2 Eylül 2007 PAZAR                     Resmî Gazete                 Sayı : 26631

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

GIDA MADDELERİ VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:39)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; gıda güvenliği ve kalitesine yönelik olarak gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalatında Kontrol Belgesi onaylanması ile ithalat aşamasındaki işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, gıda güvenliği ve kalitesine yönelik olarak gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalatında Kontrol Belgesi onaylanması ile ithalat aşamasındaki işlemleri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27/05/2004 tarihli 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin (2007/21) gıda maddeleri ve diğer tarım ve su ürünlerine ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b)Bileşen listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belgeyi,

c) Bitki Sağlık Sertifikası: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel ürünler için düzenlenen, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,

ç) Etiket/etiket taslağı: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimini,

d) Faaliyet belgesi: Firmanın ithalini talep ettiği gıda maddeleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kapsayacak şekilde, resmen faaliyette olduğunu gösteren belgeyi,

e) Fatura: Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan belgeyi,

f) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) İl Müdürlüğü: Kontrol Belgesi onaylamak ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemlerini yürütmek amacıyla yetki verilen İl Müdürlüğünü,

ğ) Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi,

h) Örnek sertifika: İthalat aşamasında ibraz edilecek bu maddenin (i) bendinde tanımlanan sertifikadaki bilgileri aynen içeren, ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belgeyi,

ı) Proforma fatura: İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belgeyi,

i) Sertifika: Ürünün güvenliğini gösteren ve hayvansal ürünlerde, üründe kullanılacak hammaddenin elde edildiği hayvanların bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarından ari olduğunu gösteren orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifikayı,  

 j) Spesifikasyon/özellik belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belgeyi,

k) Türkçe etiket: Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve ürünün ambalajı üzerindeki etiketi,

l) Üretici firma beyanı: Üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili AB mevzuatına uygun üretildiğine dair beyanı,

m)Yaş sertifikası: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belgeyi

ifade eder.

Genel hükümler

MADDE 5- (1) Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalatında Kontrol Belgesi onaylanması ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemlerine ilişkin uyulması gereken genel hükümler aşağıdaki gibidir:

a) İlgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-A sayılı listesinde yer alan ürünler Kontrol Belgesine tabidir.

b) İlgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sayılı listesinde yer alan ürünler için Kontrol Belgesi aranmaz.

c) Kontrol Belgesine tabi olsun veya olmasın, ithal edilmek istenen ürünün mevzuata uygunluğunun ithalat aşamasında Bakanlık yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde bu ürünlerin ithalatına izin verilir.

ç) İthalatçı firma sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.

d) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve özet beyanı tescil edilerek ithalat işlemlerine başlanmış, ancak gümrük giriş beyannamesinin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

e)  Bu Tebliğ kapsamındaki ithalat kontrollerinde Türk Gıda Mevzuatı esas alınarak işlem yapılır. İthal edilmek istenen ürün ile ilgili Türk Gıda Mevzuatında hüküm bulunmaması durumunda uluslararası mevzuat esas alınır.

f) Gümrüklerde yapılan kontrollerde bu maddenin (e) bendine uygun bulunmayan ürünlerin ithaline, dağıtılmasına ve satışına izin verilmez. Ancak, ithali söz konusu ürünün mikrobiyolojik ve kimyasal kriterler dışında, gıda güvenliğini etkilemeyecek değerler olan kırık tane, bozuk tane, yabancı tane, diğer tür/çeşit, yabancı madde gibi fiziksel analiz sonuçlarının ilgili mevzuata uygun olmaması halinde, ithalatçı firmanın talebi ve ilgili Gümrük Müdürlüğü’nün gümrük mevzuatına uygun olarak elleçlemeye izin vermesi durumunda, elleçlemeye tabi tutulan üründen tekrar numune alınarak laboratuvarda muayene ve analizi yaptırılır. Elleçleme işlemi bir kereye mahsus olup, ikinci bir talepte bulunulamaz.

g) Bu maddenin (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yasaklar, gümrük gözetimi altında, gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya transit nakledilen, yabancı devlet başkanları ile beraberindekiler tarafından, bulundukları süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen, diplomatik veya konsüler temsilciliklerine ait, bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen, olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen, gemilerde bulunup açık denizlerde tüketilecek olan gıda maddelerine uygulanmaz.

