15 Ocak 2009 PERŞEMBE              Resmî Gazete                 Sayı : 27111

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BOMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, bombus arıcılığını ve kontrollü örtü altı üretiminin geliştirilmesi, hijyen kuralları içinde sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesi, insan ve hayvan sağlığının ve yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Tebliğ, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde Bombus Arısı kullanımına destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’na ve 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen ifadelerden;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

c) İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü’nü,

ç) İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü,

d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü,

e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlükleri’ni,

f) Karar: 4/11/2008 tarihli ve 2008/14353 sayılı Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları İle Toprak Analizi Yaptırılmasına ve Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararını,

g) Üreticiler: Kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Şirket: Desteklemeye esas konularda faaliyet gösteren Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bombus Arısı Desteklemesi Usul ve Esasları

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 –

(1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede Tarımsal Destekler için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Bombus Arısı desteklemesi

MADDE 5 –

(1) Bombus arısı alıp kullanan üreticilere yapılacak destekleme aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) 27/12/2003 tarih ve 25329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kontrollü Örtü altı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında işletme numarası almış üreticilere, üretim izni almış işletmelerden veya bu işletmelere ait bayilerden o yıla ait üretim sezonu boyunca Bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde Bombus arı kolonisi başına Bakanlar Kurulu Kararınca belirlenen miktarda doğrudan destekleme ödemesi yapılır.

b) Üreticiler, il/ilçe müdürlüklerine dilekçe (Ek-1) ve koloni satışını belgeleyen fatura ile başvuruda bulunur.

c) 2008 yılı içerisinde örtü altı tarımında bombus arısı kullanan ve bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde başvuruda bulunan üreticiler desteklemeden faydalandırılır.

ç) İl/İlçe müdürlüklerince gerekli inceleme yapıldıktan sonra Hak Ediş Belgesi (Ek-2) düzenlenerek Banka şubesine gönderilir.

d) Destekleme ödemesine konu olacak Bombus arı kolonisi sayısı, o yıla ait üretim sezonunda üreticinin 1 dekar serası için 2 adet koloniyi geçemez.

e) 1 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen faturalar için destekleme ödemesi yapılmaz.

f) Bombus arısı destekleme icmali (Ek-3) istatistiki bilgi amacı ile il müdürlükleri tarafından TÜGEM’e gönderilir.

g) Sahte belge düzenleyerek haksız destekleme ödemesine sebep olan Bombus arı kolonisi üreticisinin üretim, ithalat ve ihracat izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

ğ) Bombus arısı desteklemelerinde, aynı kişi ve/veya kuruluşa ait işletmeler arasında yapılacak alım ve satıma ilişkin işlemler destekleme kapsamı dışındadır.

Desteklemelerden yararlanamayacaklar

MADDE 6 –

(1) Bu desteklemelerden Kamu Kurum ve Kuruluşları yararlanamazlar.

Destek miktarları

MADDE 7 –

(1) Seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bambus arısı kullanan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hakediş belgeleri üzerinden koloni başına Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 8 –

(l) Bu Karar kapsamındaki ödemeler, bütçenin ilgili kaleminden kaynak aktarılmasını müteakiben T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ye hizmet komisyonu ödenir.

Denetim

MADDE 9 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirler Bakanlıkça alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 10 –

(1) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilir. Haksız yere yapılan ödemenin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar. Haksız desteklemeden faydalananlar, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(3) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.

Yürürlük

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s