29 Nisan 2008 SALI                     Resmî Gazete                 Sayı : 26861

TEBLİĞ

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008 /19)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununa dayanılarak,

(2) Bakanlar Kurulunca alınan ve 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10016 sayılı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar”ına paralel olarak, hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel müdürlük: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

ç) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireyler tarafından yasal olarak oluşturdukları ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,

d) Hibe sözleşmesi/protokolü: Proje sahipleri ile İl Müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi/protokolü,

e) Hibeye esas proje tutarı: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek giderler toplamını,

f) İl müdürlüğü: İl tarım müdürlüğünü,

g) İl proje değerlendirme birimi: Vali yardımcısı başkanlığında; il tarım müdürlüğü, il bayındırlık ve iskan müdürlüğü, il özel idaresi, ticaret borsası, sanayi ve ticaret odası ve ziraat odası başkanlığı ile proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan birimi,

ğ) İl proje yürütme birimleri: İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri bünyesinde en az 3 kişiden oluşan, gerektiğinde ilgili kamu kuruluşları elemanları ile takviye edilen ekibi ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra projelerin uygulamasını bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kontrol edecek, izleyecek ve değerlendirecek birimi,

h) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,

ı) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen proje başvurularını, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, iller ve proje konuları arasında bir denge sağlamak amacıyla Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

i) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibe desteğine esas olan proje tutarı ile tamamı yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarlarının hepsini kapsayan harcamalar toplamını,

j) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,

k) Yatırım projeleri: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri katılımcı yatırım projelerini,

l) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri,

m) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar tarafından satın alınacak mal, makine, ekipman, malzeme danışmanlık hizmeti ve inşaat işlerini sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

n) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları mal, makine, ekipman, malzeme, hizmet ve inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

o) Proje danışmanı: Projenin başından sonuna kadar bütün iş ve işlemleri takip edecek yeterliliğe sahip ve bünyesinde lisans mezunu personel bulunduran firmaları veya en az lisans mezunu kişileri,

ö) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından üç ayda bir hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,

p) İl ilerleme raporu: il müdürlüğü tarafından ilerleme raporuna göre hazırlanan ve genel müdürlüğe gönderilecek olan icmali,

r) Basınçlı sulama sistemi: Aynı su kaynağını kullanarak çok sayıda tarım işletmesine hizmet veren, sulama suyunu kaynaktan tarla başına kadar belirli basınç altında iletildiği boru hatlarından hidrantlarla tarla başında suyun alındığı ana sulama sistemlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Genel müdürlük

MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaların izlenmesinden Bakanlık adına Genel Müdürlük sorumludur. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(2) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

İl proje yürütme birimi

MADDE 6 –

(1) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında proje sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri ve ilgili kamu kurumları temsilcilerinden oluşturulur. Yatırımcılara proje başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan proje başvurularının hazırlanması konusunda gerekli bilgiyi sağlamak görevinde bulunurlar.

(2) Proje başvurularının değerlendirilmesinin tamamlanması ve başvuruların hibe sözleşmesine bağlanmasından sonra gerek duyulan ilgili kamu kuruluşları elemanları ile de takviye edilerek, projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak yayımlanacak rehber ve genelgeler hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

İl müdürlüğü

MADDE 7 –

(1) İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına bu Tebliğin 51 inci maddesinde belirtilen sorumlulukları idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında uygulanmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları, Yatırım Süresi

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konuları

MADDE 8 –

(1) Program çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar.

a) Ekonomik yatırımlar,

b) Basınçlı Sulama Sistemi yatırımları.

Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları

MADDE 9 –

(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında;

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

ç) Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, desteklenir.

(2) Ekonomik yatırımlar programı kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmez.

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir tek proje başvurusunda bulunabilir.

(5) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekir.

(6) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Basınçlı sulama sistemi yatırımları

MADDE 10 –

(1) Basınçlı sulama sistemi yatırım konuları, kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.

(2) Basınçlı sulama sistemi yatırımları kapsamında yeni sulama tesisi yapım projelerine hibe desteği verilmez. Su kaynağından suyun alınması amacıyla tesis edilecek su alma yapıları ve yeni kuyu açılması faaliyetini kapsayan proje başvuruları kabul edilmez.

(3) Basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, mevcut sulama tesislerinin mutlaka daha önceden projelendirilmiş olması, yer altı suyu kaynaklı proje alanlarında ise planlama ve fizibilite raporları oluşturulmuş ve suyun kullanımına yönelik olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş yatırımcılar tarafından başvuru tarihinden önce alınmalı ve proje başvuruları ile birlikte ibraz edilmelidir.

(4) Basınçlı sulama sistemi yatırımları hibe proje başvuruları kapsamında, enerji nakil hattı, trafo, motopomp ve tarla içi malzeme ve ekipman alımlarına hibe desteği verilmez. Yatırım proje teklifleri, toplu basınçlı sulama tesisi için, su kaynağından tarla başına kadar yapılacak su dağıtım ve iletim boru hatları, gerekli sanat yapılarının inşası ve inşaat işleri kapsamında yapılacak mal alımlarını içerir.

(5) Basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

Uygulama illeri

MADDE 11 –

(1) Program çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.

