1 Eylül 2009 SALI Resmî Gazete     Sayı : 27336

YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkınma program ve destekleri ile ilgili izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Yönetmelik, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Köyişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Başkan: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı için kurulan İzleme Komitesi Başkanını,

ç) Denetim Otoritesi: Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin oluşturulan yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin ve doğru bir şekilde işlediğine dair doğrulamayı yapmakla sorumlu olan Hazine Kontrolörleri Kurulunu,

d) Katılım Öncesi Yardım Aracı: Avrupa Birliğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan ve beş bileşenden oluşan katılım öncesi desteğini,

e) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesi: Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü ile Avrupa Komisyonunun eş başkanlığında, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi, Yönetim Otoritesi, Kurum ve diğer ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan ve temel görevi uygulamada Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenleri arasında uyum ve koordinasyonu sağlamak olan Komiteyi,

f) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

g) Komite: Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesini,

ğ) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,

h) Program: Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan Kırsal Kalkınma Programını,

ı) Sekreterya: İzleme Komitesinin daimi sekreterliğini yürütecek olan Yönetim Otoritesinde bulunan sekreteryayı,

i) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki bileşenlere yönelik genel koordinasyonu sağlamakla sorumlu Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

j) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol sistemlerinin etkin işleyişi ile Ulusal Fonun başkanı olarak Türkiye’de Avrupa Birliği fonlarının mali yönetiminden ve bu çerçevede yapılan işlemlerin mevzuata ve usulüne uygunluğundan bütünüyle sorumlu Hazine Müsteşarını,

k) Yetkili Akreditasyon Görevlisi: Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin akredite edilmesi, akreditasyonunun izlenmesi ve askıya alınması veya kaldırılmasından sorumlu Bakanı,

l) Yönetim Otoritesi: Programın hazırlanması, uygulanmasının izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, koordinasyonu ve tanıtımından sorumlu Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından görevlendirilen Strateji Geliştirme Başkanlığını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komitenin Oluşturulması ve Yapısı

Komite üyelerinin belirlenmesi

MADDE 5 –

(1) Komitede yer alan kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir asil ve bir yedek üyelik için adaylar Sekreteryaya teklif edilir.

(2) Komite, teklif edilen asil ve yedek üyeleri kapsayacak şekilde Bakan Onayı ile oluşturulur. Bakan Onayının eki Ek-1 esas alınarak düzenlenir.

(3) Asil ve yedek üyelerin yerine;

a) Kendi çekilme talepleri doğrultusunda,

b) Üyeliklerine ilişkin görev ve sorumluluklarını bir yıldan fazla süreyle yerine getirmemeleri veya kasten işledikleri bir suçtan dolayı hüküm giymeleri durumunda,

c) Ölüm ya da haklarında kısıtlama kararı verilmesi durumlarında Bakan kararıyla, yeni üyeler belirlenir.

(4) Komitenin Başkanı Bakanlık Müsteşarıdır. Komitenin Başkan Yardımcısı Komite Üyeleri içerisinden doğrudan Bakan Onayı ile belirlenir. Komite Başkanı Kurumda bir görev alamaz.

(5) Başkan ve Komite üyelerinin her biri eşit oy hakkına sahiptir.

(6) Kurum Başkanı, Komisyon ve Yönetim Otoritesi temsilcileri Komite çalışmalarına oy hakkı olmadan katılabilirler.

(7) Komite asil ve/veya yedek üyelerinin bağlı bulundukları kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, toplantı tarihinden yirmi beş iş günü öncesinde yeni üye teklifi Sekreteryaya bildirilir.

Komitenin yapısı

MADDE 6 –

(1) Komitede aşağıdaki kamu kurumlarının temsilcileri yer alır:

a) Bakanlık,

b) İçişleri Bakanlığı,

c) Maliye Bakanlığı,

ç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı,

e) Çevre ve Orman Bakanlığı,

f) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

g) Hazine Müsteşarlığı,

ğ) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği.

