10 Şubat 2007 CUMARTESİ           Resmî Gazete     Sayı : 26430

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE DAİR UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞNO: 2007/10)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, besicilik sektöründe sözleşmeli yetiştiriciliğin özendirilerek hayvansal üretim ve verimin artırılmak suretiyle maliyetlerin düşürülmesini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığın desteklenmesiyle bölge insanının gelir düzeyinin iyileştirilerek yaşam standardının yükseltilmesini, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumunun kombinalarında kesim yapılarak kaçak ve kontrolsüz kesimlerin önlenmesini, sağlıklı ve güvenilir ürünler elde edilmesini amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ hükümleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Et ve Balık Kurumuna ait kombinalarda 190 Kg. ve üzeri karkas ağırlığına sahip erkek sığır kestiren ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşmeli besicilik yapan 28 ildeki (Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van) Tarım Kredi Kooperatifi ortağı yetiştiricileri kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ 25/4/2006 tarihli ve 26149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5488 sayılı Tarım Kanunu, 16/5/1985 tarihli ve 19109 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 24/2/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/8503 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapan 26/12/2006 tarihli ve 26388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/11422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) EBK: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünü,

c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İl Müdürlüğünü,

ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlık İlçe Müdürlüğünü,

d) Merkez Birliği: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,

e) Bölge Birliği: Tarım Kredi Kooperatifleri; Malatya, Erzurum, Trabzon, Sivas ve Gaziantep Bölge Birliklerini,

f) Kooperatif: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

g) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ğ) Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

h) Ortak: Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarını veya üyelerini,

ı) Kombina: Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün kombinalarını,

i) Sözleşmeli Yetiştirici: Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Karar kapsamında sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricileri,

j) Randıman: Kesilen hayvandan elde edilen et kilogramının hayvanın canlı kilosuna oranını,

k) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belgeyi,

l) Sığır Cinsi Hayvan: Et ve süt üretimi amacıyla yetiştirilen yerli ırk, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığırların en fazla üç yaş dahil kastre edilmemiş erkeklerini,

m) İşletme Tescil Belgesi: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerlere il veya ilçe müdürlüklerince verilen belgeyi,

n) Karkas: Kesilen hayvanların kanının akıtılıp, yüzüldükten, iç organları çıkartılıp, baş ve ayakları ayrıldıktan sonra elde edilen gövdeyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Primi Uygulaması, Destekleme Priminden Yararlanılamayacak Durumlar, Cezai Hükümler ve Sorumluluklar

Destekleme primi uygulaması

MADDE 5 –

(1) Destekleme primi uygulaması aşağıdaki esaslara göre yapılır;

a) Destekleme Primi ödemesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmış, EBK kombinalarında kesilen Kültür ırkı, Kültür ırkı melezi, Yerli ırk olan en fazla 3 yaşında, besi kondisyonları asgari % 55 randımanlı en az 190 kilogram ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış büyükbaş sığır cinsi erkek hayvanların karkas kilogramı üzerinden yapılır.

b) EBK bu uygulama kapsamında alım fiyatlarının tespitinde Türkiye genelinde uyguladığı alım fiyatlarını uygulayacak olup, fiyat tespitinde % 55 – % 60 randımanlı, 1 inci kalite besi sığırlarının randıman fiyatları uygulanacaktır.

c) Sözleşmeli Yetiştiriciler, kesim öncesi kesime getirilen hayvanlarla ilgili olarak; Veteriner Sağlık Raporu ve/veya Menşei Şahadetnamesi ile Sığır Cinsi Hayvan Pasaportu ve İşletme Tescil Belgesini EBK Kombina yetkililerine sunmak zorundadırlar.

ç) Destekleme Primi, karkasın tartılması sonucu bu kilograma isabet eden miktar üzerinden ödenir.

d) EBK kombinalarınca, hayvanların kesimini müteakip 3 nüsha olarak hazırlanan listeleri ve sıcak tartı cetvelleri (Ek-1) her ayın ilk haftası içerisinde yetiştiricinin ikamet ettiği yerin Bölge Birliğine teslim edilecektir. Merkez Birliği, bölge birliklerinden gelen destekleme primi icmallerini (Ek-2) Bakanlığa bildirerek destekleme primi talebinde bulunacaktır.

e) Bakanlık, icmaller üzerinden tespit edilen destekleme tutarlarını sözleşmeli yetiştiricilere ödenmek üzere Merkez Birliğinin banka nezdindeki hesabına aktarır.

f) Bu kararın uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendikleri hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen prim tutarının % 0,4’ü oranında hizmet komisyonu Merkez Birliğine, % 0,1’i oranında hizmet komisyonu bankaya ayrıca ödenir.

Destekleme priminden yararlanılamayacak durumlar

MADDE 6 –

(1) Destekleme priminden yararlanılamayacak durumlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Test ve muayeneler sonucu; herhangi bir nedenle imhasına veya mecburi kesime sevk edilmesine karar verilen hayvan ve şarta tabi olarak değerlendirilecek karkasların sahiplerine destekleme primi ödenmez.

b) EBK Kombinaları dışında kesilen hayvanların yetiştiricilerine herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

c) Kararname kapsamında olmayan illerdeki yetiştiricilere herhangi bir destekleme primi ödemesi yapılmaz.

ç) Randımanı % 55’in altında kalanlar destekleme priminden yararlanamaz.

Cezai hükümler ve sorumluluklar

MADDE 7 –

(1) Cezai hükümler ve sorumluluklar aşağıdaki esaslara göre uygulanır;

a) Haksız yere destekleme primi aldıkları tespit edilen yetiştiriciler hakkında “21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Haksız yere aldıkları destekleme primi kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

b) Kesim yapan kombinalar, destekleme primi ödemesi yapılan yetiştiricilere ve hayvanlara ait her türlü belge ile fatura, irsaliye, tesellüm fişleri gibi belgeleri istendiğinde ibraz etmek üzere arşivlerinde on yıl süre ile saklayacaklardır. Bu belgeleri saklamayan veya sahte belge düzenleyen kombinaların sorumlu yöneticileri hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır. İlgili kişiler bu fiillerinden dolayı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s