmek ve suni tohumlama oranını yükseltmek için, suni tohumlama uygulamasının ve suni tohumlamadan doğan buzağıların desteklenmesi, damızlık soy kütüğü sisteminin geliştirilmesinin teşviki, ana arı kullanımının ve su ürünleri üretiminin artırılması, sanayinin talep ettiği kaliteli süt temininin desteklenmesi, hastalıklardan ari işletme ve bölge oluşturulması için hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi gibi hususlardan oluşan “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar” ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ 10/05/2000 Tarihli ve 24045 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, bu kararda değişiklik yapan 14/11/2001 Tarihli ve 24583 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2001/3170 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 02/05/2003 Tarihli ve 25096 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2003/5513 Sayılı, Bakanlar Kurulu Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı’nı,

c) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nü,

d) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

e) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü,

f) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

h) Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlükleri’ni,

i) Üreticiler: Kamu kuruluşları hariç, tüzel kişiliğe sahip desteklemeden faydalanacak tarımsal kalkınma kooperatifleri, sulama kooperatifleri ve bunların birlikleri ile şirketler ve gerçek kişileri,

j) Ön Soy Kütüğü: Anası ve babası belirli, ancak ebeveynlerinin verim kayıtları olmayan, mensup olduğu ırkın özelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulacak geçici kayıt sistemini,

k) Soy Kütüğü: Pedigri düzenlemeye esas olacak bilgilerin düzenli olarak toplandığı veri tabanını,

l) Damızlık Belgesi: Pedigri belgeleri bulunan damızlıklardan Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikteki kriterlere uygunluğu Bakanlıkça onaylanan belgeyi,

m) Saf Irk Sertifikası: Ana ve babası bilinen, ancak cetlerinin verim kayıtları bilinmeyen damızlık hayvanlara Bakanlıkça veya yetki verilen kuruluşça verilen belgeyi,

n) Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birliklerini,

o) Resmi Veteriner Hekim: Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun uygulanmasında görevlendirilen veteriner hekimi, ifade eder.

Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Madde 4- Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılık için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere gerekli nakdin Müsteşarlık tarafından aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Konuları ve Esasları

Yem Bitkilerine İlişkin Desteklemeler

Madde 5- Yem bitkileri üretiminin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Yem bitkileri desteklemelerinden çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri üretimine yönelik öz sermayeye dayalı üretim yapan üreticiler yararlandırılır.

b) Müracaat: Yem bitkileri üretimi yapacak üreticilerin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaatları halinde İl/İlçe Müdürlüklerince yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu nakliye, ilaç ve gübre bedelleri hariç, çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin % 35’i, ekiliş alanları ile uyumlu alet ve makine alım giderlerinin % 30’u, tek yıllık yem bitkilerinde ise uygun görülen işletme giderlerinin ve ekiliş alanları ile uyumlu alet ve makine alım giderlerinin % 20’si doğrudan üreticilere ödenir.

Dane üretimleri destekleme kapsamı dışındadır.

Çok yıllık yem bitkileri üretimlerinde 50 dekarın, tek yıllık yem bitkileri üretimlerinde 100 dekarın altındaki ekilişlerde destekleme uygulamalarından yararlanmak isteyen üreticilerin, İl/İlçe Müdürlüklerine (Ek-1 ve Ek-2)’ye göre form dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çok yıllık yem bitkileri üretimlerinde 50 dekar ve üzeri, tek yıllık yem bitkileri üretimlerinde 100 dekar ve üzeri ekilişlerde destekleme uygulamalarından yararlanmak isteyen üreticilerin, İl/İlçe Müdürlüklerine dilekçe ekinde yem bitkileri üretim projeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Şirketler, müracaatlarını şirket merkezinin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğüne yapacaklardır. İl müdürlüğü destekleme ödemesine esas iş ve işlemleri yürütmek üzere bu müracaatları, ekleri ile birlikte ekilişin yapıldığı İl Müdürlüğüne gönderir. Hak edişler ekilişlerin yapıldığı yerdeki İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek Banka şubesine gönderilir.

c) İstenecek Belgeler: Yem bitkileri desteklemelerinde ekiliş alanlarında istenecek belgeler şunlardır.

1) Başvuru dilekçesi,

2) T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanının İl/İlçe Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi ( Başvuru sırasında T.C. nüfus cüzdanının gösterilmesi zorunludur.)

3) Çiftçi Belgesinin örneği,

(Maliye Bakanlığının 02/12/2000 tarihli ve 24248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 237 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Ziraat Odası bulunan yerlerde bu odalar tarafından verilen, Ziraat Odası bulunmayan yerlerde ise İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen belge.)

4) Vergi Kimlik numarasını gösterir belge,

5) Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisine tapu hissedarlarının birinin kullanması durumunda tapu sureti ile birlikte,

– Diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı sözleşme veya muvafakatname,

– Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu sözleşme veya muvafakatnameye sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı taahhütname (Ek 3-a).

6) Vesayet altındaki kişiler için onaylı mahkeme kararı (Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Gerekli bilgiler vasi tarafından sağlanır ve kayıtlar vesayet altındaki kişi adına tutulur.),

7) Tarım arazisinin aidiyetini gösterir belge,

– Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti,

– Tarım arazisinin maliki ölmüş ancak tapuda mirasçıları adına intikal yaptırılmamış ise, intikal işlemlerinin yaptırılması ve intikali gösterir tapu belgesi (İntikal işlemlerinin yaptırılması gerekli olup, veraset ilamı kabul edilmez.),

– Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi ve kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, kadastro geçmemiş birimlerde ise keşif raporu (Bu belge, kiracılık, ortakçılık ve benzeri tarımsal üretimle iştigal eden çiftçilerden istenir. Kiralık arazilerde, 100 dekara kadar ekilişlerde muhtar ve iki aza, 100 dekar ve 100 dekardan büyük ekilişlerde ise noter tasdikli kira sözleşmesi aranır. Muhtar ve azalar tarafından onaylanan sözleşmeler köy defterine kaydedilecektir. Kira sözleşmeleri tek yıllık ekilişlerde en az 1, çok yıllık ekilişlerde en az 5 yıllık olacaktır.)

– Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise, bu arazinin zilyetlikle iktisabı mümkün olmadığından tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi (ecr-i misil kabul edilmeyecektir.),

– Tarım arazisinin tapusu padişahlık döneminden kalma ise, bu arazi 4071 sayılı kanun uyarınca Hazine adına tescil edilmiş olduğundan tarım arazisini işleyen şahsın bu yeri Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi,

– Tarım arazisinin mülkiyeti Vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti,

– Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir tapu sureti,

– Tapu sicilinde tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde kadastro sırasında maliki belirlenmemiş ise;

– Maliki gösterir kadastro/tapulama tutanağı,

– Maliki ölmüş ise kadastro/tapulama tutanağı ile mirasçılarını gösterir mahkeme kararı (asıl veya noterce onaylanmış),

– Kadastro/tapulama tutanağında tespit maliki belirlenmemiş veya malikhanesi boş bırakılmış araziler destekleme kapsamına alınmaz.

– Kadastro/tapulama tutanağında tespit maliki Maliye Hazinesi olarak yazılmış ve Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü ile kira sözleşmesi yapılmamış araziler destekleme kapsamına alınmaz.

Ayrıca bu madde uyarınca başvuruda bulunan kişi tarafından tarım arazisinin halen kullanıldığını gösterir İl/İlçe Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

– Kadastro geçmeyen tarım arazisinin sahibi ise, kadastro geçmemiş birimlerde(köy/mahalle) arazinin bulunduğu il/ilçedeki İl/İlçe Müdürlüklerince belirlenen teknik eleman ve muhtar tarafından müştereken hazırlanan ve çiftçinin söz konusu tarım arazisinde fiilen tarımsal faaliyette bulunduğunu gösterir, teknik eleman, muhtar ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu. (Eğer çiftçi arazinin bulunduğu il/ilçeden farklı bir merkeze başvurursa düzenlenen keşif raporunun bir örneği il/ilçe müdürlüğü tarafından çiftçinin başvurduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.) Bu durum, 4342 sayılı Mera Kanunu’na göre yapılacak tespit, tahdit ve tahsis işlemlerini engellemez.

d) Uygulama Esasları: Desteklenecek yem bitkileri ekilişleri, çok yıllık yem bitkilerinde en az 10 dekar, en çok 500 dekar; tek yıllık yem bitkilerinde en az 25 dekar, en çok 1000 dekar olacaktır.

Tek ve çok yıllık yem bitkilerinde ekiliş alanları ile uyumlu silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, ot çevirme tırmığı, françis merdane, rötovatör, taşıma römorku, yükleme aparatı, pulluk, yağmurlama sulama sistemleri, motopomp alım giderleri aşağıda şartlarda desteklenecektir.

En az 50 dekar ve üzerinde çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı; en az 200 dekar ve üzerinde çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde sayılanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşıma römorku; en az 300 dekar ve üzerinde çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde sayılanlara ilaveten balya makinesi alımı için destekleme yapılır.

En az 100 dekar ve üzerinde tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde çayır biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tırmığı; en az 400 dekar ve üzerinde tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde sayılanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşıma römorku; en az 600 dekar ve üzerinde tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde sayılanlara ilaveten balya makinesi alımı için destekleme yapılır.

Alet makine ve çok yıllık yem bitkileri ekilişlerinde sulama sistemleri ile ilgili desteklemeler, projelerin İl/İlçe Müdürlüklerinin değerlendirmesi sonucu İl Müdürünün onayı ile yapılır.

Satın alınan alet ve makineler yeni, kullanılmamış, seri numaraları kazınmayacak şekilde belirgin, TSE standartlarına uygun ve deney raporları mevcut olacaktır. Alımı yapılan alet ve makineleri beş yıl süre ile mücbir sebepler (Savaş, alet-makine sahibinin ölümü ve yangın, sel, deprem gibi tabi afetler) dışında elinden çıkaran üretici/üreticiler, şirket ve kuruluşlara ödenen destekleme miktarı 17 nci maddeye göre tahsil edilir. Buna ilişkin (Ek-3-b)’ye göre hazırlanan taahhütname ilgili üreticilerden talep edilecektir.

Yem bitkileri üretimi yapmak amacıyla 5 inci maddenin b ve d bendlerinde belirtilen limitlerin altında ekiliş yapan üreticiler, yem bitkileri ile alet ve makine desteğinden faydalanmak için bu limitler dahilinde kendi aralarında birleşerek muhtarlıkların önderliğinde, kooperatif ve birlikler ise kendi tüzel kişilikleri vasıtasıyla müracaat ederek yem bitkileri ile alet ve makine desteklemelerinden yararlanabilir.

Muhtarlıkların önderliğinde müracaat eden üreticiler kendi aralarında müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, alınan alet ve makineler desteklemelerden yararlananların malıdır.

Kooperatifler veya birlikler adına yapılan müracaatlarda desteklemelerden faydalanan ortaklar müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, alınan alet ve makineler kooperatiflerin veya birliklerin malıdır. Tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekilişleri için ayrı müracaat edilir ve değerlendirilir.

Bir üretim yılında aynı yere iki kere aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı yere münavebe uygulayarak bir üretim yılında arka arkaya iki tek yıllık farklı yem bitkisi ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır. Aynı yıl içerisinde tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde her iki ekiliş de desteklemelerden faydalandırılır.