Yatırım süresi

MADDE 12 –

(1) Yatırım projeleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra onsekiz ay içinde tamamlanır. Bu süre içinde tamamlanamayan projeler yatırımcı tarafından kendi ayni katkısı ile altı ayı aşmamak üzere il müdürlüğünce verilecek süre içinde tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

Ekonomik yatırımlar destekleme programı için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

(2) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

(3) Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.

(4) Ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım proje tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının % 50 si oranındaki katkı payının finansmanını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

(5) Yatırım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanının tamamında kamu kaynakları kullanılmaz. Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla sübvansiyonlu kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. Ekonomik faaliyetlere yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan tamamen kamudan bağımsız olması gerekir.

(6) İl özel idaresi ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

Başvuru sahibi tüzel kişilerde aranacak özellikler

MADDE 14 –

(1) Bireylerin bir araya gelerek başvuru son tarihinden önce oluşturdukları;

a) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) 5/6/1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu veya 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olan vakıflar,

c) İlgili kanunlara göre kurulmuş olan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri, ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, ortaklık kurulması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Basınçlı sulama sistemi yatırım projelerine başvurabilecek kurum ve kuruluşlar

MADDE 15 –

(1) Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik iyileştirme ve geliştirme yatırım konularına sulama kooperatifleri ve köylere hizmet götürme birlikleri tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

(2) Basınçlı sulama sistemi yatırımlarını destekleme programı kapsamındaki yatırım proje tekliflerinde, proje sahibi tüzel kişilikler kendi paylarına düşen ve hibeye esas proje toplam tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur. Proje sahipleri tarafından, bu husus proje başvuruları sırasında açıklanır ve finans kaynaklarına ilişkin taahhütname veya destekleyici dokümanlar proje başvurularına eklenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 16 –

(1) Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

(2) Hibeye esas proje tutarının % 50 sine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

(4) Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100.000 Yeni Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin gerçekleştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı, yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesini sağlamalıdır.

Basınçlı sulama sistemi projeleri yatırım tutarı ve destekleme oranı

MADDE 17 –

(1) köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince; Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kabul edilen mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama sistemi tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde, hibeye esas proje tutarı 500.000 Yeni Türk Lirasını geçemez.

(2) köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir.

(3) Proje toplam tutarının; 500.000 Yeni Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun ilgilisi tarafından başvuru ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

(4) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları

MADDE 18 –

(1) Tarıma dayalı yatırımları destekleme programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

a) Proje başvuruları kabul edilen ve kendileri ile hibe sözleşmesi akdedilen yatırımcılar tarafından proje hazırlama gideri hariç hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,

b) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen yatırım projesi başvurusunda belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,

c) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen proje bütçesinin hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 100.000 Yeni Türk Lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 500.000 Yeni Türk Lirası içerisinde kalması,

ç) Hibe sözleşmesi ekinde kabul edilen iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki kullanımların Bakanlık tarafından yayınlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması ve ibraz edilmesi gerekir.

Gider kalemleri

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım projesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan aşağıda belirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;

a) İnşaat işleri alım giderlerine,

b) Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

c) Proje hazırlama ve danışmanlık hizmetleri alım giderlerine,

Bu Tebliğde belirtilen oranlarda hibe desteği verilir.

(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm mal, makine, ekipman ve malzeme, inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır. Proje hazırlama ve danışmanlık alımı ihale kapsamında değildir, fatura veya serbest meslek makbuzu karşılığında sağlanır.

(4) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar yüklenici ve danışman olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka teknik proje ve piyasa etütlerine dayandırılmalı, proje başvurularında ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarının yatırım süresince artırılma imkânı yoktur. Ancak, sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili maddelerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere artırım/eksiltme gibi aktarımlar yapılabilir.

(7) Proje sahibi, projenin tamamını veya projeyi mal alımı ve inşaat gibi bölümler halinde ayrı ayrı ihale edebilir.

İnşaat işleri alım giderleri

MADDE 20 –

(1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.

(2) Depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları dışındaki yatırım konularında, hibeye esas proje tutarı başlı başına bir inşaat faaliyetinden ibaret olan inşaat projeleri teklifleri kabul edilmez.

(3) Basınçlı sulama sistemi tesislerini desteklemeye yönelik projelerinin tamamı, inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerle yapılır. Bu kapsamda proje tekliflerinde tüm giderler inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.

(4) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulur.

(5) İnşaat işleriyle ilgili, uygulama projelerinin; mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve bunların metraj ve keşif özetleri dahil hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir.

(6) İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas proje tutarı kapsamındaki inşaat toplam giderinin %20’sini aşamaz.

(7) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler idari alan olarak değerlendirilir ve bu maddenin altıncı fıkrası gereği işlem görür.

(8) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

(9) Basınçlı sulama sistemi kapsamındaki proje başvurularında su kaynağından sulama alanına kadar olan su iletim yapıları/isale hattı toplam tutarı hibeye esas inşaat işleri tutarının %15’ini aşamaz.

(10) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve denetim işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırımcılar sorumludur.

Mal, makine, ekipman ve malzeme alım giderleri

MADDE 21 –

(1) Program çerçevesinde yapılacak yeni mal alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.

(2) Mevcut yatırımlarda teknoloji geliştirmeye ve kapasite artırmaya yönelik yatırım tekliflerinde sadece mal alımı teklifleri de hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(3) Mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, montaj giderleri ve eğitim giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(4) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir.

