1 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28191

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 342)

MADDE 1 ‒ 26/4/2009 tarihli ve 27211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:324)’nin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “2.Bedel tespiti” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazine taşınmazları üzerinde verilecek kullanma izni ve tesis edilecek irtifak haklarında bedel tespiti, Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince oluşturulan komisyonca Kanunun 9 uncu ve Yönetmeliğin 12 nci maddeleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan bedel tespit ve takdirine ilişkin hükümlere göre yapılacaktır.”

“Geçit hakkı bedeli; geçit hakkının toplam süresi için kırk dokuz yılı geçmemek kaydıyla bir defaya mahsus veya yıllık olarak alınmak üzere iki ayrı şekilde tespit edilecektir.”

“(5) Bedel tespiti yapılırken, Yönetmelik eki “Tahmin Edilen Bedel Tespit Raporu (Ek 17)” kullanılacak ve bu raporda; taşınmazın üzerinde varsa muhdesatın dikkate alınıp alınmadığı, fiili kullanım olup olmadığı ve bedelin hesaplanma şekli gibi hususlara açıkça yer verilecektir.”

MADDE 2 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “7.Orman, mera, yaylak ve kışlak ile kamuya ait otlak ve çayır vasıflı taşınmazlar hakkında yapılacak işlemler” başlıklı alt bölümünün birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Çevre ve Orman Bakanlığınca” ibareleri “Orman ve Su İşleri Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “8. İhale usulü” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrasının (e) bendinde geçen “irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi halinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “(liman, yat limanı ve kruvaziyer limanı yatırımları hariç olmak üzere)” ibaresi ve (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6111 sayılı Kanunla değişik 54 üncü maddesi kapsamındaki kuruluşlara, ilk yıl için emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedel üzerinden kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere,”

MADDE 4 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı II. Bölümünün “10.İhale onayı” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kullanma izni veya irtifak hakkına ilişkin ihale komisyonu kararları Kanunun 31 inci maddesi gereğince onbeş işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa ekli (İ) Cetvelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi için tespit edilen parasal limitlere kadar olan ihaleler, illerde defterdarın veya yetki devredilen hallerde milli emlak dairesi başkanının, diğer ilçelerde kaymakamın, bu parasal limiti aşan ihaleler ise Bakanlığın onay veya iptal kararları ile kesinleşecektir.”

MADDE 5 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “12. Sözleşme düzenlenmesi ve yer teslimi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Geçit hakkı için bu Genel Tebliğ eki “Geçit Hakkı Sözleşmesi (Ek-5)”,”

MADDE 6 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “12.Sözleşme düzenlenmesi ve yer teslimi” başlıklı alt bölümünün “A. Ön İzin verilmesi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “bedel takdiri” ibareleri “bedel tespiti” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Tarım ve hayvancılık amaçlı yatırımlar için verilen ön izinlerde; Hazine taşınmazının belediye ve belediye mücavir alan sınırları dışında yer alması, üst ölçekli planlarının bulunmaması ve yapılacak yatırım için imar planı yaptırılmasının zorunlu olmadığının ilgili kamu idarelerince bildirilmesi halinde, ön izin döneminde imar planı yaptırılmayacak, uygulama projelerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra teşkilatı ile Valilikçe (Özel İdare Müdürlüğü) onaylanmasını müteakip ruhsat işlemleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.”

MADDE 7 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “13. İrtifak hakkı ve kullanma izni süresi” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve özel kanunlarında süre belirtilenler hariç Hazine taşınmazları üzerinde kullanma izni ve irtifak hakkı süresi en fazla otuz yıl olarak uygulanır. Ancak, daha önce kullanma izni verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarla proje bütünlüğü taşıyan taşınmazlar üzerinde daha önce verilen kullanma izni veya tesis edilen irtifak hakkının kalan süresi kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir. Üzerindeki binalarda esaslı onarım gerektirmeyen veya üzerinde sabit tesis yapılmamakla birlikte taşınmazın değeri (binalarda bina bedeli hariç) kadar yatırım ve onarım yapılacak ve idarece uygun görülecek yatırımlar için ise yirmi yıla kadar kullanma izni verilir veya irtifak hakkı tesis edilir.”

MADDE 8 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “14. Bedellerin tahsili” başlıklı alt bölümünün “A. Ön izin, kullanma izni ve irtifak hakkı bedelleri” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasında yer alan “Bitkisel üretimle sınırlı olmak kaydıyla üzerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrasında yer alan “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “,4691 sayılı Kanun” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II.GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “14. Bedellerin tahsili” başlıklı alt bölümünün “B. Hasılat payları” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendi ile aynı bölümün yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılmak amacıyla verilen kullanma izinleri ve tesis edilen irtifak hakları, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilere verilen kullanma izinleri ile tesis edilen irtifak hakları ile 3996 sayılı Kanun, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 4691 sayılı Kanun hükümleri ile özel kanunları uyarınca ilgilileri tarafından bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen veya tapudan terkin edilen taşınmazlar üzerinde ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları veya verilecek kullanma izinleri ile mecra ve geçit hakkı amaçlı verilen irtifak hakkı ve kullanma izinlerinden hasılat payı alınmayacaktır.”