Tütün ve şekerpancarı alanlarında alternatif ürün olarak yem bitkisi yetiştirmeyi hedefleyen projelere öncelik verilecektir.

Yem bitkileri ekilişlerinde mücbir sebepler (savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üretici/üreticilerin ölümü ve yangın, sel, deprem gibi tabi afetler) dışında haksız ödendiği tespit edilen ve taahhüt gereklerini yerine getirmeyen üreticilere ödenen destekleme miktarı 17 nci maddeye göre tahsil edilir. Buna ilişkin taahhütname (Ek-3-b)’ye göre ilgili üreticilerden talep edilecektir.

Destekleme ödemelerinin % 50 lik ilk dilimi, tek ve çok yıllık yem bitkilerinde İl/İlçe Müdürlüklerinin yem bitkileri ekilişlerini yerinde tespitinden sonra çıkışta; % 50 lik ikinci dilimi, tek yıllıklarda hasat öncesinde, çok yıllıklarda son hasat öncesi, yılı içerisinde hasat yapılamaması durumunda ertesi yıl ilk hasat öncesi, silajlık mısır ekilişlerinde ise % 50 lik ikinci dilim silaj yapımından sonra düzenlenecek yem bitkileri hak ediş belgesi (Ek 4)’e istinaden ödenir.

Desteklenen tek yıllık yem bitkileri ekilişleri için 1 yıl, çok yıllık yem bitkileri ve yapay mera ekilişleri için 5 yıl uygulanacağına dair taahhütname (Ek-3-b)’ye göre alınır ve bu süre içerisinde ekilişler İl/İlçe Müdürlüklerince izlenir.

e) Desteklenecek yem bitkileri: Yonca, korunga, fiğ, macar fiği, silajlık mısır, sorgum türleri, hayvan pancarı, yem şalgamı, tiritikale, tiritikale ile fiğ karışımı, tiritikale ile macar fiği karışımı yem bitkileri ekilişleri ve yapay mera tesisler destekleme uygulamalarından yararlandırılır. Bakanlık, Üniversite ve Araştırma Kuruluşlarının görüşü alınarak, desteklenecek yem bitkileri cinslerinde yapılacak değişiklikler Tebliğ ile belirlenir.

f) İşletme ve yatırım giderlerinin hesaplanmasında dikkat edilecek hususlar:

Yem bitkileri üretimleri ile ilgili desteklemeye esas maliyetler, KDV hariç, İl Müdürlüklerince her yıl yeniden belirlenir ve Valilikçe onaylanır.

Tohumluk gideri olarak, yalnızca sertifikalı ve kontrol edilmiş tohumluk gideri dikkate alınır ve tohum bedelleri TİGEM satış listesinde yer alan fiyatlar üzerinden değerlendirilir. TİGEM’in satış listesinde yer almayan tohum bedelleri için fatura bedeli değerlendirmeye alınır. Yem bitkileri üretiminde sertifikalı veya kontrol edilmiş tohumluk kullanılmadığında, işletme ve yatırım giderleri, tohumluk gideri hariç tutularak destekleme kapsamında değerlendirilir.

Alet ve makine giderlerinin hesaplanmasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin mevcudundaki satış bedelleri, yoksa fatura bedeli değerlendirmeye alınır.

Yem bitkileri üretimi yapılacak arazinin kira giderleri tüm maliyet hesaplamalarında yer alacaktır. Aynı yıl içerisinde birden fazla ürün alınan yerlerde aynı tarlaya bir veya birden fazla yapılacak ekilişlere ait yem bitkileri ekilişleri/üretim projelerinde, her ekilişin kira bedelleri, üretimi yapılacak yem bitkilerinin vejetasyon süresi dikkate alınarak maliyete dahil edilir. Yem bitkileri üretimi yapılacak arazinin yıllık kira bedelleri toplamı, Valilik onayı ile belirlenen yıllık kira bedelini geçemez.

g) 2004 yılından itibaren Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olmayan üreticiler yem bitkileri desteklemelerinden faydalanamazlar.

h) Medeni Kanunun 708 inci ve 999 uncu maddeleri, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunun 16/B maddesi ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri uyarınca, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde (köy/mahalle) tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar [Bu araziler, kadastro çalışmaları sırasında kamu yararına tahsis edilmiş bulunan kamu orta malı niteliği (mera, yaylak ve kışlak gibi) tespit edilen taşınmaz mallardır.], üzerinde ekiliş yapan üreticiler ile;

-Kamulaştırılan ,

-Konut veya arsa kooperatifinden kiralanan,

-Tarım arazisinin sahibi ölmüş ve mirasçıları bulunamayan,

-Özel mülkiyet statüsünde olup, doğal vasfı çayır olan, üzerinde herhangi bir tarımsal üretimde bulunulmayan doğal çayır olarak kullanılan araziler üzerinde ekiliş yapan üreticiler, yem bitkisi desteklemesinden yararlanamazlar.

ı) Yem bitkileri üretimi için gerekli arazi, bina gibi gayrimenkul alımları ve tesisleri, onarımları ile sondaj, kuyu açılması ve diğer inşaat işleri destekleme uygulamalarından yararlandırılmaz.