(5) Mal alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez.

(6) Basınçlı sulama sistemi yatırımlarını destekleme programına yönelik projeler kapsamında yatırımın bir unsuru olan mal, makine, ekipman ve malzeme ihtiyaçları inşaat işleri ihale ve sözleşmeleri kapsamında yüklenicilerden sağlanır. Bu kapsamda proje tekliflerinde bu tür alım giderleri inşaat işleri alım gideri olarak belirtilir.

(7) Ekonomik yatırım projeleri ve basınçlı sulama sistemi projelerine ait enerji nakil hattı ve trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir, gerekli ise ayni katkı kapsamında gerçekleştirmeleri yapılmalıdır.

Danışmanlık hizmetleri alımı

MADDE 22 –

(1) Yatırımcılar; başvuru dosyası hazırlatma, uygulama projeleri hazırlatma ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti gideri alabilir. Giderler; hibeye esas proje tutarının, başvuru dosyası hazırlama gideri olarak %1’ni, uygulama projesi hazırlama gideri olarak %2’sini ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmetleri alımında ise %2’sini geçemez. Başvuru dosyası hazırlama ve uygulama projeleri hazırlama giderleri hibe ödemesi, hibe sözleşmesi onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

(2) Danışmanlık hizmetlerinin süreleri ve taslak görev tanımları, yatırımın kapsamı ve süresi ile uyumlu olmalıdır.

(3) Gerek duyulan danışmanlık hizmeti alımları bireysel danışmanlar veya özel danışmanlık firmaları vasıtasıyla temin edilir.

(4) Danışmanlık hizmet alımları kapsamında, eğitim çalışmaları, toplantılar, basılı ve görsel malzeme, yasal izin ve ruhsat alım giderleri, ulusal, uluslararası standart, tescil belge hazırlık bedellerine yönelik alım giderlerine hibe desteği verilmez.

(5) Proje sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan alınan danışmanlık hizmeti giderlerine hibe desteği verilmez.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 23 –

(1) Bu Tebliğin 2021, ve 22 nci maddelerinde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan giderlere ilave olarak hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borç ödemeleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kira giderleri,

d) Kur farkı giderleri,

e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri,

f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri,

g) İnşaat işleri hariç nakliye giderleri,

ğ) Bankacılık giderleri,

h) Denetim giderleri,

ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler,

i) İkinci el mal alım giderleri,

j) Proje yönetim giderleri.

(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.

(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar

MADDE 24 –

(1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, mal, malzeme, makine ve ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dâhil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında öz kaynaklarını kullanarak ayni katkı olarak yatırımcılar tarafından bina, mal, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, proje için öngörülecek en fazla onsekiz aylık süre içerisinde tamamlanması koşulu ile ayni katkı olarak değerlendirilecektir. Ancak, iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların, hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak yatırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Proje sahipleri, bu hususları başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek ve hibeye esas proje giderleri dışında olan ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin öngörülen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır. Bu husus il müdürlüğü tarafından izlenir.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Başvuruları

Başvuru zamanı

MADDE 25 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan proje teklifleri, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara sağlanacak teknik destek

MADDE 26 –

(1) Proje hazırlayarak başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme birimlerine başvurarak ihtiyaç duyulan bilgiyi herhangi bir bedel ödemeden alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup ve projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara proje hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberleri, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma el kitabı Genel Müdürlük internet sayfasından veya il müdürlüklerinden temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

(6) Bakanlık tarafından, program uygulamaları konusunda il proje yürütme birimi ve il proje değerlendirme biriminde görev alacaklara yönelik eğitim programları düzenlenir.

Başvurulacak yerler

MADDE 27 –

(1) Proje sahipleri projenin gerçekleştirileceği ilde bulunan il müdürlüklerine başvurur. Program ile ilgilenen tüm gerçek ve tüzel kişiler ilk resmi başvurularını il müdürlüklerine yaparlar.

(2) İl müdürlükleri tarafından teslim alınacak proje başvurularının tamamı, başvuru son tarihinden sonra il proje değerlendirme birimine teslim edilir.

Başvuru şekli

MADDE 28 – (1) Proje başvuruları;

a) Bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.

b) Bu Tebliğin 1314, ve 15 inci maddelerinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

c) Bakanlık tarafından yayınlanacak uygulama rehberi eki başvuru formuna ve içeriğine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, dosya içinde elden teslim edilir ve başvuru sahibinin veya yetkilendirdiği kişinin önünde Ek-2 deki tabloya göre eksiksiz olarak kapalı zarfa konularak başvuru sahibi tarafından imzalanır ve kaşelenir, başvuru sahibine veya yetkilendirdiği kişiye teslim alma belgesi il müdürlükleri tarafından verilir.

(3) Kapalı zarfın üzerine, başvuru sahibinin tam adı ve adresi, projenin adı ve “Değerlendirme Oturumundan Önce Açmayınız” ibaresi büyük harflerle yazılır.

(4) Proje başvuru dosyaları hibe başvuru formu, ekleri ve CD’si destekleyici dokümanlarla birlikte iki takım olarak hazırlanır. Bir takımı son başvuru tarihine kadar il müdürlüğüne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.