ğ) İthal edilen herhangi bir gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme, Türk Gıda Kodeksine uygun Türkçe etiketleme yapılması ve satışa hazır hale getirilmesi şartıyla yurtiçinde mübadele edilebilir. Etiketleme işlemleri, raf ömrüyle kısıtlı olmak kaydıyla, ithalattan sonraki 2 ay ve gerektiğinde Bakanlığın belirleyeceği ek süre içinde tamamlanmadığı takdirde ürünlerin yurt içinde satışına izin verilmez.

h) 4 üncü maddenin (i) bendinde tanımlanan sertifikaların geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Süre belirtilmediği takdirde hayvansal ürünler için sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 2 ay, diğer ürünlerde ise 12 aydır.

ı) İbraz edilen sertifikanın geçerlilik süresi boyunca sertifikada belirtilen ürün için, sertifikada belirtilen miktarı geçmemek üzere birden fazla Kontrol Belgesi düzenlenebilir.

i) Hayvansal ürünler ve 4 üncü maddenin (c) bendinde tanımlanan bitkisel ürünlerde bu maddenin (ı) bendi uygulanmaz.

j) İthalat aşamasında, bitkisel ürünler için 4 üncü maddenin (c) bendine uygun olarak düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası ibraz edilecektir. 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun ve Yönetmeliği kapsamındaki ürünler karantina yönünden de kontrol edilir.

k) Canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

l) Hastalık yasak listelerinde bulunan gıda maddelerinin ithalatına izin verilmez. Ancak yasak listelerinde belirtilen işlemlere tabi tutulması ve uygulanan işlemin ihracatçı ülke veteriner servislerince düzenlenecek sertifikalarda belirtilmesi şartıyla ithalatına izin verilir.

m) Kontrol Belgesi onaylanması ve ithalat işlemleri sırasında talep edilen belgelerde yer alan bilgiler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

n) İthalat kontrolleri sırasında alınan numunelerin analiz ücretleri ithalatçı firma tarafından karşılanır.

o) Kontrol Belgesi onaylanması ve ithalat aşamasındaki kontrol işlemleri, Genel Müdürlükçe yetki verilen İl Müdürlüklerince yapılır.

Kontrol Belgesinin onaylanması aşamasında gerekli belgeler

MADDE 6- (1) İlgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-A sayılı listesinde yer alan ürünlerin ithalatında Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında, ithalatçı firma sahibi/yetkilisi aşağıdaki belgelerle Bakanlık yetkili birimlerine başvurur:

a) Faaliyet Belgesi: Firma tarafından ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

b) Kontrol Belgesi formu: Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun olarak doldurulmuş, silintisiz, kazıntısız, ithalatçı firma yetkilisi / yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazıldıktan sonra imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.

c) Proforma fatura veya fatura

ç) Ürün çeşidine göre ibraz edilmesi gereken diğer belgeler;

1) Bileşen listesi

2) Spesifikasyon/özellik belgesi: Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuat olmayan ürünlerde ibraz edilir.

3) Ürün etiketi /etiket taslağı

4) Sertifika: Bitkisel ürünler için, Bitki Sağlık Sertifikası Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmez.

Hayvansal ürünler için, 4 üncü maddenin (h) bendine uygun olarak düzenlenmiş örnek sertifika ibraz edilir. İbraz edilen örnek sertifikanın orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış orijinalinin ithalat aşamasında yetkili İl Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair Ek 1’e uygun Taahhütname alınır.

Hayvansal ve bitkisel ürünler dışındaki ürünler için, 4 üncü maddenin (i) bendinde tanımlanan sertifika ibraz edilir. Ancak bu sertifikanın Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilemediği durumlarda, sertifikanın ithalat aşamasında yetkili İl Müdürlüğüne ibraz edileceğine dair Ek 2’ye uygun Taahhütname alınır.

Orijin ve/veya çıkış ülkesinde salgın hastalık, dioksin, radyasyon ve diğer yaygın bulaşan tehdidi olması halinde ilave sertifikalar istenir.

