Resmi Gazete Tarihi: 26.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27331

FINDIK ÜRETİCİLERİNE ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ VE ALTERNATİF ÜRÜNE GEÇEN ÜRETİCİLERE TELAFİ EDİCİ ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/50)

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın uygulanmasına ilişkin hususlarını düzenlemek ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen il ve ilçelerde ruhsat verilen sahalarda fındık üretici belgesine sahip ruhsatsız alanlardaki fındık bahçelerini sökerek alternatif ürüne geçen üreticilerin desteklenmesi ve uygulamada görev alacak kamu kurum ve kuruluşları, ödeme tutarlarının tespitine ilişkin kriterleri ile ödemeye ilişkin usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15201 sayılı “Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Alternatif Ürün: Fındık üretiminden vazgeçilen arazilerde yetiştirilecek bitkisel ürün çeşidini,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketini,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan, çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Fındık Kayıt Sistemi: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerin kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) Fındık Üretici Belgesi: Fındık Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilere ait kayıt belgesini,

f) Fındık bahçesi: Toplam alanı bir dekar ve üzerinde olan, en az otuz adet fındık ocağı veya yüz seksen adet fındık dalı bulunan yerleri,

g) İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il/ilçe müdürlüklerini,

ğ) İl Fındık Komisyonu: Vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; Bakanlık, Defterdarlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası,Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Ziraat Odasının ildeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

h) İlçe Fındık Komisyonu: Kaymakamın başkanlığında; Bakanlık, Mal Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Ziraat Odasının ilçedeki temsilcisinin katılımıyla oluşturulan komisyonu,

ı) Karar: Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar 2009/15201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

i) Muvafakatname: Kiracılar için arazi sahibinin söküme onay verdiğini gösteren muhtar ya da noter onaylı belgeyi,

j) Ruhsatlı Alan: Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilen arazilerde fındık üretimi yapılan alanı,

k) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

Desteklemeden yararlanacaklar ve ödeme şekli

MADDE 4 – (1) 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan fındık üreticisi belgesine sahip kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için dekar başına 150 TL alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.

(2) (Değişik:RG-22/4/2010-27560) (1) Alan bazlı gelir desteği için başvurular her yılın 1 Haziran-31 Aralık tarihleri arasında yapılır.

(3) Telafi edici ödemeler 2009-2012 yılları arasında sonbahar ve ilkbahar ekim/dikim dönemlerinde; 2001/3267 sayılı Karardaki il ve ilçelerdeki 1 inci, 2 nci ve %6’ dan daha az eğimli 3 üncü sınıf tarım arazilerinde ve rakımı 750 metrenin üzerindeki ruhsatsız fındık bahçelerini sökerek yerine alternatif ürün ya da ürünlere geçen kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere gerçek ve tüzel kişi üreticilere yapılır.

(4) Telafi edici ödemeler, yeni ürünlerin ekim ya da dikimleri yerinde görüldükten sonra yapılır.

a) Birinci yıl, 2009-2010 dönemi başvurularında; ilk yıl 300TL/da, ikinci ve üçüncü yıllar için 150TL/da olarak 3 yıl için toplam 600TL/da,

b) İkinci yıl, 2010-2011 dönemi başvurularında; ilk yıl 300TL/da, ikinci yıl için 150TL/da olmak üzere 2 yıl için toplam 450TL/da,

c) Üçüncü yıl, 2011-2012 dönemi başvurularında; tek yıl 300 TL/da

ödeme yapılır.

(5) Telafi edici ödemeler için üretici başvuruları2009-2012 yılları arasında 1 Eylül-30 Haziran dönem aralıklarında yapılır.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 5 – (1) Uygulama kapsamındaki illerde; alan bazlı gelir desteği için fındık kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden;

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),

b) Fındık üretici belgesi.

(2) Uygulama kapsamındaki illerde, telafi edici ödeme desteği için;

a) Telafi edici ödeme başvuru dilekçesi (Ek-5),

b) ÇKS belgesi,

istenecektir.

Ödemelere ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 6 – (1)İl/ilçe müdürlüğü tarafından alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödeme başvurularına esas alanların niteliklerinin belirlenmesinde; il arazi varlığı raporları, arazi kullanım kabiliyeti sınıfları, tapu ve kadastro kayıtları,coğrafî bilgi sistemi uydu fotoğrafları, haritalar, eski yıllara ait fındık kütük defterlerindeki verilerin yanında altimetre, klizimetre ve GPS cihazlarından yararlanılır.

(2) Alan bazlı gelir desteği için; il/ilçe müdürlükleri ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/ilçe müdürlükleri Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alır, her üretici adına bir alan bazlı gelir desteği dosyası açar.

b) İl/ilçe müdürlükleri, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu fındık kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) İl müdürlükleri; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

ç) İl/ilçe fındık komisyonları hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak Tebliğ hükümleri çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

d) İl fındık komisyonları, merkez ilçe ve bağlıköylerinde ilçe fındık komisyonlarının yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

e) İl/ilçe müdürlükleri, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben fındık kayıt siteminden üretici detayında icmal-1’i (Ek-2) alıp, ilçelerde ve köylerde on gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

f) İl/ilçe müdürlükleri, sistemden köy detayında icmal-2’leri (Ek-3) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyonlar icmal 2’leri ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal 2’leri inceler, eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmal 3’ü (Ek-4) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

g) İl fındık komisyonu icmal 3 ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da TÜGEM’e gönderir.

