Resmi Gazete Tarihi: 29.11.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28127

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/21)

BİRİNCİKISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Plastay Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Plastay) ile Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. (Plastifay) tarafından yapılan ve Arkim Kimya Sanayi A.Ş. ile Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Romanya menşeli “dioktil ortoftalatlar (DOP)” için 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/4 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

(2) Plastifay firması soruşturmanın ilerleyen aşamalarında başvurusunu çektiğini ancak şikayeti desteklemeye devam ettiğini bildirmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, Romanya’da yerleşik bilinen ihracatçısına ve anılan ülkede yerleşik diğer ihracatçılara erişilebilmesini teminen bu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na soruşturma açılış Tebliği, şikâyetin gizli olmayan metni ve soru formlarına ilişkin bildirim gönderilmiştir.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretici, soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Ayrıca, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmalardan 3 tanesi ithalatçı soru formuna cevap vermiştir.

(5) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı S.C. OLTCHIM S.A. (Oltchim) firması soru formuna usulüne uygun şekilde cevap vererek, soruşturma süresince işbirliği halinde bulunmuştur.

(6) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden ilgili tarafların bilgisine sunulmak için hazır tutulmuştur.

(7) Soruşturmaya ilişkin tespit ve bilgileri içeren Nihai Bildirim ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur.

(8) Nihai bildirim sonrası ihracatçı firmaların görüşlerini sunmaları için dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkur görüşleri mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Kocaeli Gebze’de yerleşik Plastay ve Romanya Valcea’da yerleşik Oltcim firmaları nezdinde yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemesinde ise veri toplama ve analiz için 1/1/2008-31/12/2010 arasındaki dönem “zarar inceleme dönemi” olarak esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 6 – (1) Soruşturma konusu madde, “2917.32.00.00.00-Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)” gümrük tarife istatistik pozisyonu altında beyan edilmekte olup, yerli üretim dalı tarafından kısaca “DOP” olarak adlandırılmaktadır.

(2) DOP, Ftalik Anhidrit’in 2-Etilheksanol ile tepkimesiyle oluşan bir organik ester olup, plastik ve pvc karışımlarında yumuşatıcı olarak, çok katmanlı suni deri ve film uygulamalarında, kalenderlemede, ambalaj malzemelerinde, sıcak kaplamalarda, kablo izolasyon kılıflarında, yapıştırıcılarda ve bazı poliüretan uygulamalarında kullanılmaktadır.

(3) Öte yandan, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde soruşturma konusu ülkeden ithal edilen ürün ile yerli üretici tarafından üretilen ürünün benzer ürün olup olmadığı incelenmiştir. Anılan madde uyarınca benzer ürün, dampinge veya sübvansiyona konu mal ile aynı özellikleri taşıyan bir mal, böyle bir malın bulunmaması halinde ise benzer özellikleri taşıyan başka bir mal şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, yerli ve ithal ürünlerin “benzer ürün”olup olmadığı hususu tespit edilirken, ürünlerin teknik/fiziksel özellikleri ve kullanım alanları, biri birinin yerine geçebilme özellikleri, dağıtım kanalları,üretici ve tüketicinin ürünü algılamaları ve üretim süreci hususlarına bakılmıştır.

(4) Bu kapsamda yapılan incelemelerde, yerli üretici tarafından üretilen ürünler ile soruşturmaya konu ülke menşeli ürünler arasında teknik/fiziksel özellikler, kullanım alanları ve kullanıcı algılamaları arasında ayrım yaratan herhangi bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ayrıca, ürünün kullanıcısı durumundaki sanayiciler ihtiyaç duydukları DOP’u ya doğrudan üreticilerden ya da DOP ticareti yapan aracı firmalardan temin etmektedir. Dağıtım kanalları da yerli ve ithal ürünler için farklılık arz etmemektedir.

(5) Sonuç olarak yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen DOP ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilenlerin, teknik ve fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanıcı algılamaları ve kullanım alanları itibariyle benzer özelliklere sahip olduğu ve soruşturmaya konu ülkeden ithal edilen ürünün yerli üretim dalının ürünüyle doğrudan rekabet içinde bulunduğu, bu nedenle benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(6) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar ise genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, uygulamaya halel getirmemektedir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİBÖLÜM

Genel Bilgiler

Genel

MADDE 7 – (1) İşbirliğine gelen Romanya’da yerleşik Oltchim firması için yapılan damping belirlemelerinde, firmanın soru formuna verdiği cevaplar ile yerinde inceleme esnasında firma tarafından sağlanan veriler esas alınmıştır.

