9 Nisan 2010 CUMA         Resmî Gazete     Sayı : 27547

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –

13/6/2009 tarihli ve 27257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Faaliyet sahibi: Balık yetiştiricilik tesisinin gerçek veya tüzel kişi sahibini,”

MADDE 2 –

Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Faaliyet sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Faaliyet sahibi, tesislerinin çevreye olabilecek etkilerinin izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur.

b) Faaliyet sahibi, faaliyete geçmeden önce, tesisin kurulacağı alana ilişkin mevcut durumun belirlenmesi amacıyla bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ölçüm ve analizleri yaptırmakla yükümlüdür.

c) Faaliyet sahibi, yetiştiricilik tesislerinin faaliyet göstereceği alanda yapılan analiz sonuçlarının kıyaslanabilmesi amacıyla, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ölçümleri, referans noktasında da yaptırmak zorundadır.

ç) Faaliyet sahibi, izlemenin sonuçlarını denetim esnasında ilgililere göstermek zorundadır.

d) Faaliyet sahibi, Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda, yetiştiricilik tesisine ilişkin kontrol amaçlı numune aldırır ve analizini yaptırır.”

MADDE 3 –

Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Numune alma ve saklama koşulları aşağıda belirtildiği şekildedir.

a) Deniz ortamından numune alma; numunenin alındığı tarih, saat, meteorolojik şartlar (yağış, hava sıcaklığı, rüzgâr durumu, akıntı yönü) ve su sıcaklığı belirtilerek yapılır. Numune alma noktalarının koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki toplam su derinliği kaydedilir.

b) Yetiştiricilik tesisini temsil edecek şekilde, tesisin 20’şer metre açığından, 4 kenarından dip, orta ve yüzey olmak üzere üç derinlikten örnekleme yapılır. Her derinlikten alınan örnekler ayrı ayrı karıştırılarak her derinlik için birer kompozit numune oluşturulur ve 3 farklı derinlikteki numuneler analiz edilir.

c) Referans noktasında da 3 farklı derinlikten numuneler alınır ve analiz edilir.

ç) Dip çökeltisi örneği tesisi temsil edecek şekilde tesisin 20 metre açığından ve akıntı yönünde belirlenecek bir noktadan alınır ve referans noktasından alınacak dip çökeltisi örneği ile karşılaştırılır.

d) Numune alma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” hükümlerine uyulur.

e) Tüm numune alma noktaları için koordinatlar belirlenir ve takip eden yıllarda da aynı koordinatlardan numune alınır.

f) Faaliyet sahibi tarafından, numune alma tarihleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 4 –

Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Balık yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere ait tesisler, faaliyete geçmelerini müteakip, aşağıda yer alan Tablo-1’de belirtilen kriterlere göre izlenir.

Tablo-1

PARAMETRE                                                     DİP ÇÖKELTİSİ                    SU KOLONU

pH                                                                 –                                        √

AKM (mg/lt)                                                    –                                        √

Secchi Diski Derinliği (m.)                                   –                                        √

Tuzluluk (psu)                                                  –                                        √

Sıcaklık (0C)                                                     –                                        √

Çözünmüş Oksijen (mg/lt)                                  –                                        √

Amonyum Azotu (mg/lt)                                    –                                        √

Toplam Azot (mg/lt)                                         –                                        √

Toplam Fosfor (mg/lt)                                       –                                        √

Klorofil-a  (µg/lt)                                              –                                        √

Toplam Organik Karbon (mg/gr)                         √                                      –

(2) Bu maddenin Tablo-1’de belirtilen parametrelere ilave olarak, alandaki makro bentik flora ve fauna türleri ile birlikte Beggiatoa bakterilerinin dağılımı (Standart Metod No: 9240) tespit edilir.

(3) 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirilen balık çiftliği yetiştiricilik tesislerinin izlenmesi, adı geçen Tebliğ hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bununla birlikte bu kapsamda değerlendirilen tesisler, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1’deki dip çökeltisi analizleri ile ikinci fıkrasında belirtilen makro bentik flora ve fauna türleri ile birlikte Beggiatoa bakterilerinin dağılımına ilişkin tespitleri, yetiştiricilik alanında ve referans noktasında yapmakla yükümlüdürler.”

MADDE 5 –

Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Balık çiftliklerinin izleme periyodu ve analiz sonuçları aşağıda belirtildiği şekilde raporlanır.

a) İzleme sonuçlarını içeren raporlar, Üniversitelerin konu ile ilgili uzman birimlerine hazırlatılır.

b) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen parametrelerden su kolonunda yapılacak analizler her yılın Ağustos ayında olmak üzere yılda bir defa yapılır. Referans ölçümleri ile yetiştiricilik tesisi alanında yapılan ölçüm ve analizlerin karşılaştırılması neticesinde (% li ifadelerle) hazırlanan değerlendirme raporu her yılın Aralık ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda sunulur.

c) Dip çökeltisinde ve bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen parametrelerin ölçümü üç yılda bir Ağustos ayında yapılır. Referans ölçümleri ile yetiştiricilik tesisi alanında yapılan ölçüm ve analizlerin karşılaştırılması neticesinde (% li ifadelerle) hazırlanan değerlendirme raporu o yılın Aralık ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda sunulur.

ç) Hazırlanan raporlarda biyolojik çeşitlilik tahribinin olup olmadığı ile bu konuda alınması gereken önlemler belirtilir.

d) Hazırlanacak raporlarda yapılacak değerlendirmelerde geçmiş yıllardaki veriler de dikkate alınarak deniz ekosisteminde meydana gelen değişimlere göre alınması gereken tedbirler belirtilir.”

MADDE 6 –

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Tesislerin birbirlerine yakın olması ve referans noktası için istenen mesafenin sağlanamaması durumunda birden fazla tesis için tek bir referans noktası seçilebilir. Seçilen referans noktasının tesislerden etkilenmeyecek bir noktada bulunması gerekir. Seçilen referans noktasında numune alma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği” hükümlerine uyulur.”

MADDE 7 –

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir.

“Bentik flora-fauna/beggiaota bakterilerinin izlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan parametrelere ait izleme, 1/1/2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 8 –

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 –

Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s