4 Mart 2011 CUMA          Resmî Gazete     Sayı : 27864

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/ 13 )

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ; belirli dönemlerde çiğ sütün değerlendirilmesi, ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyatlarında istikrarın oluşturulması amacıyla Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihracat yapan imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların ihtiyaç duydukları süt tozunun tamamının yurt içinde üretilmesi ve temin edilmesine yönelik süt tozu üretiminin desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 24/2/2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Çiğ süt: İnek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’ nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısını,

ç) Çiğ Süt Referans birim fiyatı: Bakanlık tarafından aylık olarak belirlenecek olan fatura/müstahsil makbuzlarında ibraz edilerek süt tozu üretiminde kullanılacak soğutulmuş çiğ süt fiyatını,

d) Dİİ Belgesi: Dahilde işleme izin belgesini,

e) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

f) İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,

g) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

ğ) İmalatçı-ihracatçı: İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi ve/veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firmayı,

h) İmalatçı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında kendi imalatında süt tozu kullanan ve süt tozu üreten sanayicileri,

ı) Konsey: 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş olan Ulusal Süt Konseyini,

i) Kota: Desteklemeye esas olacak bir takvim yılı içinde veya muayyen bir dönem itibariyle süt tozu üretilmesine izin verilen toplam süt tozu miktarını,

j) Kota Dönemi: Bakanlıkça süt üretim arz akışına göre belirlenecek olan dönemleri,

k) Süt Tozu: Türk Gıda Kodeksi Süttozu Tebliği’ne uygun yağlı-yağsız süt tozunu,

l) Süt Tozu Üreten Sanayici: Bakanlıktan süt tozu üretim izni almış, ulusal süt konseyine üye olan ve halen bu faaliyetlerini yürüten işletmelere sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Üretici örgütü: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı birlik üyeleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlik üyeleri, Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatiflerin Merkez Birliklerine ortak olan üst birlik ortağı kooperatif ortaklarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları

Süt tozunun yurt içinde ürettirilmesi ve temin edilmesi

MADDE 4 –

(1) Dİİ belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hammadde olarak kullanılan yağlı-yağsız süt tozunun tamamının yurt içinden temin edilmesi esastır.

(2) Belge kapsamında süt tozu alımı Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten sanayici, imalatçı-ihracatçılardan temin edilir.

(3) Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşü ve Ulusal Süt Konsey’ince “YURT İÇİNDE TEMİN EDİLEMEMİŞTİR” kaşesi olması kaydıyla ithalat yapılmasına izin verilebilir.

Desteklemeden yararlanacaklar

MADDE 5 –

(1) Bakanlıktan üretim izni alan, gıda siciline kayıtlı süt tozu işleme tesislerine sahip ve Ulusal Süt Konseyi’ne üye olarak süt tozu üretimi yapanlara/yaptıranlara; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet gösteren ve standartlara uygun ürettiği yağlı-yağsız süt tozunu kendi işletmesinde kullanmak veya imalatçı-ihracatçılara belgelendirerek satmak şartıyla ton başına ödeme yapılır.

Müracaat yeri ve zamanı

MADDE 6 –

(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen süt tozu üreticileri bir sonraki ay için müracaatlarını, 7 nci maddede istenilen belgeler ile birlikte süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine her ayın son 5 iş günü içinde yapar. Şubat ve Mart 2011 tarihleri için müracaatlar bu kapsamda değildir.

Süt tozu üreticilerinden destekleme öncesinde istenecek belgeler

MADDE 7 –

(1) Süt tozu üreticilerinden istenecek belgeler ve desteklemeden yararlanma;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Bakanlıktan alınan üretim izin belgesi,

c) Ulusal Süt Konseyine üyelik belgesi ve konseyden alınmış yetki belgesi,

ç) Ticaret ve Sanayi Odalarından onaylı kapasite raporu, 

d) Destekleme kapsamında, üretebileceği süt tozu miktarını gösteren noter onaylı taahhütname,

e) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi),

f) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi,

g) Süt tozu üreticisi ve aynı zamanda Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içinde imalatçı-ihracatçı olan firmaya ait Dahilde İşleme İzin Belgesi ve ekindeki Hammadde Sarfiyat Tablosu,

ğ) Sadece süt tozu üreterek satan işletmelerden Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılar ile yapılan sözleşme metni,

h)Yetkili kişilerin imza sirküleri

Kota miktarı belirlenmesi

MADDE 8-

(1) Bu tebliğ kapsamında süt tozu üreten/ürettiren sanayicilerin süt tozu üretim kota miktarları kotaların dağıtım tarih ve kriterleri, yararlanıcıların taahhüt ettikleri asgari ve azami miktarlar dikkate alınarak, Ulusal Süt Konsey’inin teklifi ile Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Genel Müdürlük, kotaların belirlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını birlikte veya ayrı ayrı tebliğ amacına uygun değerlendirebilir.