“(7) İrtifak hakkı ve kullanma izni verilen alanda; proje kapsamında özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde mümkünse hasılat payı ayrı ayrı hesaplanacak, değilse tüm tesisin işletilmesinden elde edilecek hasılatın toplam alana bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan yıllık metrekare birim hasılat miktarının, irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alana oranlanması suretiyle tespit edilecek olan bedel üzerinden hasılat payı alınacaktır.”

MADDE 10 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “16. Sözleşmenin sona ermesi ve feshi” başlıklı alt bölümünün “B. İrtifak hakkı ve kullanma izni sözleşmesi” başlıklı bölümünün dördüncü fıkrasındaki “Ayrıca, Hazine taşınmazı üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınacaktır.” cümlesi “Ayrıca izin sahibinden veya hak lehtarından cari yıl kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli tutarında tazminat alınacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 ‒ Aynı Genel Tebliğin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı bölümünün “17.İhaleden yasaklama” başlıklı alt bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) a) 2886 sayılı Kanunun 83 üncü maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılan isteklilerin, Bakanlığımız dahil bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle,

b) Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan bir yıl süreyle,

c) Üzerine ihale yapıldığı, ihalesi ita amirince onaylandığı ve İdarece kendisine süresi içerisinde sözleşme yapması konusunda yapılan tebligatı postadaki gecikmeden dolayı yedi gün geçtikten sonra alması sebebiyle süresi içerisinde sözleşmeyi imzalayamayan ancak, tebligatı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde sözleşme imzalamak için İdareye başvuran isteklilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelere katılmaktan iki ay süreyle,

ç) Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler ile mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşterilerin sadece Bakanlığımızca yapılan bütün ihalelerden altı ay süreyle, yasaklanmaları yönünde karar alınacaktır. Ayrıca; hakkında yasaklama kararı alınacak olan istekli veya müşterilerin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde, bunlar hakkındaki yasaklama sürelerinin, yukarıda (a) bendinde belirtilenin tamamı, (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ise yarısı olarak uygulanacaktır.”

MADDE 12 ‒ Aynı Genel Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “1.Turizm Yatırımları” başlıklı alt bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1. Kültür ve turizm yatırımları

(1) Hazine taşınmazlarının üzerinde turizm yatırımı yapılmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına yapılan kesin tahsislere dayanılarak, yatırımcılara irtifak hakkı tesis edilmesi ile bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ormanlık alanlar üzerinde, turizm yatırımı yapılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yatırımcılara verilen turizm amaçlı kesin izinlere dayanılarak yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile bunlara ilave olarak milli park olarak ilan edilen alanlarda 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanacaktır.

(3) Hazine taşınmazlarının üzerinde kültürel amaçlarda kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca yatırımcılar adına verilen kullandırma kararlarına dayanılarak yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve bunlarla ilgili diğer iş ve işlemler hakkında ise 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ile 20/10/2005 tarihli ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.”

MADDE 13 ‒ Aynı Genel Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümünün“4.Enerji yatırımları” başlıklı alt bölümünün ikinci ve üçüncü fıkralarında geçen “Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunca” ibaresi “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca” olarak, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 11 nci maddesinin (b) bendi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen yatırımcılara lisans süresince ve Kurumca bildirilen taşınmazlar üzerinde Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden kullanma izni verilecek veya irtifak hakkı tesis edilecektir.”

MADDE 14 ‒ Aynı Genel Tebliğin “III. ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER” başlıklı bölümüne “7. Projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları” başlıklı alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bölümler eklenmiştir.

“8. Serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar

(1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesi uyarınca serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcıların talep etmesi halinde, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde Yönetmeliğin 12 nci maddesine göre takdir edilecek bedel üzerinden irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.

9. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar

(1) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenen teknoloji geliştirme bölgeleri içinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisinin veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, doğrudan yönetici şirket lehine ilk beş yılı bedelsiz olarak, devam eden yıllar için yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin binde ikisi karşılığında irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.”

MADDE 15 ‒ Aynı Genel Tebliğe bu Genel Tebliğ ekinde yer alan Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 16 ‒ Bu Genel Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 ‒ Bu Genel Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

“Ek-5

GEÇİT HAKKI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-

Geçit hakkı tesis edilen taşınmazın;

İli                                                           :

İlçesi                                                       :

Mahalle/Köyü                                           :

Mevkii                                                     :

Pafta No / Cilt No                                      :

Ada No / Sayfa No                                    :

Parsel No / Sıra No                                    :

Yüzölçümü                                               :

Hazine Payı                                              :

Geçit Hakkı Tesis Edilecek Kısmı                   :

Cinsi                                                       :

Tapudaki Şerhler                                       :

Sınırları                                                    :

Niteliği                                                     : (Taşınmazın cinsine göre, bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler yazılacaktır.)

