8 Mayıs 2009 CUMA         Resmî Gazete     Sayı : 27222

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, KİMYEVİ GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/41)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot, kimyevi gübre ve toprak analizinin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2009/14851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesine istinaden, 2010 yılı içinde ödenecek olan 2009 yılı mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi İşlem Merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Çiftçi: ÇKS’ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Yönetmelikle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

f) İl/ilçe tahkim komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

g) İl/ilçe tespit komisyonu: Yönetmeliğe istinaden oluşturulan il/ilçe tespit komisyonunu,

ğ) MD: Mazot Desteğini,

h) MD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında mazot desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 3’de yer alan belgeyi,

ı) MD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında mazot desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 4’de yer alan belgeyi,

i) MD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında mazot desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 5’de yer alan belgeyi,

j) KGD: Kimyevi Gübre Desteğini,

k) KGD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında kimyevi gübre desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 6’da yer alan belgeyi,

l) KGD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında kimyevi gübre desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 7’de yer alan belgeyi,

m) KGD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında kimyevi gübre desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 8’de yer alan belgeyi,

n) TAD: Toprak Analizi Desteğini,

o) TAD İcmal 1: İlçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 9’da yer alan belgeyi,

ö) TAD İcmal 2: İlçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 10’da yer alan belgeyi,

p) TAD İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında toprak analizi desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek 11’de yer alan belgeyi,

r) Tarım arazisi: ÇKS’de kayıtlı olan arazileri,

s) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,

ş) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığını,

t) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

u) Yönetmelik: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 –

(1) Ödemeler, ÇKS’ye kayıtlı olan ve bu Tebliğde mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılır.

Ödemeye esas arazi büyüklüğü

MADDE 6 –

(1) Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Müracaat ettikleri toplam arazi miktarı 1 dekarın altında olan çiftçilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

Ödeme miktarı

MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere dekar başına mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL’dir. Dekar başına yapılacak mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemesi miktarı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Mazot ve kimyevi gübre destekleme ödemeleri ürün gruplarına göre farklı miktarda olmak üzere üç ana ürün grubuna göre alan bazlı olarak yapılır. Birinci ürün grubunda; süs bitkileri, özel çayır mera ve orman emvali alanlar, ikinci ürün grubunda; hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları, üçüncü ürün grubunda yağlı tohumlu bitkiler ile endüstri bitkiler yetiştirilen alanlar yer almaktadır.

(3) ÇKS’ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2009 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

(4) Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2009 tarihi ile son müracaat tarihi arasında toprak analizi yaptırması zorunludur. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır. Her analiz en fazla 50 dekarlık bir tarım arazisini temsil eder.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 8 –

(1) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS ’deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı MD, KGD ve TAD İcmal 1’lere göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

(2) 2009 Yılı mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planı, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklemesi başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir. Ödemelere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak ön denetim çalışmalarının ve kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemeleri ile ilgili talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 9 –

(1) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği uygulaması, TÜGEM, tahkim komisyonları, il/ilçe müdürlükleri ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

Başvuruların kabulü

MADDE 10 –

(1) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçiler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 4/12/2009 günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Kadastro görmemiş köylere ilişkin tahkim komisyonlarınca yapılan çalışma planına göre her köy için son müracaat tarihi, 4/12/2009 tarihinden önce olmak kaydıyla belirlenir ve bu tarih 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgili muhtara tebliğ edilir.

(2) İl müdürlükleri merkez ilçelerde, ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapar. İlçe müdürlükleri, köy/mahalle seviyesinde belli bir sıraya göre başvuruları değerlendirir. Çiftçiler, ÇKS’ de kayıtlı oldukları il/ilçe merkezlerine başvurur ve teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Başvuru yapan çiftçilerin bilgilerinde değişiklik olması halinde 4/12/2009 tarihine kadar ÇKS’ deki bilgilerini güncellemesi gereklidir.

Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi başvuruları

MADDE 11 –

(1) Çiftçiler, Ek 1’deki başvuru dilekçesi ile yararlanmak istedikleri destekleri işaretleyerek başvuruda bulunacaklardır. Ayrıca 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisi için kimyevi gübre destekleme ödemesi ile toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen çiftçiler Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarca onaylanmış Ek-2’deki Toprak Analizi Formu ile müracaatta bulanacaklardır. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi, ÇKS’ de kayıtlı olan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunduğu arazileri üzerinden dekar başına yapılacaktır.

İstenecek bilgi ve belgeler

MADDE 12 –

(1) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS’ deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

a) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) ÇKS’ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2),

c) Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2),

d) ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.

Askı işlemleri

MADDE 13 –

(1) İl/ilçe müdürlükleri tarafından mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödeme icmalleri oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin EK- 3EK-6 ve EK- 9’daki mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle on gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi ile ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmaz.