(2) Komitede aşağıdaki ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

b) Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği,

c) Et Üreticileri Birliği,

ç) Türkiye Milli Kooperatifleri Merkez Birliği,

d) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği,

e) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Merkez Birliği,

f) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,

g) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği,

ğ) Türkiye Tabiatı Koruma Derneği,

h) Türkiye Kalkınma Vakfı.

(3) Komitede kamu kurumlarından en az Genel Müdür düzeyinde birer temsilci yer alır. Sivil toplum kuruluşlarından ise yönetici seviyesinde birer temsilci yer alır.

(4) Sivil toplum kuruluşları Komitede kamu kurumları üye sayısına eşit sayıda üye ile temsil edilirler.

(5) Komite çalışmalarına;

a) Kurum temsilcisi,

b) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi,

c) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü,

ç) Bakanlık içerisinde Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı temsilcisi, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü temsilcisi, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcisi, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü temsilcisi,

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi,

e) Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi,

f) Ankara Tarım İl Müdürlüğü temsilcisi,

g) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı temsilcisi,

ğ) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü temsilcisi,

h) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcisi,

ı) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi temsilcisi,

i) Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümü temsilcisi,

j) Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği temsilcisi,

k) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı temsilcisi

gözlemci olarak katılırlar.

(6) Başkan Komite toplantılarına ve çalışmalarına, yukarıda belirtilenler haricinde, Program uygulama alanlarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili kurum ve kuruluşları, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve sivil toplum kuruluşlarını gözlemci olarak davet edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sekreterya ve Görevleri

Sekreterya

MADDE 7 –

(1) Komitenin sekreterya hizmetleri Yönetim Otoritesi tarafından yürütülür.

Sekreteryanın görevleri

MADDE 8 –

(1) Sekreterya, Komite çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Komite çalışmaları için ihtiyaç duyulan tüm belge ve materyalleri, raporları, analizleri ve teklifleri hazırlar, tercümelerini yapar, elektronik posta ve/veya resmî yazı ile Komite üyelerine gönderir.

b) Komite toplantılarının hazırlıkları, toplantıların düzenlenmesi ve toplantı tutanaklarının hazırlanması ile ilgili çalışmaları yapar.

c) Komite çalışmalarına yönelik belgelerin, oturumlarda yapılan konuşmaların ve alınan kararların arşivini tutar.

ç) Komite kararlarının uygulanmasını sağlar ve ilgili tarafları bilgilendirir.

d) Komite çalışmalarının tanıtımını ve duyurusunu yapar.

e) Komite toplantılarında tartışma ve karar alma sürecine üyelerin etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan çeviri, tercüme gibi teknik ve lojistik hizmetleri sağlar.

f) Teknik destek kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri ve seminerler konusunda yazılı rapor hazırlar ve Komiteye sunar.

g) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesinin çalışmaları ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini yürütür.

(2) Komite faaliyetleri ile ilgili bütün yazışmalar Sekreterya tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komitenin Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Komitenin görev ve sorumlulukları

MADDE 9 –

(1) Komite, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Programın belirlenen strateji, amaç ve hedeflerine ulaşılmasının temini amacıyla uygulamaların etkinliği ve kalitesini sağlar.

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine rapor verir. Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine;

1) Program uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla, öncelik eksenleri ve tedbir veya faaliyetler bazında Programın uygulanmasında ulaşılan sonuçlar ve mali göstergeler de dâhil, kaydedilen ilerleme,

2) Denetim Otoritesi, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi veya Yetkili Akreditasyon Görevlisinin gündeme getirdiği, yönetim ve kontrol sisteminin işleyişine ilişkin hususlar konusunda bilgi verir.

c) Programın, Komisyon tarafından onaylanma kararının ardından dört ay içerisinde proje ve faaliyet başvuru şartları, seçim ve değerlendirme kriterlerinin Program hedeflerine uygunluğunu inceler ve görüş oluşturur. Program ihtiyaçları doğrultusunda kriterlerin değiştirilmesi söz konusu olduğunda Komitenin görüşü alınır.

