Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27449 (2.mükerrer)

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Tebliğ No: (2010/5)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan ürünlerin Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmek suretiyle ithal edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bendine istinaden düzenlenmiştir.

İthalat denetimi, kontrol belgesi ve uygunluk yazısı

MADDE 4- (1) Tebliğ eki listelerde (Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B Ek–6/A,B, Ek–7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı (Ek–9) düzenlenir ve ithalatçıya iletilir. Ekli listeler (Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek-7) kapsamında düzenlenen uygunluk yazıları ilgili gümrük idaresine bildirilir.

MADDE 5– (1) Tebliğ eki listelerde (Ek–1, Ek–2/A,B, Ek–3, Ek–4/A, Ek–5/A,B, Ek–6/A) yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesinin anılan Bakanlığa ibrazı gerekmektedir.

MADDE 6– (1) Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı (Ek–10) düzenlenir. Düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 7– (1) Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek–8), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa başvurulur.

MADDE 8- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

a) Ekli listeler (Ek–1, Ek–2/A,B) kapsamı maddeler için 4 ay,

b) Ekli listeler (Ek–3, Ek–5/A,B) kapsamı maddeler için 6 ay,

c) Ekli liste (Ek–4/A) kapsamı maddeler için 12 ay,

d) Ekli liste (Ek–6/A) kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

(2) (Değişik:RG-3/7/2010-27630) Ekli listelerde (Ek-1, Ek-2/A,B) yer alan, 01.02 pozisyon numaralı damızlık olmayan canlı sığırlar ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve ekli listede (Ek-6/A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

(3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş; ancak başvurusonuçlandırılmadan Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 9-(1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izne tabi olmak ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, ekli (Ek–2/A) listede yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmez.

MADDE 10– (1)Ekli listelerde (Ek–4/A,B ve Ek–5/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması halinde;

(2)Ekli listelerde (Ek–5/A,B) yer alan maddelerin ithalatında, ithal edilecek maddelerin veteriner ve zirai ilaç, veteriner ve zirai ilaç hammaddesi ile veteriner ve zirai ilaç yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması halinde;

(3)Ekli listelerde (Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ile Zirai Karantina Kontrolüne Tabi olmaması halinde;

Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

MADDE 11- (1) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde; bu ürünlerin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda belirtilen hayvansal maddelerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/06/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği’nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığının tespit edilmesi durumunda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, söz konusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı aranmayacağına dair bir yazı düzenlenmesi halinde ayrıca Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı aranmaz.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 12- (1) Gümrük idarelerince Madde 10’da sayılan muafiyetler kapsamına giren ürünler hariç olmak üzere; Ekli listelerde (Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B, Ek–6/A,B, Ek–7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

MADDE 13– (1) Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(2) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle transit edilir, ihraç kaydıyla veya masrafları ürün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

Müeyyideler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Veri bildirimi

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli belgeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından Bakanlığa iletilir.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 16- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 17- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete (4. Mükerrer)’de yayımlanan (2009/5) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2009/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1)Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s