6 Nisan 2010 SALI           Resmî Gazete     Sayı : 27544

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/ 11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 2/3/2010 tarihli ve 27509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/158 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

d) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

e) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

f) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu üreten ve kullananlar,

g) Süt Tozu: Bakanlıkça belirlenmiş olan standartlara uygun yağlı-yağsız süt tozu,

ğ) Süt Tozu Üreten Sanayici: Bakanlıktan süt tozu üretim izni almış, ulusal süt konseyine üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişiler,

h) Ulusal Süt Konseyi: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan konseyi,

ı) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 4 –

(1) Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyi’ne üye olan süt tozu üreticisine; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanan imalatçılar ile imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır.

Müracaat yeri ve zamanı

MADDE 5 –

(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri, işletmelerinin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine 6 ncı maddede istenilen belgeler ile bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren dönemi içerisinde müracaat ederler.

Süt tozu üreticilerinden destekleme öncesinde istenecek belgeler

MADDE 6 –

(1) Süt tozu üreticilerinden istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanma;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,

c) Ulusal süt konseyine üyelik belgesi ve konseyden alınmış yetki belgesi,

ç) Ticaret ve Sanayi Odalarından alınacak kapasite raporu,

d) Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,

e) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

f) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,

g) Süt tozu üreticisi ve aynı zamanda Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde imalatçı-ihracatçı olan firmaya ait Dahilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,

ğ) Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni,

h) Süt tozu üretimi için gerekli olan sütün üretici örgütleri aracılığı ile satın alındığını gösteren belge.

İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler

MADDE 7 –

(1) Destekleme öncesi il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Müracaatlar, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren beş işgünü içinde incelenir, uygun bulunan süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvuru koşullarını sağlayamayan süt tozu üreticilerine yazı ile gerekçeli bilgi verilir.

b) Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilmek zorunda olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar il/ilçe müdürlüklerince ayrı bir dosyada tutulur ve müstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak düzenlenir.

Destekleme ödemesine müracaat

MADDE 8 –

(1) Destekleme ödemesine müracaat ve istenecek belgeler;

a) Üretilen süt tozunun satışı sonrasında destekleme ödemesi için il/ilçe müdürlüklerine müracaat edilir.

b) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı, imalatçı-ihracatçılara yapılan satış faturası ton olarak düzenlenir ve bir nüshası ibraz edilir.

c) Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesi müracaatı kabul edilmez.

d) İmalatçı-ihracatçı’nın dahilde işleme rejim belgesi örneği ve ilgili malların ihracını gösteren gümrük çıkış beyannamesi ibraz edilir.

İcmallerinin hazırlanması

MADDE 9 –

(1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesi;

a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin incelenmesi il/ilçe müdürlüklerince en geç beş gün içinde incelenir.

b) Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile örgütlü üreticilerden temin edilen ve belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacaktır. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

c) Temin edilen süt miktarı ile üretilen süt tozu miktarı uyumsuz olan müracaatlar reddedilir.

ç) Destekleme kapsamında üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütnameyi aşan miktara destekleme yapılmaz.

d) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

e) Genel Müdürlüğe gönderilen onaylı icmal ekinde ilgili gümrük kapılarından elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannameleri veya Dahilde İşleme Rejimi Belgelerinin kapama hususlarının teyit eden belgeler yer alacaktır.

f) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulama dönemi, planlama ve yetki

MADDE 10 –

(1) Destekleme uygulama dönemi planlanması ve yetki aşağıdaki şekilde uygulanır.

a) Süt tozu desteklemesi için başvurular bu Tebliğin yayımlandığı tarihte başlar.

b) Süt tozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayınlamaya, 2010/158 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde kalmak koşulu ile Bakanlık yetkilidir.

c) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkilidir.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 11 –

(1) Aşağıda belirtilen şartlara uymayanlar bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar,

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 –

(1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Denetim

MADDE 13 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 14 –

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 –

(1) 30/4/2009 tarihli ve 27215 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2009/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s