TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

İLE BAGLI KURULUŞLARI MİSAFİRHANE

VE LOKAL İŞLETME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Kapsam maddesinde ifade edilen misafirhaneler ile lokallerin kullanılma usul ve esaslarının belirtilmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında tesis edilmiş ve tesis edilecek misafirhaneler ile lokalleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmeliğin uygulanmasında,

a) Bakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bağlı kuruluş, Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

c) Daire Başkanlığı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını,

d) Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü ve Köy Hizmetleri Bölge Müdürünü,

e) İl Müdürü, Bakanlık il Müdürü, Köy Hizmetleri İl Müdürü ve Orman İşletme Müdürünü,

f) Müessese Müdürü, Araştırma Müesseseleri Müdürünü,

g) Yönetmelik, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Misafirhane ve Lokalleri İşletme Yönetmeliğini,

ı) Personel, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında görevli personeli

i) Yetkili amir, misafirhane veya lokalin bağlı olduğu İl Müdürlüğünü, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Faydalanma Usul ve Esasları

Misafirhane ve lokallerden faydalanacaklar

Madde 4- Misafirhane ve lokallerden öncelikle, Bakanlık ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların mensupları, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler ve Bakanlıkta görev yapmış ve ayrılmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler faydalanır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla yukarıda sayılanlar dışında kalan kimselerin misafirhane ve lokallerden faydalanmaları yetkili amirin iznine bağlıdır.

Faydalanma şekil ve süreleri

Madde 5- Geçici görev, hastalık, kurs, eğitim, sportif faaliyet, tabii afet v.b. gibi nedenler dışında misafirhanede kalma süresi en çok 15 gündür.

Ancak, gerekli hallerde bu süre yetkili amirin izni ile uzatılabilir. İkametgâhı misafirhanenin bulunduğu yerde olanlar yetkili amirce kabul edilecek geçerli bir sebep olmadıkça misafirhaneden faydalanamazlar.

Ancak, misafirhanenin bulunduğu mahalde göreve atanan personel yetkili amirin izni ile ev tutup yerleşinceye kadar en çok iki ay süre ile misafirhaneden faydalanabilir.

Lokallerde, genel ahlaka uygun davranışlarda bulunulması esastır. Politik amaçlı toplantı, seminer düzenlenemeyeceği gibi propaganda mahiyetinde siyasi tartışma yapılamaz.

Hiçbir surette kumar oynanamaz. Ancak kumar gayeli olmamak şartıyla kağıt, tavla, satranç gibi oyunlar oynanabilir.

İbraz edilecek belgeler

Madde 6- Misafirhanede kalacak, görevli memura kimlik belgelerini, beraberinde eşi olanlar evlenme cüzdanı ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin nüfus cüzdanlarını ibraz mecburiyetindedir.

Günlük ücretin hesaplanması

Madde 7- Günlük ücret, mer’i olan memur maaş katsayısının 10 TL. ile çarpılması suretiyle bulunur. Bu ücret bir gecelik konaklama ücretidir. (örnek: 128 x 10 = 1280 TL.)

Yasalarla, memur katsayısında meydana gelecek artışlar yürürlük tarihi itibariyle bu ücretlerin belirlenmesinde esas alınır.

Alınacak ücretler

Madde 8- a) Geçici görev, hastalık, kurs, eğitim, sportif faaliyetler, tabii afet v.b. nedenlerle misafirhanede kalacak bakanlık personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerden yemek, telefon v.b. giderler dışında günlük ücretin 1/3 ‘ü oranında ücret alınır.

Diğer sebeplerle misafirhaneden istifadesi söz konusu olan 4. maddede sayılan personel ile bunların bakmakla mükellef oldukları yakınlarından günlük ücret tam olarak alınır.

b) Bakanlıktan emekli olanlar ve çalışıp da ayrılanlarla bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, çalışan bakanlık personeli gibi işlem görürler.

c) 7.nci maddede belirtilen günlük ücret, misafirhaneden faydalanma sürelerine göre ilk 15 gün için aynen, zaruri sebeplerle uzatılan en fazla 15 günlük ek süre için, 2 katı olarak uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Misafirhanede Kalacakların Uyacakları Hususlar

Demirbaş ve mefruşatın kullanılmasında özen gösterilmesi

Madde 9- Misafirhanede kalanlar ile lokallerden istifade edenler, gerek kendilerine tahsis edilen odalarında, gerekse misafirhane ve lokallerin diğer bölümlerinde bulunan demirbaş ve diğer malzemeye zarar verdikleri takdirde bunu tazmin ile yükümlüdürler.

Riayet edilecek hususlar

Madde 10- Misafirhanede kalanlar ve lokallerden istifade edeceklerin riayet edecekleri hususlar, misafirhane ve lokal amirinin sorumlu olduğu amirce ayrıntılı olarak tesbit edilerek gerekli yerlere asılır.

