6 Şubat 2009 CUMA         Resmî Gazete     Sayı : 27133

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4)

İthalatçı Beyanı, Üretici-İhracatçı Beyanı ve Menşe Şahadetnamesi

MADDE 1 – (1) EK-1’deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithalinde; gümrük beyannamesinin tescili öncesinde elektronik ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığı internet sitesinde yer alan (http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/anket/anket.cfm) “İthalatçı Beyanı” (EK-2), elektronik olarak doldurulur.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında söz konusu “İthalatçı Beyanı”nın yeminli mali müşavir onaylı bir çıktısı, ilgili üretici ihracatçı firma tarafından onaylanmış, ıslak imzalı “Üretici-İhracatçı Beyanı” (EK-3)  ile menşei konusunda ciddi şüphe bulunması nedeniyle, A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmiş olsa dahi eşyanın menşeini tevsik eden belge ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.

Eksik, Yanlış veya Yanıltıcı Beyan

MADDE 2 – (1) Beyanların ve belgelerin eksik, yanlış veya yanıltıcı şekilde düzenlenmesi, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatı çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturma başlatılması ve dampinge karşı verginin, verginin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geriye dönük tahsil edilmesi sonucunu doğurabilecek kararlara mesnet teşkil edebilecektir.

İstisna

MADDE 3 – (1) Sevkiyat bazında CIF değeri 2.500 ABD Doları’nı geçmeyen eşya ithalinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 16/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

G.T.İ.P.MADDE İSMİÜLKELER
55.1355.1455.1555.16Sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatBangladeşBirleşik Arap EmirlikleriBulgaristanMalezya
58.01Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç)Birleşik Arap EmirlikleriGüney KoreMalezya
5903.20.10.10.00  Mensucat, poliüretanla emdirilmiş – deri taklidi.Birleşik Arap EmirlikleriÇin Tayvanı
5903.20.10.90.00Mensucat, poliüretanla emdirilmiş –  diğerleri
5903.20.90.10.00  Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi.
5903.20.90.90.00Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – diğerleri.
7010.20.00.00.00Cam kapakBirleşik Arap EmirlikleriEndonezyaGüney Kore
7307.19Boru bağlantı parçalarıBelçikaBirleşik Arap EmirlikleriÇin Tayvanı
7312.10.81.00.007312.10.83.00.007312.10.85.00.007312.10.89.00.007312.10.98.00.00Halat ve kablolar (kapalı halatlar dahil)Birleşik Arap EmirlikleriGüney KoreİtalyaÇin TayvanıUkrayna
 7315.20.00.00.00Patinaj zincirleriBirleşik Arap EmirlikleriGüney KoreİspanyaİtalyaSlovenya
8302.10.00.00.00  Diğer menteşelerBirleşik Arap EmirlikleriHong KongİtalyaMalezyaPolonyaSingapurÇin TayvanıYunanistan
8302.50.00.00.00  Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya
8302.42.00.00.00Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya
8415.10.90Yalnız duvar tipi split klimalarBirleşik Arap EmirlikleriMalezyaTayland
8415.81.00Yalnız duvar tipi split klimaların dış ünitesi (Değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)
8415.82.00Yalnız duvar tipi split klimaların iç ünitesi
8715.00.10.00.00Çocuk arabaları, pusetlerBirleşik Arap EmirlikleriMalezya
8715.00.90.00.00Yalnız şasiler
9105.21.00.00.00Elektrikle çalışan duvar saatleriBirleşik Arap EmirlikleriİranHindistan
9607.119607.19Kayarak işleyen fermuarlarBirleşik Arap EmirlikleriGüney KoreSuriye
9608.10.10.10.00  Plastikten mürekkepli bilyalı kalemlerBirleşik Arap EmirlikleriEndonezya
9608.40.00.10.00Plastikten dolma kurşun kalemler
9609.10Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleriBirleşik Arap EmirlikleriEndonezyaGüney KoreHindistanİranKuzey KoreMalezyaTaylandÇin Tayvanı
9613.10.00.00.009613.20.10.00.009613.20.90.00.009613.90.00.00.11Çakmak ve aksamıBirleşik Arap EmirlikleriVietnam

EK-2

Eşyanın ithalatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile düzenlenmesi gereken “İthalatçı Beyanı” örneği aşağıda yer almaktadır:

