14 Mart 2012 ÇARŞAMBA                   Resmî Gazete                                    Sayı : 28233

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KESİMLİK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUNLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/25)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kesimlik ve besilik sığır cinsi hayvanlar ile koyunların ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi için aranacak şartlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Besilik koyun: Fiili ithalatı takiben et üretimi amacıyla beslenecek kültür ırkı veya bunların melezi koyunları,

c) Besilik sığır: Fiili ithalatı takiben et üretimi amacıyla beslenecek kültür ırkı veya bunların melezi sığırları,

ç) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

d) Kesimlik koyun: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere doğrudan kesimhanelere gönderilecek kültür ırkı ve bunların melezi koyunları,

e) Kesimlik sığır: Fiili ithalattan sonra kesilmek üzere doğrudan kesimhanelere gönderilecek kültür ırkı ve bunların melezi sığırları,

f) Kontrol belgesi: 30/12/2011 tarihli ve 28158 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) ekinde örneği verilen belgeyi,

ifade eder.

Kontrol belgesi

MADDE 4 – (1) Kesimlik ve besilik sığır ile koyunların ithalatında Bakanlıktan kontrol belgesi alınabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kontrol Belgesi başvurusu sırasında 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Harici Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/8)’de istenen belgeler ibraz edilir. Kontrol belgesi başvurusunda istenebilecek ilave belgeler Bakanlıkça belirlenir.

b) Kesimlik ve besilik sığır ile koyunlar; Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş olan kesimhaneler ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmalar tarafından ithal edilir.

c) İthal edilecek kesimlik ve besilik sığır ile koyunlar; Bakanlık tarafından belirlenen teknik ve sağlık şartlarını haiz olacaktır.

ç) İthal edilecek kesimlik ve besilik sığır ile koyunlar, ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olur.

d) İthal edilecek kesimlik ve besilik sığır ile koyunların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek iki resmî veteriner hekimden oluşan seçim heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılır. Seçimi yapılan hayvanlara ait kulak küpesi listesini içeren seçim heyeti raporunun asılları ülke girişinde ibraz edilir.

e) Seçimi yapılmayan kesimlik ve besilik sığır ile koyunların ithalatına izin verilmez.

f) İthal edilecek kesimlik ve besilik sığır ile koyunlar; erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olur.

Kesimlik sığır ve koyunlar için ithalat şartları

MADDE 5 – (1) İthal edilecek kesimlik sığır ve koyunlar, fiili ithalattan sonra kesilmeleri için doğrudan kesimhanelere sevk edilir. Hayvanların kesimleri il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında yapılır.

Besilik sığır ve koyunlar için ithalat şartları

MADDE 6 – (1) İthal edilecek besilik sığır ve koyunlar aşağıdaki şartlara tabi olacaktır.

a) Besilik sığırlar için en az yirmi bir gün, besilik koyunlar için en az yedi gün süreyle Türkiye’de karantina uygulanır. Karantina süresi içerisinde hayvanların işletmeden ayrılmasına izin verilmez.

b) Besilik sığır ve koyunların getirileceği işletmelerin en az elli baş kapasiteli ve Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından karantinaya uygun olduğu onaylanmış olması gerekir.

c) Besilik sığır ve koyunların ithalatı için kontrol belgesi başvurusu sırasında, besilik sığır ve koyunların karantinaya alınacağı işletmelerin kapasitelerinin ve karantinaya uygunluğunun belirtildiği bir belge ile Turkvet veri tabanından alınan işletme tescil belgesi ithalatçı tarafından Bakanlığa ibraz edilir. Bu belgelerin mahallindeki il/ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenerek onaylanmış olması gerekir.

ç) İthal edilecek besilik sığır ve koyunlar, il/ilçe müdürlükleri tarafından onaylanmış varış işletmesinde karantinada tutulur ve karantina başlangıcında hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanır.

d) Karantinası tamamlanan ve Bakanlık tarafından ithalatı uygun bulunan besilik sığır ve koyunların ithalat işlemleri sonlandırılır.

e) Karantina süresi içerisinde tazminata konu bir hastalığın çıkması halinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar için tazminat ödenmez.

f) Karantinası tamamlanarak ithalat işlemleri sonlandırılan besilik sığır ve koyunların başka işletmelere dağıtımı yapılacak ise; hayvanların dağıtımı, il/ilçe müdürlükleri tarafından hayvanlar Turkvet veri tabanına/Koyun ve Keçi Kayıt Sistemine kaydedildikten sonra, yurtiçi hayvan hareketleri ve hayvan sağlığına ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ esaslarına uymadığı tespit edilen ithalatçı kişi ve firmalar için ikinci bir kontrol belgesi düzenlenmez.

(2) Kurbanlık amacıyla ithal edilecek sığır ve koyunlara bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Kurbanlık sığır ve koyun ithalatına ilişkin şartlar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/31) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s