(2) Oltchim firması için normal değer ve ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ile damping marjının nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimi ile adı geçen firmaya gönderilmiştir.

(3) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca, işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla Romanya’da yerleşik işbirliğine gelmeyen diğer üretici-ihracatçı firmalar için damping marjı hesabında eldeki en iyi bilginin kullanımına gidilmiştir. Bu çerçevede söz konusu firmalar için Oltchim firmasının Türkiye’ye en fazla dampingle ihraç ettiği belirlenen tip esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Üretici İhracatçılar İçin Normal Değer

Temsil testi

MADDE 8 – (1) İşbirliğine gelen üretici-ihracatçı firma (Oltchim) için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince menşe ülkenin iç piyasasında yapılan benzer mal satışlarının hacminin düşük olması sebebiyle uygun bir karşılaştırma yapılmasına elverişli olup olmadığının tespiti amacıyla ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır.

(2) Buna göre işbirliğine gelen üretici-ihracatçı firmanın menşe ülkenin iç piyasasında yaptığı benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, ihracatçı ülke iç piyasasında normal ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşen satışlar esasında; aksi takdirde oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

Normal ticari işlem testi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmanın menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için normal ticari işlem testi uygulanmıştır. Buna göre;

a) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;

1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürünün toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının maddenin toplam satışmiktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, oluşturulmuş değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında hesaplanmıştır.

Oluşturulmuş normal değer

MADDE 11 – (1) Oluşturulmuş normal değer, ürün için firmadan temin edilen imalat maliyeti ile satış, genel ve idari (SGİ) gider rakamlarına makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhraç Fiyatı

İhraç fiyatının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) İhraç fiyatı, ihracatçı firmanın Türkiye’ye satışlarında fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Damping Marjları

Fiyat karşılaştırması

MADDE 13 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama farklılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları,vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları

MADDE 14 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. İşbirliğine gelmeyen firmalar içinse Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü uyarınca, işbirliğinde bulunmamayı ödüllendirmemek ve işbirliğinden kaçınmayı önlemek amacıyla, Oltchim firmasının soruşturma konusu ürün tiplerinden en yüksek oranda damping yaptığı belirlenen tip esas alınmıştır.

(2) CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanan damping marjı işbirliğinde bulunan Oltchim firması için %7,9; soruşturma konusu ülkede yerleşik işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar içinse %8,3 tür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİBÖLÜM

Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve gelişimi

MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı incelenmiştir.

a) Maddenin genel ithalatı

1) Maddenin genel ithalatı, 2008 yılı ile SD arasında miktar bazında %75 oranında artarken, anılan dönemdeki değer artışı %62 oranında gerçekleşmiştir.

b) Dampingli ithalatın gelişimi

1) Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı, 2008 yılı ile SD arasında miktar bazında %97 oranında artarken, anılan dönemdeki değer artışı%78 oranında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Romanya’nın genel ithalat içindeki payı %73,4’ten %82,7’ye çıkmıştır.

c) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı

1) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, 2008 yılı ile SD arasında miktar bazında %14 oranında, değer bazında ise %15 oranında artmıştır. Aynı dönemde üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payı %26,6’dan %17,3’e düşmüştür.

d) Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

1) Maddenin yurtiçi tüketimi, en büyük 2 yerli üretici olan Plastay ve Plastifay firmalarının yurtiçi satışları ile genel ithalatın toplanması suretiyle hesaplanmıştır. Bu çerçevede belirlenen toplam tüketim endeks olarak 2008 yılında 100 iken SD’de 126 olmuştur.

2) 2008-SD arasında, yerli üretim dalının pazar payı %63’ten %49’a düşerken, 3 üncü ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı %10’dan %9’a düşmüş;ancak, dampingli ithalatın pazar payı %27’den %42’ye çıkmıştır. Bu çerçevede, dampingli ithalatın pazar payını, diğer ülkeler menşeli ithalatın pazar payından ziyade yerli üretim dalının pazar payından aldığı görülmektedir.

İthalatın fiyatlarının gelişimi

MADDE 16 – (1) TÜİK kayıtları esas alınarak yapılan incelemede, dampingli ithalatın ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatları 2008 yılında 100 olarak alındığında, 2009 yılında 65’e ve SD’de 90’a düşmüştür.

(2) Diğer ülkeler menşeli ithalatın ise ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatları 2008 yılında 100 olarak alındığında 2009’da 66’ya düşerken SD’de 101’e çıkmıştır.