ç) Program içerisinde yer alan tedbirler ve alt tedbirler için belirlenen hedeflere ulaşılması ve söz konusu tedbirler ve alt tedbirlere tahsis edilen kaynakların kullanımındaki ilerleme başta olmak üzere, programın sonuçlarını göstergeler düzeyinde inceler ve görüş oluşturur. Bu kapsamda, Yönetim Otoritesi Programın tedbirleri ve alt tedbirlerinin uygulanması ve ilerlemesine yönelik gerekli bilgiyi Komiteye ve Ulusal Koordinatöre sağlar.

d) Programda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izler. Bu amaçla;

1) Programın kapsadığı sektörlerde uygulamada karşılaşılan güçlükler,

2) Yapılan kontrollerin sonuçları,

3) Kabul edilen ve edilmeyen projelerin listesi ve özellikleri hakkında bilgi alır.

e) Komisyona sunulacak Program değişiklik önerilerini inceler ve uygun olduğu takdirde onaylar.

f) Program hedeflerine ulaşılması, yönetim ve uygulamanın etkinleştirilmesi ile verilen yardımın etkinliğini artırma konusunda Programa yönelik gerekli görülen değişiklik önerilerini, Yönetim Otoritesi ve Kurumla ortak görüş oluşturduktan sonra Komisyona ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunar, bir örneğini de Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderir.

g) Yıllık uygulama raporlarını ve nihai uygulama raporunu, Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne, Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve Denetim Otoritesine gönderilmeden önce inceler ve onaylar.

ğ) Programın sürekli ve ara değerlendirme raporlarını inceler.

h) Denetim otoritesi tarafından iletilen denetim raporlarını ve görüşlerini değerlendirir.

ı) Programla ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir. İletişim planını ve bu planla ilgili güncellemeleri inceler ve onaylar.

i) Programın teknik destek faaliyetleri konusunda oluşturulan eylem planını onaylar. Her aktivite uygulanmadan önce Başkan tarafından onaylanır.

j) Program veya Avrupa Birliği ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularda gerekli çalışmaları yürütür.

Toplantıların düzenlenmesi

MADDE 10 –

(1) Komite toplantıları, yılda en az iki kez olmak üzere Başkanın daveti ile belirlediği yerde yapılır.

(2) Komite; Başkanın, Komite üye tam sayısının üçte birinin veya Komisyonun talebiyle olağanüstü toplanabilir.

(3) Komite, ileride düzenlenecek toplantı tarihini planlar.

(4) Başkan, toplantı tarihlerini ve gündemleri Komiteye teklif eder.

Toplantı daveti, gündemi ve belgeleri

MADDE 11 –

(1) Sekreterya, tüm üyelere toplantı tarihinden en az on beş iş günü öncesinde toplantı davetini ve teklif edilen gündemi, destekleyici belgelerle birlikte elektronik posta ve/veya resmî yazı ile iletir. Komisyona da tüm belgeler İngilizce olarak gönderilir.

(2) Toplantı tarihinden on beş iş günü öncesinde üyelere gönderilen gündem içeriğinde yer almayan ve gündeme yeni teklif edilen husus ancak Komitede oy birliği sağlanırsa gündeme dâhil edilir.

(3) Komite toplantıları ile ilgili belgelerin zamanında Komite üyelerine ulaşmadığı durumlarda, Komite üyeleri gündemde yer alan karar maddesinin bir sonraki toplantıda ele alınmasını talep edebilir ya da resmî yazışma işleminin yapılmasını önerebilir.

(4) Gündem içerisinde, Komitenin karar alması gereken gündem maddeleri ile Komiteye bilgi veya görüş alışverişi yapmak üzere sunulan gündem maddeleri açıkça belirtilir.

