7 Mayıs 2010 CUMA         Resmî Gazete     Sayı : 27574

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN

İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ”NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE

STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2010/31)

MADDE 1 –

31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5)”nin 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Ekli listelerde (Ek–1, Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ile Zirai Karantina Kontrolüne Tabi olmaması halinde;

Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.”

MADDE 2 –

Anılan Tebliğ’in “Ek–1: Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ek–1    : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
3002.30.00.00.00Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.90.50.10.11Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.13Hayvan sağlığında kullanılanlar
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YHSK)
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YHSK)

(YHSK) :Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar.”

MADDE 3 –

Anılan Tebliğ’in “Ek–3: Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme Çiçek” listesinden aşağıdaki ürünler çıkarılmıştır.

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
0601.20.10.00.11Hindiba bitkisi
0601.20.10.00.12Hindiba kökleri
0602.20.90.00.11Kestane
0602.20.90.00.12Fıstık çamı
0602.90.10.00.00Mantar miselleri
0602.90.20.00.00Ananas fidanı
0603.11.00.00.00Güller
0603.12.00.00.00Karanfiller
0603.13.00.00.00Orkideler
0603.14.00.00.00Krizantemler
0603.19.10.00.00Glayöller
0603.19.90.00.00Diğerleri
0604.10.10.00.00Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar)
0604.10.90.00.00Diğerleri (Yalnız taze olanlar)
0604.91.20.00.00Noel ağaçları
0604.91.40.00.00İğne yapraklı ağaçların dalları
0604.91.90.00.11Şimşir dalı
0604.91.90.00.19Diğerleri
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (Yalnız veterinerlikte ve tarımda kullanılanlar)

MADDE 4 –

Anılan Tebliğ’in “Ek–4/A: Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesine aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
2925.29.00.00.19Diğerleri (YYSİO)