Gebe Düve Alımlarına İlişkin Desteklemeler

Madde 6- Belgeli gebe düvelerin teşviki aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Yurt içinde, çiftçi veya TİGEM’ nce yetiştirilen ve Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetki verilmiş kurumlarca damızlık belgesi veya sertifika verilmiş damızlık gebe düveleri gerek kredili ve gerekse peşin satın alanlara; Bakanlık veri tabanına kayıtlı ve damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip süt sığırları için her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek şartlar doğrultusunda ırk bazında belirlenecek hayvan fiyatının % 30’u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın % 15′ i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı Karar süresince toplam 100 bin başı geçmeyecektir.

b) Desteklemeden yararlanacak düve, damızlık belgesi ya da saf ırk sertifikasına sahip olacaktır. Düve asgari 15 ay azami 27 ay yaşta, aynı ırk boğa ile tohumlanmış ve saf ırk sertifikası veya damızlık belgesinde tohumlama kaydının belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde damızlık belgeli/sertifikalı olmak koşulu ile ilk yavrusuna en az 3 ay gebe düvelerden satın alanlar yararlandırılır.

c) Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortaklar mülkiyetinde yürüttüğü damızlık süt ve süt sığırcılığı projeleri hariç, kişi veya kuruluşlar en fazla 50 baş damızlık için desteklemeden yararlandırılır.

Gebe düve desteğinden yararlanmak isteyenler satın alma tarihinden itibaren 3 ay (90 gün) içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunacaklardır. Başvuruda dilekçe, satış belgesi ile damızlık belgesi veya saf ırk sertifikası istenecektir. Eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin ortak mülkiyetinde yürüttüğü damızlık süt ve süt sığırcılığı projeleri için de geçerli olan bu süreden sonra yapılan başvurulara destekleme ödenmeyecektir.

Anne, baba ve çocukları ile kardeşler arası gebe düve alımlarında destekleme yapılmayacaktır.

Gebe düve satın alıp başkalarına kiralama durumunda destekleme ödenmeyecektir.

d)Destekleme ödemeleri İl/İlçe Müdürlüğünce uygunluğu onaylanmış satış belgelerine (fatura, müstahsil makbuzu veya muhtar onaylı alım satım belgesi) istinaden ödenir.

e) Belgeli damızlık hayvan için ömrü boyunca bir defa destekleme ödemesi yapılır ve bu durum belgesine işlenir.

f) Gerek kredili ve gerekse peşin olarak almış oldukları damızlıkların teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde mücbir sebepler (Savaş, hayvan veya sahibinin ölümü, salgın hayvan hastalıkları ve yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi Veteriner Hekim’ce verilecek mecburi kesim raporlarındaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 17 nci maddeye göre tahsil edilir.

Suni Tohumlamalara İlişkin Desteklemeler

Madde 7- Suni tohumlama desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere, kalkınmada öncelikli iller ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve miktarları Bakanlıkça çıkarılacak genelge ile belirlenecek destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden Karar süresince desteklemeden yararlanacak suni tohumlanan inek sayısı en fazla 10.000.000 baş olacaktır.

b) Her yıl Ocak ayında Bakanlığın tespit edeceği suni tohumlama bedelinin; kalkınmada öncelikli illerde ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde % 50’si, diğer illerde ve işletmelerde ise % 25’i ödenir.

c) Suni tohumlama desteklemelerinden yararlanacak yetiştiriciler, suni tohumlama uygulamasını yapan Bakanlık/İl Müdürlüklerinden suni tohumlama izni almış gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar tarafından düzenlenen fatura veya suni tohumlama belgesi ile İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat eder. İl/İlçe Müdürlüğünün hazırlayacağı suni tohumlama destekleme hak ediş belgesi (Ek 5)’e istinaden ödenir.

d) Destekleme ödemeleri İl/İlçe Müdürlüklerince veya Bakanlıktan suni tohumlama izni almış gerçek kişi ve kuruluşlar tarafından suni tohumlanmış her inek için yılda bir kez ödenir.

e) Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliklerinin bulunduğu illerde üyelerinin desteklemeleri birlik aracılığı ile Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir.

Suni Tohumlama Ekiplerine İlişkin Desteklemeler

Madde 8- Yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu uyarınca Bakanlık veya İl Müdürlüklerinden suni tohumlama izni almış gerçek veya tüzel kişilerce yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teknisyen termosu, sıvı azot kabı, suni tohumlama sandığı, dekanjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzemelerinin tümünün veya herhangi birinin alınması halinde, bedellerinin her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlıkça belirlenecek değer üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde % 50’si, diğer illerde % 25’i destekleme olarak ödenir. Ekip sayısı Karar süresince toplam 2000 adeti geçemez.

b) Alımı yapılan alet ekipman yeni olacaktır. Destekleme başvurusu, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacaktır. Bu alet ve ekipmanların 5 yıl süre ile başka bir şahıs veya kuruluşa satışı mümkün olmayacaktır.

c) Desteklemeden yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıktan veya İl Müdürlüğünden aldığı suni tohumlama izin belgesi, asgari 5 yıl suni tohumlama faaliyeti yapacağına dair taahhütname ve destekleme kapsamındaki ekipmanlara ait fatura ile İl/İlçe Müdürlüğüne müracaat eder.

d) Yeni kuracakları suni tohumlama ekipleri için desteklemeden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerin ibraz ettiği fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın üzerinde ise Bakanlığın belirlediği bedel esas alınarak, eğer fatura bedeli Bakanlığın belirlediği fiyatın altında ise fatura bedeli esas alınarak destekleme miktarı belirlenir ve İl/İlçe Müdürlüğünün düzenleyeceği yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin desteklemesi hak ediş belgesi (Ek 6)’e istinaden ödenir.

e) Satın almış oldukları alet ve ekipmanları teslim tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde mücbir sebepler (Savaş, alet-ekipman sahibinin ölümü, salgın hayvan hastalıkları ve yangın, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dışında elinden çıkaran üreticilere ödenen destekleme miktarları 17 nci maddeye göre tahsil edilir.

