3 Eylül 2011 CUMARTESİ  Resmî Gazete     Sayı : 28043

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/19)

Başvuru

Madde 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; yerli üreticiler Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Ekol Kontrplak-Taşköprü Tarım ve Hayvancılık Orm. Ür. A.Ş., Bayrak Kontrplak Orm. Ür. İnş. Tic. San. Ltd. Şti., Cezmi Akça Kontrplak Fabrikası, Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kontrplak” ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine neden olacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle başvuruda bulunulmuştur.

(2) Söz konusu başvuru, diğer kontrplak üreticilerinden Kuriş Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Çağ Orman Ür. ve Oto. A.Ş., Anıl Orman Ürün. San. ve İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Pelit Arslan Kon. Fabrikası A.Ş., Yaykın Kontrplak ve Orman Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., EKS Erbaa Kaplama San., Bayrak Presli Ağaç San., Panel Kontrplak San. ve Tic. Ltd. Şti., Tunçay Kontrplak Orman Ür. İnş.Tur. Tic. San. Ltd. Şti.,Taner Entegre Ağaç San. ve Tic.A.Ş., Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Menta Mobilya Koltuk Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmektedir.

Başvuru konusu madde

Madde 2 – (1) Başvuru konusu madde, 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan “sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplak”’tır.

(2) Kontrplaklar, temel olarak kütüklerin soyma tekniği ile katmanlara ayrılması ve bu katmanların birbirlerine lif (su) yönleri dik gelecek şekilde yüksek sıcaklık ve basınç altında çapraz yapıştırılmaları ile üretilen ve kullanım alanlarına göre yüzeyleri sert ağaç katmanları, fenolik film, plastik laminat, doyurulmuş kâğıt, fiber takviyeli reçine, boya veya cila ile kaplanabilen ahşap panellerdir.

(3) Kontrplaklar yapılarda beton döküm panelleri, endüstriyel zeminler, yapı panelleri (çatı, duvar, döşeme, cephe kaplama, vb) gibi yük taşıyıcı, kara, deniz ve demiryolu taşıtlarında zemin ve panel, ambalaj sektöründe kargo ambalajı, mobilya ve parke sektöründe ise ara mamul olarak pek çok değişik şekilde kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan beton kontrplağı ikame edilebilirlik açısından kalıplık tahta ile çelik beton kalıbı arasında en ekonomik sınıfı teşkil etmektedir.

(4) Bahse konu gümrük tarife pozisyonları yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

Madde 3 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/28 sayılı Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplak” ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

Madde 4 – (1) Uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/30 sayılı Tebliğ ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

Madde 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

Madde 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere, soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

Madde 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve üretici/ihracatçıların soru formunu Ekonomi Bakanlığı’na ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

Madde 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

Madde 9 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

Madde 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel        : + 90 312 204 77 18 / 204 77 10

Faks     : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta : ngs187@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

Madde 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s