(5) Komite üyelerinin gündeme yeni bir madde eklenmesi yönünde talepleri olursa, bu taleplerini ve ilgili belgeleri toplantı tarihinden en az beş iş günü öncesinde Sekreteryaya iletmeleri durumunda, gündeme eklenmesi hususunda görüşme yapılır.

(6) Gündem, Komite toplantısı başlangıcında üyelerin onayına sunulur.

(7) Komite, gündemde yer alan ve karar verilmesi gereken bir karar teklifinin üyelerin oy çokluğu ile bir sonraki toplantıya ertelenmesi veya konu ile ilgili resmî yazışma işleminin yapılması yönünde karar verebilir. Oylarda eşitlik hâlinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komite toplantıları

MADDE 12 –

(1) Toplantılar kamuoyuna kapalı olarak yapılır. Sadece Başkan ya da görevlendireceği bir kişi, toplantının sonunda toplantı ile ilgili konular hakkında kamuoyunu bilgilendirir.

(2) Komite üyeleri, Komite çalışmalarını bilginin gizliliği ilkesini gözeterek yürütür.

(3) Komite tarafından alınan tüm kararlar ve kabul edilen belgeler Sekreterya tarafından hazırlanır, Başkan tarafından imzalanır ve Komiteye sunulur.

(4) Komitenin aldığı kararlar, Yönetim Otoritesi tarafından kamuoyunun bilgisine sunulur.

Komite toplantılarına katılım

MADDE 13 –

(1) Komite toplantılarını Başkan yönetir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı toplantılara başkanlık yapar.

(2) Toplantının sonlandırılması, bir sonraki toplantının çalışma planı ve Komite toplantılarındaki çalışmanın detayları Başkan tarafından belirlenir.

(3) Komite toplantılarına asil üyelerin katılımı esastır. Ancak asil üyenin olmadığı durumlarda toplantıya yedek üye katılır.

(4) Komite, komite üyelerinin ve yedek üyelerin toplantılara devam etme durumunu inceler ve çalışmaların aksamaması açısından kurum ve kuruluşların konu ile ilgili tedbir almalarını talep eder.

Kararların alınması ve oylama

MADDE 14 –

(1) Toplantıda kararlar, Başkan da dâhil olmak üzere tüm üyelerin en az üçte ikisi mevcut ise alınır.

(2) Komite kararları, 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen karar hariç, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile alınır.

(3) Oy birliğinin sağlanamaması hâlinde, konunun incelenmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla bir çalışma grubu oluşturulur. Çalışma grubunun yaptığı değerlendirmelerin sonucu hakkında bir sonraki toplantıda Komite bilgilendirilir ve oy birliği sağlanmaya çalışılır.

(4) Komitede tekrar oy birliğinin sağlanamaması durumunda, bir kez daha oylama yapılır. Bu durumda, toplantıda bulunan üyelerin dörtte üçünün önerinin lehinde oy vermesi hâlinde karar alınır.

(5) Karşı oy kullanan her üyenin görüşü toplantı tutanaklarına kaydedilir.

Resmî yazışma işlemi

MADDE 15 –

(1) Başkan, Komite üyelerine acil durumlarda veya karar almak için Komitenin toplanmasını gerektirmeyen hâllerde resmî yazışma işlemi ile karar alınması için teklif sunabilir.

(2) Başkan, taslak kararı açıklayıcı not ile birlikte Komite üyelerine gönderir.

(3) Komite üyeleri, taslak karar ile ilgili görüşlerini gönderilme tarihinden itibaren on beş iş günü içinde bildirir.

(4) Hiçbir üyeden itiraz gelmemesi durumunda taslak karar kabul edilir.

(5) İşlem bittiğinde, Başkan Komite üyelerini sonuç hakkında bilgilendirir.

(6) Taslak karara itiraz eden üye gerekçesini belirtmek zorundadır. Resmî yazışma işlemi kapsamında itiraz edilen karar ve gerekçesi bir sonraki toplantıda tartışılır.