Suni Tohumlama Sonucu Doğan Buzağılara İlişkin Destekleme

Madde 9- Suni tohumlama sonucu doğan buzağıların desteklemesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Soykütüğü veya önsoykütüğü sisteminde kayıtlı yetiştiricilerin, sistemlerde kayıtlı saf kültür ırkı veya melezi hayvanlarından aynı ırktan boğanın sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu 02.05.2003 tarihinden sonra doğan buzağılar ile yerli ırk ve melezi hayvanlarından 02.05.2003 tarihinden sonra doğan tüm buzağılar desteklemeden faydalanır.

b) Soykütüğü ve önsoy kütüğüne ilk kez giren yetiştiricinin sisteme girdikten sonra işletmesinde doğan buzağılarına destekleme yapılır.

c) Soykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 2003 yılı için 40.000.000 TL. destekleme ödemesi yapılır.

d) Önsoykütüğüne kayıtlı sığırlardan suni tohumlama sonucu doğan buzağılara, 2003 yılı için 20.000.000 TL. destekleme ödemesi yapılır.

e) Desteklemeden her buzağı bir kez faydalandırılır.

f) Destekleme ödemeleri ; soykütüğü ve önsoy kütüğü kayıtları dikkate alınarak her ay sistemlerin veri tabanını oluşturan bilgisayar programından alınacak listeler doğrultusunda Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin bulunduğu illerde birlikler, diğer illerde İl/İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanacak icmaller üzerinden ödenir.

g) Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin bulunduğu illerde soykütüğü veya önsoykütüğüne kayıtlı işletmelere ödenecek buzağı desteklemesi birlikler aracılığı ile Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir.

h) İl/ İlçe Müdürlükleri sistemden çıkan icmalleri onaylayarak (Ek-7)’ye göre bir üst yazı ile Banka şubesine gönderir.

Süte İlişkin Desteklemeler

Madde 10- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik Yapılmasına Dair 15/10/2001 tarihli ve 2001/3170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan süt üreticilerine yapılacak destekleme ödemesinin uygulama esasları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Çift cidarlı kazana, pastörizatör veya UHT sistemine sahip, süt ürünleri imal eden süt işleme tesislerine süt satan süt üreticilerine, beher litre süt için 20.000 TL. süt desteklemesi ödenir.

Aynı vasıftaki süt işleme tesislerine süt satan soy kütüğüne kayıtlı işletmelere (ön soy kütüğü sistemine dahil işletmeler hariç) ise beher litre süt için 40.000 TL. süt teşvik primi ödenir.

b) Bakanlıkça daha önce kod numarası verilmiş olan süt işleme tesislerinin kod numaraları geçerliliğini koruyacak olup kod numarası almak için yeni müracaat olması halinde söz konusu işletmeler İl Müdürlükleri Kontrol Şube Müdürlüğünden teknik ve/veya sağlık sınıfına mensup en az 2 eleman tarafından kontrol edilerek (Ek-8)’de yer alan süt işleme tesisi tespit formu (Ek-9)’a göre 4 nüsha olarak doldurularak iki nüshası müracaat dilekçesi ile birlikte İl Müdürünün onayından sonra Bakanlığa gönderilecektir.

İşletmenin başvuru dilekçesi tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde işletme kontrol edilerek süt işleme tesisi tespit formu doldurulacaktır. İşletmenin isim, adres, kapasite ve mülkiyet değişikliğinde de tesis tespit formları yeniden hazırlanacak ve yazıda işletmenin eski kod numarası mutlaka belirtilecektir.

c) İl Müdürlüğünün kontrolü neticesinde tanzim edilen süt işleme tesis tespit formuna göre uygun görülen tesislere Bakanlıkça kod numarası verilecektir. Verilen kod numarası İl Müdürlüklerine bildirilecektir.

d) Süt işleme tesislerine Bakanlıkça verilen kod numaraları İl müdürlükleri tarafından süt işleme tesislerine bildirilecek ve bu işletmelere sütünü teslim eden üreticilere destekleme ödemesi müstahsil makbuzu veya fatura karşılığında yapılacaktır. Belirtilen şartları haiz olmayan süt işletme tesislerine satılan sütler için destekleme yapılmayacaktır.

e) Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenecek müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda (süt işleme tesisinin adı, adresi, çiftçinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen süt miktarı (litre olarak), sütün litre fiyatı, tutarı, tesellüm tarihi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi) bulunacak olup, Bakanlıkça verilecek kod numarası da müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda yer alacaktır.

Müstahsil makbuzu/faturalarda süt miktarının haksız yere yapılacak destekleme ödemelerinin önlenebilmesi amacıyla süt miktarının kesinlikle “litre” olarak yer alması ve ödemelerin “litre” üzerinden yapılması zorunludur.

f) Müstahsil makbuzu ve/veya faturalar Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen esaslara göre 3’er nüsha olarak düzenlenecektir.

g) Fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri satım belgeleri İl/İlçe Müdürlükleri tarafından onaylanacaktır. Soy kütüğüne kayıtlı olan üreticilerle ilgili olarak il müdürlüğü proje istatistik şube müdürlüğü ile kontrol şube müdürlükleri işbirliği içerisinde hareket edeceklerdir.

Soy kütüğüne kayıtlı üreticiler ile kayıtlı olmayan üreticilere ait fatura/müstahsil makbuzları, hayvan sayısı ve süt miktarları dikkate alınarak onaylanacaktır. Onaylamada faturaların 2 nci kopyaları ile müstahsil makbuzlarının asılları esas alınacaktır. Bunların her ne suretle olursa olsun fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle onaylanmayacaktır.

Süt desteklemesinden yararlanan üreticiler için hazırlanan ” İşletme bazında süt destekleme ödemesi uygundur. İl Müdürlüğü/……………(İl adı)” ibareli siyah kaşe, listenin kontrolünden sonra makbuzların/faturaların/benzeri satım belgelerinin arka tarafına basılacaktır.