5)Ürüne göre Bakanlık tarafından talep edilen diğer belgeler: Kontrol Belgesi müracaatında ürünün yatırım teşvik, dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı kapsamında düzenlenen ithal lisansı ve ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat karşılığında hakediş olarak ithalatının yapılmak istendiği ibraz edilmişse, Hazine Müsteşarlığınca verilen Yatırım Teşvik Belgesi, Dış Ticaret Müsteşarlığınca verilen Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, İthal Lisansı Belgesi ve ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat karşılığında İthalat İzin Yazısı aslı ve onaylı suretleri ibraz edilir.

 (2) Başvurudaki belgeler, 1 orijinal, 1 firma nüshası ve malın giriş gümrüğünün bulunduğu İl Müdürlüğünün sayısı kadar hazırlanır. Kontrol Belgesini onaylayan İl Müdürlüğünde muhafaza edilecek Kontrol Belgesi ve ekleri orijinal olmalıdır. Örnek sertifika fotokopi olabilir.

İthalat aşamasında gerekli belgeler ve kontrol işlemleri

MADDE 7 – (1) Gümrük Müdürlüğü tarafından ithal edilmek istenen ürünün kontrol edilmesi yönünde İl Müdürlüğüne hitaben yazılan yazı üzerine işlemlere başlanır.

a)  İlgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-A sayılı listesinde yer alan Kontrol Belgesine tabi ürünler ithal edilmek istenildiği zaman İl Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle başvurulur:

1) Bakanlık yetkili birimlerince onaylanmış Kontrol Belgesi ve ekleri

2) Gümrük Giriş Beyannamesi

3) Sertifika: Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmediği durumlarda aranır.

4) Yaş sertifikası

5) Etiket Taahhütnamesi: 5inci maddenin (ğ) bendinde yer alan hükmün uygulanabilmesi için, gıda maddeleri için Ek 3’de örneği verilen Taahhütname ibraz edilir.

İthalat Otomasyon Sisteminde Kontrol Belgesinin onaylandığının görülmesi durumunda ithalat işlemi başlatılabilir. Ancak Kontrol Belgesinin İl Müdürlüğüne ait asıl nüshası ulaşmadan Gümrük Müdürlüğüne serbest bırakma yazısı yazılmaz.

b)  İlgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin Ek VI-B sayılı listesinde yer alan Kontrol Belgesine tabi olmayan ürünler ithal edilmek istenildiği zaman İl Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle başvurulur:

1) Faaliyet Belgesi: Firma tarafından ilk başvuruda ve Bakanlıkça talep edilmesi durumunda ibraz edilir.

2) Gümrük Giriş Beyannamesi

3) Bileşen listesi

4) Sertifika: 4üncü maddenin (i) bendinde tanımlanan sertifika aranır. Ancak; Gümrük Tarife Cetvelinin kolejen içerenler hariç 39, 40, 44, 45, 48, 69, 70, 72, 73 ve 82 nolu fasıllarında bulunan ve sadece Avrupa Birliği üyesi orijinli olan ürünler için sertifika yerine üretici firma beyanı kabul edilebilir.

5) Etiket Taahhütnamesi: 5inci maddenin (ğ) bendinde yer alan hükmün uygulanabilmesi için, gıda maddeleri için Ek 3’de örneği verilen Taahhütname, gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler için Ek 4’de örneği verilen Taahhütname ibraz edilir.

 (2) İthal edilmek istenen ürünün mevzuata uygunluğu ithalat aşamasında yapılacak kontrol ve denetim ile belirlenir. Kontroller; doküman kontrolü, kimlik kontrolü ve fiziksel kontrol aşamalarını kapsar. Doküman kontrolü; ürünle ilgili onaylanan Kontrol Belgesi dahil ithalat aşamasında sunulan tüm belgelerin kontrolünü, kimlik kontrolü; ürünle ilgili sunulan belgelerde yer alan bilgilerle ürünün uyuşup uyuşmadığının kontrolünü, fiziksel kontrol ise; organoleptik muayene, ambalaj ve etiket kontrolü, numune alma ve laboratuvar analizlerini de kapsayan kontrolleri içerir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 01/09/2003 tarihli ve 25216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri ve Gıda ile Temas Eden Ambalaj Materyallerinin İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:31) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliği Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s