Usullere uymayanlar hakkında yapılacak işlem

Madde 11- Bu yönetmelikte 10.ncu maddeye göre tesbit olunan hususlara uymayanlar misafirhane ve lokallerden derhal çıkarılır.

Kıymetli eşya

            Madde 12- Yanlarında para ve para hükmündeki kıymetli evrakla, mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunan kimseler, bu eşyalarını resepsiyona makbuz karşılığı teslim etmedikleri takdirde eşyalarının kaybı halinde kendileri sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Tahsil olunan ücretler

Madde 13- Misafirhanelerde kalanlardan tahsilat makbuzu karşılığı alınan günlük ücret, yemek, telefon v.b. ücretler, genel muhasebe prensipleri çerçevesinde, misafirhane işletme defterinde usulüne uygun olarak kayıt edilir.

Misafirhane ve lokallerin zaruri ihtiyaçları için, gelirlerden yapılacak harcamaların misafirhane amirinin sorumlu olduğu, amirin belirleyeceği esaslar dâhilinde mutlaka fatura, fiş ve benzeri yasal belgelere dayanılarak yapılması ve bu belgelerin işletme defterine kayıt edilmesi gereklidir.

Yemek hizmetleri

Madde 14- Misafirhanede uygulanacak yemek ve diğer hizmetlere ilişkin ücretler, çalışanlara sosyal destek sağlayacak şekilde günün şartlarına göre belirlenir.

Yemek hizmetinden yararlanma

Madde 15- Misafirhane kafeteryasından, misafirhanede kalanlar ve diğer bakanlık mensupları faydalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetim Esasları

Misafirhane ve lokallerin yönetimi

Madde 16- Misafirhaneler ile lokallerin yönetim ve hesap işlemleri merkezde ilgili birimin, taşrada sorumlu İl Müdürlüğü ve Müessese Müdürlüklerinin yetkililerince denetlenebileceği gibi, görevlendirilecek veya o kuruluşun teftişinde bulunan müfettişler ile gerektiğinde merkezden görevlendirilecek yetkilileri tarafından da teftiş ve kontrole tabi tutulurlar.

Misafirhaneler ve lokallerin ilgili ve sorumluları, müfettişlerin veya kontrole yetkili görevlilerin talep etmeleri halinde, misafirhanelerin her türlü kayıt, defter, dosya ve belgeleri göstermek, teftiş ve kontrollerine yardımcı olmak zorundadır.

Personel kadrosu

Madde 17- Yönetmelik kapsamında bulunan misafirhaneler ile lokallerin personel ihtiyacı, kapasite ve diğer hizmetler dikkate alınarak merkezde Daire Başkanı, taşrada İl Müdürü veya Müessese Müdürlüğünce belirlenerek istihdamı sağlanır.

Demirbaş ve mefruşatın sağlanması

Madde 18- Misafirhane ve lokallerde kullanılacak zorunlu demirbaş malzeme ve mefruşat, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü, İl Müdürlüğü veya Müessese Müdürlüğünce sağlanarak, genel ayniyat usul ve esaslarına göre kullanılır.

Tutulacak kayıtlar ve kullanılacak formlar

 Madde 19- a) Misafir kayıt defteri,

b) Gelen ve giden evrak defteri,

c) İşletme defteri,

d) Gelir ve gider belgeleri dosyası,

e) Evrak zimmet defteri,

f) Demirbaş kayıtları dosyası, tutulur.

Bu Maddenin (a), (b), (e), (f) bentlerinde belirtilen defterler Daire Başkanı, Bölge Müdürü, İl Müdürü veya Müessese Müdürlüğünce usulüne uygun hazırlanarak kullanılır. (c) ve (d) maddelerinde yer alan defter ve belgeler ise resmi örneklerine uygun olarak temin edilip ilgili amirin tasdiki ile kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Döner sermayeli işletmeler

Madde 20- Döner sermaye işletmelerine ait misafirhanelerin işletme ve yönetimi döner sermaye işletmelerinin mevcut mevzuatına göre yürütülür.

Diğer Hususlar

Madde 21- İş bu yönetmelikte açıklık bulunmayan hususlarda, konuya ilişkin mevzuatın ilgili hükümleri ve genel hükümleri uygulanır.

Madde 22- Misafirhanede kalanlar, kalma sürelerinin sonunda, misafirhane yetkililerine başvurarak ilişkilerini kesmek zorundadır.

Madde 23- Misafirhaneler ile lokallerin yönetim ve işletmelerine dair bakanlık ve bağlı kuruluşlarca daha önce çıkarılmış ilgili ve benzer genelge, tamim ve emirler, iş bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 25- Bu yönetmelik onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s