(3) Bu tespitlerden görüleceği üzere inceleme dönemi sonunda dampingli ithalatın fiyat seviyesi inceleme dönemi başındaki fiyat seviyesinin altına inmişken, diğer ülkeler menşeli ithalatın fiyat seviyesi başlangıç seviyesinin üstüne çıkmıştır. Dampingli ithalat ile diğer ülkeler menşeli ithalatın fiyatlarının birbirinden farklı bir seyir takip ettiği görülmüştür.

Dampingli ithalatın yerli üretici fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 17 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürünün fiyatlarının yerli üretici yurt içi fiyatlarının ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Söz konusu değerler hesaplanırken, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithalat masrafları ilave edilerek bulunan Romanya menşeli ürünlerin pazara giriş fiyatları, şikâyetçi yerli üreticinin (Plastay) yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır.

(2) Bu çerçevede hesaplanan fiyat kırılması CIF ihraç fiyatının %’si olarak 2008 yılında %8, 2009 yılında %5 ve 2010 yılında %11’dir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 18 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin incelenmesinde, Plastifay firmasının başvurusunu geri çekmesi sebebiyle şikâyet sahibi tek firma konumuna gelen Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Plastay firmasının mümkün olduğu ölçüde ilgili ürüne ait verileri esas alınmıştır.

(2) İnceleme döneminde Türkiye pazarı yaklaşık %26 oranında büyümüştür.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılında 100 olan üretim miktar endeksi SD’de 113’e yükselmiştir.

2) Yerli üretim dalının kapasitesi, ilgili ürün için 2008-SD arasında 100’den 158’e çıkarken, KKO endeksi ise 100’den 72’ye gerilemiştir.

b) Yurtiçi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi SD’de 89’a gerilemiştir. Aynı dönemde yurtiçi satış hasılatı ise reel olarak 100’den 87’ye düşmüştür.

2) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi SD’de 486’ya ulaşmıştır. Aynı dönemde satış hasılatı ise reel olarak 100’den 499’a yükselmiştir.

3) İhracat satışlarındaki artış büyük oranlı gözükse de, aslında ihracat satışları; 2008 yılındaki nominal olarak ihmal edilebilir seviyelerden (yerli üretim dalı satışlarının %6’sı), yerli üreticinin daralan iç piyasa nedeniyle ihracata yönelmesi sebebiyle sadece daha makul seviyelere ulaşmıştır. Satışlardaki nominal artış yerli üretim dalının üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda büyük bir değişime işaret etmezken, oransal olarak ciddi bir rakam olarak gözükmektedir.

c) Yurtiçi fiyatlar

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurtiçi birim satış fiyatı 2008 yılında 100 olarak alındığında, bunun SD’de 98’e düştüğü görülmüştür.

d) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe yurtiçi pazar payı hesaplanırken, Plastifay firmasının satışları da değerlendirmeye alınmış; bu çerçevede hesaplanan pazar payı endeksi, 2008 yılında 100 iken SD’de 77’ye gerilemiştir.

e) Stoklar

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2008 yılı stok düzeyi endeksi 100 olarak alındığında SD’de stok düzeyi 119’a yükselmiştir.

f) İstihdam

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe çalışanlarının sayısı endeks olarak 2008-SD arasında idari personel için 100’den 152’ye çıkarken, işçi sayısı 100’den 93’e düşmüştür.

g) Ücretler

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2008-SD arasında 100’den 125’e yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2008 yılında 100 iken SD’de 122’ye yükselmiştir.

i) Maliyetler ve karlılık

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2008 yılında 100 iken SD’de 95’e düşmüştür.

2) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan toplam kârlılık ve birim kârlılık endeksleri 2008 yılında firma zararda iken -100 olarak alındığında, SD’de zarar devam etmiş ve sırasıile -38 ve -34 değerlerine düşmüştür.

j) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü reel olarak 2008 yılında 100 iken SD’de 111 olmuştur.

k) Nakit Akışı

1) Yerli üretim dalının ilgili ürün için nakit akışı endeksi 2008 yılında -100 iken bu rakam SD’de -33’e gerilemiştir.

l) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 yılında % 1 olan net kârlılığı (Net Kâr/Net Satış), SD’de % 4’e; 2008 yılında %10 olan özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) SD’de % 27’ye ve 2008 yılında % 2 olan yatırım hasılatı (Kâr/Aktif Toplamı) SD’de % 7’ye yükselmiştir.