a) Kota tahsisinde Dİİ Belgesine sahip firmalarla sözleşme yapan imalatçı-ihracatçı firmalar ile süt tozu üreten/ürettiren sanayicilere taahhütleri de dikkate alınarak kapasitelerine göre verebilir.

b) Arz fazlalığı oluşan bölgelerde süt alımını gerçekleştirecek olanlara farklı miktarda kota tahsis edebilir.

c) Kota tahsisi yapılacak aydan önce olmak şartıyla üretici örgütlerinin merkez birliklerince kendilerine üye olan alt birliklerin arz fazlası olarak pazarlayamadığı soğutulmuş çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik talepler Ulusal Süt Konseyine yapılır. Bu talepler Ulusal Süt Konseyi teklifi ile kota tahsisinde değerlendirilebilir.

Destekleme birim fiyatının belirlenmesi

MADDE 9 –

(1) Destekleme birim fiyatı, kota tahsisi yapılan aylar için belirlenir.

(2) Kota tahsisinin yapıldığı aydan bir önceki ay içindeki yurt dışı borsalarında oluşan ortalama ithalat birim fiyatı ile soğutulmuş çiğ sütten üretilen süt tozunun yurt içi üretim maliyeti farkı birim fiyat oluşumunda dikkate alınır.

(3) Yurt içi birim fiyat belirlemesinde soğutulmuş çiğ süt için referans fiyat uygulaması esastır. Ulusal Süt Konseyinin teklifi ile kota tahsisi yapılan ay için referans fiyat Genel Müdürlükçe belirlenir. Süt tozu üretiminde kullanılan soğutulmuş çiğ sütün, kota tahsisi yapılan ay için belirlenen referans fiyatın altında satın alınması halinde ilgili firma bu ayın desteklemesinden faydalandırılmaz.

Süt tozu üretimi için sütün tedarik edilmesi

MADDE 10-

(1) Süt tozu üretimi için gerekli olan soğutulmuş çiğ sütün, üretici örgütlerinden tedarik edilmesi esastır. Doğrudan çiftlik bazında sütün tedarik edilmesi halinde üreticinin örgütlü olması ve bu durumun örgütü tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Bakanlıktan süt teşvik kod numarası olan süt işleme tesisine sahip farklı firmalardan yapılan süt alımlarında da aynı madde hükmü geçerlidir.

(2) Üretici örgütleri tarafından Konsey’e gelen talep üzerine arz fazlası çiğ sütün süt tozu olarak işlenmesi; destekleme kapsamında süt tozu üretimi yapan firmalara Konsey tarafından bildirilir. İlave kota tahsisi ile arz fazlası süt değerlendirilir.

Yurt içi Dİİ Belgeli işletmelere süt tozunun satışı ve ihracat işlemleri

MADDE 11-

(1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak olan süt tozu satışları süt tozu kotası almış olanlarca yapılır. Süt tozu satışı Dİİ Belgesine sahip olanlara imza ettirmek suretiyle ve belge üzerinde şerh düşülerek yapılır. Şerh düşülen Dİİ Belgesinin noter onaylı bir sureti Konseye gönderilir ve konsey bir liste halinde İhracatçı Birliklerine ve Genel Müdürlüğe düzenli olarak bildirir. Ayrıca Konsey bu belgeleri 5 yıl boyunca saklar.

İl/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler

MADDE 12–

(1) Destekleme öncesi il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

a) Müracaatlar, il/ilçe müdürlüklerince müracaat tarihinden itibaren on işgünü içinde incelenir, uygun bulunan süt tozu üreticilerinin isim listeleri ve taahhütnameleri beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Başvuru koşullarını sağlayamayan süt tozu üreticilerine yazı ile gerekçeli bilgi verilir.

b) Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen ve ibraz edilmek zorunda olan müstahsil makbuzu ve/veya faturalar il/ilçe müdürlüklerince 5 yıl boyunca ayrı bir dosyada tutulur ve müstahsil makbuzu ve/veya faturalar litre olarak düzenlenir.

Destekleme ödemesine müracaat ve istenecek belgeler

MADDE 13 –

(1) Destekleme ödemesine müracaat ve istenecek belgeler;

a) Üretilen süt tozunun satışı gerçekleşmeden destekleme ödemesine müracaat edilemez. Müracaatlar süt tozu üreten/ürettiren işletmelerin kurulu bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha olarak ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzlarının aslı ve/veya faturaların ikinci nüshaları ibraz edilir. Bunların fotokopileri veya onaylı suretleri, her ne suretle olursa olsun dikkate alınmaz.

c) Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki imalatçı-ihracatçılara yapılan satış faturasının ton olarak düzenlenmiş bir nüshası ibraz edilir.