(5) Uygulama rehberinde belirtilen çizimler ve raporlama usul ve esaslarına göre hazırlanmayan ve başvuru sahibi tarafından imzalanmamış başvurular kabul edilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi

İl proje değerlendirme birimi

MADDE 29 –

(1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin ilk değerlendirmesi bu bölümde belirtilen kriterlere göre, il proje değerlendirme birimleri tarafından yapılır.

(2) İl proje değerlendirme birimlerinin oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tarafından belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme birimleri en az beş, en fazla dokuz temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme birimlerine, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik ve lojistik desteği sunmak, özet tabloların doldurulması ve değerlendirmesi ile ilgili verilerin muhafazasında, proje özetlerinin düzeltilmesinde çalıştırmak amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirilebilir.

(4) İl müdürlükleri tarafından teslim alınıp son başvuru tarihinde il değerlendirme birimine teslim edilen proje başvuruları, son başvuru tarihini takiben bir hafta içerisinde yapılacak ilk toplantıda, belirtilen kriterlere göre değerlendirilmeye başlanır. İl proje değerlendirme birimi bu değerlendirmeleri en geç bir ay içerisinde tamamlar.

(5) İl müdürlükleri bünyesinde, programın uygulanması amacıyla kurulmuş il proje yürütme birimlerinde görevlendirilen personel de gerek duyulması halinde il proje değerlendirme biriminde görev alabilir.

(6) Genel müdürlük tarafından program uygulamaları konusunda il müdürlüğünde konuyla ilgili görevli kişilere yönelik eğitim programı düzenlenir.

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi

MADDE 30 –

(1) İl proje değerlendirme birimleri, öncelikli olarak proje başvuru evraklarını Ek-2’de yer alan “Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”ne göre eksiksiz ve tam olması yönünden inceler.

(2) Tam olarak teslim edilen başvurular ve ekleri, bu Tebliğin 31 ve 32 nci maddelerinde açıklanan, başvuranların ve projenin yeterliliği kriterleri açısından değerlendirmeye alınır.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi

MADDE 31 –

(1) Bu Tebliğin 1314 ve 15 inci maddelerinde belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Ek-3 de yer alan “Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu” kriterlerine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğin 30 uncu maddesi ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde proje sahipleri tarafından verilmiş hiçbir evrakta düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan ve eksik proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur.

Başvuruların il bazında ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi

MADDE 32 –

(1) Ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde, başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yaratacağı istihdam sayısı, il mastır planları ve ilin öncelikli proje konusu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara yönelik ön değerlendirme kriterleri Ek-4/a’da belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır.

(3) Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesislerine dönüştürülmesine yönelik proje başvurularının il bazında yapılacak ön değerlendirmelerinde yararlanıcı sayısı, finansman şekli gibi kriterler göz önüne alınır.

(4) Mevcut sulama tesislerinin toplu basınçlı sulama tesislerine dönüştürülmesine yönelik proje başvuruları ön değerlendirme kriterleri Ek-4/b’de belirtilmiştir.

(5) Basınçlı sulama sistemi proje başvuruları ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olanlar hibe desteğine uygun görülür.

(6) Basınçlı sulama sistemine yönelik proje başvurularında işletme planları istenmediği için genel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirme yapılmaz.

(7) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları için il proje değerlendirme birimi tarafından teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi il düzeyinde hibe sözleşmesi akdinden sonra verilecek ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar açısından ilgili birimlerce incelemeler yaptırılmalı ve inceleme sonuçları bir rapora bağlanmalıdır.

Genel değerlendirme kriterleri

MADDE 33 –

(1) Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan ve il proje değerlendirme birimi tarafından hazırlanan bu Tebliğin 32 nci maddesinde açıklanan rapor kapsamında uygun ve yeterli görülen proje başvuruları, Ek-5 de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;

a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,

b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları, dikkate alınır.

(2) Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.

(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:

1 = Çok zayıf,

2 = Zayıf,

3 = Yeterli,

4 = İyi,

5 = Çok iyi.

(4) En yüksek puanları almış olan başvurulara öncelik verilir.

(5) Ek-5 “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı oniki olacaktır. Toplam onikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Ek-5 “Genel Değerlendirme Cetveli”nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı onsekiz olacaktır. Toplam onsekizden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(7) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmışbeş ve üzeri puan alan yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine devam edilir.

İl proje değerlendirme raporu

MADDE 34 –

(1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme süreçlerinde incelenmiş tüm yatırım tekliflerine ait il proje değerlendirme birimi tarafından hazırlanan genel değerlendirme raporunun bir sureti, il müdürlüğü vasıtasıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Başvuru sahiplerine ait başvuru dosyalarının tümü il müdürlükleri tarafından muhafaza edilir. Ancak Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ilgili dosyaların bir sureti ve/veya elektronik kopyasını il müdürlüğünden ister.