2) Bu oranlardan görüleceği üzere, yerli üretim dalı genel olarak iyi bir performans göstermekte, ancak soruşturma konusu üründe dampingli ithalat sebebiyle aynı başarıyı yakalayamamaktadır.

m) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, 2008 yılında 100 olan öz sermaye endeksi SD’de olarak 134 olmuştur.

2) Yerli üretim dalı SD’de yenileme yatırımlarına başlarken, aynı dönemde herhangi bir tevsi yatırımı yapmamıştır.

n) Damping marjının büyüklüğü

1) Yapılan hesaplama sonucunda, Romanya menşeli soruşturma konusu üründe önemli oranda damping marjı tespit edilmiştir.

o) Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

1) Yerli üretim dalının, 2008-SD arasında ekonomik göstergelerinin incelenmesi sonucunda; bazı önemli müşterilerini kaybettiği, satışları ve pazar payı gerilerken stoklarının arttığı, üretimdeki işçi sayısının azaldığı,pazardaki büyümenin üretim rakamlarına yansımadığı, bu olumsuz gelişmeler sonucunda ise toplam ve birim kârlılığının negatif seyrettiği tespit edilmiştir.

2) Firma geneli göstergelerde görülen olumlu gelişmelerin ise firmanın ürün gamındaki diğer ürünler sayesinde gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

3) Ürün özeli ekonomik göstergelerinde yaşanan söz konusu olumsuz gelişmeler ışığında, yerli üretim dalının soruşturmaya konu ürün ile ilgili faaliyetlerinde ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 19 – (1) Soruşturmaya konu ülkeden yapılan toplam ithalatın miktar ve değer bazında arttığı ve yurtiçi piyasadan aldığı pazar payının diğer ihracatçı ülkeler ve yerli üretici aleyhine yükseldiği görülmektedir. 2008-2010 döneminde yerli üretim dalının ve diğer ihracatçı ülkelerin iç piyasadaki pazar payı sırasıyla 14 puan ve 1 puan düşerken aynı dönemde dampingli ithalatın pazar payı 15 puan artmıştır.

(2) Diğer taraftan, SD’de soruşturmaya konu olan ülke menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı fiyatlarını kırdığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalı ilgili ürün için negatif karlılığa sahip olmasına rağmen dampingli ithalat sebebiyle fiyatlarını yeteri kadar yükseltememiş dolayısı ile 2008-SD boyunca karlılığı negatif düzeylerde seyretmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında, 2008-SD döneminde mutlak ve nispi olarak miktar ve değer bazında artış gösteren dampingli ithalat nedeniyle, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuz gelişmeler olduğu görülmüştür. Dampingli ithalatın seyri ile yerli üretim dalındaki olumsuz gelişmelerin eşzamanlı görülmesi sebebiyle, yerli üretim dalında görülen zarar ile dampingli ithalat arasında illiyet bağı olduğu sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 20 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, 2008-SD döneminde miktar bazında yaklaşık %14 oranında artmıştır. Ancak, anılan dönemde yurtiçi pazardaki büyüme % 26 oranında gerçekleştiğinden, üçüncü ülkelerin ithalat içindeki payı % 27’den % 17’ye gerilemiştir. Üçüncü ülkeler menşeli ithalatta görülen bu değişim, dampingli ithalatın anılan ülkelerin piyasadaki payını da olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 21 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülkeler menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da incelenmiş; ancak, zarar inceleme dönemi boyunca firmanın ekonomik göstergelerinde saptanan bozulmalara kaynak teşkil edebilecek dampingli ithalat dışında kayda değer bir unsurun varlığına rastlanılmamıştır.

ALTINCI KISIM

İlgili Taraflarca Gündeme Getirilen Hususlar

MADDE 22 – (1) Romanya’da yerleşik ihracatçı OLTCHIM firması,Nihai Bildirime ilişkin görüşlerini sunduğu 5/9/2011 tarihli yazısında, normal değerin tespitinde kullanılan maliyet testine itirazda bulunmuştur. Soruşturma otoritesi tarafından söz konusu itiraz yerinde bulunarak, iç piyasa satış fiyatlarının üretim maliyetleri ile karşılaştırılması esnasında kredili satışlardan kaynaklanan finansman giderleri iç piyasa satış fiyatlarından düşülmemiştir.

YEDİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 23 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Pozisyon NoEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmaDampinge Karşı Önlem (CIF %)
2917.32.00.00.00Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat)RomanyaS.C. OLTCHIM S.A.%7,9
Diğerleri%8,3

Uygulama

MADDE 24 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s