5 Temmuz 2008 CUMARTESİ        Resmî Gazete     Sayı : 26927

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanarak ikraz veya tahsis yoluyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlara, dış proje kredisi olarak kullandırılacak kredilerin dış borç kaydına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, özel bütçeli idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları ve sosyal güvenlik kurumları ile kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer yerel yönetim kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktarım: Herhangi bir dış finansman kaynağından, anlaşma hükümlerine göre doğrudan veya Müsteşarlık veya kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşların talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarına ve Hazine hesaplarına aktarılan tutarları,

b) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

c) Bütçeleştirme: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için yılı içinde kullanılacak dış proje kredisi kullanımlarının ilgili bütçe tertiplerinde yer alan ödenekler ile ilişkilendirilmesini; genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar için dış proje kredisi kullanımları karşılığında bütçe ve muhasebe sistemleri içerisinde ödenek ayrılmasını ve ilgili hesaplarla ilişkilendirilerek gerekli kayıtların yapılmasını,

ç) Dış borcun ikrazı: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yatırım ve kalkınma bankalarına gerektiğinde anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını,

d) Dış borcun tahsisi: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını,

e) Dış finansman kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finans piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların herbirini,

f) Dış finansman kod numarası: Kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşların, dış proje kredisi ile ilgili işlemlerde ve bildirimlerde, Müsteşarlıktan temin etmek ve kullanmak zorunda oldukları; kullanıcı kuruluşun kodu, proje kodu ve dış finansman numarasının belirtildiği numaralar dizinini,

g) Dış proje kredisi: Projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkânını,

ğ) Hazine hesabı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdinde yer alan 85 76.000 nolu döviz hesabını ve 33 01 08 001 nolu Türk Lirası hesabı ile açılacak yeni hesapları,

h) Muhasebe Birimi: Kullanıcı kuruluş merkez muhasebe birimi veya Genel Bütçe Kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlarda mali hizmetler birimini,

ı) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

i) Kullanıcı kuruluş: Herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan imkânların tahsis veya ikraz yoluyla kullandırıldığı kuruluşu,

j) Kullanım: Kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşlarca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarından ve Hazine hesaplarından yapılan kredi çekişlerini veya kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşlarca Hazine hesapları ile ilişkilendirilen kredi çekişlerini veya bunların dışında, doğrudan dış finansman kaynağına başvurmak suretiyle gerçekleştirilen (kullanım tutarı üzerinden hesap edilerek dış finansman kaynağı tarafından kullanıma ilave edilen her türlü komisyon, prim ve ücretler bu tutara dâhildir) kredi çekişlerini,

k) Proje özel hesabı: İlgili anlaşmalara göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya uygun görülen diğer bankalarda açtırılan, dış proje kredilerine ilişkin her türlü harcamaların karşılanabildiği her bir proje hesabını,

l) Uygulayıcı kuruluş: Projenin yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumlu kuruluşu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Dış Borç Kaydı Yapılması Usul ve Esasları

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar dış finansman bildirim formu

MADDE 5 –

(1) Dış finansman kaynağı ile anlaşma yapılmasını takiben Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından iki nüsha olarak düzenlenen ekte yer alan Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formu 5 iş günü içerisinde Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ve kullanıcı kuruluşlara gönderilir.

(2) Kredilere yapılan ek taahhütler, kredilerden yapılan kısmi iptaller ile anlaşma veya kredi iptalleri; ek ya da iptal tarihi itibariyle Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından düzenlenen ekte yer alan Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formu esas alınarak Devlet Borçları Muhasebe Birimince ilgili hesaplara kaydedilir.

Dış borç kaydı

MADDE 6 –

(1) Dış borç kaydı, Devlet Borçları Muhasebe Birimince proje kredisinin sağlanmış olduğu dış finansman kaynağından gelen bildirimler esas alınarak yapılır.

(2) Doğrudan dış proje kredisi kullanımlarında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarına ve hazine hesabına yapılan aktarımlarda dış finansman kaynağından bildirimin gelmesini takiben ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesi Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimince hazırlanarak dış borç kaydı yapılmasını teminen Devlet Borçları Muhasebe Birimine gönderilir.