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri

MADDE 35 –

(1) İl proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirme kriterlerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm projelerle ilgili Bakanlık onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahiplerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının aşağıdaki gerekçelere dayanması zorunludur:

a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması,

b) Başvurunun eksik veya belirtilen usul ve esaslara göre uygun hazırlanmaması,

c) Başvuru sahibinin ve ortaklarının uygun şartlara sahip olmaması,

ç) Teklif edilen faaliyetin program kapsamında olmaması,

d) Teklifin uygulama için öngörülen azami süreyi aşması,

e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı aşması,

f) Teklifin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fiyatlarına uygunluğu, çevresel değerlendirme gibi kriterler ile ruhsat, izin ve benzeri yasal zorunluluklar için uygun olmaması ve/veya yetersiz olması,

g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması,

ğ) Teklifin, ön değerlendirme kriterlerine göre diğer tekliflerden daha yetersiz olması.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi

Nihai değerlendirme kararı

MADDE 36 –

(1) Programın finansmanı için tahsis edilmiş ödenek tutarının, ekonomik faaliyetler ve basınçlı sulama yatırımlarına kullandırılacak oran ve/veya tutarının Bakanlık tarafından belirlenmesinden sonra, başvuru sayısına ve proje için tahsis edilmiş bütçe kaynaklarına bağlı olarak, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından iller ve konu başlıkları içerisinde bir denge oluşturmak amacıyla değerlendirilir.

(2) Bu değerlendirmede, bütçe durumuna göre illerin tarımsal potansiyeli, kalkınmışlık durumu ve başvuru proje sayıları dikkate alınarak yapılacak hesaplama ile Genel Müdürlükçe belirlenecek sayıda projeye onay verilir. Ayrıca onay verilmiş olup da hibe sözleşmesi imzalamayan veya vazgeçen yatırımcıların yerine yedekleri de belirlenir. Yüksek puan almış başvuruların hibe desteğinden öncelikle yararlandırılması amaçlanır. Ancak %10 oranında Bakanlıkça belirlenecek özellikli projelere öncelik verilir.

(3) Merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan değerlendirme, Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.

(4) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 37 –

(1) Değerlendirmenin onaylanmasından sonra, kesin kararı Genel Müdürlük il müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.

(2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen değerlendirme kesin kararını, proje sahiplerine on gün içerisinde iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak iletir.

Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması

MADDE 38 –

(1) Proje teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilen proje sahipleri, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra onsekiz ay içerisinde yatırımlarını tamamlamak zorundadır.

(2) Proje başvuru aşamasında özellikle inşaat işlerine yönelik mimari ve tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka tatbikat projelerini hazırlatmak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(3) Proje başvuru hazırlığı, başvuru son tarihi ve değerlendirme kesin kararının bildirimi arasında geçen sürede ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması sonucunda oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

(4) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamaz. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasında değişiklikleri içerebilir.

(5) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni ve/veya nakdi olarak hibe desteği dışında % 100 kendisinin finanse etmesi ve/veya gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilir.

(6) Proje başvuru aşamasında tatbikat projeleri, ilgili yasalar gereği alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamış proje sahipleri ile bütçe revizyon talebinde bulunmayan proje sahipleri değerlendirme kesin kararı bildirimini takiben il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalar.

Hibe sözleşmesi

MADDE 39 –

(1) Hibe sözleşmesi, il müdürleri ile proje başvurusunda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir,

(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama rehberinde tüm taraflara önceden duyurulur.

(3) Proje sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

(4) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden üç ay içerisinde il müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi eki dokümanları tamamlayamayan yatırımcıların proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.

(5) Yatırımcı tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ve proje dosyası il müdürlüklerince incelenir ve uygun bulunursa yatırımcıya teminatla ilgili belgeyi ibraz etmesi kaydıyla projesinin onaylandığı bildirilir.

(6) Proje uygulamadan vazgeçen, projesi reddedilen ve belirtilen süresi dâhilinde hibe sözleşmesini imzalamayan yatırımcıların yerine yedek listeden sırasıyla Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre verilmek şartıyla hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

Hibe sözleşmelerinde teminat alınması

MADDE 40 –

(1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının %10’u tutarında ve süresiz banka teminat mektubunu il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının %5’ini il müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. Teminatlar; hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra yatırımcıya yapılan tebligatı takiben yatırılır. Yatırımcı teminatını il müdürlüğüne ibraz ettikten sonra projesi onaylanmış kabul edilir. Teminatını ibraz etmeyen yatırımcının projesi onaylanmış sayılmaz.

(2) Teminat tutarı, kısmi banka teminat mektubu veya birden fazla banka teminat mektubu olarak düzenlenebilecektir. Ancak bu durumda toplam tutar mutlaka hibeye esas proje tutarının %10 u tutarından az olamaz.

(3) Teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar, hibe sözleşmesinde yatırımcı tarafından taahhüt edilen ayni katkının da başvuru sahibi tarafından tamamlanması ve proje uygulamasının sona ermesinden sonra proje sahibinin talebi üzerine il müdürlüğünce iade edilir.

(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde teminat mektubu veya hesapta bulunan meblağ Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi

MADDE 41 –

(1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve proje sahipleri arasında üç adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 42 –

(1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilecek ve önerilen bütçeye dayanacaktır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarları, bu Tebliğin 16 ve 17 inci maddelerinde belirtilen tutar ve oranları kesinlikle aşamaz.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 43 –

(1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri askıya alma ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etmeleri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM

Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi

MADDE 44 –

(1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen projeyle hibe sözleşmesi hükümlerine göre projeyi uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince yapılır. Bu birimler gerek olması durumunda ilgili kamu kurumu elemanları ile takviye edilir.

(3)Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.

