30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/23)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalatçı

MADDE 4 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla;

a)  metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler,

b) metal hurdaları parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre lisansı belgesine sahip sanayiciler,

ithal edebilirler.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen ithalatçıların, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazlarına) ve radyasyon güvenliği konusunda eğitim almış personele sahip olması gerekmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından, firma tesislerindeki radyasyon ölçüm sistemlerinde yapılan tespit sonucu görülecek eksiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

(3) Bu Tebliğe istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren 2 yıl geçerlidir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilerin listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sayfasında ilan edilir.

(4) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu metal hurda özelliği kazanması durumunda, mezkûr hurdaların serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir. 

Metal hurdalara ilişkin özel hususlar

MADDE 5 – (1) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları gerekmektedir.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların içerisinde top, havan, roket mermileri ile diğer patlayıcı askeri mühimmat bulunması halinde gerekli tedbirler ithalatçı tarafından alınır.

(3) Ek-1 sayılı listede yer alan metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan özel liman veya iskelelerden, radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapının oluşturulması ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygun görüşünün alınması kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

(4) Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Uygunluk Belgesi almış firmalara ait özel liman ve iskele işleticilerince, ayrıca üçüncü fıkra kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygun görüşünün alınmasına gerek yoktur.

(5) İthalatçı, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümlere uygun hareket etmek ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İthali yasak metal hurdalar

MADDE 6 – (1) Ek-2 sayılı listede yer alan metal hurdaların serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır. Ancak Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği, Ek-2’de yer alan metal hurdaların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınacak İzin Yazısı sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

Serbest bölgede oluşan metal hurdalar

MADDE 7 – (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1 ve Ek-2 sayılı listelerde yer alan metal hurdaların ithalatına, hurdalara ön işlem uygulanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı için serbest bölgede uygun tesis bulunmaması veya metal hurda üreticisi firma tarafından hurdaların bu tesislere verilmemesi durumunda, metal hurdayı üreten veya serbest bölgede metal hurdalara ön işlem uygulayan veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonu,

a) Metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya,

b) Metal hurdalara ön işlem uygulama amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre lisansı belgesi alan sanayi tesislerine veya,

c) Metal hurdalara işlem uyguladıktan sonra metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi veya çevre lisansı belgesi alan sanayi tesislerine verilmesi şartıyla Tehlikesiz Atık Toplama-Ayırma İzin Belgesine sahip metal hurda alımı yapan firmalara

verilmesi ve bunun Komisyona belgelendirilmesi koşulu ile izin verir. Serbest Bölgelerden metal hurda çıkışında Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

(2) Atık Komisyonunun kararı uyarınca serbest bölgeden çıkartılan metal hurdalara ilişkin bilgiler 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 – (1) İthalatçı, bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymak, doğru beyanda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktan sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin hükümlerine aykırı hareket eden ithalatçılara 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, dış ticaret ve gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Metal Hurda İthalatçı Belgesine sahip olmayan firmalarca ithalat yapıldığının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından veya başka bir şekilde sonradan tespiti durumunda, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) İthale konu metal hurdanın ithali yasak hurdalardan olduğunun gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu metal hurdalara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Denetim

MADDE 10 – (1) İthalatçıların, bu Tebliğ kapsamında yapacakları işlem ve faaliyetlerin bu Tebliğe ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdalara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/23) kapsamında alınan Metal Hurda İthalatçı Belgeleri süreleri dolana kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ek-1: İthali Kontrole Tabi Metal Hurdalar

GTİPMADDE İSMİ
7204.10.00.00.11Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş dökme demir döküntüve hurdaları
7204.10.00.00.19Diğer dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.11Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, sınıflandırılmışveya derecelendirilmiş paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.10.00.19Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içeren, diğerpaslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.11Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer paslanmaz çelikdöküntü ve hurdaları
7204.21.90.00.19Diğer paslanmaz çelik döküntü ve hurdaları
7204.29.00.00.11Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş diğer alaşımlı çelik döküntüve hurdaları
7204.29.00.00.19Diğer alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları
7204.30.00.00.00Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları
7204.41.10.00.00Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları (Yalnız torna döküntüleri ve freze döküntüleri)
7204.41.91.00.00Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen pakethalindeki çapaklar
7204.41.99.00.00Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen diğer çapaklar
7204.49.10.00.00Parçalanmış olan diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.30.00.00Paket halindeki diğer döküntü ve hurdalar
7204.49.90.00.11Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş diğer döküntüve hurdalar
7204.49.90.00.19Diğer döküntü ve hurdalar
7404.00.10.00.00Rafine edilmiş bakır döküntü ve hurdaları
7404.00.91.00.00Bakır-çinko esaslı alaşımların (pirinç) döküntü ve hurdaları
7404.00.99.00.00Diğer bakır alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7503.00.10.00.00Alaşımsız nikel döküntü ve hurdaları
7503.00.90.00.00Nikel alaşımlarının döküntü ve hurdaları
7602.00.19.00.00Diğer alüminyum döküntüleri (imalat ıskartaları dahil)
7602.00.90.00.00Alüminyum hurdaları
7902.00.00.00.00Çinko döküntü ve hurdaları
8002.00.00.00.00Kalay döküntü ve hurdaları

Ek-2: İthali Yasak Metal Hurdalar

GTİPMADDE İSMİ
7204.41.10.00.00Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri,kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları(Torna döküntüleri ve freze döküntüleri hariç)
7602.00.11.00.00Torna talaşı, freze talaşı, kıymıklar, öğütme artıkları, testere talaşı ve eğe talaşı; boyanmış, kaplanmış veya yapıştırılmış ince yaprak ve şeritlerin döküntüleri (mesnetleri hariç kalınlığı0,2 mm.yi geçmeyenler)
7802.00.00.00.00Kurşun döküntü ve hurdaları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s