ç) İmalatçı-ihracatçıların ilgili gümrük kapılarından Dİİ belgesi gereğince süt tozu kullanarak işlenmiş ürünün ihraç edildiğini gösteren elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannameleri veya Dİİ Belgelerinin kapama hususlarını teyit eden belgeler ibraz edilir.

d) İmalatçıdan süt tozu satın alan Dİİ Belgesi sahibi firmanın bağlı olduğu İhracatçı Birliği’nden alınan süt tozu ithalatı hak edişini gösteren yazı.

İcmallerinin hazırlanması ve destekleme ödemesi

MADDE 14 –

(1) Destekleme icmallerinin hazırlanması ve ödemesi;

a) Destekleme ödemesine esas olacak belgelerin tamamı incelenmesi il/ilçe müdürlüklerince en geç müracaat tarihinden itibaren on gün içinde tamamlanır

b) Desteklemeye esas olacak satış faturasında gösterilen süt tozu üretim miktarı ile belgelendirilen çiğ süt miktarı, süt tozu üretimi için gerekli olan eş değer miktarı ile uyumlu olacaktır. 1 kg süt tozu için en az 10 litre çiğ süt esas alınır.

c) Süt tozunu üretip kendi Dİİ belgesi ile işlenmiş ürün ihraç edenlerin desteklemelerinde fiili ihraç tarihleri esas alınır. Bu hüküm 2010 yılı içinde üretilen süt tozunun desteklemesini de kapsar.

ç) Dİİ belgesi kapsamındaki yurt içi alımın, belge süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak, ihraç ettiği ürün karşılığı ithalat hakkı süresi devam edenler için desteklemeye müracaat ettiği tarihte bu süre aşılmamış ise desteklemeden yararlandırılır.

d) Fatura tarihi, imalatçı, imalatçı-ihracatçılara ait Dİİ belgesindeki Belge İthalat süresi bitiş tarihinden önce olmalıdır. 2010 yılına ait destekleme ödemelerinin 2011 yılı içinde yapılabileceği dikkate alınarak 2010 yılı içerisinde uygulanan destekleme dönemlerindeki fatura tarihi, Dİİ belgesindeki ithalat bitiş tarihinden önce olan satışlarda desteklemelerden yararlandırılır.

e) Ödemeye uygun bulunan müracaatlar için ödeme icmali düzenlenerek onaylanır ve beş iş günü içinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir.

f) Genel Müdürlüğe gönderilen onaylı icmal ekinde, imalatçıların ilgili gümrük kapılarından elektronik ortamda veya yazılı şekilde gümrük çıkış beyannameleri veya Dahilde İşleme Rejimi Belgelerinin kapama hususlarının teyit eden belgeler yer alacaktır.

g) Desteklemede öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartı ile gelen icmaller Genel Müdürlükçe tebellüğ edildikten sonraki 10 iş günü içinde değerlendirilerek ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15 –

(1) Süt tozu üreticilerince düzenlenen taahhütleri dikkate alarak bütçeyi aşmamak şartıyla üretim planlaması yapmaya, bu Tebliğde yer almayan hususlarla ilgili talimatlar yayınlamaya, 2011/1430 sayılı 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde kalmak koşulu ile Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Üretici örgütlerince, arz fazlalığı nedeniyle pazarlanamayan çiğ sütün, süt tozu üreticilerine pazarlanmasını ve süt tozu üreticisinin, üretim için ihtiyaç duyduğu çiğ sütün temin edilmesini sağlayacak düzenlemelerden Ulusal Süt Konseyi yetkilidir.

(3) Tebliğden yararlanmak isteyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalar stok bilgilerini aylar bazında Ulusal Süt Konseyi’ne bildirmek zorundadır. Konsey ulusal bazda süt tozu üretim stoklarını Web sayfasında yayınlanır ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, ihracatçı birlikleri ile Genel Müdürlüğe bildirir.

(4)  Bakanlık tarafından kendisine verilmiş aylık süt tozu kotasını herhangi bir sebeple üretmeyen imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmaların kotalarını, bir sonraki ay içerisinde yetkili diğer firmalara talepleri doğrultusunda verme hususunda Ulusal Süt Konseyi ve Genel Müdürlük birlikte yetkilidir.

(5) Bakanlık tarafından belirlenen kota miktarında geçerli aya ait bir artırım olduğunda, artırılan miktar bir sonraki aya Genel Müdürlüğün yazılı bildirimi ile aktarılabilir ve aktarılan aya ait destekleme tutarı ile çiğ süt referans fiyatı üzerinden değerlendirilir.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 16–

(1) Aşağıda belirtilen şartlara uymayanlar bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar,

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler,

c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Finansman ve ödemeler

MADDE 17 –

(1) Destekleme ödemeleri Bakanlığın cari yıl bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılır. Bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 –

(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Bu Tebliğ ile yapılan destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s