5 Şubat 2013 SALI                        Resmî Gazete                             Sayı : 28550

TEBLİĞ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY TARIM ALANLARINDA ÇAY TARIMI YAPAN ÜRETİCİLERİN RUHSATLARININ YENİLENMESİ, RUHSATNAME ALMADAN ÇAY BAHÇESİ KURANLARA RUHSATNAME VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/3)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, çay tarım alanlarında çay tarımı yapan üreticilerin mevcut ruhsatlarının yenilenmesi ve önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlara da ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çay bahçesi ruhsatnamelerinin yenilenmesi, ruhsatsız çay bahçelerine de ruhsatname verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Çay bahçesi: Çay tarım alanları içinde kalan ve üzerinde çay bitkisi dikili olan araziyi,

c) Çay bahçesi sahibi: Çay bahçesinin mülkiyetine haiz olan gerçek ve tüzel kişileri,

ç) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

d) ÇAY-KUR Çay Fabrikası: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Çay Fabrikası Müdürlüğünü,

e) İşletici: Çay bahçesi sahibinin izni ile çay bahçesini fiili olarak kullanan gerçek ve tüzel kişileri,

f) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,

g) Ruhsatname: Çay tarımı yapacak olanlar adına düzenlenen belgeyi,

ğ) Üretici: Ruhsatnamesi olan ve çay tarımı yapan kişileri,

ifade eder.

Başvuru zamanı, şekli ve istenilen belgeler

MADDE 5 – (1) Çay tarım alanlarında önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranların ruhsatname alabilmesi için;

a) 27/4/2013 tarihinden önce çay bahçesinin bulunduğu köy veya mahallenin ilişkili olduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikasına dilekçe ile başvuru yapmaları zorunludur.

b) Çay tarım alanlarında önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlardan arazisi tapulu olanlar EK-1’deki, tapusuz olanlar ise EK-2’teki dilekçe örnekleri ile başvururlar.

(2) Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan ve ruhsatnamesi olan üreticilerin ruhsatnamelerinin yenilenmesi için;

a) 27/4/2015 tarihinden önce ruhsatnamesinin bulunduğu veya ÇAY-KUR’un belirlediği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına başvuru yapmaları zorunludur.

b) Başvuruyu sadece ruhsatname sahibi olanlar yapabilir.

c) Çay bahçesi ruhsatnamesi; tapulu araziye ait ise EK-3’teki dilekçe örneği ile, tapusuz araziye ait ise, bu arazide kadastro çalışması tamamlanınca aynı dilekçe örneği ile başvuru yapılır.

ç) EK-3’teki dilekçe örneğinde; başvuran üreticinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, imzası ve kaç parselde çay bahçesi bulunduğu belirtilir. Her parselin tapu senedi fotokopileri dilekçeye eklenir. Tapu senetlerindeki il, ilçe, köy veya mahalle isimleri ile ada, pafta, parsel numaraları, ayrıca o parselde çay bahçesi olan diğer üreticilerin adı soyadı da belirtilir.

(3) Başvuru dilekçeleri; işlemlerin yürütüleceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasında kayıttan geçirildikten sonra köy veya mahalle bazında bir dosyada işlem görmek üzere bekletilir.

Mevcut ruhsatnamelerin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Tapulu arazilerdeki çay bahçelerine ait mevcut çay bahçesi ruhsatnameleri; köy ve mahalle bazında ele alınarak yenilenir. Ruhsatnamelerin bulunduğu ÇAY-KUR Çay Fabrikası her köy ve mahalledeki üreticilerin hangi tarihlerde ruhsatnamelerini yenileyeceğini önceden ilan eder.

(2) Ruhsatname yenileme işlemleri o yılın yaş çay alım kampanyası bitiminden ertesi yılın yaş çay alım kampanyası başlamadan önce yapılır.

(3) Her üretici kendisine ayrılan günlerde parseldeki müşterek çay bahçesi olan kişilerle birlikte veya tek tek ruhsatnamelerin yenileneceği ÇAY-KUR Çay Fabrikasına müracaat ederek işlemlerini yaptırırlar.

(4) Bakanlıkla yapılan protokol çerçevesinde uzaktan algılama yöntemi ile il, ilçe, köy ve mahallelerde parsel bazında belirlenen çay bahçesi niteliğindeki alanlar, o parselde çay bahçesi ruhsatnamesi bulunan üreticilerin ruhsatnamesindeki alanlar ile karşılaştırılır.

a) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alana eşit ise, ruhsatname sahiplerinin ruhsatnameleri eski alan üzerinden yenilenir.

b) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alanlardan fazla ise, eski ruhsatnamelerdeki ruhsatlı alanlara isabet eden oranlarda artırılarak tespit edilen çaylık kadar ruhsatnameler yenilenir.

c) Tespit edilen çay bahçesi alanı; ruhsatnamelerdeki toplam alanlardan az ise, eski ruhsatnamelerdeki ruhsatlı alanlara isabet eden oranlarda azaltılarak tespit edilen çaylık alan kadar ruhsatnameler yenilenir.