MADDE 2- GEÇİT HAKKININ SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Birinci maddede nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerinde aşağıdaki koşullarla geçit hakkı kurulmuştur.

Hakkın süresi: …….. (……) yıldır.

Bu hak tapuya tescil tarihinde başlayacaktır.

MADDE 3- HAK SAHİBİ VE ADRESİ

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres değişiklikleri, İdareye bildirilecektir. Aksi hâlde, her türlü tebligatta bu adres geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 4- GEÇİT HAKKININ AMACI VE TAŞINMAZIN KULLANIM ŞEKLİ

Birinci maddede belirtilen taşınmazın ………… m2’lik kısmı ……………………………………………(anayola çıkış için vb. ifadeler) yol olarak kullanılacaktır.

Geçit hakkı süresince, İdarece izin verilmedikçe, hak lehtarı taşınmazın kullanım amacını değiştiremez ve amaç dışı kullanamaz, geçit hakkı kurulan alanın sınırlarını genişletemez ve değiştiremez.

MADDE 5- GEÇİT HAKKI BEDELİ

1) Geçit hakkının toplam süresi için bir defa bedel tahsil edilecek ise;

Taşınmazın geçit hakkı bedeli 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 747 nci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ………………………………TL’dir.

Bir defaya mahsus alınacak geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir.

2) Geçit hakkı bedeli yıllık olarak tahsil edilecek ise;

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihale bedeli olan ……..…………-TL üzerinden, ikinci ve daha sonraki yıllar geçit hakkı bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranının (bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) bir önceki yıl kullanım bedeli ile çarpımı suretiyle bulunacak miktarın önceki yıl kullanım bedellerine ilavesi suretiyle arttırılarak tahsil edilecektir.

İlk yıl geçit hakkı bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar geçit hakkı bedelleri ise, sözleşmede belirtilen tarihte peşin olarak ödenir.

Vadesinde ödenmeyen geçit hakkı bedelleri ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Geçit hakkı bedelinin iki yıl üst üste süresi içinde yatırılmaması halinde geçit hakkı iptal edilir.

MADDE 6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hak lehdarı, geçit hakkına konu edilen yerin değerini düşürmeyecek, özelliğini, verim gücünü bozmayacak önlemleri almak, tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi nedenlerle meydana gelecek zarar ve ziyanı ödemek zorundadır.

MADDE 7- ÇEVRE VE KIYININ KORUNMASI VE KULLANILMASI

Geçit hakkı kurulan taşınmazın kullanılması sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uyulacaktır.

Üzerinde geçit hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle kıyılar ve kumsallar) kamunun kullanımına açık tutulacaktır.

MADDE 8- VERGİ, RESİM, HARÇ, PRİM VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Geçit hakkının tapuya tescili, devri ve terkini, taşınmazın kullanımı için Maliye Bakanlığı, mahalli idareler ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri yükümlülükler hak lehtarı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 9- GEÇİT HAKKININ SONA ERMESİ VE İPTALİ

Geçit hakkı, sürenin bitimi ile sona erer. Ayrıca, sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya hak lehtarı tarafından talep edilmesi hâlinde, geçit hakkı İdarece iptal edilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

Geçit hakkı süresi sona ermeden hak lehtarının faaliyetini durdurması veya geçit hakkı sözleşmesinin iptaline neden olması hâlinde, iptal tarihine kadar olan geçit hakkı bedeli tahsil edilir. Ayrıca, cari yıla tekabül eden geçit hakkı bedeli tutarında tazminat alınacaktır.

Ancak, bu hakka konu taşınmazın kullanılmasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran mücbir sebebin, hak lehtarının kusur veya şahsından kaynaklanmaması hâlinde, geçit hakkı tazminat alınmaksızın karşılıklı olarak iptal edilir ve iptal tarihinden sonraki döneme ait bedeller iade edilir.

MADDE 10- SORUMLULUK

Hak lehtarı hakkın tapuya tescil edildiği tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyandan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

MADDE 11- SÜRE UZATIMI

Hak lehtarı, geçit hakkı süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

Ancak;

1- Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını ve benzeri.),

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi,

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması,

5- Hak sahibinin kusuru dışında kamudan kaynaklanan, fakat hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması,

hallerinde kamudan kaynaklanan fiili veya hukukî imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar, geçit hakkı süresinin dondurulması suretiyle uzatımı talebinde bulunulabilir.

MADDE 12- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 13- DAVALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

Geçit hakkı ile ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye karşı sorumlu olacaktır. Davaya Hazine temsilcisi katılsın katılmasın dava Hazine veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zarar ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak, bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

Ayrıca, üzerinde geçit hakkı tesis edilen taşınmazla ilgili olarak hak lehtarı aleyhine açılacak her türlü dava, hak lehtarı tarafından 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca on beş gün içinde Hazineye ihbar edilecektir.

MADDE 14- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhtilafların çözüm yeri ………………………. icra daireleri ve mahkemelerdir.

TARAFLAR

HAZİNE TEMSİLCİSİ

GEÇİT HAKKI LEHTARI”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s