27 Mart 2009 CUMA                     Resmî Gazete                 Sayı : 27182

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/35)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu pilot iller olan Bursa, Konya, Adana, Tekirdağ, İzmir, Nevşehir, Giresun, Şanlıurfa, Erzurum’da örnekleme tasarımına uygun olarak seçilen ve sisteme katılan işletmelere 2008 ve 2009 yılları için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinin (g) bendi ve 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi ile 14/11/2008 tarih ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 2008/14267 sayılı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, 2008 ve 2009 yıllarında ödenecek olan katılım desteği uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’le oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin gelirlerine ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak toplanacağına ilişkin il müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen Ek-1’de yer alan belgeyi,

f) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği Ek-3’de yer alan belgeyi,

ğ) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

h) İl ÇMVA Komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında proje ve istatistik şube müdürü ve il müdürlüğünde görevli bir anketörden oluşan ve formların ön değerlendirmesinden, ihtilafların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların Merkez ÇMVA Komitesi’ne iletilmesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

ı) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü proje ve istatistik şube müdürünü,

i) İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında bulunan ekonomik birimi,

j) Katılım desteği: Katılım Anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan ve muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan işletmelere, her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

k) Merkez ÇMVA Komisyonu: Sorumlu Birim bünyesinde, ilgili daire başkanının başkanlığında, diğerleri konusunda deneyimli teknik personel olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan, illerden gönderilen anket formlarının kontrol ve doğrulanmasından ve il ÇMVA Komisyonlarından intikal eden teknik içerikli ve ihtilaflı konuların değerlendirilmesinden sorumlu komisyonu,

l) Muhasebe yılı: Bir takvim yılını,

m) Örnekleme tasarımı: Sorumlu Birim tarafından yıllık olarak hazırlanan, ÇMVA işletmelerinin seçimine esas teşkil eden örnekleme tasarımını,

n) Sorumlu birim: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığını,

o) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan faaliyetleri,

ö) Teftiş Kurulu Başkanlığı: Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığını,

p) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanmasından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda sorumlu birimden eğitim almış olan Bakanlık teknik personelini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5 –

(1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarıyla paylaşan ve verileri Sorumlu Birim tarafından uygulanan testler sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen tarımsal işletmelere, ÇMVA Katılım Desteği’ne dair 2008/14267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı‘na istinaden, işletme başına ve yılda bir kez olmak üzere 2008 yılında 150 TL, 2009 yılında 300 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 7 –

(1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8 –

(1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, merkez ve il ÇMVA Komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 9 –

(1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yılın ilk yarısı içinde, anket yoluyla toplanır.

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) İşletmelerin seçilmesi ve katılım anlaşmalarının imzalanması, içinde bulunulan yılın ilk üç ayı içerisinde tamamlanır.

(4) Anketler, katılım anlaşmaların imzalanmasından itibaren üç ay içerisinde tamamlanır ve kontrol edilmelerinin ardından il müdürlüklerince Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. Anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il ÇMVA Komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA Komisyonunca anket formu doğrulanan işletmelerin ÇKS 2008 ve 2009 yılları için sistemdeki ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri alınarak İcmal 2 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.

(7) Sorumlu Birim İcmal 2 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(8) Yukarıda geçen tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon ÇMVA il koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formlarının anketörlere dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve doğrulama sürecinin tamamlanmasından anketörler sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10 –

(1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç alınamayan durumlar Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇMVA Katılım Desteğinden Yararlanamayacaklar

ÇMVA Katılım Destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11 –

(1) Aşağıdaki tarımsal işletmeler ÇMVA Katılım Desteği uygulamasından yararlanamaz.

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan,

b) Katılım anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcıları ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 12 –

(1) Haksız yere alınan destekleme ödemeleriyle ilgili olarak 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesine göre gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılır.

(2) Ayrıca, haksız yere yapılan ödemeler, ödeme yapılan tarımsal işletmelerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

Yürürlük

MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE KATILIM ANLAŞMASI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kurulacak olan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi (ÇMVA) için …… yılında düzenlenecek anketlere kendi rızamla dahil olmayı ve aşağıda belirtilen yükümlükleri yerine getirmeyi kabul ediyorum.

İmza

…/…/…..

Çiftçinin Adı:

Adresi:

Telefon :

TC Kimlik No:

ÇKS işletme No:

Yukarıda kimlik ve adres bilgileri bulunan çiftçinin ÇMVA sistemine kaydı uygun bulunmuştur.

… Tarım İl Müdürü

           …/…/……

YÜKÜMLÜLÜKLER

A) Çiftçilerin Yükümlülüğü:

·Anket yapılacak tarihte işletmede bulunmak

·Anket Formunda işletmenin tarımsal faaliyetlerine ilişkin olarak sorulacak soruları cevaplamak

·İşletme kayıt defteri, muhasebe kaydı ve her türlü bilgiyi ( makbuz, fatura, belge gibi) muhafaza etmek ve Bakanlık görevlisiyle paylaşmak.

·Kayıt tutmayan çiftçiler için geliştirilecek çiftçi kayıt defterlerini düzenli olarak tutmak.

B) Bakanlığın Yükümlülüğü:

·Belli dönemlerde işletmeleri ziyaret ederek ÇMVA anket formunu doldurmak

·Çiftçilere için geliştirilen Çiftçi Kayıt defterlerinin kullanımına yönelik eğitim vermek

·İşletmelerden anket yoluyla toplanan bilginin gizliliğini sağlamak,

·Toplanan bilginin istatistik dışı amaçla kullanılmamasını sağlamak,

·Sisteme katılarak yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilere ödeme yapmak,

·Sisteme katılan çiftçilere istemeleri halinde işletmelerinin ekonomik durumuyla ilgili ekonomik analiz raporu hazırlamak.

Ek-2

……. YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ ÇİFTÇİ DETAYINDA İCMALİ (İCMAL 1)
 İLİ                     :
 İLÇESİ             :
Sıra NoTC Kimlik NoVergi NoAdıSoyadıKatılım Desteği Miktarı  (TL)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TOPLAM  
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı kişilere, hizalarında kayıtlı miktarların 5488 sayılı Tarım Kanunu ve  ÇMVA Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/35) gereğince ödenmesi uygundur.
DÜZENLEYENKONTROL EDENONAYLAYAN 
Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: 
Görevi: Görevi: Görevi: 
Tarih: Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: İmza: 
       

Ek-3

……YILI ÇMVA KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ İL DETAYINDA İCMALİ (İCMAL 2) 
İLİ :  
Sıra Noİlin AdıToplam İşletme (Çiftçi) SayısıÇMVA Katılım Desteği Miktarı  (TL) 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
TOPLAM   
   
DÜZENLEYENKONTROL EDEN                     ONAYLAYAN 
Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: Adı – Soyadı: 
Görevi: Görevi: Görevi: 
Tarih: Tarih: Tarih: 
İmza: İmza: İmza: 
        

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s