27 Haziran 2008 CUMA     Resmî Gazete                 Sayı : 26919

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI VE SERTİFİKALI MEYVE/ASMA FİDANI/ÇİLEK FİDESİ İLE KAPAMA BAĞ/BAHÇE TESİSİ DESTEKLEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/40)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde sertifikalı tohum kullanımının ve sertifikalı meyve/asma fidanı/çilek fidesi ile kapama bağ/bahçe tesisinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesini, sertifikalı tohum kullanan çiftçilerle, sertifikalı meyve/asma fidanı/çilek fidesi ile kapama bağ/bahçe tesis eden çiftçilerin desteklenmesini ve çiftçilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve 28/4/2008 tarihli ve 2008/13610 sayılı Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Tohum ve/veya Sertifikalı Fidan Kullanan Çiftçilerin Desteklenmesine Dair Karara istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

c) Bilgi işlem merkezi: Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığını,

ç) Çiftçi: Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

e) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim komisyonunu,

f) İl/ilçe Müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüğünü,

g) İcmal-1: İl/ilçe müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/mahalle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği ek-3’de yer alan belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre her ilçe için köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği ek-4’de yer alan belgeyi,

h) İcmal-3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında ilgili desteklemeye ilişkin hakedişleri gösteren ve bir örneği ek-5’de yer alan belgeyi,

ı) Kapama bağ, bahçe: Tek bütün halinde arazi üzerinde tek türden oluşan dikim normlarına uygun olarak tesis edilmiş bağ ve bahçeyi,

i) KKGM: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

j) Sertifikalı tohumluk: Yurt içinde üretilip, sertifikalandırılan ve mahsul elde etmek amacıyla çiftçinin ektiği/diktiği tohumluğu,

k) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

l) Tohumluk bayisi: Tohumlukları pazarlamak amacıyla yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

m) Tohumculuk kuruluşu: Bakanlıkça her yıl yayınlanan Ülkesel Tohumluk Tedarik, Dağıtım ve Üretim Programında yer alan ve tohumculuk faaliyeti yapmak üzere yetkilendirilmiş kuruluşları,

n) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,

o) Tohumluk sertifikasyon kuruluşu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara uygunluğunu tespit eden ve belgelendiren Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşu,

ö) Tohumluk üretici belgesi: Tohumları üreten ve/veya tohum yetiştiricilerine sözleşmeli olarak ürettiren, işleyen, satışa hazırlayan ve dağıtan gerçek veya tüzel kişilerin aldığı belgeyi,

p) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme ve Ödeme Esasları

Destekleme yapılacak çiftçiler

MADDE 5 –

(1) Ödemeler bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan;

a) Sertifikalı buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, susam, yer fıstığı, kolza (kanola), aspir, patates, yonca, korunga ve fiğ tohumluklarını sadece mahsul elde etmek amacıyla kullanan çiftçilere,

b) Sertifikalı fidan/fide kullanarak; en az 5 dekar bodur ve yarı bodur meyve fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve/asma fidanları ile kapama bağ ve bahçe ve en az 3 dekar çilek fidesi ile çilek bahçesi tesis eden çiftçilere,

c) Ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerle turunçgil yetiştiriciliği yapılan en az 10 dekar büyüklüğündeki kapama bahçelerde tekniğine uygun şekilde aşılama ile çeşit değişikliği yapan çiftçilere yapılır.

(2) Sertifikalı fidan ve fide ile yeni tesis kurarak destekten yararlanacak çiftçilerin kullanacağı sertifikalı tür ve çeşitler; Bakanlık Araştırma Kuruluşlarınca düzenlenmiş olan çeşit tavsiye listesine ve üretimine ihtiyaç duyulanlara göre Bakanlıkça belirlenir.

(3) Sertifikalı tohumluk kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler kullandıkları tohumlukları, 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği hükümlerine göre yetkilendirilmiş üreticilerden veya tohumluk bayilerinden almak zorundadırlar.

Destekleme miktarları

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen türlerin sertifikalı tohumluklarını kullanarak ekim/dikim yapan çiftçilere, 2008 yılında dekar başına aşağıda belirtilen birim miktarlara göre ödeme yapılır.

1Tritikale, arpa, çavdar, yulaf, korunga, fiğ3 YTL/da
2Buğday, yonca5 YTL/da
3Susam, kolza (kanola), aspir4 YTL/da
4Nohut, kuru fasulye, mercimek6 YTL/da
5Çeltik, yer fıstığı8 YTL/da
6Patates20 YTL/da
7Virüsten ari meyve fidanı ile bahçe tesisi200 YTL/da
8Narenciye, yarı bodur ve tam bodur meyve fidanı ile bahçe tesisi ve narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit değiştirme150 YTL/da
9Diğer meyve türleri ile bahçe ve bağ tesisi120 YTL/da
10Zeytin ( Gemlik hariç) fidanı ile bahçe tesisi100 YTL/da
11Zeytinde Gemlik çeşidi fidanı ile bahçe tesisi40 YTL/da
12Sertifikalı Antepfıstığı anacı ile bahçe tesisi30 YTL/da

Ekim dikim normları

MADDE 7 –

(1) Desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohumluk miktarının her bitki türü için aşağıda belirtilen ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz.

1Buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik20 kg/da
2Nohut, mercimek13 kg/da
3Kuru fasulye, korunga, fiğ10 kg/da
4Yonca2,5 kg/da
5Patates250 kg/da
6Susam1,5 kg/da
7Yerfıstığı7 kg/da
8Kolza (kanola)0,4 – 1,5 kg/da
9Aspir1,5 – 3,0 kg/da

Kolza ve aspir de ekim normu bölge ve ekim yöntemine göre il/ilçe müdürlüğünce belirtilen değerler arasında alınacaktır.

(2) Bağ ve bahçe tesislerinde dikim normları, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen dikim normlarına uygun olmalıdır.

Başvuruların kabulü

MADDE 8 –

(1) Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslara göre ÇKS kaydını yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS bilgilerinin güncellenmesi, ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvuruların, 2008 yılı yazlık ekim/dikimler için bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 1 Ağustos 2008 tarihi mesai saati bitimine kadar, güzlük ekim/dikimler için ise 1 Ekim 2008 tarihinden, 31 Aralık 2008 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekir.

(3) Dönemi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(4) 2007 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31/12/2007 tarihine kadar yapamayıp, 2008 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde bu Tebliğ kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

Başvurularda istenilecek belgeler

MADDE 9 –

(1) Başvuru sırasında, sertifikalı tohumluk kullanan çiftçilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Başvuru Dilekçesi (ek-1),
b) Talep Formu (ek-2)

1) Bu formda bulunan sertifika ve fatura bilgileri tohumluk bayisi tarafından tasdik edildikten sonra, çiftçi sertifikalı tohumluk kullanılan araziye ait bilgiler kısmını dolduracak ve imzalayacaktır. Formda yer alan sertifika bilgileri, tohumluk sertifikasındaki bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

c) Tohumluk satış faturası,

1) Tohumluk fatura tarihi, tohumluğun kullanıldığı üretim sezonuna uygun olmalıdır. Tohumluk bayisi tarafından faturanın arkasına “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk ………………… tarih ve ………..…….. no’ lu sertifikaya aittir.” ifadesi yazılarak tasdik edilecektir.

2) İbraz edilen faturaların üzerine il/ilçe müdürlüklerince “aslı görülmüştür ve sertifikalı tohumluk desteğinden yararlanmıştır” ibaresi yazılarak asıl nüshası çiftçiye iade edilir. Bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde dosyaya konur.

3) Ürettikleri sertifikalı tohumu kendi arazilerinde mahsul elde etmek amacıyla eken “Tohumluk Üretici Belgesi”ne sahip çiftçilerden tohumluk faturası istenilmez. Bu çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteği talep formunda yer alan tohumluk bayisi bölümünü kendileri imzalarlar.

4) Sertifikalı fidan/fide satışı yapan fidan üreticileri veya fidan satış bayileri, düzenlemiş oldukları faturalara sertifika numarası ile birlikte satmış oldukları fidan/fide etiket numara aralıklarını belirtmek zorundadırlar.

ç) Tohumluk sertifikası fotokopisi

1) Tohumluk sertifikaları 2007-2008 yıllarında düzenlenmiş olmalıdır.

2) Stoktaki sertifikalı tohumluklar (Fidan ve Fide hariç) “Tohumluk Sertifikasyonu Uygulama Esasları Hakkında Talimat ve Değişikliği” hükümlerine uygun olarak Tohumluk Analiz Raporu alarak satışa sunulduğu taktirde desteklemeden yararlandırılır.

3) 2006 yılında sertifikalandırılıp 2007-2008 yılları için geçerli bitki muayene raporuna sahip tüplü fidanlar 2008 yılı yazlık ve güzlük dikimler için desteklemeden yararlanır.

4) Tohumluk sertifikası fotokopisi veren fidan üreticileri veya fidan satış bayileri, bağ/bahçe tesis ederek destekten yararlanacak üreticilere, satılan fidan/fide sertifikasının arka kısmına, fidan/fide sayısı, kime satış yapıldığı ve satış tarihine ait bilgileri yazarak onaylar.

d) Güncelleştirilmiş ÇKS belgesi

Sertifikaların sisteme tanıtılması, kontrollerin yapılması ve icmallerin oluşturulması

MADDE 10 –

(1) KKGM, tohumluk sertifikasyon kuruluşlarının vermiş oldukları sertifikaların parti numaralarını ve parti büyüklüğünü temsil eden miktarını (kg veya adet), ÇKS’ye tanıtılmak üzere Bilgi İşlem Merkezi tarafından düzenlenen programa girmelerini sağlar.

(2) Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden ödeme yapılmaz. Sistem, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifikaya ait mevcut girişler, sertifikanın ait olduğu tohumluk üreticisi kuruluşa bildirilir. Tohumluk üreticisi kuruluşlar girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumlukların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir. Satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşması halinde, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilidir.