MADDE 5 –

Anılan Tebliğ’in “Ek–5/A: Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ek–5/A: Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
1108.12.00.10.00Torba içinde olanlar
1301.90.00.31.00Tababette kullanılanlar
1302.20.10.10.00Pektik maddeler (pektinler)
1302.39.00.90.00Diğerleri
1508.90.10.00.00Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1701.12.90.00.00Diğerleri
1702.11.00.10.00Laktoz
1702.30.90.00.00Diğerleri
2519.90.10.00.11Saf magnezyum oksit
2519.90.10.00.12Saf olmayan magnezyum oksit
2519.90.90.00.19Diğerleri
2707.50.90.00.19Diğerleri
2707.99.80.00.12Ksilenoller
2707.99.80.00.19Diğerleri
2710.19.99.00.21 Spindle oil
2710.19.99.00.22 Light neutral
2710.19.99.00.23 Heavy neutral
2710.19.99.00.24 Bright stock
2710.19.99.00.98 Diğerleri
2801.20.00.90.00Diğerleri
2809.20.00.00.13Orto fosforik asitler (fosforik asit )
2811.22.00.00.00Silisyum dioksit
2811.29.90.90.12Sülfamik asit  (aminosülfonik asit )
2831.10.00.00.12Sodyum sülfoksilat
2833.25.00.20.00Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.29.30.00.00Kobalt sülfat, titan sülfat
2833.29.80.00.19Diğerleri (Yalnız Demir II sülfat)
2833.40.00.30.00Potasyum
2835.10.00.10.11Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.22.00.00.11Monosodyum fosfat
2835.25.00.00.00Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.39.00.10.00Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar)
2836.99.17.30.00Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2839.11.00.00.00Sodyum metasilikatlar
2842.90.10.00.11Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 
2902.41.00.00.00o – Ksilen
2902.42.00.00.00m – Ksilen
2902.43.00.00.00p – Ksilen
2905.12.00.00.12İzopropil alkol
2905.32.00.00.00Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.39.20.00.00Bütan – 1,3-diol
2905.43.00.00.00Mannitol
2905.44.91.00.00D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.59.98.90.19Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)
2906.21.00.00.00Benzil alkol
2906.29.00.10.11Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)
2907.11.00.10.00Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.12.00.10.00Krezoller
2908.19.00.10.12p-Klor-m-krezol
2908.19.00.90.19Diğerleri
2912.19.90.90.14Diğerleri
2912.60.00.00.00Paraformaldehit
2914.69.90.00.19Diğerleri
2914.70.00.90.00Diğerleri
2915.29.00.90.19Asetik asitin diğer tuzları
2915.31.00.00.00Etil asetat
2915.32.00.00.00Vinil asetat
2915.39Diğerleri (YVISK)
2915.40Monodiveya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri  (YVISK)
2915.50Propionik asit tuzları ve esterleri (YVISK)
2915.60.90.90.19Diğerleri
2915.70Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri (YVISK)
2915.90.00.00.49Diğerleri
2916.20Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri (YVISK)
2916.31Benzoik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2916.32Benzoil peroksit ve benzoil klorür (YVISK)
2916.35.00.00.00Fenilasetik asitin esterleri (YVISK)
2916.39Diğerleri (YVISK)
2917.11Okzalik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2917.20.00.00.00Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2917.34Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri (YVISK)
2918.11Laktik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.12.00.00.00Tartarik asit
2918.13Tartarik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.14.00.00.00Sitrik asit
2918.15Sitrik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.16Glukonik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.21Salisilik asit ve tuzları (YVISK)
2918.22o – Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.23Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları (YVISK)
2918.99.90.00.12Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.19Diğerleri
2919.90.00.20.00Triksili fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat
2921.11.00.00.24Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.29Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2922.11.00.00.11Monoetanolamin (etanolamin)
2922.13.10.00.00(*)Trietanolamin  
2922.41Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YVISK)
2922.42Glutamik asit ve tuzları (YVISK)
2922.49.85.90.32Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2922.49.85.90.34Diğerleri
2923.10.00.00.00Kolin ve tuzları
2923.20Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler
2923.90.00.90.19Diğerleri
2924.19.00.00.29Diğer asiklik amidler
2924.21.00.00.29Diğerleri
2924.29.98.00.27Lidokain hidroklorür
2924.29.98.00.39Diğerleri
2925.29.00.00.19Diğerleri
2926.90.95.00.29 (**)Diğerleri
2927.00.00.00.31Azoksi bileşikleri
2930.90.99.90.43Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.99.90.68Diğerleri
2931.00.99.90.69Diğerleri
2932.29.85.90.19Diğer laktonlar
2933.11.90.00.11Fenazon (antiprin)
2933.11.90.00.19Diğerleri
2933.31Piridin ve tuzları (YVISK)
2933.39.99.00.29Diğerleri
2933.49.90.00.29Diğerleri
2933.59.95.00.38Diğerleri
2933.69.80.00.19Diğerleri
2933.79.00.00.19Diğer laktamlar
2933.91.90.00.49 (**)Diğerleri
2934.10.00.00.19Diğerleri
2934.99.60.90.00Diğerleri (Yalnız furazolidon (INN))
2934.99.90.90.17Diğerleri
2935.00Sülfonamidler (YVISK)
29.36Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YVISK)
29.37Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dâhil (YVISK)
2938.90.90.90.19Diğerleri
2939.30.00.00.11Kafein
2939.99.00.90.12Atropin
29.41Antibiyotikler (YVISK)
2942.00.00.00.29Diğer organik bileşikler (YVISK)
3001.90.98.10.00Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
30.03Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) (YVISK)
30.04Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dâhil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) (YVISK)
3204.13.00.00.00Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11Pigmentler
3204.90.00.00.00Diğerleri
3305.10.00.00.00Şampuanlar (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
3307.90.00.10.00Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
3307.90.00.90.19Diğerleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
34.02Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dâhil) ve temizleme üstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) (YHSK)
3404.20.00.00.00Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
3505.10.50.00.00Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
38.08Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi) (YHSK)
3817.00.80.00.29Diğerleri (Yalnız dodesilbenzen)
38.24Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YVISK)
3905.19.00.00.00Diğerleri
3905.99.90.00.00Diğerleri
3907.20.11.00.00Polietilen glikoller
3910.00.00.00.11Silikon yağları
3912.39.85.00.00Diğerleri
3912.90.90.00.00Diğerleri