Üretici aynı zamanda soy kütüğüne kayıtlı ise “soy kütüğü bazında destekleme ödemesi uygundur. İl Müdürlüğü/……………….(İl adı) belirtilecektir.” ibareli kırmızı kaşe, listenin kontrolünden sonra makbuzların/faturaların ve benzeri satım belgelerinin arka tarafına basılacaktır.

Bütün makbuzlar, faturalar ve benzeri satım belgeleri için İl Müdürlüklerinde bir kayıt defteri tutulacaktır. Kayıt defterine işletmenin adı, adresi, onaylanan süt miktarı, tarih ve numaraları kaydedildikten sonra ilgili eleman tarafından kaşe, imza ve mühür işlemi tamamlanacaktır.

h) Ödemeye esas belgeler aylık dönemler itibariyle düzenlenir.

ı) Süt desteklemesi sadece çiğ süt üreten gerçek ve tüzel kişilere ödenir. Süt toplayan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez.

Süt üreten işletmeler aynı zamanda Bakanlıktan kod numarası almış süt işletmelerine sahip olabilir. Bu durumda ürettiği sütü tesisinde işliyor ise süt desteklemesinden istifade ederler.

i) Soy kütüğüne kayıtlı işletmelere yapılacak ödemelerde sistemin kontrolü amacıyla Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince her ayın 15’inde hazırlanacak listelere istinaden, son 3 ay içerisinde verisi gelen işletmelere örgütleri aracılığı ile Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir.

j) Süt destekleme kapsamına alınan işletmeler aldıkları sütü işlemek zorunda olup, çiğ süt olarak satamazlar.

k) Süt destekleme kapsamına alınan süt işleme tesisleri aldıkları süt miktarını İl/İlçe müdürlüklerine bildirmek zorunda olup, 3 ay içerisinde verisi gelmeyen işletmelerin kod numaraları iptal edilir.

l) Yetiştirici Birliği olmayan illerde soy kütüğüne kayıtlı işletmeler (kamu kurum ve kuruluşları hariç) ise kendi adlarına kesilen fatura karşılığı desteklemeden yararlanırlar.

m) Köy kalkınma, tarımsal kalkınma, tarım kredi kooperatifleri gibi kooperatifler, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği veya kamu önderliğinde faaliyet gösteren birliklerin ortakları veya üyelerinin süt desteklemeleri, bu kooperatif ve birliklerin talebi, yetkililerinin imza sirküleri ve üye veya ortaklarının bu kooperatif veya birliklere süt desteklemelerinin ödenmesine dair yetki verdiklerine ilişkin vekâletnameleri alınmak sureti ile ödenebilecektir.

n) Süt üreticileri kooperatifleri kamu önderliğinde faaliyet gösteren birlikler ve köy kalkınma kooperatiflerinin süt işleme tesislerine satmak için ortak içi veya ortak dışı üreticilerden satın aldıkları sütler için düzenleyecekleri müstahsil makbuzları mükerrer ödemelere meydan verilmemesi bakımından süt destekleme ödemesi kapsamına alınmayacaktır.

o) Süt üreticileri kooperatiflerine, kamu önderliğinde faaliyet gösteren birliklere ve köy kalkınma kooperatiflerine süt veren üye üreticilerden süt alarak süt işleme tesislerine teslim ettikleri sütler için, kooperatif/birliklerin düzenledikleri ve mahalli tarım teşkilatınca onaylanmasında fatura ve her bir ortağın teslim ettiği süt miktarını gösteren icmal cetvelleri ile üreticilerce verilen vekaletnameler esas alınır.

ö) Ayrıca, toplam fatura kesilmesi halinde soy kütüğüne kayıtlı işletmeler ile diğer işletmelerin icmalleri ayrı ayrı yapılır.

Haksız ödemenin yapılmasına neden olanlardan süt destekleme ödemeleri müteselsilen geri alınır.

p) Teknik şartları uygun olan ve kod numarası alan süt işletme tesisleri periyodik olarak denetlenerek durumlarının devam edip etmediği belirlenecektir.

1) Kontrol panelinin, seperatörün çalışır durumda olmasına dikkat edilecektir.

2) Elle çalıştırılan krema makineleri seperatör olarak kabul edilmeyecektir.

3) Pastörizatörle kapalı sistem bağlantısı olan plakalı seperatörler kabul edilecektir.

4) Kontrol panellerinin pastörizatörle bağlantısı olacaktır. Kontrol paneli üzerinde bulunan tüm göstergelerin çalışır durumda olmasına dikkat edilecektir. Kontrol paneli dışında kontrol mekanizmaları kabul edilmeyecektir.

5) Pastörizatör sistemi ve UHT sterilazatör sistemi çalışır durumda olacaktır.

6) Çift cidarlı kazanlar paslanmaz çelik, kapalı devre olacak ve kesinlikle alttan ısıtmalı olmayacaktır.

r) Süt işleme faaliyetini sona erdiren işletmeler ile il müdürlüklerince yapılan denetimlerde kapanmış olduğu tespit edilen işletmelerin dilekçe/tutanak tarihi geçerli olup, mutlak surette kod numarası ve iptal tarihi resmi yazı ekinde belirtilerek en kısa sürede Bakanlığımıza bildirilecektir.

Süt destekleme kapsamında olan işletmelerin aldıkları çiğ sütün alım fiyatı (LT/TL) ve aldıkları çiğ süt miktarı (LT) aylık olarak (takip eden ayın en geç 20’sine kadar) Bakanlığa bildirilecektir.

s) 01/01/2002 tarihinden önce Bakanlıkça süt teşvik primi kapsamına alınan işletmelerin kod numaraları teselsül ettirilecektir.