(3) Veri girişleri, müracaatla birlikte başlar ve müracaat tarihinin bitiminden sonra en geç 20 gün içerisinde tamamlanır. Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (ek-3) ÇKS vasıtasıyla oluşturulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal 1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İcmal 1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak doğurmaz.

(4) Askı süresince İcmal 1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden itibaren en geç 1 hafta içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince ÇKS’den alınan İcmal 2’ler (ek-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 3 iş günü içinde İl Müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(5) ÇKS’den alınan İcmal 3’ler (ek-5) il müdürlükleri tarafından 5 iş günü içinde kontrol edilip onaylanarak TÜGEM’e gönderilir.

(6) Sistemde icmaller, tohumluk ve fidan için ayrı ayrı oluşturulacaktır. Tohumluk ve fidan icmallerinin, askı ve yukarıda belirtilen askı sonrası diğer işlemleri eş zamanlı yürütülecektir.

(7) Ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir. İlçe tahkim komisyonunda çözülemeyen konular il tahkim komisyonuna, il tahkim komisyonu tarafından çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’e bildirilir.

Uygulama esasları

MADDE 11 –

(1) Aynı alana yılı içinde yazlık ve güzlük ekim yapan ve sertifikalı tohum kullanan çiftçiler her iki ürün için de desteklemeden faydalandırılır.

(2) Sertifikalı meyve/asma fidanı ve çilek fidesi ile kapama bahçe ve bağ tesis edecek çiftçilerin desteklemeye konu tesisleri il/ilçe müdürlüklerince dikim normlarına göre yerinde kontrol edilerek tutanağa bağlanır.

(3) Tesis edilen kapama bağ ve bahçe; ürün çeşidinin özelliğine göre ekonomik olarak ürün verinceye kadar yılda bir kez kontrol edilerek tutanağa bağlanır. Çiftçiden kaynaklanan olumsuzluklar olduğu takdirde ilgili ceza hükümleri uygulanır.

(4) Çiftçiye her bir tesis için, mücbir sebepler dışında bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemesi yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 12 –

(1) Gerekli finansman Bakanlığın ilgili bütçesinden karşılanır. Bankaya hizmet karşılığı olarak % 0,2 komisyon ödenir.

Ödeme planı

MADDE 13 –

(1) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtları üzerinden oluşturulan onaylı ödeme icmallerine göre Bakanlık tarafından sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı meyve/asma fidanı ve çilek fidesi ile kapama bahçe ve bağ tesisi desteği ödemelerine esas cetvellerin bankaya gönderilmesini takiben kaynak aktarılır ve ödeme talimatı verilir. Ödemeler ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Yetki

MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğ’de yer almayan teknik konularda Bakanlıkça çıkarılacak genelge ve talimatlar uygulanır.

Desteklemeden faydalanamayacaklar

MADDE 15 –

(1) Aşağıda belirtilen hususlarda çiftçiler sertifikalı tohumluk kullanım desteğinden yararlanamazlar.

a) Bu Tebliğin 8 inci maddesindeki hükümleri yerine getirmeyen9 uncu maddesinde istenen belgelerle başvuru yapmayan ve ÇKS’de özlük, ürün ve arazi bilgileri kayıtlı olmayan,

b) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında destek alımına müracaat eden,

c) Askı listesinde isminin bulunmaması veya kendisi ile ilgili kayıtlarda hata olması durumunda, askı süresi içerisinde hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuru yapmayan,

ç) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya gerçeğe aykırı belge ibraz eden,

d) Kamu kurum ve kuruluşları,

e) Daha önce sertifikalı tohumluk kullanım desteklemesinden faydalanan tohumluk sertifikası,

f) Yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumluklar,

g) Bakanlıkça belirlenenler dışındaki tür ve çeşitlerde sertifikalı tohumluk kullananlar,

ğ) Elit ve orijinal sınıftaki tohum kullananlar.

Denetim

MADDE 16 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

Hukuki ve cezai sorumluluklar

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere bu Tebliğde belirtilen desteklemelerin ödenmesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır. Ödeme yapılmadan önce haksız yere destekleme ödemelerinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlediği ve kullandığı iddiası ile hakkında kanuni işlem başlatılanların ait olduğu yıla ilişkin hak edişleri aksi sübut bulunana kadar ödenmez.

(2) Mücbir sebepler (Savaş, destekleme uygulamasından yararlanan üreticilerin ölümü, yangın, sel ve deprem gibi tabi afetler) dışında, haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgiliden veya ilgililerden (müştereken ve müteselsilen) tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) Desteklemeden haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticilere 18/4/2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18 –

(1) 15/4/2005 tarihli ve 25787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/20 sayılı Sertifikalı Tohumluk ve Fidan Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında Tebliğ ve ekleri ile bu Tebliğde değişiklik yapan 7/11/ 2005 tarihli ve 25986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ,

(2) 10/5/2006 tarihli ve 26164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/19 sayılı Sertifikalı Tohumluk Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ ve ekleri ile bu Tebliğde değişiklik yapan 15/2/2007 tarihli ve 26435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/15 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s