29 Aralık 2010 ÇARŞAMBAResmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer)

Dış Ticaret Müsteşarlığından

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listelerde yer alan ürünlerin Uygunluk Yazısı düzenlenmek suretiyle ithal edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bendine istinaden düzenlenmiştir.

İthalat denetimi, kontrol belgesi ve uygunluk yazısı

MADDE 4- (1) Tebliğ eki listelerde (Ek–1, Ek–2/A, B, C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B Ek–6/A,B, Ek–7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı (Ek–9) düzenlenir ve ithalatçıya iletilir. Tebliğin Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–7 listeleri kapsamında düzenlenen uygunluk yazıları ilgili gümrük idaresine bildirilir.

MADDE 5– (1) Tebliğin Ek–1, Ek–2/A,B, Ek–3, Ek–4/A, Ek–5/A,B, Ek–6/A listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesinin anılan Bakanlığa ibrazı gerekir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her bir ithalat için tek bir uygunluk yazısı düzenlenir.

MADDE 6– (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı (Ek–10) düzenlenir. Düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 7– (1) Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek–8), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa başvurulur.

MADDE 8- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

a) Ek–1, Ek–2/A,B kapsamı maddeler için 4 ay,

b) Ek–3, Ek–5/A,B kapsamı maddeler için 6 ay,

c) Ek–4/A kapsamı maddeler için 12 ay,

d) Ek–6/A kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

(2) Ek–1, Ek–2/A,B listelerinde yer alan 01.02 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı koyunlar, 02.01 pozisyon numaralı taze veya soğutulmuş sığır etleri, 02.02 pozisyon numaralı dondurulmuş sığır etleri ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve Ek–6/A’da yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

(3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş, ancak başvurusonuçlandırılmadan Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 9- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek–2/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmez.

MADDE 10– (1)İthal edilmek istenen ürünlerin;

a)    Ek–4/A,B ve Ek–5/A,B ve Ek–6/A,B listelerinde yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması,

b)  Ek–5/A,B’de yer alan maddelerin veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü, veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü hammaddesi ile veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması,

c)  Ek–1, Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B listelerinde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ve zirai karantina kontrolüne tabi olmaması,

ç) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması,

durumunda Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 11- (1) Gümrük idarelerince Madde 10’da sayılan muafiyetler kapsamına giren ürünler hariç olmak üzere, Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B, Ek–6/A,B, Ek–7 listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

MADDE 12– (1) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, gümrük idarelerince bu ürünün ithaline izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(2) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle transit edilir, ya da ihraç kaydıyla veya masrafları ürün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

Müeyyideler

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete (4. Mükerrer)’de yayımlanan (2010/5) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1)Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s