         İTHALATÇI BEYANI

         Tarih:… /… /……

         ………….. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

         …. tarihli …. sayılı Gümrük Beyannamesi kapsamında gerçekleştirmek istediğimiz        ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın alma, ödeme ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim. Bu beyan ve Üretici-İhracatçı Beyanı, İthalatçı Beyanı Formunun çıktısı, ihraç faturası, taşıma belgesi, eşyanın menşeini tevsik eden belge ile gümrük beyannamesinin birer nüshası eksiksiz olarak kurye/taahhütlü posta ile Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

         Yetkili adı, soyadı, unvanı ve imzası

         Firma Kaşesi

         DAĞITIM: DTM İthalat Genel Müdürlüğüne

         1 – İthalatçının;

         a) Firma Unvanı:

         b) İrtibat için yetkili kişinin adı, unvanı:

         c) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

         d) Vergi No:

         e) Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:

         2 – İthal edilecek ürünün;

         a) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu:

         b) Tanımı ve kullanım alanı:

         c) Fatura tarih ve numarası:

         d) Ürün tipleri ve miktarları:

         e) Ürün tipleri ve CIF Değerleri:

         f) Menşe ülke:

         g) Döviz transferinin yapıldığı ülke:

         h) Ödeme şekli, aracı banka ve şube ismi, varsa akreditif numarası:

         i) Ödemenin yapıldığı firma/kişi ismi:

         j) Teslim Şekli:     

         3 – Menşe kazandıran esaslı işlem ve işçiliği gerçekleştiren üreticinin, biliniyorsa;

         a) Firma unvanı:

         b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

         c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

         d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

         e) Menşe kazandıran üretimin gerçekleştiği fabrika adresi:

         f) Eşyanın üretiminin hangi temel safhalarının üretici firma tarafından gerçekleştirildiğine dair açıklama:

         g) Üretici tesislerinin ziyaret edilip edilmediği, edildi ise ziyareti gerçekleştiren firmanız yetkilisinin isim ve unvanı, ziyaretin gerçekleştirildiği yıl:

         h) Üretici tesisleri ziyaret edilmedi ise, üreticiden alım yapmanızı sağlayan üreticiye ilişkin bilgi kaynaklarınız:

         i) Daha evvel üreticiden söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait beyanname tescil tarih ve numarası:

         j) Eşyanın menşeini tevsik eden belge üzerinde belirtilen ihracatçının farklı olması halinde üreticiye ilişkin yukarıda sağlanan bilgilerin kaynağı (Bilgilerin temin edildiği yazışma, belge vb. ekleyiniz.):

         4 – Eşyanın üreticisi ile ihracatçısının farklı olması halinde ihracatçının;

         a) Firma unvanı:

         b) Firmayı tanıtıcı vergi/kimlik vb. numara:

         c) Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:

         d) Adres, telefon, faks, varsa e-posta, internet sayfası bilgileri:

         e) İhracatçının tercih edilme nedeni:

         f) Daha evvel ihracatçıdan söz konusu ürün ithalatı yapılmış ise, ürüne ilişkin dampinge karşı önlemin yürürlüğe giriş yılından önceki yıl/yıllarda yapılan son ithalata ait gümrük beyanname tescil tarih ve numarası:

EK-3

Eşyanın üreticisi/ihracatçısı tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile İngilizce lisanında düzenlenmesi gereken “Üretici-İhracatçı Beyanı”nın örneği aşağıda yer almaktadır.

COMPANY LETTERHEAD (as printed)

PRODUCER-EXPORTER CERTIFICATE

1. Issue date and place:

2. The name, full address and web page of the exporter (if different than producer):

3. Contact person in the exporter (name, title, telephone, fax and e-mail):

4. The name and full address of the customer in Turkey:

5. The date, number and addressee of your invoice to which (certificate of origin / EUR.1 or invoice declaration / Form A) that you provided relates:

6. Full description and quantity of the goods:

7. Origin of the goods:

8. The name, full address and web page of the producer of the goods:

9. The full address of the production facilities:

10. The full description of the main production stages completed by the producer:

11. Other information deemed useful to prove the origin:

12. Certification clause to be signed by the exporter or the producer where apropriate:

EXPORTER: “I, the undersigned, certify that the information in this certificate is accurate and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide information about the producer upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation.”

PRODUCER: “I, the undersigned, certify that the goods covered by this certificate were manufactured by my company. I undertake that the information provided in this certificate is correct and verifiable. I agree to present documentation to support this certificate and provide further information upon request of the Undersecretariat for Foreign Trade. I am aware that non-cooperation may lead to anti-circumvention investigation.”

13. The name, title and signature of the authorized person of the exporter/producer:

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s