14 Kasım 2009 CUMARTESİ           Resmî Gazete     Sayı : 27406

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2009 YILI ÜRÜNÜ HUBUBAT VE BAKLAGİL ÜRETİCİLERİNE DESTEKLEME PRİMİ ÖDENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/59)

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde 2009 yılı ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreterek satışını yapan üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ 11/11/2009 tarihli ve 27403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair 2009/15534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

c) ÇKS Belgesi: Üreticilerin 2009 yılı ÇKS veri tabanında kayıtlı olan veya ÇKS’ye kaydedilmek üzere çiftçilerden alınan Çiftçi Kayıt Formunun (C) bölümünde yer alan özlük, arazi ve ürün bilgilerini gösteren belgeyi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü,

e) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü,

f) Kararname: 11/11/2009 tarihli ve 27403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15534 sayılı

“Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödemesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nı,

g) Kooperatif: Tarım Kredi Kooperatifleri’ni,

ğ) Merkez Birliği: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ni,

h) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

ı) Üretici: 2009 yılında ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve bu arazilerinde prime esas ürünleri üreten gerçek ve tüzel (kamu tüzel kişileri hariç) kişileri,

i) Ürün Satış Belgesi: Vergi Usul Kanununda (VUK) belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ikinci sureti ya da onaylı fotokopisini, ifade eder.

Destekleme primi uygulama esasları, ödeme miktarları, müracaat yeri ve zamanı

MADDE 4 –

(1) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, yurt içinde 2009 yılında üretilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek üreticilerine, satış belgelerini ibraz şartıyla kilogram başına buğday için 5 kr, arpa için 4 kr, çavdar için 4 kr, yulaf için 4 kr, çeltik için 10 kr, kuru fasulye için 10 kr, nohut için 10 kr ve mercimek için 10 kr destekleme primi belirlenmiştir.

(2) 2009 yılı ürünü satış belgelerinin, Kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi olan 1/5/2009 ve sonraki tarihlerde düzenlenmiş olması gerekir. Üretici müracaatları, 30/4/2010 tarihine kadar kabul edilir.

(3) Müracaatlar, ürün satış belgesi ile birlikte kooperatiflere, kooperatif örgütünün bulunmadığı Bingöl, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde ekli listede (Ek:l) belirtilen 45 ilçe merkezinde İl/İlçe Müdürlüğüne yapılır.

(4) Müracaatın alındığı kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüğü tarafından, üreticiye ilişkin ÇKS belgesi Çiftçi Kayıt Sisteminden alınarak, üreticinin müracaat dosyasına eklenir.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 5 –

(1) Kararnamede yer aldığı üzere destekleme prim ödemelerine esas işlemlerin yürütülmesini ve denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

(2) İl/İlçe Müdürlüğü, verimde etkili tüm faktörler ile bilgileri değerlendirerek her ürün için ilçe bazında prime esas alınabilecek ortalama verimleri sulu/kuru olarak belirler ve belirlenen ortalama verimleri Kooperatiflere bildirir.

(3) Kooperatif veya kooperatif örgütünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sisteminden alınacak ÇKS belgesinde belirtilen ekim alanları ile İl/İlçe Müdürlüğünden alınan ortalama verim miktarları kıyaslanarak desteklemeden yararlanılacak miktar tespit edilir. Tespit edilen bu miktar satış belgesinde belirtilen miktar ile kontrol edilir. Satış belgesindeki miktarın, tespit edilen ürün miktarından fazla olması halinde, fazlalık olan miktar dikkate alınmaz.

(4) Kooperatif, ürün satış belgelerinde herhangi bir tereddüt hasıl olduğunda, belgenin menşeinden araştırılması için gerekli tedbirleri alır ve kontroller sırasında Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Başkanlıkları ile işbirliği yapar.

(5) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, TÜGEM ile Merkez Birliği arasında imzalanan protokol hükümlerine göre işlem yapılır.

Prim uygulaması dışında kalan haller

MADDE 6 –

(1) Prim uygulamalarından;

a) 2009 yılı ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olmayanlar,

b) 2009 yılı ÇKS’de kayıtlı olmayan arazilerinde prime esas ürünleri üretenler, yararlanamazlar.

Hukuki ve cezai sorumluluk

MADDE 7 –

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Destekleme primi ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s