(2) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteklemesi İcmal 1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren on gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması hâlinde, ÇKS’den alınan Ek 4Ek 7 ve Ek 10’daki mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. İlçe müdürlüklerinden alınan mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’ler ve il müdürlüğünün onayladığı merkez ilçe mazot, kimyevi gübre ve toprak analiz desteği İcmal 2’si ile ÇKS’den alınan Ek 5Ek 8 ve Ek 11’deki mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ün uyumu kontrol edilir.

(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile ÇKS’de yapılacak güncellemeler mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine esas olmaz.

(4) Değerlendirme sonucunda mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 1’ler düzeltilemez ya da bilgi ve belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle İcmal 1’ler oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.

(5) İlçe müdürlüklerinden alınan İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e gönderilir.

(6) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 2’lerde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye esas mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği İcmal 3’ler TÜGEM’e gönderilir.

Tahkim komisyonlarının görevleri

MADDE 14 –

(1) Tahkim komisyonları, Yönetmelikte belirtilmiş olan görevlerine ilave olarak aşağıdaki görevleri yapar. Bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu; merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun görevlerini de yapar.

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan çiftçilerin mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Eğer, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin tamamı geri alınır. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade etmeleri halinde, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.

c) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin bilgilerin zamanında ÇKS’ye girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) Kadastro görmeyen köyler için son müracaat tarihini ve tespit komisyonlarının çalışma takvimini belirler. Kadastro görmeyen mahallerde tespit komisyonlarınca yapılan çalışmalar mülkiyetin tespitine esas çalışma değildir.

d) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen köylerin mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

e) Yapılan arazi tespitlerinin sağlıklı olmasını teminen kadastro programına alınan yerlerde, kadastro çalışmalarından da faydalanılması için gerekli tedbirleri alır.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği Kadastro Müdürlüğünce bildirilen köylerin mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği kapsamından çıkarılmasına karar alabilir.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 15 –

(1) Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği uygulamasına ilişkin yapılacak ön denetim ve denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği müracaatları başladıktan sonra uygun göreceği tarihte ön denetime başlar.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek müfettişler tarafından örnekleme yöntemiyle ön denetim yapılır. Ön denetim, denetimin başladığı tarihten sonra kırkbeş gün içerisinde tamamlanır. Ön denetimler sonrasında, denetimler sırasında gerçeğe aykırı beyan tespit edilip edilmediği, edilmiş ise kimlere ilişkin olduğu, bir yazı ile il/ilçe müdürlüklerine bildirilir. İl/ilçe müdürlükleri kendilerine bildirilen ön denetim başlama tarihini takip eden kırkbeş gün sonraya rastlayan güne kadar, ön denetim yapan müfettişlerce kendilerine aksine bir bildirim yapılmaması hâlinde, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesine engel bir durumun olmadığı anlaşılır. Ön denetim yapılan veya yapılmayan illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin sorumluluklar ortadan kalkmaz. Uygulamalar, ön denetimin yanı sıra mevzuatın öngördüğü her türlü denetime de tâbidir.

(4) Ön denetim, örnekleme yöntemiyle belirlenecek il, ilçe, köy veya mahallelerde, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden yapılır. Bu denetimler sırasında, çiftçilerin ÇKS’ deki kayıt ettirdikleri bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi hâlinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Müfettişler, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamadan Yararlanamayacaklar

Uygulama dışında kalacak çiftçiler

MADDE 16 –

(1) Aşağıdaki çiftçiler mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme uygulamasından yararlanamaz.

a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen.

b) Bu Tebliğin 12 nci maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan.

c) Askı listelerinde isminin bulunmaması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan.

ç) Kamu tüzel kişileri.

Desteklemeye tabi olmayacak araziler

MADDE 17 –

(1) Aşağıdaki araziler mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme uygulaması kapsamı dışındadır.

a) ÇKS’ye kaydı yapılmayan araziler.

b) Üretim yılı içerisinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan boş araziler.

c) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler.

ç) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvurusu yapılmayan araziler.

d) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler.

e) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği askı işlemleri sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler.

f) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüğünce bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

g) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 18 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği ödenmesine neden olanlar ile haksız yere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan çiftçiler ve kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemler yapılır. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen çiftçiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(2) Haksız yere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi hâlinde, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Haksız yere yapıldığı anlaşılan mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği ödemesinin geri alınmasında, gecikme zammının hesaplanmasında esas alınacak tarih, çiftçiye mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinin yapıldığı tarihtir. Haksız yere yapılan ödemelerin geri alınamaması hâlinde, bu ödemelerde kusuru bulunan kamu görevlileri hakkında 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler de geri alınacak tutarların ödenmesinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belge alma, verme, saklama ve ibraz yükümlülüklerine uymayan çiftçiler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından yararlanamazlar, hükmünün göz önünde tutulması, özellikle satışların müstahsil makbuzu ve fatura ile belgelendirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Yürürlük

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s