Çalışma grupları

MADDE 16 – (1) Başkan, Komite toplantısında karara varılamayan veya ihtiyaç duyulacak diğer konularda çözüme ulaşabilmek için çalışma grupları oluşturabilir.

(2) Çalışma grupları, Komite üyelerinden veya Komitenin uygun göreceği diğer kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşturulur.

(3) Çalışma grupları, çalışmalarının sonuçlarına dayanarak Komiteye teklif ve tavsiyeler sunarlar.

(4) Komite tarafından başka bir şekilde karar alınmadıkça, çalışma grubunun çalışmalarının gizliliği ilkeleri, 13 ve 19 uncu maddede belirtilen hükümler çalışma grubu için de uygulanır.

Toplantı kayıtları

MADDE 17 – (1) Komitenin her toplantısı için tutanak yazılır.

(2) Tutanaklar, Sekreterya tarafından hazırlanır.

(3) Tutanaklar, toplantı gündemini, katılımcı listesini, oturumlarda yapılan tüm görüşmelerin özetini, oylama sonuçlarını, alınan kararları ve Komite tarafından yapılan önerileri içerir.

(4) Her toplantının taslak tutanağı toplantı tarihinden sonra on beş iş günü içinde tüm Komite üyelerinin görüşlerine sunulur. Komite üyeleri görüş, gözlem ve önerilerini belgenin gönderildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Sekreteryaya gönderirler.

(5) Tutanağın nihai taslağı, Başkan tarafından imzalanır ve toplantı tarihinden sonra kırk beş iş gününü aşmayan süre içerisinde üyelere gönderilir.

(6) Toplantı tutanağı, bir sonraki toplantının davet çağrısı ekinde de bütün üyelere gönderilir.

(7) Bir önceki toplantının tutanağı, bir sonraki toplantı başlangıcında görüşülür ve kabul edilir. Tutanakların bir kopyası Yönetim Otoritesi arşivinde saklanır.

Komite kararlarının takibi

MADDE 18 – (1) Başkan, Komite kararlarının uygulanmasını izler ve gerekli durumlarda Komitenin bir sonraki toplantısına kadar kararların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri alır.

(2) Başkan ilgili kuruluşlardan, Komite kararlarının yerine getirilmesi konusunda rapor talep edebilir ve Komitenin bir sonraki toplantısında faaliyetlerin izlenmesi kapsamında kısa bir rapor sunar.

(3) Komite raporları, Komitenin onayladığı çalışma planı ve zaman çizelgesine göre hazırlanır.

Tarafsızlık ve gizlilik ilkesi

MADDE 19 – (1) Komitenin tüm üyeleri tarafsızlık ve gizlilik ilkesi kurallarına riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalarlar.

(2) Tarafsızlık ve gizlilik ilkesi kuralları aşağıdaki hususları içerir:

a) Komite üyeleri gerçek veya tüzel kişilere danışmanlık yapamaz ya da Komite üyeliğini yaparken tarafsızlık ve gizlilik ilkesini etkileyecek kişilerle ticari ilişki veya menfaat ilişkisi içerisinde olamaz. Komite üyeliğini kendisine ya da başkalarına yarar sağlayacak şekilde kullanamaz.

b) Komite üyeleri, kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamazlar.

c) Komite üyeleri, kişisel çıkarları veya geldikleri kuruluşların çıkarlarından ziyade Programın önceliklerini gözetirler.

(3) Herhangi bir Komite üyesinin tarafsızlık ve gizlilik ilkesine aykırı hareket etmesi durumunda, Başkan, söz konusu üyeye Sekreterya kanalıyla yazılı uyarı gönderir. Söz konusu hareketin devam etmesi durumunda Sekreterya, üyeyi aday gösteren ilgili kuruluşa, yirmi iş günü içerisinde başka bir üyenin aday gösterilmesi için talep yazısı gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komitenin çalışma dili

MADDE 20 – (1) Komite çalışmalarında gerekli görüldüğünde simültane çeviri ve belgelerin çevirisinin yapılması sağlanır.

