8 Aralık 2010 ÇARŞAMBA  Resmî Gazete     Sayı : 27779

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ÖRTÜALTI BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE BİYOTEKNOLOJİK MÜCADELE YAPAN ÜRETİCİLERE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasına yönelik, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin 2010/963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlar Kurulu Kararı: 30/10/2010 tarih ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilerin Desteklenmesi”ne ilişkin 2010/963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) BBMD: Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Desteğini,

d) BKÜ (Bitki Koruma Ürünü): Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

e) BBMD İcmal–1: ÇKS veya ÖKS kayıtlarına göre her köy/mahalle için üretici detayında üretici ve BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren bir örneği Ek–3’te yer alan belgeyi,

f) BBMD İcmal–2: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal–1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek–4’te yer alan belgeyi,

g) BBMD İcmal–3: Müdürlük tarafından oluşturulan İcmal–2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında BBMD’ne ilişkin bilgileri içeren ve bir örneği Ek–5’te yer alan belgeyi,

ğ) Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Tespit Tutanağı: Üreticinin desteklemeden yararlanmak üzere verdiği dilekçedeki (Ek-1) bilgilerin doğruluğunun kontrolü için Müdürlükçe yerinde yapılan kontrol sonucunda düzenlenen ve bir örneği Ek-2’de yer alan belgeyi,

h) ÇKS: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemini,

ı) Faydalı Böcek: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve patojenleri,

i) Feromon: Örtüaltı üretiminde feromon adı altında ruhsatlandırılmış BKÜ’leri, (Birey tarafından vücudun dış kısmına salgılanan ve bunu algılayan aynı türün diğer bireylerinde özel bir reaksiyona neden olan maddeyi),          

j) Müdürlük: İl/ilçe Tarım Müdürlüklerini,

k) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü

l) ÖKS: 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan Örtüaltı Kayıt Sistemini,

m) Tül: Örtüaltı üretiminde zararlı organizma girişini önlemek amacı ile kullanılan 50-70 mesh ölçüsündeki pamuk, iplik veya sentetik dokumayı,

n) Tuzak: Örtüaltı üretiminde ruhsatlandırılmış BKÜ’leri,

o) Üretici: Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunan,  kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişileri,

ö) ÜKD: Üreticinin, kimlik, ürün, üretim yeri bilgileri, bitkisel üretimde kullanılan BKÜ ve diğer kimyasal maddelerin kayıtlarının tutulduğu Üretici Kayıt Defterini,

p) Üretim sezonu: 2010 yılı Eylül ayından başlayıp 2011 yılının Temmuz ayına kadar süren örtüaltı üretim dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Ödeme Şartları,  Miktarı, Başvuru, Değerlendirilmesi ve Ödemesi

Destekleme ödemesi için aranacak şartlar

MADDE 5 –

(1) Örtüaltı üretim yerinin ÇKS veya ÖKS de kayıtlı olması,

(2) Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden örtüaltı üretiminde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele uygulaması,

(3) “Bitkisel Üretimde Kullanılan Kimyasalların Kayıt Altına Alınması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği ÜKD kayıtlarını tutması,

(4) Dilekçe (Ek-1) ekinde, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarda belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte Müdürlüğe başvurması, şartları aranır.

Destekleme miktarı

MADDE 6 –

(1) Üreticilerden, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele amacı ile;

a) Tül kullananlara 70.00 TL/dekar

b) Feromon + tuzak kullananlara 30.00 TL/dekar

c) Tekniğine uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 100.00 TL/dekar

ç) Tül ve feromon + tuzak kullananlara 100.00 TL/dekar

d) Feromon + tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 130.00 TL/dekar

e) Tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 170.00 TL/dekar

f) Tül, feromon tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 200.00 TL/dekar

ödeme yapılır.

(2) Üretici bir üretim sezonunda aynı serada aynı destek türünden bir defa faydalanabilir.

Destekleme ödemesi başvuru ve değerlendirilmesi

MADDE 7 –

(1) Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üretici, 2010 yılı uygulamaları için 31 Aralık 2010 günü, 2011 yılı uygulamaları için 8 Nisan 2011 günü mesai bitimine kadar, başvuru dilekçesi (Ek–1) ve destekleme ödemesinden faydalanma şartlarını taşıdığına dair belgeleri (ÇKS veya ÖKS kayıt belgesi, faturası ve ÜKD) ile  ÇKS veya ÖKS kayıtlarının bulunduğu Müdürlüğe başvurur.

(2) Üreticinin destekleme ödemesinden faydalanma şartlarını taşıyıp taşımadığı;

a) Evrak kontrolü: Dilekçe (Ek-1) ve dilekçede yer alan beyana uygun ve destekleme ödemesi için aranan belgelerin kontrolü,

b) Uygulamaların kontrolü: Destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla beyan edilen evrak ve uygulamaların yerinde kontrolü ve tespit tutanağı (Ek-2), Müdürlükçe yapılır.

(3) Üreticilerden talep edilen belgelerden ÜKD’nin sarı sayfası, faturanın fotokopisi başvuru yapılan Müdürlük tarafından alınır. Faturanın asıl nüshası üzerine görünür şekilde “biyolojik ve biyoteknolojik mücadele desteği ödemesinde esas alınmıştır” ibaresi konularak üreticiye iade edilir.

İcmallerin hazırlanması ve askı işlemleri

MADDE 8 –

(1) Tebliğin 7 nci maddesine göre destekleme ödemesinden faydalanacak üreticilerin belirlenmesi ile üretici ve destekleme ödemesi bilgileri, 2010 yılı uygulamaları için 14 Ocak 2011’e kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 22 Nisan 2011 tarihine kadar İcmal-1 (Ek-3)’e işlenerek onar gün süre ile askıya çıkartılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) Askı süresi sonunda itirazlar, İlde; İl Müdürü başkanlığında, Bitki Koruma Şube Müdürü ve en az iki teknik eleman, İlçede; İlçe Müdürü başkanlığında en az iki teknik elemandan oluşan komisyon marifetiyle 2010 yılı uygulamaları için 28 Ocak 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için  ise 6 Mayıs 2011 tarihine kadar beş gün içerisinde sonuçlandırılarak İcmal-1 (Ek-3) kesinleştirilir.

(3) İcmal-1’lere göre İcmal-2’ler, İcmal-2’lere göre İcmal-3’ler oluşturularak, 2010 yılı uygulamaları için 2 Şubat 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için  ise 11 Mayıs 2011 tarihine kadar İl Müdürlüğüne  bildirilir.

(4) Müdürlükçe düzenlenen ödemeye esas İcmal-3, 2010 yılı uygulamaları için 8 Şubat 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için ise 17 Mayıs 2011 tarihine kadar Bakanlığa bildirilir, ayrıca excel ortamında zirmucadele@kkgm.gov.tr adresine gönderilir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme

MADDE 9 –

(1) BBMD ödemeleri için gerekli kaynak, bütçede tarımsal destekler için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasına müteakip Banka aracılığıyla ödenir.

(2) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü maddesindeki hükmü ile üreticilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden, Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai sorumluluklar

MADDE 10 –

(1) Üreticilerin, beyan ve belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında gerçek dışı beyan ve belge düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s