Yapılan iadeler

MADDE 7 –

(1) Kullanımlardan ve aktarımlardan dış finansman kaynağına iade edilen tutarlar, dış finansman kaynağının bildirdiği iade tarihi itibariyle Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesi hazırlanarak Devlet Borçları Muhasebe Birimine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanıcı Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri doğrudan dış proje kredisi kullanım izin/bildirim formu

MADDE 8 –

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunun kendilerine ilişkin bölümünü Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formunda yer alan bilgileri esas alarak düzenler. Kullanıcı kuruluşlar muhasebe birimlerine ödeme emrine bağlanmış kanıtlayıcı belgeler ile ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunu vermek, muhasebe birimleri kayıt işlemlerini tamamlamak ve bu formun ilgili bölümlerini doldurarak ilgili birimlere ve Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 10 iş günü içinde göndermekle yükümlüdürler.

(2) Kullanım talebinin Müsteşarlık aracılığı ile yapıldığı durumlarda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kullanım talepleri ile birlikte ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formlarını da Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler.

Savunma amaçlı dış proje kredisi kullanım izleme formu

MADDE 9 –

(1) Kullanıcı kuruluşlar dış proje kredileri ile finansmanı sağlanan savunma harcamaları kapsamında yaptıkları kullanımları ekte yer alan Ek:5 sayılı Savunma Amaçlı Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formu ile kullanım tarihinden itibaren 10 iş günü içinde teyit amacıyla Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

Genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar dış proje kredisi kullanım izleme formu

MADDE 10 –

(1) Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar yaptıkları kullanımlara ilişkin ekte yer alan Ek:4 sayılı Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi İzleme Formunu kullanım tarihinden itibaren 10 iş günü içinde kullanımın teyidi amacıyla Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar için proje özel hesabı kullanım emri formu

MADDE 11–

(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar Proje Özel Hesabı kullanımlarını, ekte yer alan Ek:3 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar İçin Proje Özel Hesabı Kullanım Emri formu ile yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teyit edilmeyen kullanımlar

MADDE 12 –

(1) Kullanımlara ilişkin olarak kullanıcı kuruluşlarca gönderilmesi gereken ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunun veya Ek:4 sayılı Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi İzleme Formunun veya Ek:5 sayılı Savunma Amaçlı Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formunun gönderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili kuruluşlara ve bu kuruluşların muhasebe birimlerine üçer aylık dönemler itibariyle ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesinde yer alan dış finansman kaynağı esas alınarak hazırlanan ekte yer alan Ek:6 sayılı Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanımları Cetveli gönderilir.

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar 10 iş günü içinde kullanımları teyit etmek veya kullanımların teyit edilememe gerekçelerini Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Her yıl haziran ve aralık ayları sonu itibariyle, Devlet Borçları Muhasebe Birimince teyidi yapılmayan kullanımlar için düzenlenecek cetveller, tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak Sayıştay Başkanlığına, merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlarla ilgili olarak da Maliye Bakanlığına gönderilir.

Sorumluluk ve denetim

MADDE 13 –

(1) Dış Proje Kredi kullanımlarına yükümlülüklerin takibi ve kullanımların usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik gerekli iç kontrol mekanizmalarının kurulmasından ve dış borç kaydına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin belge ve formların doğru, düzenli ve yönetmelikte belirtilen sürede gönderilmesinden dış proje kredisi kullanan kuruluşların ilgili birimleri, harcama yetkilileri; gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri sorumludur.

(2) Kuruluşlar kullandıkları dış kredilere ait bütün belgeleri, ilgili kredinin son anapara ödeme tarihinden itibaren 10 yıl muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kredi ile ilgili bir hukuksal uyuşmazlık bulunması durumunda ise uyuşmazlığın sonuçlanmasını takiben 10 yıl süre ile ilgili belgeler muhafaza edilir.

(3) Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin olarak Müsteşarlığın sorumluluğu sadece dış borç kaydı ile sınırlıdır. Kullanımların usulüne uygunluğu da dahil olmak üzere kullanımlara ilişkin her türlü sorumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir.

(4) Müsteşarlık, kullanıcı kuruluşça kurulan iç kontrol mekanizmalarının yeterliliği ve dış proje kredisi kullanımlarının etkinliğine yönelik gerekli inceleme yapılmasını ve bu yönetmelikte yer alan yükümlülüklerin takibine yönelik gerekli denetim yapılmasını kullanıcı kuruluşlardan talep etmeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 14 –

(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 –

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Ekleri görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s