(5) Ruhsatnameler EK-4’teki örneğe göre düzenlenir.

(6) Tapusuz arazilerdeki çay bahçelerinin ruhsatnamelerinin yenilenme işlemleri bu arazilerde kadastro çalışmalarının tamamlanmasından sonra yapılır. Kadastro çalışmaları tamamlanınca mevcut ruhsatnameler tapulu arazilerde olduğu gibi yeniden ruhsatlandırılırlar.

(7) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerler ile bu kararın yürürlüğe girmesinden önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen yerler dışında ilgili mevzuata göre önceden kurulan çay bahçeleri için önceden verilmiş çay bahçesi ruhsatnamelerinin geçerliliği devam ettiğinden bu bahçelerin ruhsatnamelerinin yenilenme işlemi de aynı esaslar dahilinde yerine getirilir.

İlk defa ruhsatname verilmesi

MADDE 7 –(1) Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerler ile bu kararın yürürlüğe girmesinden önce 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yerler dışında, ilgili mevzuata göre çay tarım alanı olarak belirlenmiş yerlerde, önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kuranlar 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre başvururlar.

(2) Önceden ruhsatname almadan çay bahçesi kurup başvuruda bulunanlardan;

a) Tapulu arazilerde çay bahçesi kuranlara bir defaya mahsus uzaktan algılama yöntemi ile tespit edilmiş, çay bahçesi niteliğini taşıyan alan kadar ruhsatname düzenlenir. Ruhsatname mal sahibi adına veya işletici adına olabilir.

b) Tapusuz arazilerde çay bahçesi kuranlara, başvuru yaptığı ÇAY-KUR Çay Fabrikasınca çay bahçeleri ölçülerek ruhsatname düzenlenir.

c) Ölçüm işlemleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tamamlanır.

ç) Kadastro geçmeyen yerlerde uzaktan algılama yöntemi ile tespit edilen çay bahçeleri köy veya mahalle bazında değerlendirilir. Düzenlenen çay bahçesi ruhsatlarındaki toplam alan o köy veya mahalle için tespit edilen çay bahçesi niteliğini taşıyan alanlardan fazla olamaz.

d) Düzenlenen ruhsatnamelerdeki çaylık alanlar, bu alanlarda kadastro çalışması tamamlandıktan sonra tapulu arazilerdeki ruhsatlandırma işlemleri gibi yeniden ruhsatlandırılır.

Ruhsatnamelerin düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Ruhsatnameler iki suret olarak düzenlenir. Bir sureti üreticiye verilir, diğer sureti üretici dosyasına konulur.

Önceki ruhsatnamelerin iptali

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra; süresi içinde ruhsatnamelerini yenilemeyen üreticilerin ruhsatnameleri, geçici olarak iptal edilir. Geçici olarak iptal edilen üretici ruhsatnameleri gerekli işlemler tamamlanıp yenilenince iptal işlemi sona erer.

(2) Ruhsatnamesi geçici olarak iptal edilen üreticiler, çay tarımı yapamazlar ve kamu veya özel sektör işletmeleri bu üreticilerden yaş çay satın alamazlar.

Ruhsatnameleri yenilenmeyecek kişi ve araziler

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan kişiler,

b) Köy tüzel kişileri hariç olmak üzere ana sözleşmesindeki faaliyet konuları arasında tarımsal faaliyet olmayan tüzel kişiler,

adına yeniden ruhsatname düzenlenemez.

(2) Aşağıda belirtilen;

a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu yararına olan taşınmaz mallar ile kadastro geçmemiş birimlerde tarım arazisi vasfı olmayan ve yeni tarıma açıldığı tespit edilen alanlar üzerinde çay tarımı yapılan araziler,

b) Mülkiyeti kamulaştırılan araziler,

c) Konut veya arsa kooperatifinden kiralanan araziler,

ç) Tarım arazisi vasfında olmayan, üzerinde çay bitkisi bulunmayan araziler,

için yeniden ruhsatname düzenlenemez.

Denetim ve idari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işlemler, ÇAY-KUR tarafından denetlenir.

(2) Bu Tebliğde belirtilmeyen iş ve işlemler konusunda ÇAY-KUR gerekli düzenlemeleri yapar.

(3) 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen çay tarım alanlarında önceden ruhsatname alınmadan çay bahçesi kurulamaz. Ruhsatsız çay bahçesi kuranlar hakkında Çay Kanununun 2 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s