31 Aralık 2007 PAZARTESİ            Resmî Gazete                 Sayı : 26743

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2008/5)

MADDE 1 –

(1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tespit edilir.

MADDE 2 –

(1) Tebliğ eki listelerde (Ek-1Ek-2/ABEk-3) yer alan ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi aranır.

(2) Tebliğ eki listelerde (Ek-4Ek-5/ABEk-6/A) yer alan ürünlerin ithalatında, ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) İthal edilmek istenen maddelerin beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir. Bu kapsamda;

a) Tebliğ eki (Ek-1Ek-2/ABC) sayılı listelerde yer alan maddelerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

b) Tebliğ eki (Ek-4Ek-6/AB) sayılı listelerde yer alan maddelerin ithalatında ithalatçı veya temsilcisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısını ilgili gümrük idaresine ibraz etmekle yükümlüdür.

MADDE 3 –

(1) Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir. Düzenlenen uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(2) Gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle transit edilir, ihraç kaydıyla veya masrafları ürün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

MADDE 4 –

(1) Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek-7), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.

MADDE 5 –

(1) Ekli (Ek-2/A) listede yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli süre kalmak üzere getirilen hayvanlar için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenilen belgelerin bulunması kaydıyla Kontrol Belgesi ibrazı zorunlu değildir.

MADDE 6 –

(1) Ekli listelerde (Ek-4 ve Ek-5/AB ve Ek-6/AB) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.

(2) Ekli listelerde (Ek-5/AB) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.

(3) Ekli listelerde (Ek-4 ve Ek-6/AB) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı ibrazı zorunlu değildir.

MADDE 7 –

(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda belirtilen hayvan maddelerinden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği’nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığı tespit edilen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde; bu işlemleri gerçekleştirmekle yükümlü kişilerin adı geçen Bakanlıktan alınacak, söz konusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi aranmayacağına dair bir yazıyı ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde ayrıca Kontrol Belgesi ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 8 –

(1) İthale konu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibariyle Tebliğ eki listelerde yer almaması veya G.T.İ.P. itibariyle Tebliğ ekindeki listelerde yer alsa dahi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın görev alanına giren bir ürün olmadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu ürünün Bakanlık mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulamadığını belirten Kapsam Dışı Yazısı düzenlenerek ilgili gümrük idaresine iletilir, keyfiyet ithalatçıya ve temsilcisine bildirilir.

MADDE 9 –

(1) Tebliğ kapsamında (Ek-1Ek-2/ABC ve Ek-3 sayılı listeler hariç) yapılacak işlemlerde gerek Kontrol Belgelerinin, gerekse diğer belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11-

(1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

a) Ekli listeler (Ek-1, Ek-2/AB) kapsamı maddeler için 4 ay,

b) Ekli listeler (Ek-3Ek-5/AB) kapsamı maddeler için 6 ay,

c) Ekli liste (Ek-4) kapsamı maddeler için 12 ay,

ç) Ekli liste (Ek-6/A) sayılı liste kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

(2) Ekli listelerde (Ek-1Ek-2/AB) yer alan maddeler ve ekli listede (Ek-6/A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

(3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak beyannamenin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

MADDE 12 –

(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı arasında yapılacak olan protokol çerçevesinde, bu Tebliğ kapsamındaki maddelerin ithalatına ilişkin gerekli bilgiler Gümrük Müsteşarlığı tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na iletilir.

MADDE 13 –

(1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 14 –

(1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 15 –

(1) 17/1/2007 tarihli ve 26406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2007/21) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2007/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2007/21 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 16 –

(1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s