(YVISK) : Yalnız Veteriner İlaç Sanayinde Kullanılanlar

(YHSK) : Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar”

MADDE 6 –

Anılan Tebliğ”in “Ek–6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ek–6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
03.01Canlı balıklar
03.02Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.03Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.04Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
03.05Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
03.06Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
03.07Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
04.02Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)
04.03Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)
04.04Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
04.05Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri
04.06Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler
04.08Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
0410.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler
0511.91Balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. fasılda yer alan cansız hayvanlar
07.01Patates (taze veya soğutulmuş) (tohumluklar hariç)
0702.00.00.00.00Domates (taze veya soğutulmuş)
07.03Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)
07.04Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)
07.05Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)
07.06Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
0707.00Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
07.08Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)
07.09Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)
07.10Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)
07.11Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler
07.12Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)
07.13Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
07.14Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya “pellet” şeklinde olsun olmasın); sagu özü
08.01Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın)
08.02Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)
0803.00Muz (plantain dâhil) (taze veya kurutulmuş)
08.04Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş)
08.05Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)
08.06Üzümler (taze veya kurutulmuş)
08.07Kavunlar (karpuzlar dâhil) ve papaya (taze)
08.08Elma, armut ve ayva (taze)
08.09Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dâhil), erik ve çakal eriği (taze)
08.10Diğer meyveler (taze)
08.11Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)
08.12Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyvelar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)
08.13Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları
0814.00.00.00.00Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dâhil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)
09.02Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
0903.00.00.00.00Paraguay çayı (mate) (YGSKGTE)
09.04Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş)
0905.00.00.00.00Vanilya
09.06Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri
0907.00.00.00.00Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)
09.08Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule
09.09Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri (YGSKGTE)
09.10Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (YGSKGTE)
10.01Buğday ve mahlut (tohumluklar hariç)
1002.00.00.00.00Çavdar (YGSKGTE)
1003.00Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
1004.00Yulaf (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
10.05Mısır (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
10.06Pirinç (tohumluklar hariç)
1007.00Tane darı (koca darı) (tohumluklar hariç)
10.08Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat (YGSKGTE)
1101.00Buğday unu veya mahlut unu
11.02Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) (YGSKGTE)
11.05Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri (1105.20.00.00.00 Patates flokonları, granülleri ve peletleri hariç)
11.0607.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu
11.07Malt (kavrulmuş olsun olmasın)
1201.00Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
12.02Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
1203.00.00.00.00Kopra
1204.00Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
12.05Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
1206.00Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
12.07Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
12.08Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)
1209.91.10.00.00Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.) (yalnızca Brokoli tohumu) (YGSKGTE)
1209.91.90.00.11Kabak tohumu (YGSKGTE)
1209.99.99.90.12Karpuz Tohumu (YGSKGTE)
12.10Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin
12.11Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dâhil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
1212.20.00.90.00Diğerleri
1212.91Şeker pancarı
1212.99Diğerleri
1213.00.00.00.00Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1404.90.00.99.19Diğerleri (YGSKGTE)
1501.00Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (YGSKGTE)
1502.00Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)
1503.00Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (YGSKGTE)
15.04Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.09Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
1510.00Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil) (YGSKGTE)
15.16Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)
15.17Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (YGSKGTE)
1518.00Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (YGSKGTE)
1601.00Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları
16.02Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan
1603.00Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları
16.04Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
16.05Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
17.01Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) (1701.99.10.00.11 Kristal şeker hariç)
1701.99.10.00.11Kristal şeker (İlaç imalinde kullanılanlar hariç)
17.02Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dâhil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel (YGSKGTE)
17.04Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil)
18.06Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları (enteral ürünler hariç)
19.01Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5’den az olanlar)(1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un,1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç,                                      1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi hariç)
19.02Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)(1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna hariç)
1903.00.00.00.00Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
19.04Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)
19.05Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE)(1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,  1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret,1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye,1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze,1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç)
20.01Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
20.02Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)
20.03Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
20.04Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )
20.05Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )
2006.00Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)
20.07Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
20.08Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
20.09Meyva suları (üzüm şırası dâhil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
21.02Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları (YGSKGTE)
21.03Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal
21.04Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
21.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 pozisyonlarındakiler hariç)
2106.90.92.00.00Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta ve glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)
2106.90.98.00.19Diğerleri (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)
22.02Sular (mineral sular ve gazlı sular dâhil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)
2203.00Malttan üretilen biralar
22.04Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
22.05Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
2206.00Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içeceklerin karışımları
22.07Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (YGSKGTE)
22.08Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2209.00Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler
23.01Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YGSKGTE)
2501.00Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dâhil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu (YGSKGTE)
29.25Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)
3002.90.50.90.00Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar) (YGSKGTE)
3503.00Jelatin [dikdörtgen (kare dâhil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dâhil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) (YGSKGTE)

