Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28513 (2. Mükerrer)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/6)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalat işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında, bunların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketlerinden veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan kimyasal madde ithalatçı kayıt belgesi

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatı için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere, öncelikle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi ve numarası alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için ithalatçı firma tarafından;

a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi (oda kaydı) (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

b) Vergi levhası (ilgili kurumlardan veya noterden onaylı),

c) İmza sirküleri (noter onaylı),

ç) Taahhütname (Ek-4),

d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni ‘Ozon Tabakasını İncelten Madde (OTİM) Takip Sistemi’nde yer alan Kayıt Talep Yazısı,

e) Üzerinde firmanın açık ismi ve “OTİM İthalatçı Kayıt Belgesi” ifadesi bulunan, İthalatçı Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,

ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilir.

(2) Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu bulunmayan ithalatçılardan sicil gazetesi ve vergi levhası istenmez.

(3) 2011 yılı içerisinde verilmiş olan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı ve Dağıtıcısı Kayıt Belgesi, 2013 yılı için geçerli değildir. 2011 yılında veya öncesinde bu belgeyi almış olan firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesi almak için birinci fıkra kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurur.

Kontrol belgesi

MADDE 6 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi (Ek-3) alınabilmesi için;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nüsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde tarih ve numarası, malın menşei, GTİP’i, kilogram cinsinden miktarı, toplam değeri, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercümesi (üzerinde proforma fatura tarih ve numarası, madde miktarı, bileşim oranları ve her bir bileşenin saflık değerinin açıkça yazılması ve yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

ç) Orijinal etiket (sticker şeklinde olup aslı üzerinde üretici firma ismi veya logosu, CAS numarası ve kimyasal maddenin açık ismi, Türkçe uyarılar bölümü, yetkili isim, ıslak imza ve firma kaşesi bulunması gerekir.),

d) Ek-1 sayılı listede yer alıp da, aynı zamanda kotaya tabi olan maddeler için Ekonomi Bakanlığından (İthalat Genel Müdürlüğü) alınacak İthalat Lisansı,

ile birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurulur.

Belgelerin süresi

MADDE 7 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgesi, düzenlendiği tarihten takvim yılı sonuna kadar geçerlidir; bu süre değiştirilemez.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 – (1) Kontrol Belgesi alan ithalatçılar;

a) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın ithalatının gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslının ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firmanın yetkililerince onaylanmış bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi içerisinde Belge kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde, ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası, gümrük beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti, Kontrol Belgesinin aslı ve kotaya tabi maddeler için verilmiş İthalat Lisansının ilgili firma yetkililerince onaylanmış bir suretini, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. Müteakip Kontrol Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde değerlendirmeye alınır.

İthalatı yasak kimyasallar

MADDE 9 – (1) Ek-2 sayılı listede yer alan kimyasalların ve ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatı yasaktır.

Gümrük işlemleri

MADDE 10 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, Kontrol Belgesi gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/6) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s