ğ) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal 3’ deki toplam tutarı ödemelerin yapılmasını temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

(3) Telafi edici ödemeler için; il/ilçe müdürlükleri ile uygulamanın etkin şekilde ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi için oluşturulan il/ilçe fındık komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İl/ilçe müdürlükleri Tebliğ’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üreticiden alır, her üretici adına bir telafi edici ödeme desteği dosyası açar.

b) İl/ilçe müdürlükleri, müracaattaki bilgi ve belgelerin doğruluğunu çiftçi kayıt sistemi ile kontrol eder.

c) Üreticinin sökümü yaptıktan ve yerine yeni ürünün ekim/dikim işlemini tamamladıktan sonra il/ilçe müdürlüğüne başvurarak söküm ve yeni ürün ekim/dikiminin arazi tespitini yaptırması istenir.

ç) Üreticinin başvurusu üzerine arazide yapılacak kontrol sonucunda alternatif ürün kontrol ve onay formu (Ek-6) düzenlenir. Fındık alanlarının sökülmemesi, yeni ürün ekimi/dikimi yapılmaması ve yeni ürün ekim/dikim normlarına uyulmaması hallerinde başvuru reddedilir.

d) Üreticilere yapılacak telafi edici ödeme desteğinde, söküm yapılan arazi parselleri üzerinde yeni yetiştirilen ürünün ekim/dikim alanı miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

e) İl müdürlükleri; merkez ilçe ve bağlı köylerde ilçe müdürlüklerinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yaparlar.

f) İl/ilçe fındık komisyonları, hazırlanacak olan çalışma planına ve gündeme göre toplanarak bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde oy çokluğu ile karar alır.

g) İl/ilçe müdürlükleri, ödemeye esas yapacakları incelemelerin sonuçlanmasını müteakiben çiftçi kayıt siteminden üretici detayında icmal 1’i (Ek-7) alıp ilçelerde ve köylerde on gün süreyle askıda bırakır. Askıya çıkma, indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaldeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.İtirazların komisyonlarda değerlendirilmesi sonucunda üretici bazında icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller sistemden tekrar alınır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderilir.

ğ) İl/ilçe müdürlükleri, sistemden köy detayında icmal-2’leri (Ek-8) alır ve onay için il/ilçe fındık komisyonuna gönderir. Komisyonlar icmal 2’leri ve komisyon kararını imzalayarak ıslak imzalı orijinal nüshasını il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü fındık kayıt sistemindeki bilgiler ile icmal 2’leri inceler, eksiklik ve/veya usulsüzlük tespit edilmemesi halinde, sistemden ilçe detayında icmal 3’ü (Ek-9) iki nüsha alır ve il fındık komisyonuna gönderir.

h) İl fındık komisyonu icmal 3 (Ek-9) ile ödemeye ilişkin il fındık komisyon kararının ıslak imzalı orijinal bir nüshasını ilçe fındık komisyonlarına, ıslak imzalı orijinal diğer nüshasını da TÜGEM’e gönderir.

ı) Bakanlık, iletilen ilçe detayında icmal 3’deki toplam tutarı ödemelerin yapılması temin için elektronik ortamda bankaya aktarır. Gerekli tutarın bankaya aktarılmasını müteakiben banka tarafından üreticilere ödeme yapılır. Ödemeye ilişkin icmal bilgilerine ait doğacak ihtilafların ve diğer sorunların çözümünde il/ilçe fındık komisyonları yetkilidir.

Ödeme için finansman

MADDE 7 –(1) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kaleminden karşılanır. Karar kapsamında yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.aracılığıyla gerçekleştirilir. Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Desteklemeden faydalanamayacak üreticiler

MADDE 8 – (1) Aşağıda yer alan üreticiler;

a) Alan bazlı gelir desteği için müracaat yılında fındık kayıt sisteminde kayıtlı olmayanlar,

b) Telafi edici ödemeler için müracaat yılında çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olmayanlar,

c) (Değişik:RG-22/4/2010-27560) (1) Alan bazlı gelir desteği ve telafi edici ödemelerden faydalanmak üzere müracaat eden üreticilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler, orman ve hazine arazileri üzerinde kiralama ve tahsis haricinde fındık üretimi yapan üreticiler, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları,

desteklemeden faydalanamazlar.

Denetim, cezai hükümler ve sorumluluk

MADDE 9 – (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin olarak yapılacak denetim Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan ödemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde, haksız ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için anılan Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte, haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerden ve ödemelerden yararlananlardan geri alınır. Söz konusu gerçek ve tüzel kişiler haksız yere yapılan bu ödemelerden müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere desteklemeden yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-22/4/2010-27560) (1)

2009 yılı alan bazlı gelir desteği için başvuru süresi 31/5/2010 tarihinde sona erer.

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-2/3/2011-27862) (2)

2010 yılı alan bazlı gelir desteği için başvuru süresi 1/4/2011 tarihinde sona erer.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

(1) : Bu değişiklik 26/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) : Bu değişiklik 1/6/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekleri görmek için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s