6 Şubat 2009 CUMA                     Resmî Gazete                 Sayı : 27133

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden:

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK YETKİLENDİRMELER, SERTİFİKALANDIRMALAR, RAPORLAMALAR VE PROJELER KONUSUNDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NUMARASI: 2009/2

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanmasında ilgili gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılacak çalışmalarda, düzenlenecek belge ve dokümanlarda standardizasyonun sağlanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında enerji verimliliği ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Eğitim-etüt-proje sertifikası: Bina, sanayi, ısı-mekanik ve/veya elektrik kategorilerinde eğitim, enerji etüdü, danışmanlık, enerji yöneticiliği ve verimlilik artırıcı proje hazırlanması gibi hizmetleri yürütebilmeleri için Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi,

b) Enerji yöneticisi: Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişiyi,

c) Enerji yöneticisi sertifikası: Enerji yöneticisi hizmetlerinin verilebileceğini gösteren belgeyi,

ç) Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünü,

d) Genel Müdür: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürünü,

e) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

f) Kurul: Enerji verimliliği koordinasyon kurulunu,

g) Meslek odaları: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik Mühendisleri Odasını ve/veya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Makina Mühendisleri Odasını,

ğ) Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

h) VAP: Verimlilik artırıcı projeleri,

ı) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşmaları çerçevesinde üniversitelere ve meslek odalarına eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından; şirketlere ise enerji yöneticisi eğitimi, enerji etüdü, danışmanlık, enerji yönetimi ve VAP hazırlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen belgeyi,

i) Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendirme anlaşması çerçevesinde eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek odalarını ve üniversiteleri,

j) Yönetmelik: 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Yönetmeliği ifade eder.

Başvuru yazısı

MADDE 5 –

(1) Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler yetki belgesi için yapacakları başvurularında sunacakları, taahhütlerini de içeren başvuru yazısını, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlar.

Sertifikalar

MADDE 6 –

(1) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından düzenlenecek olan enerji yöneticisi sertifikaları ve eğitim-etüt-proje sertifikaları, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-2’deki örneklere uygun olarak düzenlenir.

(2) Enerji yöneticisi sertifikalarının ve eğitim-etüt-proje sertifikalarının standart baskısı Genel Müdürlük tarafından yaptırılır. Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler düzenledikleri eğitim programlarına katılan gerçek kişilere verecekleri sertifikaların standart baskılarını Genel Müdürlükten temin eder.

Yetki belgeleri

MADDE 7 –

(1) Yetkilendirilmiş kurumlara ve şirketlere yetki belgesi için yapacakları başvuruları sırasında sunacakları ve bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-3’deki tercih formuna göre yetki belgesi verilir. Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler en az bir tercih yapmak zorundadır. Yetkilendirilmiş kurumların ve şirketlerin tercih ettikleri alanlara bağlı olarak, tercih formunda belirtilen sayıda ve nitelikteki personele sahip olmaları gerekir. Tercih formunda belirtilen personelin; yetkilendirilmiş kurumlardan A sınıfı yetki belgesi almak isteyenler için eğitim-etüt-proje sertifikası, B sınıfı yetki belgesi isteyenler için enerji yöneticisi sertifikası sahibi olması gerekir. Şirketlerin enerji yöneticisi eğitimlerinde eğitici olarak görevlendireceği en az üç kişilik personelinin enerji yöneticisi sertifikası, etüt ve proje çalışmalarında görevlendireceği personelinin veya hizmet alacağı gerçek kişilerin ise eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi olması gerekir. Şirketlerin etüt ve proje çalışmalarında gerçek kişilerden hizmet alınması durumunda, şirket ile gerçek kişiler arasında imzalanan en az üç yıllık hizmet anlaşması başvuru belgeleri ile birlikte ayrıca verilir. Şirketin yetki süresi boyunca yapacağı etüt ve proje çalışmalarında hizmet verileceğine dair bu kişiler tarafından verilen taahhütname hizmet anlaşmasının eki olarak verilir.

(2) Genel Müdürlük tarafından Kurul onayı ile yetkilendirilmiş kurumlara, Genel Müdürlük tarafından veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından Genel Müdürlük onayı ile Şirketlere verilecek yetki belgeleri, bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-4’deki örneklere uygun olarak düzenlenir.

(3) Yetki belgelerinin standart baskısı Genel Müdürlük tarafından yaptırılır. Yetkilendirilmiş kurumlar şirketlere verecekleri yetki belgesinin standart baskısını Genel Müdürlükten temin eder.

Faaliyet raporları

MADDE 8 –

(1) Yetkilendirilmiş kurumlar tarafından her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe, Şirketler tarafından her yıl Ocak ayı sonuna kadar yetki belgesini aldıkları Genel Müdürlüğe veya yetkilendirilmiş kuruma sunulacak olan faaliyet raporları bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-5’deki örneğe uygun olarak hazırlanır.

Enerji etüdü raporları ve verimlilik artırıcı projeler

MADDE 9 –

(1) Kanun ve yönetmelik kapsamında şirketler, binalar veya endüstriyel işletmeler tarafından yapılacak ön etüt ve detaylı etüt safhalarından oluşan enerji etütlerine ilişkin raporlar bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-6’daki, verimlilik artırıcı projeler ise Ek-7’deki örneğe uygun olarak hazırlanır.

Yetki almak üzere belgelerin sunulması

MADDE 10 –

(1) Yetki belgesi almak üzere yapılan başvurular kapsamında sunulan tüm belgeler şirket yetkilisi tarafından paraflanır, paraflayanın isim kaşesi ile şirket mühürü her sayfaya basılır.

Yürürlük

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s