Uzman talebi

MADDE 21 – (1) Başkan gerekli gördüğü takdirde kendi yetkisi dâhilinde veya Komite üyelerinin teklifi üzerine kamu kurumlarından temsilcileri veya diğer yerli ve yabancı uzmanları çalışmalarda yer almaları için davet edebilir.

(2) Dışarıdan gelen uzmanların bilginin gizliliği ve tarafsızlığı ilkesini gözetmeleri zorunludur.

Çalışma usul ve esaslarında değişiklik yapılması

MADDE 22 – (1) Komite, ihtiyaç duyulduğunda çalışma usul ve esaslarını değiştirme kararı alabilir. Çalışma usul ve esaslarında değişiklik yapılmadan önce Komisyonun da görüşü alınır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ek-1

İzleme Komitesinin Kurulmasına Yönelik Bakan Onayı Eki Örneği

1. İzleme Komitesi: 

Komite Başkanı: 

Adı Soyadı:

Görevi:

Kurumu:

Komite Başkanı Yardımcısı:

Adı Soyadı:

Görevi:

Kurumu:

Komite Üyeleri:

Kamu kurum ve kuruluşları:

 Kurum-Kuruluş İsmiAsil Üyenin Adı Soyadı ve GöreviYedek Üyenin Adı Soyadı ve Görevi
1Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  
2İçişleri Bakanlığı  
3Maliye Bakanlığı  
4Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
5Kültür ve Turizm Bakanlığı  
6Çevre ve Orman Bakanlığı  
7Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  
8Hazine Müsteşarlığı  
9Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  

Sivil Toplum Kuruluşları:

 Kuruluş İsmiAsil Üyenin Adı Soyadı ve GöreviYedek Üyenin Adı Soyadı ve Görevi
1Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  
2Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği  (SET-BİR)  
3Et Üreticileri Birliği (ET-BİR)  
4Türkiye Milli Kooperatifleri Merkez Birliği  
5Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği  
6Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Merkez Birliği  
7Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB)  
8Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜT-BİR)  
9Türkiye Tabiatı Koruma Derneği  
10Türkiye Kalkınma Vakfı  

2. Üye değişikliği

Komite üyelerinin kendi kuruluşları içerisinde görev değişikliği ya da üyelik değişikliğinin söz konusu olduğu durumlarda, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları Sekreteryayı bilgilendirmek zorundadır.

Bilgilendirme yapıldıktan sonra, üye değişikliğine yönelik işlemler yapılır.

Bir üyenin komiteden çıkarılması ve üye değişikliği, Başkanın söz konusu değişiklik hakkında Bakanı bilgilendirmesinden sonra, Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yapılır.

3. Çıkar çatışması

Komite üyeleri, kişisel çıkarları veya geldikleri kuruluşların çıkarlarından ziyade Programın önceliklerini gözetirler. Komite üyesinin, Program konusunda yapılan tartışma esnasında bir çıkarının ortaya çıktığı durumlarda, söz konusu üye, Başkanı ve diğer üyeleri durumdan haberdar etmek zorundadır.

Bu durumda Başkan söz konusu üyenin gündem maddesiyle ilgili kişisel çıkarının olduğunun toplantı tutanaklarına geçirilmesi talimatını verir. Söz konusu üye, ilgili gündem maddesinde oylamaya katılamaz.

Çıkar çatışması ile ilgili, Başkanın ve Komite üyelerinin bilgilendirilmediğinin ortaya çıkması durumunda, Başkan, Komite üyesinin azlini talep edebilir. Söz konusu üyenin alınan kararla ilgili oyu geçersiz sayılır. Bu işlemden sonra, eğer üyenin oyu, kararı etkiliyorsa konu ile ilgili oylama tekrarlanır.

4. Komite kurulmasına ilişkin karar

Program İzleme Komitesinin kurulması, Başkanın, Başkan Yardımcısının ve Üyelerinin belirlenmesine yönelik …. tarihli ….. sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanı Onayının ekidir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s