(4)Proje uygulamalarının hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti halinde, proje sahiplerine on gün içerisinde uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel Müdürlük bir hafta içerisinde bilgilendirilir.

(5) Yazının karşı tarafa Tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde, hibe sözleşmesi fesih süreci il müdürlüğü tarafından başlatılır ve Bakanlık bilgilendirilir.

Uygulama sözleşmeleri

MADDE 45 –

(1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal, makine ve ekipman, malzeme ve inşaat işi satın alma ihalelerinde, Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma el kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler. Danışmanlık alımı bu madde kapsamı dışındadır ve doğrudan temin yoluyla sağlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonucunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hak ediş tutarları, hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları inşaat, mal, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihale ile ilgili belgelerin aslı ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce, il proje yürütme birimlerine verirler.

(4) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek tüm satın alım işlemlerine yönelik olmak üzere, mutlaka il müdürlüklerinin yazılı uygunluk görüşü alınır. Uygunluk görüşü verilen satın alımlara ait ihale belgelerinin sureti yatırımcıya verilir.

(5) Uygun görüş verilmiş satın alım işlemlerine ait dosyalar il müdürlüklerinde muhafaza edilir.

(6) Satın alım dokümanlarının il müdürlükleri tarafından yazılı olarak uygun bulunmasından sonra, proje sahibi, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(7) Satın alım dokümanlarının il proje yürütme birimi tarafından yapılan incelemesinde, işlemlerin uygun bulunmaması durumunda, proje sahibi satın alım işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(8) Proje sahipleri, onay yazısının kendilerine Tebliğinden sonra, yüklenicilere gönderilen sipariş mektubu ile imzalanan sözleşmelerin aslı ve suretini, il proje yürütme birimlerine ilgili sözleşmeler imzalandıktan sonra en geç iki hafta içinde teslim eder. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu onaylandıktan sonra belgelerin asılları proje sahiplerine iade edilir.

(9) İhale ile ilgili tüm belgeler, ihale sürecinin Bakanlıkça belirlenmiş satın alım kurallarına uygun olarak yapıldığını belirten bir yazı ile birlikte istenmesi durumunda, sonradan inceleme amacıyla, il proje yürütme birimleri tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(10) Gerektiği takdirde yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen tüm satın alım dokümanları Genel Müdürlükçe yerinde de sonradan incelenebilir.

Proje harcamalarının kontrolü

MADDE 46 –

(1) Proje sahipleri, satın alınan mal, danışmanlık hizmet ve inşaat işlerine ait fiili gerçekleşmelerden sonra uygulama sözleşmelerinde belirtilen dönemlerde düzenlenen ödeme taleplerini il müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 17/7/1964 ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş irsaliye, serbest meslek makbuzu, fatura, ücret bordrosu gibi belgeler ile proje sahipleri tarafından ödenmesi gereken meblağın ödendiğine dair banka dekontu ve mal veya hizmetin alındığına dair belgeleri ödeme talebi ekinde il müdürlüğüne sunar. Ayrıca yatırımcılar proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir iki nüsha halinde il müdürlüğüne vermekle yükümlüdürler. İl ilerleme raporu üç ayda bir il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) İl proje yürütme birimi; onbeş gün içerisinde ödeme belgelerini hibe sözleşmesi, mevzuat ile proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edip onayladıktan sonra, yatırımlarla ilgili ödeme talep icmalleri aylık olarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Ödeme talep formu ekindeki, asıllarına uygunluğu onaylanmış bir suretini, uygulamaların ilgili mevzuat, Bakanlıkça belirlenmiş satın alım usullerine uygun olarak yapıldığını ve yatırımcının kendi katkısını ödediğini teyit eden banka dekontu, mal ve hizmetlerin uygulama sözleşmelerine ve hibe sözleşmesine uygun olarak gerçekleştiğini belirten belgeler İl Müdürlüğü tarafından muhafaza edilir.

Ödemeler

MADDE 47 –

(1) İl müdürlüklerince gönderilen ödeme icmal talepleri Genel Müdürlükçe yüklenicinin hesabına aktarılır.

(2) Son ödeme talebinden önce ayni katkıların yatırımcı tarafından belgelendirmek suretiyle yerine getirilmiş olması gereklidir.

(3) Yatırımcı son ödeme talebi ile birlikte çalışma izin ve ruhsatı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi, demirbaş kaydı ve ulusal mevzuat gereği alınması gereken diğer izin ve ruhsatları il müdürlüğüne ibraz etmelidir.

Proje hesapları

MADDE 48 –

(1) Proje sahibi, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait doğru ve düzenli kayıtları tutar. Proje sahibi, nihai ödemenin yapıldığı tarihten sonra üç yıl boyunca bu kayıtları saklamakla yükümlüdür.

Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler

MADDE 49 –

(1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise, hibe sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

(2) İhale öncesi, proje uygulamalarına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle belirtilir. Proje değişiklikleri kesinlikle hibeye esas toplam proje tutarında bir artışı öngöremez ve proje başvuru değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içermez. Proje başvuru konusu değiştirilemez.

(3) Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için, gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması, gerekirse belgelerle desteklenmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler, proje teklifi alınmasından uygulama sözleşmelerinin imzalanmasına kadar geçen süreç aynı şekilde izlenerek gerçekleştirilir.