MADDE 7 –

Anılan Tebliğ”in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

G.T.İ.P.MADDE İSMİ
09.01Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler
11.03Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri (YGSKGTE)
11.04Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş)
1105.20.00.00.00Patates flokonları, granülleri ve peletleri
11.08Nişastalar; inülin (YGSKGTE)
1109.00.00.00.00Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
13.01Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler (pelesenkler gibi) (YGSKGTE)
13.02Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
1404.90.00.99.11Çöven
15.07Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.08Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.11Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.12Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.13Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.14Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.15Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.21Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) (YGSKGTE) (1521.90.91.00.11 Balmumu hariç)
1521.90.91.00.11Balmumu (İlaç ve kozmetik sanayiinde kullanılanlar hariç)
17.03Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YGSKGTE)
1801.00Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
1802.00.00.00.00Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
18.03Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)
1804.00.00.00.00Kakao yağı (katı ve sıvı)
1805.00.00.00.00Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) (YGSKGTE)
21.01Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
23.02Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (“pellet”) halinde olsun olmasın (YGSKGTE)
2303.20Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları (YGSKGTE)
2304.00.00.00.00Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya “pellet” halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
2308.00.40.00.00Meşe palamudu, atkestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) (yalnız meyva posaları) (YGSKGTE)
2503.00Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) (YGSKGTE)
2506.20.00.00.11Kuvarzit, ham veya kabaca yontulmuş (YGSKGTE)
2506.20.00.00.19Kuvarzit, diğerleri (YGSKGTE)
25.08Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları (YGSKGTE)
2525.10.00.00.00Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika (YGSKGTE)
2525.20.00.00.00Mika tozu (YGSKGTE)
25.28Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 ‘ten fazla olmayan) (YGSKGTE)
2707.10.90.00.00Diğer amaçlar için kullanılanlar (YGSKGTE)
2707.50.90.00.11Solvent nafta (çözücü nafta) (YGSKGTE)
2707.50.90.00.19Diğerleri (YGSKGTE)
27.10Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE)(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya  polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içerenler”,2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)
28.01Flor, klor, brom ve iyot (YGSKGTE)
28.09Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
28.11 (*)Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri (YGSKGTE)
28.15Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri (YGSKGTE)
2823.00.00.00.00Titan oksitleri (saf titan oksitleri) (YGSKGTE)
28.27Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (YGSKGTE)
28.28Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler (YGSKGTE)
28.32Sülfitler; tiyosülfatlar (YGSKGTE)
28.33Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YGSKGTE)
28.34Nitritler; nitratlar (YGSKGTE)
28.35Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
28.36Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (YGSKGTE)
28.39Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YGSKGTE)
2847.00Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
29.01Asiklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)
29.02 (**)Siklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)(2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)  
29.05 (*) (**)Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)  (2905.51.00.00.00 “Ethchlorvynol (INN)” hariç)
29.06Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
29.09 (**)Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol –fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 
29.12Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (YGSKGTE)
29.14 (**)Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (YGSKGTE)(2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”,2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”,2914.13.00.00.00 “4 -Metil – 2 –pentanon (metil izobütil keton)”,2914.39.00.00.15 “1-phenyl–2-propanone”,2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl–2-propanone” hariç)
29.15Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)(2915.24.00.00.00 “Asetik anhidrit”,2915.39.00.99.14 “Ethylidene di acetate”,2915.90.00.00.31 “Asetil klorür” hariç)
29.16Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)(2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)
29.18 (*)Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)(2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)
2922.41Lizin ve esterleri;bunların tuzları (YGSKGTE)
2922.42Glutamik asit ve tuzları (YGSKGTE)
2922.49Diğerleri (YGSKGTE)
2922.50Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YGSKGTE)(2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN),2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)
2923.20.00.10.00Lesitin (YGSKGTE)
2923.90.00.90.19Diğerleri (Yalnız L- Carnitin) (YGSKGTE)
2924.19.00.00.17Glutamin (YGSKGTE)
2924.29.98.00.32Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.98.00.33Profam
2924.29.98.00.39Diğerleri (YGSKGTE)
29.25 (**)Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar hariç) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)
2929.90.00.00.13Sodyum Siklamad (YGSKGTE)
2929.90.00.00.14Kalsiyum Siklamad (YGSKGTE)
2930.90.13.00.00Sistein ve sistin  (Yalnız L-Sistein)
2930.90.99.90.68Diğerleri (Yalnız Metil Sülfonil Metan (MSM)) (YGSKGTE)
29.32Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (YGSKGTE)(2932.91.00.00.00 “İzosafrol”,2932.93.00.00.00 “Piperonal”,2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç)
