3 Mayıs 2009 PAZAR        Resmî Gazete     Sayı : 27217

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesi ile bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı”nın 3 ila 8, 12, 13, 15 ila 17 ve 33 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığı’nı,

b) Genel Müdürlük; Gümrükler Genel Müdürlüğü’nü,

c) Karar; 28.9.2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

ç) TOBB; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, 

d) Odalar; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı ticaret odaları, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odalarını,

e) Konfederasyon; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nu,

f) Birlik; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni,

g) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri; 19 Ocak 2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirini ifade eder.

A.TR dolaşım belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi

MADDE 4 –

(1) Kararın doğru olarak uygulanması, belgelerin birbirleriyle şekil ve içerik yönünden aynı olması, ancak birbirlerinden farklı ve sıralı bir seri numarası ile basılması ve hangi firmalar tarafından kullanıldığının takip edilebilmesinin sağlanması amacıyla A.TR dolaşım belgelerinin; Kararın 4 üncü maddesine uygun olarak basımının ve Kararın 6 ncı maddesine uygun olarak dağıtımının gerçekleştirilmesi konusunda TOBB yetkilendirilmiştir.

A.TR dolaşım belgelerinin satışı ve takibi

MADDE 5 –

(1) TOBB tarafından Kararda yer alan hükümlere uygun olarak bastırılan A.TR dolaşım belgeleri odalar ile konfederasyona gönderilir. Konfederasyon da belgeleri bağlı birliklerine gönderir. A.TR dolaşım belgeleri odalar ve birlikler tarafından üyelerine satılır. Belgelerin satış ve onay fiyatı ayrı ayrı olacak şekilde Müsteşarlığın da görüşü alınmak suretiyle her yıl TOBB tarafından belirlenerek bütün odalar ve birlikler tarafından aynı şekilde uygulanmasını temin için açıklanır.

(2) Odalar ve birliklerce satılan A.TR dolaşım belgelerinin satış ücreti satış sırasında, onay ücreti ise onay sırasında tahsil edilir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince onaylanan A.TR dolaşım belgesi için tahsil edilecek ücret 1 inci fıkraya göre TOBB tarafından belirlenip açıklanan onay ücretini aşamaz.

(3) A.TR dolaşım belgeleri birlikler tarafından sadece esnaf ve sanatkârlar odaları üyelerine satılır.

(4) Odalar ve birlikler tarafından A.TR dolaşım belgelerinin satışında ve sonrasında aşağıda sayılan hususlar yerine getirilir.

a) Belge satışı sırasında belgeyi satın alan kişinin T.C. Kimlik Numarası, adına belge satın alınan firmanın veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ismi ve vergi numarası alınarak satılan A.TR dolaşım belgelerinin numaralarının yanına kaydedilir.

b) Odalar/birlikler sadece sattıkları belgeleri onaylayabilirler. Odalar/birlikler sattıkları belgelerin onay için geri gelip gelmediğini takip eder, geri gelmeyen belgelerin akibetini araştırarak düzenli aralıklarla geri gelmeyen belgelerin numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçelerini içerecek bir yazı ile odalar TOBB’a, birlikler konfederasyona bilgi verirler. Konfederasyon kendisine gelen bilgileri ivedilikle TOBB’a bildirir. Onay için satıldığı odaya/birliğe geri gelmeyen belgelerin numaraları 1 er yıllık dönemler itibariyle TOBB tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir.

c) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından ay içinde onaylanan belgelerin numaraları takip eden ayın ilk üç iş günü içerisinde belgenin satın alındığı odaya/birliğe yazılı olarak ve elektronik ortamda bildirilir.

A.TR dolaşım belgelerinin onay yetkisi

MADDE 6 –

(1) İhracatçılar tarafından beş nüsha olarak düzenlenen A.TR dolaşım belgelerinin yeşil meneviş zeminli asıl nüshası haricindeki dört nüshası 8 inci maddede sayılan işlemlerin yerine getirilmesinin ardından odalar, birlik veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanır.

A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesi

MADDE 7 – (1) A.TR dolaşım belgeleri ihracatçılar tarafından Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Belgenin 13 no.lu “İhracatçının Beyanı” başlıklı kutusu doldurularak imzalanır ve onaylanmak üzere 5 inci maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşlardan birine ibraz edilir.

(2) Odalardan/birliklerden satın alınan A.TR dolaşım belgeleri sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler başka kişi veya firmalara verilemez veya satılamaz.

A.TR dolaşım belgelerinin onaylanması

MADDE 8 –

(1) İhracatçılar tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri 5 inci maddede sayılan kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanırken aşağıdaki hususlar yerine getirilir.

a) İhracatçılar tarafından ibraz edilen A.TR dolaşım belgelerinin şeklinin Karar’ın 4 üncü maddesi ile Kararın Ek 1 inde yer alan dolaşım belgesi örneğine uygun olduğu ve belgenin Kararın 7 nci maddesine uygun olarak doldurulduğu tespit edilir.

b) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere, sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Bunlar dışındaki veya Kararın 3 üncü maddesinde sayılan ülkeler dışında bir ülkeye gönderilen eşya için düzenlenmiş belgeler onaylanmaz.

c) A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığına ilişkin haklı sebebe dayanan herhangi bir tereddüt olması halinde eşyanın serbest dolaşım statüsünün tevsikini teminen aşağıdaki belgelerden bir veya birkaçı ya da varsa gerekli görülen başka belgeler olay bazında yapılacak değerlendirmeye göre talep edilebilir;

– Eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu,

– Borsa tescil beyannamesi,

– Satış faturaları,

– İthalat beyannameleri,

– Alış faturaları,

– A.TR dolaşım belgeleri,

– EUR.1 dolaşım sertifikaları,

– Dahilde işleme izin belgesi,

– Telafi edici verginin ödendiğine dair makbuz örnekleri,

– Telafi edici vergilerin ilgili eşyanın ihracat beyannamelerinin kapatılması esnasında ödeneceğine dair taahhütname,

– Üretici firmaya ilişkin kapasite raporu.

ç) Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, yeşil meneviş zeminli asıl nüsha hariç diğer nüshalar imza ve mühürle/kaşeyle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

d) İhracatın gerçekleştiği gümrük idaresi tarafından belgeyi onaylayan kişi, kurum ve kuruluşa gönderilen A.TR dolaşım belgesinin beyaz renkli teyit nüshası da ilgili dosyaya konulur. Belli sürelerle yapılacak kontrollerde teyit nüshası geri dönmeyen A.TR dolaşım belgelerine ilişkin olarak gerekli araştırma yapılarak sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

e) “Sonradan Verilmiştir.” ibareli A.TR dolaşım belgelerinin onaylanmasına ilişkin olarak Kararın 15 ve 16 ncı maddelerinde, “İkinci Nüsha” ibareli belge onaylanmasına ilişkin olarak ise 17 nci maddesinde yer alan şartlara uygun işlem tesis edilir.

60 Seri No.lu Tebliğ’den muafiyet

MADDE 9 –

(1) A.TR dolaşım belgelerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından onaylanması halinde 19 Ocak 2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (i) bendi hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s