ş) Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının onayını ve süt işleme tesislerinin denetimini yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Ana Arı Alıp Kullanan Arıcılara İlişkin Desteklemeler

Madde 11- Ana arı alıp kullanan arıcılara yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Bakanlıkça üretim izni verilmiş işletmelerden o yıla ait üretim sezonu boyunca ana arı satın alarak kullanan üreticilere ana arı başına 2003 yılı için 4.000.000.TL doğrudan destekleme ödemesi yapılır. Desteklemeden yararlanacak arıcının Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi olması halinde bu destek ana arı başına 6.000.000.TL olarak ve Birlikler aracılığıyla Bankadan alındıktan sonra iki gün içinde üyelerine ödenir.

b) Ana arı destekleme ödemesinden yaralanmak isteyen üretici, İl/İlçe Müdürlüklerine ekinde ana arı satışını belgeleyen satıcı kişi yada kuruluşça düzenlenmiş fatura veya müstahsil makbuzu bulunan bir dilekçe ile başvuruda bulunur.

c) Talepte bulunan üreticilerin işletmeleri İl/İlçe Müdürlüğü elemanlarınca ziyaret edilerek “İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı”(Ek 10)’a göre düzenlenir.

d) İşletme tespit ve inceleme tutanağına istinaden İl/İlçe Müdürlüklerince “Ana Arı Teşviki Hakediş Belgesi” (Ek-11)’e göre düzenlenerek Banka şubesine intikal ettirilir. Banka şubesi, hakediş belgesine istinaden ilgili yetiştirici yada yetiştiricilere ödemeyi yapar.

e) Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi arıcılara yapılacak destekleme ödemeleri:

Birlik üyeleri adına düzenlenmiş olan “İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı” na istinaden hazırlanan “Ana Arı Teşvik Hakediş Belgesi” nin İl/İlçe Müdürlüklerince onaylanmasını müteakip Bankaca Birlik kanalıyla yapılır.

f) Bu tebliğin uygulanması ile ilgili fatura veya müstahsil makbuzunun onayını yapmaya ve Hakediş belgesi düzenlemeye İl/İlçe Müdürlüğü yetkilidir.

g) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan ana arı üreticilerine Bakanlıkça verilmiş “Ana Arı Yetiştirici Sertifikası” ve “Ana Arı Üretim İzni” belgeleri bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

h) Destekleme ödemesine konu olacak ana arı sayısı, o yıla ait üretim sezonunda koloni başına bir adedi, koloni varlığı ne olursa olsun işletme başına 300 adedi geçemez.

Su Ürünlerine İlişkin Desteklemeler

Madde 12- Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

Yararlanacak Yetiştiriciler ve Müracaat:

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip olan alabalık, çipura ve levrek yetiştirenler yararlanır.

Destekleme ile ilgili müracaatlar işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

İstenecek Belgeler:

a) Desteklemeye konu ürününü satacak yetiştiriciler için;

1)Müracaat dilekçesi

2) Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin aslı ve fotokopisi

3) Satış faturasının aslı ve fotokopisi

4)Tüzel kişi yetiştiricilerin görevlendirdikleri şahıslarla ilgili noter tasdikli yetki belgesi

b) Desteklemeye konu ürününü kendi işletmelerinde işleyecek yetiştiriciler için;

1) Ürününü hasat etmeden en az 3 (üç) tam gün önce, ürün Hasat Tespit Tutanağının (Ek-15)’e göre tutulmasını ve desteklemeden faydalanmayı talep eden müracaat dilekçesi

2) Su ürünleri yetiştiricilik belgesinin aslı ve fotokopisi

c) Uygulama Esasları

1)Tebliğin yayımlanmasından sonra hasadı yapılan su ürünleri ile ilgili müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır.

2) Su ürünleri desteklemeleri, taze, soğutulmuş, dondurulmuş olarak tüketilmek veya işlenmek amacıyla satışa sunulan, çipura, levrek ve alabalık türleri için uygulanacak olup; yetiştiricilerin kendi entegre tesislerinde işlenmek üzere hasat edecekleri kendi üretimleri olan ürünler de destekleme kapsamındadır.

3) Su ürünleri desteklemeleri 2003 yılı için, çipura ve levrek’te 153.000 TL/Kg; alabalık’ta ise, 90.000 TL/Kg’ dır.

4) Herhangi bir su ürünleri yetiştiricilik tesisinin desteklemeye konu olacak su ürünleri miktarı, bu tesisle ilgili su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan, proje veya tesis kapasitesi ibaresi karşısında yazılan miktarı aşmayacaktır.

5) Tebliğin yayımlanmasından sonra, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi düzenlenecek olan işletmelerin, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi onay tarihinden öncesine ait faturaları destekleme kapsamı dışındadır. Yetiştiricilik Belgesinin Bakanlıkça onay tarihi esas alınır.

6) Ürününü kendi tesislerinde işleyecek yetiştiriciler, söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için, ürününü hasat etmeden en az üç gün önce dilekçe ile müracaat ederek Hasat Tespit Tutanağının tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildirileceklerdir. Yetiştiricinin dilekçesinde bildirdiği hasat gününde, müracaat edilen kurumdan üç yetkili tarafından, işletmeye bizzat gidilerek Hasat Tespit Tutanağı iki nüsha olarak tanzim edilerek bir nüshası işletmede bırakılacaktır. Belgelerin aslı görüldükten sonra fotokopileri tasdik edilip alıkonularak her müracaat ile ilgili dosya oluşturulacaktır.

7) İl ve İlçe müdürlükleri, su ürünleri desteklemelerine ait müracaatlarla ilgili bilgileri kendi kayıtları ile mukayese ederek, desteklemeden faydalanacak su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere ait, desteklemeye konu üretim, miktar ve tutarlarına ilişkin Hakediş Formunu (Ek-16)’ya göre düzenleyerek, bu formlardaki bilgileri kapsayacak şekilde üç nüsha olarak (Ek-17)’ye göre hazırlanan icmallerin, bir nüshasını ilgili banka şubesine, bir nüshasını TÜGEM’ne gönderecekler, bir nüshasını da ilçe/il müdürlüklerinde muhafaza edeceklerdir.

8) Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, her aya ait faturaları ile ilgili müracaatlarını, en geç, müteakip ayın 10’una kadar ilgili il/ilçe müdürlüklerine yapmak zorundadırlar. Desteklemeye konu mahsulünü kendi işletmelerinde işleyecek yetiştiricilerin desteklemeden faydalanması için tanzim edilen Hasat Tespit Tutanakları ile ilgili miktarlar, İl/İlçe müdürlüklerince müteakip ayın icmallerine dahil edilir.

9) Her aya ait müracaatların icmali, takip eden ayın en geç 20’sine kadar hazırlanarak, ilgili banka şubesine teslim edilir. Yılın son ayı olan aralık ayındaki son müracaat tarihi ise, aralık ayının 20’si olup; bu aya ait icmal, aralık ayının 27 ‘sine kadar tanzim edilerek ilgili Banka şubesine teslim edilecektir. Bu aydaki müracaatlarda, ürününü kendi tesislerinde işleyecekler için hasat tespit tutanağı tarihi müracaat tarihi olarak kabul edilir.

Hastalıklardan Ari Süt Hayvancılığı İşletmelerine İlişkin Desteklemeler

Madde 13- Hastalıktan ari bölge oluşturma kapsamında ari işletmelerin desteklenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Süt hayvancılığı işletmelerinde sığırların Tüberküloz (Verem) ve Brucelloz (Malta Humması) hastalıklarından ari duruma getirilerek süt sanayine sağlıklı süt temin eden sertifikalı işletme ve bölge oluşturulması, gıda güvenliğinin sağlanması, hastalıklarla mücadelede etkinliğin artırılması ve böylece oluşturulacak hastalıktan ari bölge statüsü ile uluslararası kurallara uygun olarak süt ve süt ürünleri ihracat imkanının sağlanması esas alınacaktır.

b) Destekleme sadece Trakya bölgesindeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kurulu bulunan süt hayvancılığı işletmelerinde uygulanacaktır.

c) Desteklemeden yararlanacak işletmelerde en az 25 baş sığır bulunacaktır.

d) İşletmedeki sığırlar, Bakanlıkça uygulanan programa uygun şekilde küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına girilmiş olacaktır.

e) Kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulan bir deftere işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların İl/İlçe Müdürlüklerince periyodik kontrol edilerek, tasdik edilmesi sağlanacaktır.

f) Bakanlıkça uygulanan Şap aşılama programına göre kampanya dönemi içerisinde şap aşılaması düzenli olarak yaptırılmış olacaktır.

g) İşletmedeki aşılama dönemine gelmiş 4-8 aylık dişi danaların ve yıl içerisinde yeni doğanların tümünün Brucella S-19 genç aşısı ile aşılanmış olması aranacaktır.

h) 2001 yılından itibaren Brucelloz ve 2002 yılından itibaren tüberküloz hastalıklarının işletmede görülmemiş olması aranacaktır.

ı) Tüberküloz ve Brucelloz hastalıkları yönünden işletmedeki hayvanlara İl/İlçe Müdürlüklerince tarama yapılarak menfi bulunan hayvanların sertifikalandırılması, hastalıklı çıkan hayvanların etlerinin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında şarta tabi olarak değerlendirilmesi ve hayvan sahibine tazminat ödenmesi sağlanacaktır.

i) Sertifika süresi bir yıl olup, süre bitiminde hayvanlar tekrar teste tabi tutulacaktır.

j) İşletmede soğutma tankının bulunması ve sütün UHT sistemi ile çalışan fabrikalara satıldığının belgelenmesi aranacaktır.

k) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünitenin bulunması veya yoksa oluşturulması sağlanacaktır.

l) İşletmeye sonradan dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının İl/İlçe Müdürlüklerince tespiti ve kontrolü sağlanacaktır.

m) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu sure içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde destekleme işleminden yararlanılamaz.

n) Desteklemeden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin bir dilekçe (Ek-12) ile işletmelerin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüklerine müracaatları halinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu uygulama programı başlatılır.

Talepte bulunan üreticilerin işletmeleri İl/İlçe Müdürlüğü elamanlarınca ziyaret edilerek ” İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı” (Ek-13)’e göre düzenlenir.

o) Hastalıktan ari işletmelerde hayvan başına 2003 yılı için 20.000.000TL. ödeme yapılır.

p) İşletme sahiplerine ve projede görevli personele yönelik olarak Bakanlık Araştırma Enstitü Müdürlükleri uzmanlarınca eğitim çalışması yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Komisyon

Madde 14- Bu tebliğ’in uygulanması ile ilgili olarak Bankaya destekleme prim tutarının % 1’i oranında hizmet komisyonu ödenir.

Madde 15- Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlık Genelgeleri ve talimatları uygulanır.

Madde 16- Bu desteklemelerden kamu kuruluşları yararlanamazlar.

Madde 17- Haksız ödendiği tespit edilen veya iptal edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

Uygulama Esasları Tebliğinde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünü sağlamaya, 2000/467 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile, İl Müdürleri yetkilidir.

Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce onaylanarak ekilişi yapılan ve hak edişleri düzenlenerek Bankaya intikal ettirilen, yem bitkileri üretim projeleri için önceki hükümler uygulanır.

Geçici Madde 2- Bu Tebliğin yayımından itibaren 2000/467 Sayılı “Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” na ilişkin olarak yayınlanmış olan tüm Tebliğ ve talimatlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 18- Bu Tebliğ hükümleri 02/05/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s