29.34Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (YGSKGTE)(2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”,2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”,2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”,2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN),2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”,2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)”2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”,2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN),2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) 
29.36Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
2939.30Kafein ve tuzları (YGSKGTE)
2940.00Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (YGSKGTE)
29.41Antibiyotikler (YGSKGTE)
3002.90.50.10.19Diğerleri (YGSKGTE)
3002.90.50.90.00Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar hariç)  (YGSKGTE)
3002.90.90.00.11 (*)Saksitoksin (YGSKGTE)
3002.90.90.00.12Risin (YGSKGTE)
3002.90.90.00.19Diğerleri (YGSKGTE)
3102.21.00.00.00Amonyum Sülfat (YGSKGTE)
3102.50.10.90.00Diğerleri (YGSKGTE)
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (YGSKGTE)
31.05Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (YGSKGTE)
3203.00Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dâhil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (YGSKGTE)
32.04Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
3205.00Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (YGSKGTE)
32.06Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
33.01Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dâhil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enflurage” veya “maceration” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri (YGSKGTE)
33.02Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dâhil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (YGSKGTE)
3402.90.10.00.12Sabun içermeyenler (YGSKGTE)
34.04Suni mumlar ve müstahzar mumlar (YGSKGTE)
35.01Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)
35.02Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri (YGSKGTE)
3504.00Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) (YGSKGTE)
35.05Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelâtinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar (YGSKGTE)
35.06Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (YGSKGTE)
35.07Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (YGSKGTE)
38.02.10.00.00.00Aktif hale getirilmiş karbon (YGSKGTE)
38.02.90.00.90.12Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) (YGSKGTE)
38.02.90.00.90.13Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer (YGSKGTE)
3808.94Dezenfekte ediciler (YGSKGTE)
3808.99.90.00.11Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YGSKGTE)
3808.99.90.00.19Diğerleri (YGSKGTE)
38.12Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler (YGSKGTE)
38.15Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar (YGSKGTE)
3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YGSKGTE)
3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YGSKGTE)
38.23Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri (YGSKGTE)
38.24 (*)Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YGSKGTE)(3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”,3824.90.97.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)
39.01Etilen polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.02Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.03Stiren polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.04Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.05Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.06Akrilik polimerler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.07Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.08Poliamidler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.09Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
3910.00Silikonlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.11Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.12Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.13Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
3914.00.00.00.0039.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.16Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)
39.17Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (YGSKGTE)
39.19Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
39.20Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) (YGSKGTE)
39.21Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (YGSKGTE)
39.23Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (YGSKGTE)
39.24Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE)
3925.10.00.00.00Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE)
40.02Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) (YGSKGTE)
4009.11.00.00.00Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)
4009.21Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)
4017.00.00.99.11Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE)
4017.00.00.99.19Diğerleri (YGSKGTE)
4419.00Ahşap mutfak ve sofra eşyası (YGSKGTE)
4421.90.98.90.00Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları) (YGSKGTE)
45.03Tabii mantardan eşya (YGSKGTE)
48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (YGSKGTE)(4801.00 “Gazete kâğıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)
6909.90Diğerleri (YGSKGTE)
6911.10Sofra ve mutfak eşyası (YGSKGTE)
6912.00Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) (YGSKGTE)
70.10Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri (YGSKGTE)
70.13Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)
7205.29.00.00.13Demir veya çelik tozları (YGSKGTE)
7310.21.11.00.00Gıda için konserve kutuları (YGSKGTE)
7310.21.19.00.00İçecekler için konserve kutuları (YGSKGTE)
7323.92.00.00.00Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) (YGSKGTE)
7323.93Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)
7323.94.10.00.00Sofrada kullanılan eşya (YGSKGTE)
7323.99.91.00.00Verniklenmiş veya boyanmış (YGSKGTE)
7323.99.99.00.00Diğerleri (YGSKGTE)
7615.19.10.00.11Ev işlerinde kullanılan eşya (YGSKGTE)
7615.19.10.00.15Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı (YGSKGTE)
8211.91.30.00.00Ağzı ve sapı paslanmaz çelikten sofra bıçakları
8215.20.10.00.00Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)
83.09Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dâhil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat (YGSKGTE)
9602.00.00.10.00Jelatin kapsüller (YGSKGTE)

