5 Mart 2004        CUMA    Sayı : 25393

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1 —

Bu Yönetmeliğin amacı; hayvancılık işletmelerinin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun olarak kurulmasını ve çalışmasını temin ederek insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 —

Bu Yönetmelik çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı işletmelerin kuruluş, çalışma ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —

Bu Yönetmelik, 5074 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesiyle 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa eklenen 32/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —

Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,

Çiftlik Hayvanı: Büyükbaş, küçükbaş, tektırnaklı, kanatlı ve domuzu,

Hayvancılık İşletmesi: Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslemesinin yapıldığı işletmeleri ifade eder.

Kuruluş ve Çalışma İzni

Madde 5 —

Hayvancılık işletmesi kurmak isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile mahallin mülki amirine müracaat ederler.

a) İşletme sahibinin adı ve soyadı, açık adresi, telefon/faks numarası, işletmenin faaliyet alanı ve kapasitesi,

b) İşletmenin kurulacağı yerin ilgili tapu dairesinden alınacak tapu sicil kaydı veya noter tasdikli tapu sureti ya da kira sözleşmesi,

c) İşletmenin kurulacağı yerin plan krokisi veya çapı ile varsa ada, pafta ve parsel numarası,

d) Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden hijyenik şartlara uygun bir şekilde ilgili mevzuat hükümlerine göre izole, bertaraf ve tahliyesini sağlayacak sistemin bulunması,

e) Ayrıca, domuz işletmelerinden;

1) 4/9/1988 tarihli ve 19919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğine göre deşarj izni, 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni verilmesinin gerekip gerekmediği ile 16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliğine tabi olup olmadığı hususunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınan belge,

2) İşletmedeki hayvanların; nerede kestirileceği ve etlerinin nerede pazarlanacağına ilişkin bilgiler,

3) İşletmenin çevresinin en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrili olması istenir.

Yukarıdaki bilgi ve belgeleri tamam olan işletmeler teknik şartlar açısından kontrol edilir ve uygun bulunanlara, il/ilçe müdürlüklerince kuruluş ve çalışma izni verilir.

Bu Yönetmeliğin yayımlanmasını müteakip, hayvancılık işletmeleri daha önce kuruluş ve çalışma izni almış olsalar bile, il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir. Yapılan kontrollerde işletmede görülen noksanlıklar belirlenir ve işletme sahiplerine eksikliklerini tamamlamak üzere bir ay süre verilir. Bu süre içinde eksikliklerini giderenlere çalışma izni verilir.

Hayvancılık işletmelerinin izin alma işlemleri ülke genelinde üç yıl içerisinde tamamlanır.

Hayvancılık İşletmelerinin Çalışmaları Esnasında Uyacakları Hususlar

Madde 6 —

İzin verilen hayvancılık işletmeleri aşağıda belirtilen hususlara uygun çalışmak zorundadır.

a) İşletmedeki alım, satım, kesim, doğum, ölüm gibi tüm faaliyetlerin kayıtlarının tutulması,

b) Kestirilen hayvanların kesim yerlerinin isim, adres ve telefon bilgileri ile sevk raporları/menşe belgeleri veya fotokopilerinin muhafazası,

c) Denetimlerde belirlenen eksikliklerin süresi içinde yerine getirilmesi,

d) Kapatma, değişiklik ve ilavelerde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi,

e) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan hususların işletmenin çalışması süresince muhafaza edilmesi ve uygulanması.

Denetim

Madde 7 —

Hayvancılık işletmeleri gerekli hallerde il/ilçe müdürlüklerince denetlenir. Denetimde tespit edilen eksiklikler tutanakla belirlenir. Eksikliklerin giderilmesi için en fazla bir ay süre verilerek yazılı olarak işletme sahibine bildirilir.

Faaliyetten Men

Madde 8 —

İzinsiz olarak faaliyet gösteren veya kontrol ve denetimlerde tespit edilen eksiklikleri verilen süre içerisinde yerine getirmeyen işletmeler, faaliyetten mahallin mülki amirince men edilir.

Faaliyetten men edilen işletmelerdeki hayvanlar, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturduklarının tespit edilmesi durumunda zorunlu kesime tabi tutulur.

Sağlık yönünden risk taşımayan hayvanlar, işletme sahibine, izin verilmiş bir işletmede barındırılmak üzere, yediemin olarak teslim edilir veya pazarlama taahhüdü doğrultusunda hayvanların kesimi yaptırılır.

Yürürlük

Madde 9 —

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 —

Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s