(4) Proje sahibi değişiklik talebini il müdürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından değişiklik talebinin uygun görülmesi halinde uygun görüş yatırımcıya bildirilir. İl müdürlüğü tarafından uygun görüş bildirilen proje değişiklikleri takip eden ilk İl İlerleme Raporunda gerekçeleri ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

Bütçe içi değişiklikler

MADDE 50 –

(1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas toplam proje tutarında bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla, yalnız bir kereye mahsus olmak üzere yapılabilir.

(2) Bütçe içi değişiklikler, mal, inşaat işleri ve danışmanlık hizmet alımları bütçe kısıtlarına aykırı olmaz.

(3) Bütçe içi değişiklikler, proje başvuru değerlendirme kriterleri bakımından toplam proje puanını azaltacak değişiklikleri içermez.

(4) Mal ve inşaat işlerine ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, artırım yapılan bütçe kalemi tutarında en fazla %20 oranında değişiklik gerçekleştirilebilir. Danışmanlık hizmet alımları mal ve inşaat ile ilgili bütçe kalemlerine aktarılamaz.

(5) Yukarıda belirtilen bütçe revizyonlarında, proje sahibi bütçe değişikliği önerisini gerekçeleri ile il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görüş bildirilen bütçe revizyonları takip eden ilk İl İlerleme Raporunda gerekçeleri ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 51 –

(1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti

MADDE 52 –

(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyeti ve amacını proje yatırımının bitiminden üç yıl sonrasına kadar değiştiremez.

(2) Söz konusu makine, ekipman ve diğer malzeme yine üç yıl süre ile projenin uygulandığı bölgede kalacaktır, yer değiştirme gerekmesi halinde Bakanlığın yazılı onayı alınması gerekir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Cezai Hükümler

Denetim

MADDE 53 –

(1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Cezai hükümler

MADDE 54 –

(1) Haksız ödendiği tespit edilen hibe ödemeleri ile ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarihten itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak, gecikme zammı ile birlikte aynı Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere gerekli birimlere intikal ettirilir.

ONİKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 55 –

(1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberleri, el kitapları, genelgeler ve Ek-1 de verilen internet adresinde “Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar” yayınlanır. Bu yayınlar Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını bütünler.

Yürürlük

MADDE 56 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ek-1

PROJE UYGULAMASI SÜRECİNDE BAŞVURULACAK ADRESLER

E-posta adresi : kkydp@tedgem.gov.tr

Faks : 0312 – 466 90 45

Internet Adresi : www.tedgem.gov.tr

Ek-2

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

NoKONTROL EDİLECEK BELGELERVAR(+)/ YOK(-)
1IV. Etap (2008 /19 No’lu Tebliğ) kapsamında açılan program başvuru formu ile başvurulmuştur. 
2Başvuru formu ve ekleri bir takım olarak sunulmuştur. 
3Başvuru formu ve ekleri CD ortamında bir takım olarak sunulmuştur. 
4Başvuru sahibi tarafından yapılan başvuru beyanı imzalanmıştır. 
5Ortaklık varsa; formu ortaklar tarafından imzalanmıştır. 
6Başvuru formunun sayfaları başvuru sahibi tarafından paraflanmıştır. 
7Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine dahil belgesi eklenmiştir. 
8Başvuru sahibi kuruluşun resmi tescil belgesi, tüzük veya ana sözleşmesi eklenmiştir. 
9Başvuru sahibine ait yetkilendirme kararı eklenmiştir. 
10Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri eklenmiştir. 
11Yatırım için yetkili kurul kararı eklenmiştir. 
12Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname eklenmiştir. 
13İş kalemleri bazında varsa; inşaat metraj ve keşif özeti, inşaat teknik şartnamesi, makine ekipman teknik özellikleri, danışman görev tanımı eklenmiştir. 
14Başvuru sahibinin kar-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları eklenmiştir (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). 
15Proje bütçe tablosu başvuru formundaki formata uygun ve YTL olarak hazırlanmıştır. 
16Projesinde inşaat işleri varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
17Projesinde mal alımı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
18Projesinde danışmanlık alımı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
19Projesinde ayni katkı varsa; tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
20Gider gerekçeleri tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
21Finansman kaynakları tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
22Tahmini iş takvimi tablosu başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. 
23Yatırım işletme planı dosyası başvuru formundaki formata uygun olarak hazırlanmıştır. Basınçlı sulama projelerinde aranmaz 
24Sosyal Güvenlik Kurumu borcu yoktur belgesi eklenmiştir. 
25Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı başvuruları için ölçekli kroki, avan veya tatbikat projesi eklenmiştir. 
26Yeni tesis, tamamlama ve kapasite artırımı başvuruları için alınması düşünülen makine ve ekipman ölçekli yerleşim planı veya krokisi eklenmiştir. 
27Başvuru yerinin mülkiyet belgesi eklenmiştir. Yeni kurulacak tesislerde tesis yerinin mülkiyeti başvuru sahibine aittir ve tesis yerinin mevzi imar durumu belgesi eklenmiştir. 
28Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için üretim izni, kapasite raporu ve yapı kullanma izin belgesi eklenmiştir. 
29Proje için gerekliyse ÇED raporu, gerekli değilse muafiyet belgesi eklenmiştir. 

Not 1: 24’ncü madde ortaklık varsa tüm ortaklar için talep edilir.