 (YGSKGTE) : Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler.”

MADDE 8 –

Anılan Tebliğ”in “Ek–9: [Uygunluk Yazısı (İlgili Firmaya Gönderilecek)]” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarih

Sayı      :

Konu     :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

İthali/Geçici ithali yapılmak üzere …..firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı/geçici ithalatı uygundur.

*Bu Uygunluk Yazısı ……… gün süre için geçerlidir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Belge CinsiBelge TarihiBelge №Ürün AdıG.T.İ.P. №
     
     
     
Ürün MiktarıFatura TarihiFatura  №Şarj Numarası **Son Kullanma Tarihi *
     
     
     

* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir.

** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ”

MADDE 9 –

Anılan Tebliğ”in “Ek–10 : [Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine ve/veya İlgili Firmaya Gönderilecek)]” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarih

Sayı      :

Konu     :

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA FİRMAYA

İthali yapılmak üzere …..firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı uygun değildir.

* Söz konusu ürünün 10 gün içinde imhası/menşeine iadesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Belge CinsiBelge TarihiBelge №Ürün AdıG.T.İ.P. №
     
     
     
Ürün MiktarıFatura TarihiFatura  №Şarj Numarası **Son Kullanma Tarihi *
     
     
     

* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir.

** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ”

MADDE 10 –

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 –

Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

(*) 2922.13.10.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2926.90.95.00.29 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ve 2933.91.90.00.49 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “klordiazepoksit tuzları” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(*) 2811.19.20.00.00 ve 2905.19.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2902.30.00.00.00, 2905.51.00.00.00 ve 2909.11.00.00.00 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir

 

(**), 2914.11.00.00.00, 2914.12.00.00.00, 2914.13.00.00.00, 2914.39.00.00.15, 2914.39.00.00.16, 2915.24.00.00.00, 2915.39.00.99.14, 2915.90.00.00.31, 2916.34.00.00.00, 2918.99.90.00.14 ve 2922.50.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(*) 2918.19.50.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2925.12.00.00.00, 2932.91.00.00.00, 2932.93.00.00.00, 2932.94.00.00.00, 2934.91.00.00.11, 2934.91.00.00.12, 2934.91.00.00.13, 2934.91.00.00.14, 2934.91.00.00.16, 2934.91.00.00.17, 2934.91.00.00.18, 2934.91.00.00.21 ve 2934.91.00.00.22 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(*) 3002.90.90.00.11 ve 3002.90.90.00.12 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(*) 3824.90.97.90.27, 3824.90.97.90.28, 3824.90.97.90.31, 3824.90.97.90.32, 3824.90.97.90.33, 3824.90.97.90.34, 3824.90.97.90.35, 3824.90.97.90.36, 3824.90.97.90.41, 3824.90.97.90.49, 3824.90.97.90.51, 3824.90.97.90.52 ve 3824.90.97.90.53 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.


 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s