Not 2: Belgelerin tam olması projeye hibe desteği sağlanacağı anlamına gelmez.

Not 3: 27, 28 ve 29 uncu maddeler basınçlı sulama projelerinde aranmaz.

Ek-3

BAŞVURU SAHİBİ VE PROJENİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU

 KONTROL EDİLECEK KRİTERLEREVETHAYIR
1Başvuru sahibi bu tebliğin ilgili maddelerine haizdir.  
2Başvuru konusu hibe desteği verilecek yatırım konularına uygundur.  
3Başvuru formu ve ekleri yatırım projesi, iş planı, proje bütçesi, ayrıntılı bütçe tabloları birbiri ile uyumlu ve ilişkilidir.  
4Proje bütçesinde öngörülen hibeye esas proje tutarı, ekonomik yatırım konuları için yapılacak gerçek kişilik başvurularında 100.000 YTL, tüzel kişilik başvurularında 500.000 YTL’yi aşmamaktadır.  
5Hibe desteği tutarı, ekonomik yatırımlar için hibeye esas proje tutarının %50’sini, sulama yatırımları için %75’ini aşmamaktadır.  
6Hibeye esas proje giderleri kapsamında sunulan harcamalar, hibe desteği verilecek uygun giderler kapsamındadır.  
7Başvuru dosyası hazırlama giderleri hibeye esas proje tutarının %1’ini geçmemektedir.  
8Uygulama projeleri hazırlama giderleri hibeye esas proje tutarının %2’sini geçmemektedir.  
9Uygulama aşamasında danışmanlık hizmet alımları hibeye esas proje tutarının %2’sini geçmemektedir.  
10İdari kısımlarla ilgili harcamalar; hibeye esas proje tutarı kapsamındaki inşaat toplam giderinin %20’sini aşmamaktadır. Sulama projelerinde su kaynağı ile proje alanı arasındaki isale hattı toplam proje tutarının %15’ini aşmamaktadır.  
Ek-4a

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(Ekonomik Faaliyetlere Yönelik Yatırımlar için)

KriterlerPuanReferansPuanProjeninAldığı Puan
1-Proje Başvuru Sahibinin
Bireysel olması158 
Şirket olması10
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler12
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birliklerin üst örgütleri15
2- Yatırım yerinin karakteristiği
İl Belediye Sınırları İçi205 
Belde, İlçe Belediye Sınırları İçi10
Köy Sınırları İçi20
3-Yatırım tesiste istihdam edilecek personel sayısı
5 kişiye kadar105   
5 – 10 kişi7
10 kişiden fazla10
4- KKYDP III.Etap kapsamında kaynak yetersizliğinden Bakanlıkça programa alınamayan projeler
Kaynak yetersizliğinden Bakanlıkça programa alınamayan projeler55 
5- Yatırım Çeşidi
Kapasite Arttırma, Teknoloji Yenileme ve Alternatif enerji üretimi,158 
Tamamlama,10
Yeni15
6- Yatırımın yapıldığı yerdeki tarımsal üretimle ilişkisi
Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları dışarısından elde edilmesi102   
Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları içerisinde ve dışarısından elde edilmesi6
Yatırım tesisinde değerlendirilecek tarımsal ürünün, tesisin bulunduğu il merkezi sınırları içerisinde elde edilmesi10
7- Bakanlık tarafından uygulanmakta olan üretim ve yetiştiricilik projeleri ile ilişkisi55 
8-Önceliğini kaybetmemişse İl Mastır Planlarında olan konuların desteklenmesi, İl Mastır Planlarında önceliğini kaybetmişse ilin belirlediği öncelikli projelerle ilişkisi
Birinci öncelikli1515 
İkinci öncelikli10
Diğerleri5
9- Uygulamanın izlenmesi ve raporlanmasında danışman çalıştırılması55 
TOPLAM100  
Ek-4b

PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

(Basınçlı Sulama Sistemleri)

KriterlerPuanReferansPuanProjeninAldığı Puan
Yatırım Konusu
Yağmurlama sulama3025 
Damla sulama30
Yatırımdan Yararlanacak Hane Sayısı
10 dan az205 
10 – 50 arası10
50 üzeri20
Katılım Payının Finansmanı
Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe imkânlarınca3020 
Sulama Kooperatifi bütçe imkânlarınca30
Uygulamaların İzlenmesi ve Raporlama
Tüzel kişiliğin personeli tarafından yapılması105 
Danışman vasıtasıyla yapılması10
Yatırım Yapılacak Yerleşim Yerindeki Çiftçilerin Bakanlık Çalışmalarına Yaklaşımı
Duyarsız/İlgisiz102 
İlgili5
Aktif10
TOPLAM100 
Ek-5

GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ

BölümAzami Puan
1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi20
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir?5
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise) yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi)5
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi?5
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dâhil olmak üzere)5
2. Uygunluk25
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir?5
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır?5
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler)5
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu?5
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir?5
3. Metodoloji25
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur?5
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkân verecek şekilde tasarlanmış mıdır?5
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir?5
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi?5
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur?5
4. Sürdürülebilirlik20
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir?5
4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dâhil olmak üzere )5
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?·    Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)·    Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?)5
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir?5
5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği10
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı?5
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi?5
Toplam Puan100

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s